နီတွက်ဝင်ꩻတာႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

'နီတွက်ဝင်ꩻတာႏ ယူႏဒါႏဒါႏ" ထာꩻသေဉာဏ်ႏကအောဝ်ႏဒါႏ နီလိုꩻပိုမနုဿာႏသီးယိုနဝ်ꩻ မဲဉ်ချံꩻသာႏရောင်လွဝင်ꩻ ပငါပရာꩻဖုံႏတဲင် ဖေႏကချံꩻသာႏနောဝ်ꩻ ထုမ်ႏရောင်ဝင်ꩻအနယ်ꩻချံꩻသာႏဖုံႏလဲ့ ထာꩻယူႏထာꩻဝွေꩻ ထာꩻသေဉာဏ်ႏကပါသော့ꩻဒါႏ ထာꩻသူႏသေကေအောဝ်ႏဒါႏ သွိုန်ꩻသꩻဟောဝ်ကအွဉ်ဒါႏ နီတာႏဝင်ꩻတာႏ လောကတာႏ ကယူႏသော့ꩻဖေႏပါဒါႏ ဉာဏ်ႏမဲ့နားကလုဲင်းဒါႏသားဖုံႏနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻထုမ်ႏဒျာႏအနယ်ꩻဟောဝ်ဒါႏ ချံꩻသာႏနုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻ ယာꩻစူꩻထင်ႏလင်ꩻတအောဝ်ႏတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻသေညာဏ်ႏဆေ့ꩻ လိုꩻမဲ့ခေ့ꩻ ကတူႏခီးပေႏသား ထွာကီလိုꩻလဲ့ တေသငါꩻချာတောဝ်း လိုꩻဟောဝ်ငါႏနမ်းတာႏ ချံꩻသာႏငါဝွေꩻရင်ꩻ မာꩻကြမ်ꩻယူႏကြွို့ꩻ လိုꩻဗားသွီႏတစွို့ꩻတောဝ်းသားဖုံႏနောဝ်ꩻ ရော့ꩻလိန်ႏတဲ့လိန်ႏ၊ ရော့ꩻလဲဉ်တဲ့လဲဉ်၊ ရော့ꩻအံႏဆျာႏအံႏနွောင်ꩻလဲ့ အံႏဆျာႏအံႏနွောင်ꩻ၊ နီအံႏဗာႏငါ ပါꩻမဲဉ်ထွာမုဲင်ꩻထွာ၊ နီချံꩻသာႏဒါႏငါ ပါꩻမဉ်ႏထွာဖါႏ ထွာနီတာႏ၊ ဝင်ꩻတာႏလောကတာႏ တယူႏယာႏတောဝ်းဒွုမ်တွော့ꩻ မာꩻနားအွိုင်အုံတုံꩻဒါႏထာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ အခေႏနေႏနုဲင်းယိုခါ လိုꩻနီခမ်းကိုသားဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ လိုꩻနီစွိုးခွိုꩻကိုဖုံႏဒျာႏတဲ့နောဝ်ꩻ ပွိုးစွဉ်ႏနီလိုꩻသီးအရင်ꩻခံႏ ထာꩻသေဉာဏ်ႏမဲ့နားအဲဉ်ႏရောင်လွငါႏဝင်ꩻဖုံႏတဲင် လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻတွမ်ႏတမျိုꩻ၊ တစွိုꩻတွမ်ႏတစွိုꩻ၊ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ နွောင်ꩻရာꩻအံႏဒင်ႏလူႏလုဲင်ႏဗော့ꩻဝင်ꩻ ကတူႏလောင်းတွော့ꩻ ယူႏဗော့ꩻယိုခါ မွိုင်ကြိုင်တာႏ အံႏအီဗာႏ ချံꩻသာႏယို့ꩻအီဆောင်း တဒင်္ဂတာႏငါတဲ့ မွေးလဲဉ်း၊ ယိုနောဝ်ꩻ နီတာႏဝင်ꩻတာႏ လောကတာႏ တယူႏယာႏတောဝ်းဒွုမ်၊ မာꩻတဗွုမ်ဗမ်၊ မာꩻတရိမ်ꩻရိမ်ꩻရောင်လွလဲဉ်းဝင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻမꩻ နီခမ်းထီ နီလိုꩻမျိုꩻဖုံႏယို တွိုႏလွဉ်ဗာႏထာꩻဒုက္ခဟံႏနယ်ႏ၊ ထာꩻကေန်ꩻခြောပင်ႏလယ်ႏကိုဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကထင်ႏထိုတသွောင်းလဲဉ်းဒါႏ ခမ်းတန်ထီတန်လိုꩻမျိုꩻတန်သားဖုံႏသူꩻနောဝ်ꩻ ကွပ်စွဉ်ႏဝင်ꩻထာꩻယူႏထာꩻတွေꩻယံ၊ လိုꩻအရင်ꩻခံႏ ထာꩻသေဉာဏ်ႏအွဉ်ႏထွာအီခင်ႏကန်တဲင် လိုꩻနောဝ်ꩻသေငါꩻချာလို့၊ လိုꩻနောဝ်ꩻ ထာꩻသေဉာဏ်ႏအောဝ်ႏနုဲင်းလိုꩻတွော့ꩻ ယိုနောဝ်ꩻ နီလိုꩻခမ်းဟွေး၊ ယိုနောဝ်ꩻ နီခွိုꩻနွယ်ႏဟွေး၊ ယိုနဝ်ꩻ နီလိုꩻချင်ꩻချင်ꩻဟွေး၊ ယိုနဝ်ꩻ နီအံႏဗာႏတဲ့ ဝင်ꩻလဲ့ဖေႏကအံႏဗာႏနောဝ်ꩻ တွမ်ႏထာꩻသေဉာဏ်ႏ ယူႏချင်းခေႏဖေႏဒါႏ အစွိုးစွိုးအဖဲ့ꩻဖဲ့ꩻနောဝ်ꩻမꩻ ဝင်ꩻဗꩻတသွောင်းထိုငီꩻလွဝင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီနမ်းနီခမ်း နီစွိုးခွိုꩻ နီဘာႏသာႏ ဖေႏနေးကဗꩻတသွောင်းထိုခွိုန်ꩻချာယင်းနောဝ်ꩻ လွူးဗဲင်းဝင်ꩻသွိုန်ႏထိုသꩻမျတ်၊ သꩻဓာတ်တသွောင်းကီ၊ ယိုနီယို ဝင်ꩻလိုꩻချင်ꩻသေငါꩻ ရိꩻသာꩻစွို့ꩻစွဉ်ႏကြောင်းဗွဉ်ႏစေႏတနာႏ တွမ်ႏပညာႏထာꩻသေ အဲ့လေလေမဲ့ဖြုံႏ၊ လိုႏပင်ႏနွန်ႏရောင်တွမ်ႏ မေတ္တာႏတဒေါင်ဟွော့ꩻထင်ႏ တွမ်ႏကရုဏာႏစူစွီႏ ငင်ႏအွဉ်လွေꩻငီꩻဖေႏယင်းမꩻ နီစွိုးခွိုꩻဘာႏသာႏ သာႏသနာႏခမ်းထီ အီႏဗွိုန်ပီနွောင်ꩻယင်း နုဲင်ခမ်းတန်သားနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻနီခမ်းကို အထွာအကုဲင်နုဲင်းယိုခါ ကောအွဉ်ငါစွိုးခွိုꩻသားတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ကောအွဉ်ငါဘာႏသာႏသားတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ကောအွဉ်ငါ ဒုံဆောႏသားတဲ့နောဝ်ꩻ တယ်ႏဗင်ႏထွိုႏ ဗꩻဗေင်ႏချာ မွူးရဝ်ꩻမွူးဟာအခါႏ တနီꩻတနီꩻယို စွိုးခွိုꩻတာႏ ဘာႏသာႏတာႏယူႏသွော့ကိုဖေႏနေ စွုမ်ႏနီꩻနီꩻဟောင်း- "ခွေယို အွဉ်ငါစွိုးခွိုꩻတန်မွေးဟွေး၊ သဲစ်မဲ့ကသေနောဝ်ꩻ စွိုးခွိုꩻတာႏယို ခွေအီႏမာꩻဖေႏနုဲင်းမုဲင်ꩻမꩻ အီႏတွိုႏဗꩻကီ အွိုးတသွောင်းထိုကိုသူꩻဟွေး" "ခွေယို အွဉ်ငါဘာႏသာႏရေꩻမွော့ ခွေယိုနဝ်ꩻ အွဉ်ငါပညာႏရေꩻမွော့ ခွေယို အွဉ်ငါစီꩻပွာꩻရေꩻမွော့ စတဲင်စတဲင်အရေꩻ ဖွော်ဖွော်မွဉ်ꩻမွဉ်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အခိန်ႏတွိုင်ꩻ စွုမ်ႏနီꩻတွိုင်ꩻ တန်ꩻစွဉ်ႏတတွိုင်ꩻမာꩻနွောင်ꩻတောဝ်းလဲ့ ကွဲဖေႏသော့ꩻကို ဒေါ့ꩻဖေႏကိုနေဝင်ꩻဖုံႏဟောင်း" အွဉ်ငါစွိုးခွိုꩻသားလဲ့ စွိုးခွိုꩻတာႏတွမ်ႏ ပိုမာတာႏယို သဲစ်တဲင်ကဗေင်ႏထွိုင်ႏ ယူႏဖေႏမာꩻဖေႏရီးအဗာႏအမုဲင်ꩻ အမျိုꩻမုဲင်ꩻ၊ အွဉ်ငါအရေꩻလောင်ႏလင်သားလဲ့ နုဲင်းနောဝ်နေနေ အီႏမာꩻဖေႏရီးရောင်လွဝင်ꩻအဗာႏအမုဲင်ꩻ အမျိုꩻမုဲင်ꩻဟောင်းနော်- အနာႏဂတ်ကို နီစွိုးခွိုးဘာႏသာႏ ပညာႏ အီႏထထွာလွဉ်နုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်းနောဝ်ꩻ ယူႏငါလွေꩻဆွာꩻဆွာꩻ စဉ်ꩻစာꩻဆုံးဆုံးစံꩻသွော့ဝင်ꩻ တဆင်ႏတာႏပေႏငါမွိုင်။ အောဝ်ႏကုဲင်အလောင်ႏအလင် လိုꩻတအွဉ်ငါတောဝ်း စွိုးခွိုꩻဘာႏသာႏသားတယောဝ်း မာꩻထꩻမာꩻအမျိုꩻမုဲင်ꩻယောဝ်း ယိုနီတာႏ၊ ယိုဝင်ꩻတာႏ၊ နီနောဝ်ꩻမဉ်ႏနာႏ ဝင်ꩻမဉ်ႏသာႏနောဝ်ꩻ နီသꩻကို ထွာလွဉ်နုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ နီနောဝ်ꩻသာႏ ဝင်ꩻမဉ်ႏနာႏလဲ့ ဝင်ꩻအီႏခံႏစာꩻဗာႏနုဲင်းနေနေကရိုꩻနောဝ်ꩻ ယူႏလꩻလꩻပါတသေႏသေႏသွော့ဝင်ꩻအကျောင်ꩻ၊ နီထာꩻယို အငိုꩻထိုတဲ့နောဝ်ꩻ၊ အငိုꩻဖွိုႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ တရေꩻတဲ့နောဝ်ꩻ၊ တကုဲင်တဲ့နောဝ်ꩻ၊ ယံတဲ့နောဝ်ꩻ ယံတောဝ်းတဲ့နောဝ်ꩻ ဝင်ꩻမဉ်ႏထူႏခြေင်ထိုꩻ၊ တခွန်ꩻထို၊ ယားကုဲင်ထိုꩻနောဝ်ꩻ နီသꩻကို အီႏခံႏစာꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻ ယူႏဆွာꩻဆွာꩻ စဉ်ꩻစာꩻယွယွသွော့ဝင်ꩻ၊ ခွေကအီႏမာꩻထာꩻ၊ ကအီႏဒေါ့ꩻထာꩻ၊ ခွေကအောဝ်ႏယူႏထာꩻဖုံႏယိုနောတ်ꩻ နီတာႏအကျိုꩻ ရအောဝ်ႏတတွာမုဲင်ꩻ၊ ဝင်ꩻတာႏ လောကတာႏ အကျိုꩻအီႏအောဝ်ႏလွေꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ- နီထာꩻမာꩻ ထာꩻဒေါ့ꩻ ထာꩻယူႏဖုံႏယိုနောဝ်ꩻ မာꩻဒေါ့ꩻယူႏယံယံကျင်ꩻသွော့၊ နီတာႏဝင်ꩻတာႏ လောကတာႏ အကျိုꩻတရာꩻအောဝ်ႏအောဝ်ႏ၊ အကျိုꩻတရာꩻတရျားရျား (ယူႏ)(ထွား)(ဒေါ့ꩻ)မာꩻကျင်ꩻကျင်ꩻသွော့၊ သဲင်ꩻကွုတ်ထွာလိုꩻ မဉ်ႏယူႏဒျာႏနမ်းတာႏ အကျိုꩻလွုမ်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ လောကတဖြုံႏလွုမ်း ထန်ႏသိုႏသဲစ်ꩻထိုꩻလို့ဒျာႏ၊ အုံညီꩻအောဝ်ႏရောဝ်းဝင်ꩻ မျိုꩻဒါႏမွေးတောဝ်း၊ ကောမာꩻကိုဖေႏ ဝင်ꩻတာႏ၊ လောကတာႏသား မဉ်ႏအဲဉ်ထောဝ်းနောဝ်ꩻ အုံညီꩻအောဝ်ႏရောဝ်းဝင်ꩻ အီႏလꩻဒါႏနေဟောင်းနော်။ နွောင်ꩻရာꩻ နွောင်ꩻအံႏမွိုန်းဝင်ꩻ နုဲင်းတိရစ္ဆာန်ႏ ထာꩻသောင်ꩻထာꩻသားဖုံႏသူꩻနောဝ်ꩻ လိုꩻအာႏပေႏသား အီႏခံႏလွေꩻဗာႏ တတွာမုဲင်ꩻ၊ အီႏထွာလွေꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ အီႏမော့ꩻလွဉ် ထာꩻခိုးလျား တတွာမုဲင်ꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ- ကမ္ဘာႏမေႏပြုံႏကအောဝ်ႏခိုးတင်ႏ တခမ်းတွမ်ႏတခမ်း၊ တခွိုꩻတွမ်ႏတခွိုꩻ၊ တစွိုꩻတွမ်ႏတစွိုꩻ ကအောဝ်ႏထေင်ညင်ꩻရွို့ꩻရန်ႏဗာႏဒါႏဝင်ꩻ နုဲင်ပစ္စက္ခခေတ်ယိုတဗာႏနောဝ်ꩻ ပွိုးစွဉ်ႏထာꩻအထီႏအဲဉ်ႏ၊ ကတူႏခီးပေႏငါႏတွော့ꩻ နီတွက်ဝင်ꩻတာႏ ယူႏဖေႏဒါႏတောဝ်းတဲင် ရွဉ်အာသားလဲ့ တွမ်ႏရွဉ်အာႏ အံႏနွောင်ꩻအီဗော့ꩻ လိုꩻရွဉ်ဆေ့ꩻသား၊ လိုꩻဒါႏလဲ့ တွမ်ႏပညာႏ အံႏတေက်ꩻနျꩻအီချာဗော့ꩻ လိုꩻတဒါႏတောတ်းသားနောဝ်ꩻမꩻ အောဝ်ႏခိုးလျားငီꩻဗာႏစွဉ်ႏဝင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻကတူးခီးမဉ်ႏတန်၊ ထာꩻယူႏထာꩻတွေꩻ မဉ်ႏယံမွိုင်ဟ ရွဉ်အာသားလဲ့ ခွေရွဉ်ယို ဖေႏကထွာအီဒျာႏ မနုဿာႏနီလိုꩻပိုသီးအတာႏ လောကကို တဲမ်းဒင်ႏသော့ꩻသေꩻမွိုင် သမဲင်ꩻယံက လူꩻတနံတွမ်ႏ နီလိုꩻသီး အီႏသာႏဓုတတွာမုဲင်ꩻ၊ အီႏငိမ်ꩻချံꩻခွꩻစွူတတွာမုဲင်ꩻ၊ ပညာႏဒါႏသားတဲ့ နေးတွမ်ႏခွေပညာႏစွန်ꩻအာႏတဲင် နီတွက်ဝင်ꩻတာႏ လောကတာႏ အကျိုꩻတရာꩻအောဝ်ႏအောဝ်ႏ သွုံꩻလွေꩻအီမွိုင်ဟ ကမ္ဘာႏမေႏပြုံႏကအောဝ်ႏတင်ႏဒါႏထာꩻယို တင်ႏပေႏ ဖေ့ဝုဲင်ꩻငိမ်ꩻထိုꩻဗာႏအမန်ႏရင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏလဲ့ ခမ်းထီအဖြုံႏမုဲင်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻမုဲင်ꩻ၊ ဘာႏသာႏမုဲင်ꩻ အစွိုꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻခန်းတယောဝ်း နီတွက်ဝင်ꩻတာႏ လောကတာႏ အကျိုꩻတရာꩻအောဝ်ႏအောဝ်ႏ မဉ်ႏယူႏတွေꩻ၊ မဉ်ႏဒေါ့ꩻဖြောဝ်ႏ၊ မဉ်ႏခွုမ်စံႏမာꩻလွေꩻဖေႏပါဒါႏဒါႏနောဝ်ꩻ ခမ်းထီတဲ့ငိမ်ꩻချံꩻဒျာႏ၊ လိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏလဲ့ ထင်ႏထိုတသွောင်းဒျာႏ၊ ကမ္ဘာႏလဲ့ ရန်ႏသူႏတအဲဉ်ထောဝ်း အုညီꩻအောဝ်ႏရောဝ်းဝင်ꩻလဲ့ ခွꩻသꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻနီခမ်းသားတဲ့နောဝ်ꩻ၊ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဒျာႏတဲ့နောဝ်ꩻ ကွပ်စွဉ်ႏထာꩻထီႏ ထာꩻယူႏ ထာꩻတွေꩻဖုံႏ အဲဉ်ႏရောင်ငါႏ၊ နီတွက်ဝင်ꩻတာႏ တယူႏဖေႏပါဒါႏတောဝ်းနောဝ်ꩻမꩻ အောဝ်ႏခမ်းထီခြွေခြာႏချံꩻသာႏဘဝ လဲင်ꩻတွိုႏလင်ꩻဗာႏစွဉ်ႏ ခမ်းကေန်ꩻခြေားဒုက္ခကိုနောဝ်ꩻသွူ။ နီခွိုꩻပအိုဝ်ႏသီးဖုံႏ ဖေႏကတွိုႏလင်ꩻပုဲင်ႏ လိုꩻမျိုꩻကေန်ꩻခြေားဒုက္ခကိုနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏယူႏဖေႏပါဒါႏဒါႏငါႏ နီတာႏဝင်ꩻတာႏ နေးတွမ်ႏထာꩻယူႏဆွာꩻဆွာꩻ၊ ထာꩻမာꩻစွို့ꩻစွို့ꩻတဲင် ထာꩻရွို့ꩻရန်ႏထေင်ညင်ꩻ ဖေႏကကင်ꩻ၊ ထီႏဝင်ꩻခွဲးဝင်ꩻ ဖေႏကပယွုမ်းငီꩻသေႏသေႏဗာႏနောဝ်ꩻ ယူႏဒါႏဒါႏ တွေꩻဒါႏဒါႏသွော့ဝင်ꩻအကျောင်ꩻ- [၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကံႏထွိုက်ရော့ꩻ(ပင်သာႏ)
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၇၃