နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻနီ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ နီပအိုဝ်ႏကံႏကျမ္မာႏ နီဖန်ဆင်ꩻချာဒျာႏ" နီပအိုဝ်ႏရပ်ရာႏ ဖေႏကထင်ႏထို၊ တဖူꩻလွေꩻသဲင်ꩻရေꩻယို ထွာငါႏအထျꩻ၊ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ကထွိုင်ႏလꩻနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻ တယ်ႏစနေင်ႏ ၂၀၁၀-ဗာႏ မာꩻလွဉ်ယိုတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻအွဉ်ငါ ကထူႏဒါႏငိမ်ꩻချံꩻရေꩻ ၁၉၉၁-ဗာႏ မာꩻလွဉ်ယိုတဲ့နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏခွုမ်မာꩻလွေꩻဖေႏ နီပအိုဝ်ႏအတာႏ တဖူꩻလွေꩻသဲင်ꩻရေꩻဒျာႏလွဉ်းလွဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ နေးတွမ်ႏနဲင်ႏငံႏတောႏ အစိုႏရ အစွဲးအကမ်းလဲ့တမျိုꩻ၊ အာႏကွိုꩻနေး ခမ်းသားမွိုးဖါလဲ့ တစား တဖူꩻလွေꩻသဲင်ꩻ ဖေႏကတဲးဝါးနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဒါဖေႏ၊ အောဝ်ႏဝွေါ့ဖေႏ၊ အောဝ်ႏခြဲ့ꩻလုဲင်းလွေꩻဖေႏ တနေင်ႏတစိꩻစိꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ ခမ်းသားမွိုးဖါသီး အောဝ်ႏမဲ့ထွား အောဝ်ႏနားနာႏ သေနာႏလွဉ်ဒျာႏ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသအွဉ်ငါအစွိုꩻ တွမ်ႏပအိုဝ်ႏခေါင်းဆောင် အွဉ်ငါပေႏတန်သီး မေတ္တာႏစေႏတနာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကအောဝ်ႏအုံဒါႏ ဒုံဆောင်ႏ/ရပ်ရာႏကဲဉ်းအာအာနောဝ်ꩻ တဖူꩻတွိုႏတောဝ်း၊ အလွေꩻအသဲင်ꩻယပ်ꩻ-စတဲင် ပျဿနာႏဖုံႏဘို ခွိုꩻရက်နီလိုꩻတန် နွောင်ꩻရာꩻအယံသွတ်ꩻ အောဝ်ႏကျိုꩻစာꩻခွုမ်မာꩻလွေꩻဖေႏ စွုမ်ႏနီꩻနီꩻတဲင် ခမ်းသားမွိုးဖါ ဖြေꩻစာꩻကူꩻကားဗာႏဟောဝ်လဲဉ်း၊ နီဒေႏကိုကထန်ႏဒါႏ ကွန်ႏအမျိုꩻမျိုꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏသေထွꩻဒျာႏဝင်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻတန် ခွိုꩻရက်သꩻကအောဝ်ႏဒါႏ လိုꩻယံစွိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ခွုမ်မာꩻဖေႏ နီပအိုဝ်ႏခမ်းသားမွိုးဖါ လွေꩻသဲင်ꩻရေꩻတဖူꩻ၊ တထာလွုမ်ꩻတကာႏတောဝ်း ပညာႏရေꩻ ဖေႏကထင်ႏထို အောဝ်ႏတယ်ႏဆို့ꩻလွေꩻဖေႏ သွဉ်လိတ်ကျောင်ꩻ၊ အောဝ်ႏလွူးထန်ႏဖေႏ ကျောင်ꩻဆရာႏခိုမူႏ၊ အောဝ်ႏဗွောင်လွေꩻဖေႏ ထွာနွောင်ꩻဆရာႏ(၂)နေင်ႏသွဉ်တန်ꩻကျောင်ꩻ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ၊ ဒဲဉ်သီႏဗွေကွင်ꩻကို ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻအတာႏ ဖေႏကမော့ꩻဗာႏမွိုန်း အယပ်ꩻအခုဲင်ႏ အောဝ်ႏတယ်ႏဆို့ꩻဖေႏ တသီႏယွုံႏတသီႏခန်ꩻ အောဝ်ႏလွူးထန်ႏဖေႏ ဆရာႏဝွန်ႏခိုမူႏဖုံႏ၊ စီꩻပွါꩻရေꩻ ဖေႏကဟောဝ် အဝ်ႏဖေႏလွေꩻ ဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻ အနယ်ꩻပညာႏဖုံႏ ဖြေꩻစာကူꩻကားနယ်ꩻဖုံႏ-စတဲင်နုဲင်းယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ ကွပ်စွဉ်ႏနီလိုꩻတန်ယံမꩻ အခွင်ꩻအရေꩻ နီလꩻလွဉ်ဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏရပ်ရာႏ အဖဲ့ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ဖေႏကလွိုင်ႏကွိုန်ꩻထင်ႏထို နီလိုꩻတန်ကရီးခါလဲ့ မာꩻဖေႏ၊ ယိုခါလဲ့ အောဝ်ႏမာꩻဖေႏ၊ ဆုဲင်ꩻချာလဲ့ အီႏမာꩻဖေႏထဲင်း၊ နောဝ်ꩻမꩻ နီဒေႏသယိုခါ ဟံႏယာႏအငိုꩻအောဝ်ႏလွဉ်၊ အတန်ႏဖိုꩻတန်လွဉ်၊ ပွိုင်းလဲင်ႏခါ ပါꩻမုဲင်ꩻလဲ့ တတွိုႏဖိုတောဝ်း တခြာတန်ဖုံႏနောဝ်ꩻ ယိုခါ အောဝ်ႏလဲဉ်းတွမ်ႏအဗွေႏ၊ ဟံႏကအောဝ်ႏဗော့ꩻဒါႏ တဖူꩻတန်ထျꩻဖုံႏ၊ ဝေင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ လꩻထွိုက်အငိုꩻတွော့ꩻ ခွေစာနာꩻစာ၊ နမ်းနောဝ်ꩻ ဆွတ်သဲင်ꩻချာ ဖြေꩻထုမ်းကာꩻ မာꩻလမ်းတခြာကို ယိုခါ ဟံႏယာႏပျဿနာႏ အီႏဖြေႏသျင်ꩻလွဉ်ꩻဖေႏဗာႏ၊ ကဖြေႏသျင်ꩻဗာႏလဲဉ်းတဲ့ အောဝ်ႏဒျာႏ၊ ကိစ္စနုဲင်းယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏအတာႏ အနာႏဂတ် ထွာအီငါႏ ထာꩻသꩻထွူႏခရာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏရပ်ယိုခါ ထွိုင်ႏစာငါႏဟံႏနောဝ်ꩻ ပိုလီꩻအီႏအုံသော့ꩻတာႏ လမ်းခင်ငါလဲ့ ဖြေꩻဗာႏနေး၊ ယဒုံဒုံ ဖြေꩻနေးသွူတဲ့ ဝင်ꩻလꩻစာဖေႏဒွိုန်း၊ ယဟန်ႏနောဝ်ꩻ အချင်ꩻချင်ꩻတရိမ်ချာဝင်ꩻ သွို့ꩻယာႏ၊ အချင်ꩻချင်ꩻ ထုမ်ႏဝင်ꩻပျဿနာႏ၊ ထန်ႏထိုꩻဗာႏဒုံ၊ လွေꩻအုံဗာႏဝင်ꩻခမ်း၊ လွေꩻထွာဗာႏဝင်ꩻသွဉ်း၊ ဝင်ꩻထွဉ်ႏအတွိုင်ꩻ မာꩻဖေႏဗာႏဝင်ꩻထာꩻမာꩻ၊ ကထွာလွဉ်နုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ အဓိကတရာꩻခံႏ တပါꩻတောဝ်းဝင်ꩻ၊ ပါႏဒျာႏနီနမ်း၊ မဉ်ႏဒေါ့ꩻငေါဝ်းစွဉ်ႏစွဉ်ႏနောဝ်ꩻ စာအံႏဟံႏယို တွမ်ႏကစာအံႏနီခမ်းနောဝ်ꩻ ပီဝင်ꩻတဲင် နီအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ဝင်ꩻ စာထဲင်းမွိုန်းဒွုမ်၊ အောဝ်ႏလိုႏထိန်ꩻသိမ်ꩻ အခိန်ႏတွိုႏလွဉ်လဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ယဒုံဒုံနောဝ်ꩻ စာအံႏထိုꩻဟံႏ၊ လုပ်ꩻခရာႏဟံႏယာႏ ကထွိုင်ႏအဲဉ်ထောဝ်း၊ လယ်ႏထုမ်ႏယားဝင်ꩻထာꩻလုပ်ꩻ၊ လယ်ႏထုမ်ႏတခွန်ꩻဝင်ꩻထာꩻ သွို့ꩻကိုခြံကို၊ ဒုံဆောင်ႏလမ်းပါႏကိုတဲင် တဒုံချင်ႏ အုံညီꩻဝင်ꩻသꩻချံꩻသာႏတောဝ်း၊ အွဉ်ႏဒေါ့ꩻသွဉ်သင် လꩻတောဝ်း၊ နာႏတောဝ်းဒွုမ်ဝင်ꩻငေါဝ်းတဲင် ဖြားဒုံခိုဗင်ႏတန်၊ ဒုံသမာႏဓိဖုံႏလဲ့ အဲဉ်ထောဝ်း၊ ဒုံဥက္ကဋ္ဌလဲ့ ပါꩻမုဲင်ꩻတမဲဉ်မာꩻတောဝ်း၊ ဒုံထင်ႏထိုရေꩻလဲ့ ထဲ့သွုမ်ꩻထိုꩻဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်ပွိုးနောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏဘဝ နီပအိုဝ်ႏကံႏကျမ္မာႏ စစရာႏရာႏ ဖေႏကထင်ႏထိုနောဝ်ꩻ ခွိုꩻရက်လိုꩻတန်၊ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻယံဖုံႏ အွဉ်မာꩻဖေႏလဲဉ်းလဲ့ အောဝ်ႏကုဲင်ဟံႏယာႏပျဿနာႏယို နီထိန်ꩻသိမ်ꩻချာမꩻလꩻ၊ ဝင်ꩻအီႏလွဉ်ထိန်ꩻသိမ်ႏဖေႏနီနောဝ်ꩻ အထွုံꩻစံႏအဲဉ်ထောဝ်း၊ နီမဉ်ႏရက်မွေးနီနမ်း၊ နီမဉ်ႏရက်မွေးနီခမ်း၊ နီမဉ်ႏရက်မွေးနီလိုꩻမျိုꩻ၊ နီမဉ်ႏထီႏမွေး နီပိုနီလီꩻအနာႏဂတ်၊ နီမဉ်ႏမဲဉ်အံႏစင်းတောဝ်းနမ်း ဝင်ꩻခမ်းဝင်ꩻရပ်နောဝ်ꩻ စာထိုꩻမွိုန်းဟံႏ၊ ခံႏမွိုန်းပါꩻနွို့နီရပ်ရာႏ၊ ထီႏမွိုန်းယိုခါတာႏ ထွားဒျာႏဆုဲင်ꩻချာအတွက် တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ၊ တဒုံတွမ်ႏတဒုံ၊ တအွိုင်ႏတွမ်ႏတအွိုင်ႏ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ချင်ꩻချင်ꩻဒျာႏတဲင် ရက်ရက်သွော့ဝင်ꩻ၊ ဖေႏအာႏချာသွော့ နီအချင်ꩻချင်ꩻ၊ နီလိုꩻတန်စွုမ်ႏဖြာꩻ နီခမ်းသားအမျာꩻ တာႏဝွန်ႏအောဝ်ႏညီꩻဝင်ꩻအကျောင်ꩻ ဖေႏသေဗာႏ လိတ်ထွားသား ဗွေႏခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၆၃