နာရဒမထေရ်ႏဟော်ꩻဖေႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နာရဒသုတ် (နာရဒမထေရ်ႏ ဟော်ꩻဖေႏခွန်မုဏ္ဍတရာꩻ)" အွိုးခꩻတလဲင်ႏ မေထရ်ႏတန် ဗွေႏနာရဒနဝ်ꩻ အောဝ်ႏအုံပါဋလိပုတ်ခမ်း၊ ကျောင်ꩻကုက္ကုဋာရုံကိုအတွင်ꩻ ခွန်မုဏ္ဍမာ နင်ꩻဘဒ္ဒါႏ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ သီထိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ခွန်မုဏ္ဍနဝ်ꩻ လောႏကာႏငါႏ မာနင်ꩻရက်ဘဒ္ဒါႏနဝ်ꩻတဲင် ထီလူးဒွုမ်၊ နမ်းမွဉ်းဒွုမ်၊ ဒဲဉ်အံႏဒွုမ်၊ ခမ်းတွက်ထီတာႏ သေမာꩻတဝ်းဒွုမ်၊ စွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏဟာ ကွပ်မာသီတွော့ꩻ တငွို့တငထိုꩻစွဉ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ခွန်မုဏ္ဍဟဲ့ꩻလွဉ် ထိန်ꩻခံꩻဘဏ္ဍာႏသား 'ပိယက'နဝ်ꩻတဲင် ရိုꩻနုဲင်းယို- 'ယိုပိယက- မာꩻကွမ်းပသီႏ၊ သော့ꩻနားမန်ꩻ၊ အွဉ်ႏစဲခါꩻ နင်ꩻတန်နဝ်ꩻဟုဲင်း၊ နဝ်ꩻမꩻ နီထီႏဗာႏညည'ခွန်ထွဉ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ပိယကတဲ့ မာꩻဖေႏခွန်ကထွဉ်ႏအတွိုင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ပိယက လောဝ်းခွန်မုဏ္ဍနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ ခွန်တန်ဗွေႏဩ- မထေရ်ႏတန် ဗွေႏနာရဒသူꩻနဝ်ꩻ ပညာႏအဝ်ႏ၊ ဒါႏကျင်ႏလိန်ႏမာႏ၊ ပညာႏဉာဏ်ႏထင် (ထာꩻယူႏယော့ဆုံး) အထီႏအဟွူန်အာ၊ ဒေါ့ꩻထာꩻ(ဟော်ꩻတရာꩻ) ယံမွေးမုဲင်းစွဉ်ႏ၊ ထာꩻဝွေႏဖန်ႏ ယံမွေးမုဲင်းစွဉ်ႏ၊ သက်တောႏတန်၊ ဝါႏတောႏတန်၊ ထွာရဟန္တာႏတပါꩻ၊ နီဗွေႏမဉ်ႏလွေꩻနာႏဗာႏ ဝွေꩻဗွေႏတရာꩻနဝ်ꩻ ထာꩻသောကပြာႏ ကအဝ်ႏဆွို့ဒါႏ နီဗွေႏသꩻရာႏနဝ်ꩻ အလွိုးဝွေꩻဗွေႏ ဗဲ့ꩻထန်ႏနွောင်ꩻဗွေႏဩ" "ပိယကဟွေး- မွေးသွူ၊ ပေါႏနဝ်ꩻတဲ့ နာꩻလွေꩻလောဝ်းခါꩻရီႏ မထေရ်ႏ ဗွေႏနာရဒသူꩻဟုဲင်း၊ ပေါႏတလောဝ်းရီးတဝ်းနဝ်ꩻ ခွန်တန်နုဲင်းခွေယို လွေꩻထေ့စွော့ꩻဝင်ꩻနဝ်ꩻ တရော့ꩻတဝ်း၊ ဝင်ꩻဒေါ့ꩻဒါႏလိုꩻ၊ မဲ့ꩻဝင်ꩻရိုꩻ သူႏသေတဝ်းထာꩻသနယ်" ပိယက လွေꩻလောဝ်းနယ်ရီး မထေရ်ႏတန် ဗွေႏနာရဒနုဲင်းယို- "ဩဗွေႏ မထေရ်ႏတန်ဗွေႏဩ- နီသွဉ်းသီး ခွန်တန်မုဏ္ဍနောဝ်ꩻ အရက်မွေးစွဉ်ႏ အမာနင်ꩻဘဒ္ဒါ၊ ယိုခါ အမာနင်ꩻ သီထိုꩻတဲင် ခွန်မုဏ္ဍနဝ်ꩻ ထီလူးဒွုမ်၊ ဒဲဉ်အံႏဒွုမ်၊ ခမ်းတွက်ထီတာႏ သေမာꩻဒွုမ်၊ စွုမ်ႏနီꩻစွုမ်ႏဟာ ယူႏဒျာႏဗော့ꩻအမာ၊ ယိုခါ တငွို့တငထိုꩻစွဉ်ႏ ဗွေႏဩ၊ နီသွဉ်းသီး ခွန်တန်မုဏ္ဍ သောကခိုးလျား၊ ရထိုꩻမားနွောင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ နီဗွေႏဟော်ꩻဖေႏသွော့တရာꩻ၊ ခွေသွဉ်းလောဝ်းခါꩻလဲဉ်း ခွန်မုဏ္ဍ၊ မဲ့ꩻအအီႏလွဉ် နီဗွေႏထျꩻ ဗွေႏဩ" "မွေးသွူ တကာႏ- ထွဉ်ႏလွဉ်သီ ခွန်ရာႏဇာႏနဝ်ꩻဟုဲင်း၊ ခွေအီႏဟော်ꩻခြုဲင်းဖေႏဒျာႏတရာꩻ၊ ခွေအီႏမာꩻခွꩻဖေႏဒျာႏ အသွုန်ႏသꩻ" ခွန်လိုꩻပိယက လꩻဗွေႏမျတ်ငေါဝ်းခွင်ꩻတဲင် သဲင်ꩻပင်ꩻလွဉ်စွဉ်ႏ ခွန်မုဏ္ဍနောဝ်ꩻသွူ။ ခွန်မုဏ္ဍ ထိုမ်းထင်ႏတွမ်ႏ သေလောရထာꩻ အယံစားတဲင် ဖျော်ထင်ႏဗွေႏနာရဒမေထရ်ႏထျꩻ၊ ဗွေႏနာရဒမထေရ်ႏ ဟော်ꩻဖေႏတရာꩻနုဲင်းယို- "တကာႏခွန်တန်ဟွေး- လိုꩻတဲ့ယဝ်း လူꩻတဲ့ယဝ်း ဗျဟ္မာႏတဲ့ယဝ်း ကော့ꩻမောင်ꩻတလꩻနွောင်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏငတ်ꩻမျိုꩻ- ၁။ ထာꩻအမျိုꩻဖြားဒါႏဟ 'ဖြားမွုန်းသွော့နော'နဝ်ꩻ တလꩻနွောင်ꩻတောဝ်း ၂။ ထာꩻအမျိုꩻဆာဒါႏဟ 'ဆာမွုန်းသွော့နော'နဝ်ꩻ တလꩻနွောင်ꩻတောဝ်း ၃။ ထာꩻအမျိုꩻသီဒါႏဟ 'သီမွုန်းသွော့နော'နဝ်ꩻ တလꩻနွောင်ꩻတောဝ်း ၄။ ထာꩻအမျိုꩻလို့ဒါႏဟ 'လိုမွုန်းသွော့နော'နဝ်ꩻ တလꩻနွောင်ꩻတောဝ်း ၅။ ထာꩻအမျိုꩻကုဲင်ဒါႏဟ 'ကုဲင်မွုန်းသွော့နော'နဝ်ꩻ တလꩻနွောင်ꩻတောဝ်း လောကကိုယို ကော့ꩻမောင်ꩻတလꩻနွောင်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏငတ်ꩻမျိုꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ တကာႏခွန်တန်ဟွေး- ၁။ လောကကိုယို 'ထာꩻအမျိုꩻဖြားဒါႏနဝ်ꩻ ဖြားဗာႏဗာႏ'၊ ဖြားခေါ်ခွေတဖြာꩻလွုမ်ꩻ မွေးတောဝ်း၊ ပါꩻမုဲင်ꩻတဲ့ယဝ်း ဖြားဗာႏလွဉ်းလွဉ်း၊ ယူႏဆင်ႏချင်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻလုဲင်း သꩻချမ်ꩻသာႏဖဒျာႏ၊ ပေါႏတယူႏတဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ တငွို့တင-သꩻဒုက္ခစွဉ်ႏဒျာႏ၊ မဉ်အံႏဒွုမ်ဒဲဉ်၊ မဉ်မာꩻဒွုမ် ထမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻသနယ်တကာႏ။ တကာႏခွန်တန်ဟွေး- ၂။ လောကကိုယို 'ထာꩻအမျိုꩻဆာဒါႏနဝ်ꩻ ဆာဗာႏဗာႏ'၊ ဆာခေါ်ခွေတဖြာꩻလွုမ်ꩻမွေးတောဝ်း၊ ယူႏဆင်ႏချင်ႏနုဲင်းဟုဲင်း သꩻချမ်ꩻသာႏဖဒျာႏ၊ ပေါႏတယူႏတဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သꩻဒုက္ခစွဉ်ႏဒျာႏသနယ်တကာႏ။ တကာႏခွန်တန်ဟွေး- ၃။ လောကကိုယို 'ထာꩻအမျိုꩻသီဒါႏနဝ်ꩻ သီဗာႏလွဉ်းလွဉ်း'၊ သီခေါ်ဒျာႏ ခွေ(နင်ꩻ)တဖြာꩻလွုမ်ꩻမွေးတဝ်း၊ ယူႏဆင်ႏချင်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻလုဲင်း သꩻချမ်ꩻသာႏဖဒျာႏ၊ ပေါႏယူႏတဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သꩻဒုက္ခစွဉ်ႏဒျာႏသနယ်။ တကာႏခွန်တန်ဟွေး- ၄။ လောကကိုယို 'ထာꩻအမျိုꩻကလို့ဒါႏနဝ်ꩻ လို့လွဉ်းလွဉ်း'၊ လို့ခေါ်ခွေလွုမ်ꩻ မွေးတဝ်း၊ ဝင်ꩻတဲ့လို့နေနေ၊ သေယူႏသွော့နုဲင်းနဝ်ꩻဟုဲင်း သꩻချမ်ꩻသာႏဖဒျာႏ၊ ပေါႏသေယူႏတဝ်းနဝ်ꩻ သꩻဒုက္ခစွဉ်ႏဒျာႏ၊ မဉ်အံႏဒွုမ်၊ မဉ်မာꩻဒွုမ်၊ အုံတဗွုမ်ထာꩻနဝ်ꩻ မဲ့ꩻရန်ႏသူႏ ငအွီႏထာꩻသနယ် တကာႏ။ တကာႏခွန်တန်ဟွေး- ၅။ လောကကိုယို 'ထာꩻအမျိုꩻကကုဲင်ဒါႏနဝ်ꩻ ကုဲင်ထိုꩻလွဉ်းလွဉ်း'၊ ခွေတဲ့ကုဲင် ဝင်ꩻတဲ့ကုဲင် ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ သꩻချမ်ꩻသာႏဖ၊ ပေါႏယူႏတဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သꩻဒုက္ခစွဉ်ႏဒျာႏ၊ မဉ်အံႏဒွုမ်၊ မဉ်မာꩻဒွုမ်၊ အုံတဗွုမ်ထာꩻနဝ်ꩻ မဲ့ꩻရန်ႏသူႏ သꩻရေꩻတေ့ꩻထာꩻသနယ်တကာႏ။ မဟာႏထေရ်ႏ ဗွေႏနာရဒ ဟော်ꩻပျꩻဖေႏ နုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ခွန်မုဏ္ဍ သဘော်ꩻဗွောင်စွဉ်ႏဒျာႏ၊ သꩻရေꩻငါႏ၊ သꩻချမ်ꩻသာႏစွဉ်ႏဒျာႏ၊ အမာသီနဝ်ꩻတဲ့ သင်္ဂျိုဟ်ႏထိုꩻစွဉ်ႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ပဉ္စကနိပါတ်၊ နာရဒသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၁၈၄)