မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

နေ့ဖူ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
Close-up of a human's nose
ဆင်သီးမျိုꩻနဝ်ꩻ အမောင်ꩻ(အစူ)ကရိုꩻဒါႏ နေ့ဖူအဆွာꩻစားအဝ်ႏသွူ။
‍‍နေ့ဖူကရိုꩻနဝ်ꩻ နမ်းခန္ဓာႏအကွို့ꩻအခဝ်တမျိုꩻဒျာႏတဲင် သေအီအလွီးအာႏရွုံႏတဲ့လꩻ၊ သာအီတလီꩻတဲ့လꩻသွူ။ နေ့ဖူနဝ်ꩻတရေ့ꩻ(နွုမ်ꩻ) အလွီးအာႏရွုံႏထွူတွော့ꩻ ကလꩻလွဉ်ဒါႏ အရသာႏအချက်အလက်ဖုံႏယို ဝွေꩻပသာလွေꩻဖေႏ ကတူႏခီး(ဦးနှောက်)ကိုသွူ။ နေ့ဖူကိုနဝ်ꩻ နွုမ်ꩻအီအလွီးတာႏတွမ်ႏ အာႏရွုံႏဖြွီꩻအစုအဗူႏ ကအဝ်ႏသွုပ်ဆွိုင်ꩻဝွေꩻလဲ့ပါသော့ꩻသွူ။ လိုꩻနဝ်ꩻ နေ့ဖူအဝ်ႏ လွိုႏဗꩻငါသွူ။ သတ္တဝါႏအမျိုꩻအသာꩻအလွောက်ꩻ အနွုမ်ꩻနွောင်ꩻထာꩻ တပီတဝ်းတဝင်ꩻသွူ။ ဥပမာႏ ထွီႏနေ့ဖူနဝ်ꩻ ဟဝ်ကယ်ꩻဒျာႏလိုꩻနေ့ဖူ အနွုမ်ꩻနွောင်ꩻထာꩻယံကယ်ꩻဒျာႏလိုꩻသွူ။ တိစ္ဆာန်ႏယင်မျိုꩻမျိုꩻနဝ်ꩻ နွုမ်ꩻအီထာꩻလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း သွုံꩻအီအလင်လဲ့ အဝ်ႏဒျာႏသွူ။ ဥပမာႏ ဆင်သီးနေ့ဖူနဝ်ꩻ နွုမ်ꩻအီအလွီးလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း ထူႏဝွေး(သဲဉ်ꩻ)အီထာꩻတဲ့လꩻသွူ။