နီလိုꩻမျိုꩻထင်ႏထိုရေꩻနဝ်ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နီလိုꩻမျိုꩻထင်ႏထိုရေꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏချာဒျာႏနီစူကို" နီပအိုဝ်ႏရပ်ယိုခါ မဉ်ႏထွာချာတွမ်ႏပွိုင်းလဲင်ႏ၊ မဉ်ႏတဲက်ဆဲင်ႏတွမ်ႏ ခမ်းရင်ꩻသား ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလင်ရပ်ရာႏကို ထင်ႏထိုရေꩻ ကွာႏအာငါႏ၊ တဖူꩻလွေꩻသဲင်ꩻရေꩻကစ သာႏယာႏလွဉ်လဲဉ်းတဲင် ကွန်ႏဖြေꩻစာကူꩻကားသားဖုံႏ အဆင်ႏပြေႏ၊ လုဲင်းလုပ်ꩻခြံမာꩻသားဖုံႏ လုပ်ꩻမာꩻဗာႏဟောဝ်ရိုꩻကီလဲ့ ခမ်းတွို့ꩻခမ်းကွဉ်ႏ၊ ခမ်းနောဝ်ခမ်းထင်ꩻ စီꩻပွာꩻရေꩻ တဗွိုန်ပီတောဝ်းဒွိုန်းဝင်ꩻ၊ ကွန်ႏခန်အငိုꩻဖွိုႏထိုလဲ့ အောဝ်ႏကွာႏနေကသွူ။ တရပ်တွမ်ႏတရပ် တဗွိုန်ပီတောဝ်းဒါႏ အုံအောဝ်ႏမုꩻ အဆင်ႏအရန်းတွမ်ႏ ယိုꩻယာႏယေန်ႏငဲမုꩻဖုံႏ၊ အဖြေꩻအစာ ပျဿနာႏဖုံႏဘို ဖေႏကဗွိုန်ပီဝင်ꩻနောဝ်ꩻ စွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါခေါင်းဆောင်တန် အဆက်ဆက်အောဝ်ႏကျိုꩻစာꩻ ခွုမ်မာꩻဖေႏ၊ တွူႏတရန်အွဉ်နယ်ဖေႏတွမ်ႏခေတ်တသာ လိုꩻမျိုꩻရေꩻ၊ နဲင်ႏငံႏရေꩻ၊ စီꩻပွါꩻရေꩻအနယ်ꩻပညာႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏကံႏကျမ္မာႏ နီပအိုဝ်ႏဘဝ ထင်ႏထိုရေꩻယို ပအိုဝ်ႏပိနီနာꩻ ကျိုꩻစာꩻမာꩻချာမꩻလꩻ၊ အာႏကွိုꩻဝင်ꩻတွော့ꩻ မဲဉ်လꩻလွိုင်ႏကွိုန်ꩻရေꩻနောဝ်ꩻကရီးခါလဲ့ တအောဝ်ႏဖိုတောဝ်း၊ ယိုခါလဲ့ တထွာနွောင်ꩻတောဝ်း၊ ဆုဲင်ꩻချာလဲ့ တွမ်ႏကော့ꩻမောင်ꩻမွိုန်းလာꩻလာꩻ တထွာနွောင်ꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏအုံအောဝ်ႏမုꩻ တဉ်ႏခြွော့ရေꩻ အဆင်ႏရန်း ဖေႏကဗွိုန်ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻလင်နောဝ်ꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻ၊ စဲ့ꩻရေꩻအွဉ်ငါ ခေါင်းဆောင်ဖုံႏယံဗာႏ၊ လိုꩻကထောက်ခံႏဒါႏ ခေါင်းဆောင်တန်သီး ထာꩻမာꩻသားလဲ့ အောဝ်ႏဗာႏ၊ ခမ်းသားမွိုးဖါ လိုꩻအမျာꩻဖုံႏလဲ့ ထောင်လွဉ်ꩻဗာႏ၊ ခံႏထူႏဗာႏ ခေါင်းဆောင်တန်သီး ငေါဝ်းငွါ၊ စူꩻလွဉ်ꩻဗာႏအွဉ်ငါသား မူဝါဒနောဝ်ꩻမꩻ နီကမဲဉ်လꩻ နီဒေႏသထင်ႏထိုရေꩻ လꩻလွဉ်ဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ တလာထွူတလာ၊ တနေင်ႏထွူတနေင်ႏ ကအောဝ်ႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏဒါႏ နဲင်ႏငံႏရေꩻ၊ စီꩻပွါꩻရေꩻ၊ လိုꩻမုꩻရေꩻဖုံႏဘို နီပအိုဝ်ႏကို လိုꩻတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ တသေနာႏနွောင်ꩻတောဝ်း၊ မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏတနယ်ꩻနောဝ်ꩻ မဲ့တွမ်ႏနား တထွꩻတောဝ်းလို့ဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းထီနဲင်ႏငံႏ ရုဲင်ꩻတသွိုးမုꩻ အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏယို နီမဉ်ႏတသေနာႏလွဉ်ꩻနွောင်ꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻ ခံႏဗာႏဒါႏ ပါꩻလိန်ႏလဲဉ်း၊ ခံႏဗာႏဒါႏဝင်ꩻနွောင်ꩻအံႏတွော့ꩻ ဖေႏကသေနာႏနောဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻဗာႏ၊ သွဉ်လွူꩻဗာႏ၊ နုဲင်းနောဝ်ꩻမွေးတောဝ်းတွော့ꩻ ပဲစ်တင်ႏရောင်တော လိုꩻကောအွဉ်ငါသားနောဝ်ꩻ တသေဉ်ႏလျောႏတောဝ်း၊ ထွာထွိုက်ထွာသင်ꩻတောဝ်း၊ ဆဲင်ႏဒျာႏတွမ်ႏ လိုꩻတနာႏတောဝ်း အွဉ်ငါသားငေါဝ်းဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဖေႏကထွာဗာႏမွိုန်း ဝင်ꩻလဲဉ်လꩻ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻနောဝ်ꩻ ယိုခါကထွာဒါႏ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻတန် တင်ꩻအွဉ်ငါလင်ꩻတွိုင်ႏပင်ႏ အုံကွံလွေꩻဖေႏ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကအောဝ်ႏလိုႏလꩻထွိုက်လꩻသင်ꩻဒါႏ အခွင်ꩻအရေꩻ ဝေင်ꩻနေပြည်တော်ကို တနေင်ႏထွူတနေင်ႏတဲင် နီအွဉ်ဝင်ꩻ သေနာႏဖေႏဗာႏ ဆွန်ꩻစူဗာႏ စွဲးကမ်းကိုဗာႏဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကအောဝ်ႏလိုႏဖျင်ဒါႏ နီရပ်ရာႏ နီဒေႏသ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻရေꩻ ထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏအနယ်ꩻဆꩻဆꩻတွော့ꩻ နမ်းတွမ်ႏနမ်းလဲ့ ဖျင်ချာ၊ ဝင်ꩻကဖျင်ဖေႏတဲ့ လွောက်ꩻနာႏ၊ ဝင်ꩻကဖေႏလွဉ် အခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ဥပဒေႏတဖွောင်ꩻအကို ထူႏဒါႏဒါႏဝင်ꩻတွော့ꩻ ပင်ႏတသွောင်းခန်းသွော့ နီဘဝ၊ မာꩻထင်ႏထိုခန်းသွော့ နီပအိုဝ်ႏရပ်ရာႏအကျောင်ꩻ မေတ္တာႏအွဉ်ႏဆꩻငါ တမာနယ်ဖေႏဗာႏ နီပအိုဝ်ႏခမ်းသား မွိုးဖါသီးဖုံႏသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၆၄