နေးတွမ်ႏစူခွုမ်လက်နက်

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နေးတွမ်ႏစူခွုမ်လက်နက်တဲင် ကအဝ်ႏရုဲင်ꩻနေက ခမ်းရင်ꩻသားအစုအဗူႏဖုံႏ" ၁။ ခမ်းရင်ꩻသား လွောင်ႏဗူႏရေꩻ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (U.N.F.C) (U.N.F.F)အစွိုꩻနောဝ်ꩻ ဖွဲ့ဗူႏသေꩻခါꩻတွမ်ႏ ခမ်းရင်ꩻသား စူခွုမ်(လက်နက်)(၁၁)စွိုꩻတဲင် ဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏထုဲင်ꩻခမ်း၊ ဝေင်ꩻကိန်ꩻမုဲင်ႏကိုနောဝ်ꩻသွူ၊ တဲႏစ ၂၀၁၁-ဗာႏနေင်ႏကို ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ ခမ်းရင်ꩻသား လက်နက်စူခွုမ်အာႏရဲင်ꩻတပ်ပေါင်ꩻစုနဝ်ꩻသွူ၊ (U.N.F.C)အစွိုꩻကိုနောဝ်ꩻ စောက်ꩻစွိုးခွိုꩻထွို့ꩻဗူႏရေꩻအစွိုꩻ (K.N.U)၊ မဲင်ꩻခမ်းပါတီတသာ (M.N.S.P)၊ ခင်လွစ်ထန်ႏရေꩻအစွိုꩻ၊ (K.I.O)၊ စောက်ꩻတနျာႏတိုꩻတက်ရေꩻပါတီ (K.N.P.P)၊ ချင်ꩻစွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါတပ် (C.N.F)၊ ဖြောဝ်ꩻခမ်းတိုꩻတက်ရေꩻပါတီ (S.S.P.P)၊ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻလွစ်ထန်ႏရေꩻအစွိုꩻ (P.N.L.O)၊ ပလောင်းခမ်းနယ်ႏ လွစ်ထန်ႏရေꩻအွဉ်ငါတပ် (P.S.L.F)၊ ရခဲင်ႏစွိုးခွိုꩻကောင်စီ (A.N.C)၊ လားဟူဒီမိုကရက်တစ်သမဂ္ဂ (L.D.U)တွမ်ႏ "ဝ"စွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုပ် (W.N.O)ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ၂။ "ဝ"သွီႏထီꩻလွောင်ႏဗူႏရေꩻပါတီ (UWSP/UWSA) ခမ်းရင်ꩻသားစူခွုမ် (လက်နက်)အစွိုꩻကို အာႏရဲင်ꩻအတန်သွတ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ"ဝ"အစွိုꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ ဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အောဝ်ႏဖြောဝ်ꩻခမ်း အခေါဝ်ထင်ꩻ ပန်ဆန်းတဲင် "ဝ"စွိုꩻကအဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးဒါႏ ဟံႏနယ်ႏဒေႏသနဝ်ꩻ ပန်ဆန်း၊ မိုင်းမော၊ ပန်ဝိုင်း၊ နားဖန်း၊ မိုင်းပေါက်၊ မိုင်းယန်းတွမ်ႏ ဟိုပန်ဒေႏသဖုံႏတဲင် တယ်ႏစ ၁၉၈၉-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ "ဝ"အစွိုꩻအဗူႏတွော့ꩻ ခေါင်းဆောင်နောဝ်ꩻ ဦးပေါက်ယူချန်း ရံꩻဆ (ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အောဝ်ႏ(၃၅၀၀၀)လွိုနဝ်ꩻသွူ။ ၃။ ခင်လွစ်ထန်ႏရေꩻအစွိုꩻ (K.I.O) တယ်ႏစ ၁၉၆၀-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ (K.I.O)အစွိုꩻတဲင် ဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အောဝ်ႏခင်ခမ်းနယ်ႏကို "လိုင်ဇာ"နဝ်ꩻသွူ၊ K.I.O အစွိုꩻ အဓိကကအဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးဒါႏ ဟံႏနယ်ႏဒေႏသနောဝ်ꩻ ခင်ခမ်းနယ်ႏတွမ်ႏ ဖြောဝ်ꩻခမ်းအခေါဝ်ထင်ꩻဖုံႏတဲင် ရံꩻဆ(ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အောဝ်ႏ(၁၀၀၀၀)လွိုတွော့ꩻ K.I.O ဥက္ကဋ္ဌနဝ်ꩻ ဦးဇောင်းဟရား၊ ခင်လွစ်ထန်ႏတပ်မတောႏ (K.I.A)စဲ့ꩻဦးစီးချုပ်နဝ်ꩻ ထွာဗိုလ်ချုပ်ဂမ်ရှောင်နောဝ်ꩻသွူ။ ၄။ တယ်ႏထောင်ႏခွုန်ꩻချာ ဖြောဝ်ꩻခမ်းကောင်စီ (R.C.S.S/S.S.A) ဖြောဝ်ꩻခမ်းအခေါဝ်နောဝ် တပ်မတောႏ (R.C.S.S/S.S.A)အစွိုꩻနောဝ်ꩻ တယ်ႏစ နေင်ႏ ၁၉၆၄-ဗာႏတွမ်ႏ ၁၉၆၉-ဗာႏနေင်ႏကို ဖွဲ့ဗူႏချာယင်းအစွိုꩻတဲင် ဌာႏနချုပ်နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဖြောဝ်ꩻခမ်းအခေါဝ်နဝ် လွယ်တိုင်းလျန်ဒေႏသကိုတွော့ꩻ အောဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ ဖြောဝ်ꩻခမ်းအခဝ်ကွဉ်ႏ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ ဖြောဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ အခေါဝ်နဝ် မိုင်းပန်၊ မိုးနဲး၊ လဲချား၊ ကွန်ဟိန်း၊ ရပ်စောက်၊ မောက်မယ်၊ မိုင်းကောင်း၊ နမ့်စန်၊ ဖြောဝ်ခမ်းအခေါဝ်ထင်ꩻ ကျောက်မဲ၊ နမ်းခမ်းဒေႏသဖုံႏတဲင် ရံꩻဆ (ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ(၆၀၀၀)လွို၊ ခေါင်းဆောင်နောဝ်ꩻ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်တန် ရွက်ဆစ်နောဝ်ꩻသွူ။ ၅။ စောက်ꩻဗွာစွိုးခွိုꩻ ထွို့ꩻဗူႏရေꩻအစွိုꩻ (K.N.U) တယ်ႏစနေင်ႏ ၁၉၄၇-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ (K.N.U)အစွိုꩻအဗူႏတဲင် ကအောဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻဒါႏ ဟံႏနယ်ႏနဝ်ꩻ သံတောင်၊ ညောင်လေးပင်၊ လှိုင်းဘွဲ့၊ ဘားအံ၊ ဖါပွန်၊ ကော့ကရိတ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး၊ ကျိုက်ဒုံတွမ်ႏ(ကျုံဒိုး)တွမ်ႏ တနင်္သာရီတွိုင်ꩻ အခေါဝ်ထင်ꩻဖုံႏထွူတဲင် ရံꩻဆ (ခန့်မှန်း)(စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ-----) ခေါင်းဆောင်နဝ်ꩻ ဗိုလ်ချုပ်တန်စောမူတူးဆေးဖိုးနောဝ်ꩻသွူ။ ၆။ ဖြောဝ်ꩻခမ်းတိုꩻတက်ရေꩻပါတီ (S.S.P.P/S.S.A) တယ်ႏစ ၁၉၆၄-ဗာႏတွမ်ႏ ၁၉၈၉-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏချာယင်း ဖြောဝ်ခမ်းအခေါဝ်ထင်ꩻ တိုꩻတက်ရေꩻပါတီတဲင် ဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အောဝ်ႏဖြောဝ်ꩻခမ်း အခေါဝ်ထင်ꩻ "ဝမ်ဟိုင်း"ထွူတွော့ꩻ အောဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻဒေႏသနောဝ်ꩻ နမ့်ခမ်း၊ ခိုလန်၊ သီပေါ၊ ကျောက်မဲ၊ မိုင်းရျူး၊ တန့်ယန်း၊ မုန်းယိုင်၊ ကျေးသီး၊ လားရျိုးဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏထွူတဲင် ရံꩻဆ(ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အောဝ်ႏ(၄၀၀၀)လွို၊ ခေါင်းဆောင်နဝ်ꩻ ဗိုလ်ချုပ်ပန်ဖတွမ်ႏ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင်နောဝ်ꩻသွူ။ ၇။ စောက်ꩻဒီမိုကရေစီတပ်မတောႏ(တဝ်းလဲ့)ကလို့ထူးဘောအစွိုꩻ (D.K.B.A) တယ်ႏစနေင်ႏ ၂၀၁၀-ဗာႏနေင်ႏကို ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ (D.K.B.A)အစွိုꩻတဲင် ဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏစောက်ꩻခမ်းနယ်ႏ ဝေင်ꩻမြဝတီႏ ဆုံဆည်းမြိုင်တွော့ꩻ အောဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ ဘုရားသုံးဆူ၊ လှိုင်းဘွဲ့၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး၊ မာနယ်ပလောဒေႏသဖုံႏတဲင် ရံꩻဆ (ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ(၁၅၀၀)ရပ်၊ စဲ့ꩻဦးစီးချုပ်နဝ်ꩻ ဗိုလ်ချုပ်စောလားပွယ်နောဝ်ꩻသွူ။ ၈။ မဲင်ꩻခမ်းပါတီတသာ (N.M.S.P) တယ်ႏစ ၁၉၅၈-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ မဲင်ꩻခမ်းတသာပါတီတဲင် ဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အောဝ်ႏမဲင်ꩻခမ်းနယ်ႏကို "ရေးချောင်းဖျေား"ထွူတဲင် စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻအောဝ်ႏ(၈၀၀)လွို၊ တွမ်ႏအရံႏအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ(၂၀၀၀)လွို ခေါင်းဆောင်နဝ်ꩻ နိုင်ထောမွန် အောဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ ကော့ကရိတ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီး၊ မုဒုံ၊ သံဖြူဇရပ်၊ ရေး၊ ရေဖြူ၊ ဘုရားသုံးဆူ၊ မြိတ်၊ ထားဝယ်၊ ကျိုက်မရော-စတဲင်ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ၉။ စွိုးခွိုꩻဒီမိုကရေစီ သွီႏထီꩻလွောင်ႏဗူႏရေꩻတပ်မတော (N.D.A.A/E.S.S) တယ်ႏစ ၁၉၈၉-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ အဝ်ႏဖြဝ်ꩻခမ်းအခဝ်ကွဉ်ႏ မုန်းလားဒေႏသတဲင် ရံꩻဆ(ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ(၃၀၀၀)လွို၊ ခေါင်းဆေောင်နောဝ်ꩻ ဦးစိုင်းလင်းသွူ။ ၁၀။ ချင်ꩻစွိုးခွိုꩻ အွဉ်ငါတပ် (C.N.A) တယ်ႏစ ၁၉၈၈-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ C.N.A အစွိုꩻတဲင် ဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အောဝ်ႏချင်ꩻခမ်းကို ထန်တလန်ဝေင်ꩻနယ်ႏကိုသွူတွော့ꩻ အဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ ထန်တလန်ဝေင်ꩻနယ်ႏတွမ်ႏ အသောင်အရင်ꩻဖုံႏတဲင် စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ ရံꩻဆ(ခန့်မှန်း)အဝ်ႏ (၂၀၀)လွို ခေါင်းဆောင်နောဝ်ꩻ ပူးဇင်ကျုံးတွမ်ႏ ဒေါက်တာရွှေခါးနဝ်ꩻသွူ။ ၁၁။ စောက်ꩻတနျာႏစွိုးခွိုꩻ တိုꩻတက်ရေꩻပါတီ (K.N.P.P) တယ်ႏစ ၁၉၅၇-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ (K.N.P.P)အစွိုꩻတဲင် ဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏကယားခမ်းနယ်ႏ ဝေင်ꩻရှားတေားထွူတဲင် အဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ လွယ်ကောႏ၊ ရှားတေား၊ ဖရူဆိုဝေင်ꩻနယ်ႏတွမ်ႏ ဒီမောဆိုဝင်ꩻနယ်ႏဖုံႏတွော့ꩻ ရံꩻဆ(ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ(၆၀၀)လွို၊ ခေါင်းဆောင်နဝ်ꩻ ပါတီဒု-ဥက္ကဋ္ဌ အေဘယ်တွိဒ်နောဝ်ꩻသွူ။ ၁၂။ K.N.U/K.N.L.A ငိမ်ꩻချမ်ꩻရေꩻကောင်စီ တယ်ႏစ ၂၀၀၇-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ (K.N.U K.N.L.A)အစွိုꩻတဲင် ဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏစောက်ꩻခမ်းနယ်ႏ ဝေင်ꩻနယ်ႏကော့ကရိတ် "ထို့ဘောထိုး"ကိုတဲင် ရံꩻဆ(ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ(၂၀၀)လွို၊ ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင် အွဉ်ကတူႏထွူတွော့ꩻ အောဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ ဒုံထိုးဘော့ထိုး၊ ကော့ကရိတ်၊ မဲ့လမဒုံတွမ်ႏ လှိုင်းဘွဲ့ဝေင်ꩻနယ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ၁၃။ နာဂစွိုးခွိုꩻ ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ (N.S.C.N.K) တယ်ႏစ ၁၉၈၀-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ နာဂအစွိုꩻတဲင် အဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ လဟယ်-လေရှီး၊ ခန္တီး၊ နန်းယွန်းဒေႏသဖုံႏတဲင် ရံꩻဆ(ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ(၅၀၀)လွို၊ ခေါင်းဆောင်နဝ်ꩻ အက်စ်အက်စ်ကပ်ပလန်နဝ်ꩻသွူ။ ၁၄။ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻလွစ်ထန်ႏရေꩻအစွိုꩻ (P.N.L.O) တယ်ႏစ ၁၉၄၉-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻအစွိုꩻတဲင် ဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အဝ်ႏဖြဝ်ꩻခမ်းအခဝ်နဝ် (ဟိုမွိုင်ꩻ)ဒေႏသဖဲ့ꩻတဲင် အဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ ဝေင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏဟိုပုံꩻ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏမောက်ꩻမုဲင်ꩻဒေႏသဖုံႏတဲင် ရံꩻဆ(ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏ(၂၀၀)လွို၊ ခေါင်းဆောင်နဝ်ꩻ ဗိုလ်မှူးတန်ခွန်ဥက္ကာနဝ်ꩻသွူ။ ၁၅။ တအာင်းစွိုးခွိုꩻလွစ်ထန်ႏရေꩻတပ်မတောႏ (TNLA) တယ်ႏစ ၁၉၉၂-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ (TNLA)အစွိုꩻတဲင် ယာႏယီႏဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အွဉ်ႏလွေꩻခင်ထိန်ꩻချုပ်လꩻ ဟံႏနယ်ႏကိုတဲင် ရံꩻဆ(ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ(၁၀၀၀)လွို၊ အဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းအခဝ်ထင်ꩻ နောင်ချု၊ ကျောက်မဲ၊ သီပေါ၊ နမ့်လမ်၊ လားရျိုး၊ ကွတ်ခိုင်၊ နမ္မတူ၊ မန်တုံ၊ မန်ဆန်၊ မန်းပန်ဒေႏသဖုံႏတဲင် ခေါင်းဆောင်နဝ်ꩻ တာအိုက်ဖုန်းနဝ်ꩻသွူ။ ၁၆။ ရခဲင်ႏတပ်မတောႏ (A.A) တယ်ႏစ ၂၀၀၈-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ ရခဲင်ႏတပ်မတောႏ (A.A)အစွိုꩻတဲင် ယာႏယီႏဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အွဉ်ႏလွေꩻ ခင်ထိန်ꩻချုပ်လꩻဟံႏနယ်ႏကိုတဲင် ရံꩻဆ(ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ(၅၀၀)လွို၊ စဲ့ꩻအွဉ်ကတူႏနဝ်ꩻ ဗိုလ်မှူးတန် ထွန်းမြန်နိုင်နဝ်ꩻသွူ။ ၁၇။ မန်းခမ်းဆဲင်ႏရာꩻ ကျောင်ꩻသားဒီမိုကရေစီ အွဉ်ငါတပ်မတောႏ (A.B.S.D.F) တယ်ႏစ ၁၉၈၈-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ (A.B.S.D.F) အစွိုꩻတဲင် ဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အွဉ်ႏလွေꩻ (K.I.O)ထိန်ꩻချုပ်လꩻဟံႏနယ်ႏကို တွမ်ႏ K.N.U ထိန်ꩻချုပ်လꩻဟံႏနယ်ႏကိုတဲင် ဥက္ကဋ္ဌနဝ်ꩻ ဦးသံခဲ ရံꩻဆ(ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ(၆၀၀)လွိုနောဝ်ꩻသွူ။ ၁၈။ ရခဲင်ႏခမ်းတွမ်ႏလွစ်ထန်ႏရေꩻပါတီ (A.L.A) တယ်ႏစ ၁၉၈၁-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ (A.L.A)အစွိုꩻတဲင် ရံꩻဆ(ခန့်မှန်း)စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ(၁၀၀)လွို တွမ်ႏပါတီအစွိုꩻနွို့အာႏရဲင်ꩻအဝ်ႏ(၂၀၀)လွို၊ အစွိုꩻခေါင်းဆောင်နဝ်ꩻ ဦးခိုင်ရဲခိုင် ပါတီစူဆလ ရခဲင်ႏလွစ်ထန်ႏရေꩻ တပ်မတောႏ((A.L.A)နဝ်ꩻ အောဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ အိန္ဒိယတွမ်ႏ မန်းခမ်းကူ ထုဲင်ꩻတွမ်ႏမန်းခမ်း ခမ်းကူဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ၁၉။ ရခဲင်ႏတပ်မတောႏ တယ်ႏစ ၂၀၁၀-ဗာႏနေင်ႏ ဖွဲ့ဗူႏလွေꩻ ရခဲင်ႏခမ်းတပ်မတောႏတဲင် ဌာႏနချုပ်နဝ်ꩻ အွဉ်ႏလွေꩻ (DKBA)ထိန်ꩻချုပ်ခါꩻဟံႏနယ်ႏကိုထွူတဲင် စဲ့ꩻအာႏရဲင်ꩻ အဝ်ႏ(၁၀၀)လွို အဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးလွေꩻ စောက်ꩻဗွာဟံႏနယ်ႏကို၊ ခေါင်းဆောင်နဝ်ꩻ ဗိုလ်မှူးမိုးဟိန်းနဝ်ꩻသွူ။ တဲမ်းပြန်ႏထန်ႏ ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်လိတ်အုပ်၊ လိတ်မဲ့ငါ ၁၁၇၊ "လက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ" ခမ်းသားမွိုးဖါအမျာꩻ ဖေႏနေးကသေထွꩻနွောင်ꩻ ခမ်းရင်ꩻသားခွုမ်လက်နက်အစွိုꩻ အခေႏအနေႏဖုံႏတဲင် ဒင်ႏပျꩻလွေꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ချွန်း-မုဲင်းကောင်
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၁၈/၂၀