နာꩻဖုဲင်ႏလဲ့

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နာꩻဖုဲင်ႏလဲ့ ခွေတန်ꩻတောဝ်း" နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို တော်ꩻတယဝ်း၊ ဝေင်ꩻတယဝ်း ပေါႏအဝ်ႏဖုဲင်ႏ အဝ်ႏတန်ꩻနဝ်ꩻ ဖဉ်းရာꩻမွိုတ်ရာꩻ ကုဲင်းလယ်ႏတဝင်ꩻသွူ။ မီႏလယ်ႏတဝင်ꩻနဝ်ꩻ မူႏလဲ့ မူႏချင်ꩻချင်ꩻ၊ ခိုလဲ့ ခိုချင်ꩻချင်ꩻ လယ်ႏထွူတဝင်ꩻတဲင် ကုဲင်းခြုဲင်းဒေါ့ꩻဒျာႏ သေရာꩻဒါႏရာꩻ ကျင်ႏလယ်ႏရာꩻဖုံႏသွူ။ အလုပ်ꩻအမာꩻ၊ အဖြေꩻအစာခရာႏလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ခေတ်ယိုခါနဝ်ꩻ ချဲးထီအကျောင်ꩻဖုံႏလဲ့ ကုဲင်းခြုဲင်းကုဲင်းဒေါ့ꩻပါသွူ။ မီႏထွာလိုꩻမူႏနဝ်ꩻ လိုꩻမူႏသီးစရဲက် ဝါႏသနာႏအတွိုင်ꩻ ဒုံရပ်ကို ခိုဗင်ႏမူႏနံꩻသတင်ꩻဖုံႏ၊ ပေါးရင်းပေါးမုဲင်း၊ မဲးရင်းမဲးမုဲင်းသတင်ꩻဖုံႏလဲ့ ကုဲင်းဒေါ့ꩻကုဲင်းခြုဲင်းပါသွူ။ မီႏထွာလိုꩻချင်ꩻချင်ꩻ လယ်ႏတဝင်ꩻနဝ်ꩻ ကထွာလံးသားယို ဒွိုႏဖေႏနေင်းထီတဲင် အွꩻပါနေင်းထီ ဒေါ့ꩻခြုဲင်းပါအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏသွူ။ မီႏလယ်ႏတဝင်ꩻနဝ်ꩻ ဒုံဆောင်ႏရပ်ရာႏ သတင်ꩻအဟဝ်အကုဲင်ဖုံႏယို ခွေခြုဲင်းနယ်နာꩻ၊ နာꩻခြုဲင်းနယ်ခွေတဲင် သေထွꩻဗာႏသွူ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ထာꩻလယ်ႏတဝင်ꩻကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ ထာꩻလယ်ႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် မီႏဖုဲင်ႏမီႏတန်ꩻမꩻလယ်ႏ၊ မီႏတဖုဲင်ႏတန်ꩻတဝ်းတဲ့ လယ်ႏဗာႏတဝ်းလဲ့ အရေꩻတတန်တဝ်းသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယိုနဝ်ꩻ ဒုံမုဲင်ꩻရပ်မုဲင်ꩻတယဝ်း ထာꩻလုပ်ꩻသားကဲဉ်းအာအာတဲင် မွူးယာခိုႏ ထာꩻလေခိန်ႏနဝ်ꩻ လွေꩻလုပ်ꩻလွေꩻမာꩻဒျာႏ ထာꩻလုပ်ꩻထာꩻမာꩻ ပငါပရာꩻတဲင် အီႏလယ်ႏဗာႏတဝင်ꩻယို တဖုဲင်ႏတဝ်း၊ တန်ꩻကြွို့ꩻတဝ်းသွူ။ ကွပ်တဖုဲင်ႏတန်ꩻကြွို့ꩻတဝ်းနဝ်ꩻမꩻ ကဝါႏသနာႏဒါႏ ထာꩻလယ်ႏ လိုꩻခိုယဟန်ႏနဝ်ꩻ လယ်ႏခေ့ꩻနေးလုဲင်ႏစွဉ်ႏသွူ။ ခေတ်ယိုခါ လုပ်ꩻမာꩻဆို့ꩻရုဲင်တွော့ꩻ ကလွူးအီဒါႏနမ်းယို ပေါႏတလုပ်ꩻမာꩻတဝ်းတွမ်ႏဖိုးပနား၊ တလုပ်ꩻမာꩻတဝ်းတွမ်ႏစက်အာႏနဝ်ꩻ အီႏခြွေခြာႏချံꩻသာႏဗာႏယို တယိုꩻတဝ်း၊ နုဲင်းမီႏလိုမ်းငါ နေင်ႏလွော်နေင်ႏနန်းငါလဲ့ ယံငါႏလဲဉ်းသွူ။ လုပ်ꩻမွေးမာꩻမွေးသွူမဉ်ႏတဲ့ အလွိုတအဝ်ႏကြွို့ꩻတဝ်း၊ လုပ်ꩻမွေးမာꩻမွေးတဝ်းထာꩻတွော့ꩻ မွူးလေမွူးယာ အုံဒျာႏလံးတဲင် မီႏအဝ်ႏလယ်ႏဗာႏတဝင်ꩻနဝ်ꩻ "လိုꩻလွꩻ"ရိုꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻအုံခြေင်အာ လယ်ႏကုဲင်းထာꩻယိုနဝ်ꩻ အခိန်ႏလို့ပျင်ႏတဲင် ကေန်ꩻခြေားအီ အဖဲင်ႏလက္ခဏာႏတပါꩻ မီႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏသေန်ႏဒျာႏသွူ။ လိုꩻတဖြာꩻ လယ်ႏလိုꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ လိုꩻဝင်ꩻနီအခိန်ႏလို့ခြေင်လဲဉ်း၊ လိုꩻဝင်ꩻနီ လယ်ႏလိုꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ လိုꩻဝင်ꩻသွံအခိန်ႏလို့ခြေင်လဲဉ်းတဲင် လိုꩻယိန်းစုအာ အခိန်ႏယိန်းလို့ခြေင်အာသွူ။ တနယ်ꩻမီႏဒေါ့ꩻဗာႏနဝ်ꩻ မွူးလေမွူးယာ ခိန်ႏလုပ်ꩻခိန်ႏမာꩻတွော့ꩻ ကအဝ်ႏလယ်ႏတဝင်ꩻယိုနဝ်ꩻ လိုꩻလွꩻလိုꩻဖျင်ꩻ စုလွဝင်ꩻ မီႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏသွူ။ လိုꩻယဟန်ႏနဝ်ꩻ တလွꩻတဝ်းလဲ့ နမ်းတဖြာꩻ သံးလယ်ႏဝင်ꩻတဲင် မာꩻလွတ်ပါဝင်ꩻ၊ မာꩻလို့ပါဝင်ꩻအခိန်ႏသွူ။ လိုꩻယဟန်ႏနဝ်ꩻ ဝင်ꩻကလွူးနမ်းကမ်းကြိုယို လုပ်ꩻမာꩻလွေꩻသဲင်ꩻတွမ်ႏအခိန်ႏ၊ လုပ်ꩻမာꩻလွေꩻသဲင်ꩻ တွမ်ႏကမ်းဖွေါင်ꩻတဲင် အခိန်ႏမုဲင်ꩻဗေင်ႏ၊ အခိန်ႏမုဲင်ꩻထွိုင်ႏ၊ အခိန်ႏမုဲင်ꩻအံႏဒဲဉ်ရဝ်ꩻ၊ အခိန်ႏမုဲင်ꩻလုပ်ꩻမာꩻထာꩻ-စတဲင် သတိမတ်အွဉ်ႏထွော့ခါꩻ အခိန်ႏနားရီအဝ်ႏတွော့ꩻ မွူးရဝ်ꩻခိုႏ ဝင်ꩻအခိန်ႏဒွိုႏအံႏထာꩻတရိုꩻတဝ်း၊ အံႏထွူအီႏလွေꩻတရိုꩻတဝ်း နီမီႏလွေꩻလယ်ႏ ဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻနဝ်ꩻ ဝင်ꩻအခိန်ႏလို့ထိုꩻ၊ ဝင်ꩻအခိန်ႏထဲ့ဆုဲင်ꩻထိုꩻသွူ။ လိုꩻလွꩻ လွေꩻလယ်ႏလိုꩻကုဲင်း၊ လိုꩻရိုႏသေႏတဝ်းအခိန်ႏ၊ လွေꩻလယ်ႏ လိုꩻရိုႏသေႏအခိန်ႏသားနဝ်ꩻ လိုꩻကုဲင်း လိုꩻရိုႏသေႏအခိန်ႏသားယို သꩻကို တူႏတူႏတေ့ꩻတေ့ꩻ အဝ်ႏလိုႏရိုꩻနုဲင်း ရွမ်ဖြုဲင်ꩻမဉ်ꩻယိုအတွိုင်ꩻ "နာꩻဖုဲင်ႏလဲ့ ခွေတတန်ꩻတဝ်း"နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ သေနာႏတဝ်းလိုꩻမုꩻရေꩻ၊ ကဲဉ်းအာအာ အာႏနာႏဒါႏတဝ်းဝင်ꩻသွူ။ တဲမ်းလိတ်သားနဝ်ꩻ မော့ꩻဗာႏဖို လာဗွေနီꩻတနီꩻ ရဲဉ်ꩻထွူတခြိုꩻလူႏ အီႏထင်ႏသွူကျောင်ꩻကန်ႏလေႏလေႏ၊ တထင်ႏတဝ်းကျောင်ꩻ သက်ရွယ်ႏဟံးတန်တန် ပါꩻတဖြာꩻလွဉ်လယ်ႏတွော့ꩻ ဒေါ့ꩻရီအုံကွံဗာႏတဲင် ထင်ႏကျောင်ꩻအခိန်ႏထွꩻဒွုမ်၊ အွဉ်ႏလွတ်ဗာႏစွဉ်ႏ ကျောင်ꩻထင်ႏသွူ။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ လယ်ႏဝင်ꩻတဲင် ပါꩻတဖြာꩻကခြုဲင်းနယ်ဒါႏ အထွာအကုဲင်တဗာႏယိုလဲ့ လꩻသတိꩻအီခရာႏဟဝ်တဲင် တဲမ်းနယ်ပါဗာႏနုဲင်းငါယိုသွူ။ ပါꩻအာႏနာႏဒါႏတဝ်းဝင်ꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ လွေꩻလယ်ႏခေ့ꩻခန်း အသွꩻလံးရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ပါꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ကင်လဲ့သံးထွူႏ၊ ဒေါ့ꩻထာꩻလဲ့ သံးဒါႏတဝ်း၊ ယေန်တခါႏခါႏ ဒေါ့ꩻတခါႏခါႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ကထွာအသွꩻလံးသားနဝ်ꩻ နာႏတစွယ်ꩻတဝ်းလဲ့ စင်းမာꩻတဝ်းတွော့ꩻ အဝ်ႏနာႏဗာႏဒျာႏတေ့ꩻတေ့ꩻသွူ။ ပါꩻကအာႏနာႏဒါႏတဝ်းဝင်ꩻနဝ်ꩻ တွိုႏသွူနားရီႏတဆီပုဲင်၊ တဆီနီလဲ့ တသဲင်ꩻတဝ်းတဲင် အသွꩻလံးသားနဝ်ꩻ အီႏအွဉ်ႏသဲင်ꩻနေတဲ့ သံးတမွေးတဝ်းတွော့ꩻ "ဖြေꩻခန်းလံးယို ပါꩻနဝ်ꩻ"ရိုꩻခန်းနုဲင်းနဝ်ꩻ။ နဝ်ꩻတွော့ꩻ ကေားလယ်ႏသားနဝ်ꩻ "ခွေလံးအဝ်ႏအာနဝ်ꩻ ခွေမာꩻအီလေႏကီးထာꩻမုဲင်ꩻ"ရိုꩻချာနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ "နာꩻလံးအဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻ နာꩻမွော့တသဲင်ꩻတဝ်း နာꩻလံးအီ"လံးသားထွိုင်ႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻမꩻ သေနာႏအယာႏတဲင် ကွဲးသဲင်ꩻထိုꩻငါႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လယ်ႏဝင်ꩻယိုနဝ်ꩻ ထွားဗာႏအခေႏနေႏ၊ ဝင်ꩻတန်ꩻနဲ့ တန်ꩻတဝ်းနဲ့၊ နီကအီႏလယ်ႏယိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻနစ်သက်နဲ့ နစ်သက်တဝ်းနဲ့ စဉ်ꩻစာꩻထွူတဲင် ဝင်ꩻလဲ့မီႏတန်ꩻ၊ ဝင်ꩻလဲ့မီႏနစ်သက်မꩻ လယ်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်သွူ။ မွေးတဝ်းနဝ်ꩻ "ဒေါ့ꩻအာလွꩻဟွုန်၊ လွဉ်အာလွꩻထီႏ"ငဝ်းအတွိုင်ꩻ နီကလယ်ႏဝင်ꩻယိုနဝ်ꩻ ဝင်ꩻတနစ်သက်တဝ်းတဲင် ထွာဒါႏဝင်ꩻထာꩻလွꩻထီႏနဝ်ꩻ ဟဝ်တဝ်းသွူ။ ကွပ်နီတွော့ꩻ ဝင်ꩻသꩻဆင်ꩻရယ်ꩻဗာႏနဝ်ꩻ တဟဝ်တဝ်းလာꩻလာꩻတဲင် မီႏအီႏလယ်ႏဝင်ꩻနဝ်ꩻ လယ်ႏသင်ꩻ တလယ်ႏသင်ꩻတဝ်း စဉ်ꩻစာꩻထွူတဲင် မီႏလယ်ႏသင်ꩻမꩻ လယ်ႏနဝ်ꩻ ဟဝ်သွူ။ သေနာႏလိန်ႏမာႏလွသွော့ဝင်ꩻနေား။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်
  2. ခမ်းသားငဝ်း အစဲဉ်ႏ-၁၊ အမုဲင်-၁