နဲင်ႏငံႏရေꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နဲင်ႏငံႏရေꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ" နဲင်ႏငံႏရေꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ နီလိုꩻသီးကအောဝ်ႏအုံဒါႏ နဲင်ႏငံႏတနဲင်ႏငံႏတရိုꩻတောဝ်း၊ ကမ္ဘာႏဟမ်ႏလောင်းကီတရိုꩻတောဝ်း စွုမ်ႏနီꩻ နီကအောဝ်ႏမော့ꩻတလူႏလွေꩻဒါႏ အံႏအွꩻရေꩻ၊ ပညာႏရေꩻ၊ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ၊ စီꩻပွါꩻရေꩻကစဒါႏ အရေꩻအရာႏကိစ္စဖုံႏနောဝ်ꩻ နီဘဝတသက်လွုမ်း အီႏတွူႏတရန်လွေꩻဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ လောကကိုယို ပေါႏသဲင်ꩻထွာလဲဉ်းသွူလိုꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ အံႏအွꩻရေꩻ၊ ကွဉ်ကꩻရေꩻကိစ္စယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ လဲ့ꩻတလွစ်တောဝ်း၊ အီႏတွူႏကာႏတရန်လွေꩻဗာႏနောဝ်ꩻ သဘာဝဒျာႏသွူ။ တွူႏကာႏလွေꩻဗာႏ ယပ်ꩻယပ်ꩻခုဲင်ႏခုဲင်ႏတွမ်ႏ သာႏသာႏယာႏယာႏ ကွာႏဒျာႏနောဝ်ꩻစားလွုမ်ꩻ၊ ယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏလဲ့ ထွာဒျာႏနီလိုꩻသီး နဲင်ႏငံႏရေꩻ တဖူꩻအစနောဝ်ꩻသွူ။ ကမ္ဘာႏဟမ်ႏလောင်းယိုနောဝ်ꩻ သက်မွန်ဒျာႏ လိုꩻတဖြာꩻတမွေးတောဝ်း၊ နီလိုꩻသီး သန်းပေါင်ꩻ သက်မွန်ငီꩻလို့ဝင်ꩻတဲင် တွူႏတရန်ငီꩻလွေꩻဗာႏဝင်ꩻ ဘဝအယပ်ꩻအခုဲင်ႏတဲင် နီလိုꩻသီးသန်းပေါင်ꩻအာအာအကို အောဝ်ႏရုဲင်ꩻတသွိုးငီꩻဝင်ꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻယိုနောဝ်ꩻ နီနားဟွိုန်ꩻ၊ နီအသောင်အရင်ꩻ၊ နီဒေႏသ၊ နီနဲင်ႏငံႏအောဝ်ႏနောဝ်ꩻမꩻ တကမ္ဘာႏကထွာဒါႏ တရန်းထွူတရန်း ကအောဝ်ႏစပ်ဆွိုင်ꩻလွေꩻဒါႏ နီလိုꩻသီးယို မဉ်ႏအောဝ်ႏနေဒွိုန်းနောဝ်ꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻတဖူꩻရဲဉ်ႏလဲ့ အီႏအောဝ်ႏတသေႏသေႏ အီႏထောင်လွေꩻဗာႏတသေႏသေႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏထွားတဲက်ဆဲင်ႏတွမ်ႏ နီသွဉ်းသီး မန်းခမ်းလောကနောဝ်ꩻ ပေါႏရိုꩻနဲင်ႏငံႏရေꩻတဲ့ အစိုႏရအုပ်ချွုတ်ရေꩻ၊ ပါတီအစွိုꩻအဗူႏ၊ လွိုဆန်အစိုႏရ၊ ထောက်ခံႏအစိုႏရ၊ တောႏလန်ႏရေꩻ ကစဒါႏ လိုꩻအာအစွိုꩻအဗူႏ သေနာႏလွနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏနဲင်ႏငံႏရေꩻကရိုꩻဒါႏ အဓိပ္ပါယ်ႏယို အောဝ်ႏလိုႏသေနာႏကယ်ꩻထဲင်း နုဲင်းဆꩻကီယိုသွူ။ ကွပ်ပွိုးတမုဲင်ꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ တွမ်ႏနီဘဝ အီႏတလူႏခွေါင်းလွေꩻဗာႏ၊ ဥပမာႏ- နားဟွိုန်ဗူႏအကို အံႏအွꩻရေꩻ၊ နားဟွိုန်ꩻဗူႏအကို ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻကစဒါႏ လိုႏအပ်ချက်ဖုံႏယို စွုမ်ႏနီꩻအောဝ်ႏတလူႏ အီႏထဲမ်သော့ꩻဗာႏသွူ။ ဖေႏကထဲမ်ဗွေနွောင်ꩻနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ ထာꩻမာꩻအာႏ၊ ရွဉ်ရေꩻတောင်ꩻရေꩻ (Service)ယိုလဲ့ လိုႏအပ်လွဉ်ယင်းတမျိုꩻ၊ လိုႏအပ်ချက်နုဲင်းဆꩻကီယိုနောဝ်ꩻ နီနားဟွိုန်ꩻဝွိုင်ꩻကို၊ အသောင်အရင်ꩻနယ်ႏပယ်ႏကို အီႏတွိုႏလွေꩻအထန်ႏ အထန်ႏဖဲ့ꩻတဲင် တွမ်ႏနားဟွိုန်ꩻအလင်ယိုလဲ့ အီႏစပ်ဆွိုင်ꩻ အုံအောဝ်ႏငီꩻဗာႏလွဝင်ꩻသွူ။ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻတွော့ꩻ အံႏအွꩻ၊ ကွဉ်ကꩻ၊ အုံအောဝ်ႏ၊ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ၊ ရွဉ်ရေꩻတွမ်ႏ (Service)လိုႏအပ်ချက်ဖုံႏယိုနောဝ်ꩻ ယိန်းလိုႏလွိုလွိုလွဉ်နောဝ်ꩻသွူ။ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻတရန်းတဲင် ဒေႏသတဗာႏ၊ ခရဲင်ႏတဗာႏ၊ ခမ်းနယ်ႏတနယ်ႏ၊ နဲင်ႏငံႏတနဲင်ႏငံႏယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ အီႏလုဲင်းလွဉ်သွူတကာႏတောဝ်း အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ အီႏသွုပ်ဆွိုက်လွေꩻဗာႏတွမ်ႏကမ္ဘာႏတဲင် ဗွိုန်နုဲင်းလုံးတူႏ ကနုဲင်ႏသော့ꩻထီအတွိုင်ꩻ ကထွိုင်ႏထန်ႏလွဉ်ဒါႏ အလုဲင်ꩻအကွက်ꩻယို တွိုႏအရပ်အဖဲ့ꩻဖဲ့ꩻ အခေါဝ်ခေါဝ်တဲင် နီသွုပ်ဆွိုက်မုယိုလဲ့ အီႏလုဲင်းလွေꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ယင်းတနယ်ꩻ နဲင်ႏငံႏရေꩻ ထွာစဲဉ်ႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ လိုꩻတဖြာꩻ၊ အောဝ်ႏနားဟွိုန်ꩻဗူႏတဗူႏကို၊ လိုꩻသန်းပေါင်ꩻအာအကို၊ နားဟွိုန်ꩻသန်းပေါင်ꩻဗူႏဖုံႏ အံႏအွꩻကွဉ်ကꩻ အုံအောဝ်ႏရေꩻ၊ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻမꩻတရန်း စပ်ဆွိုင်ꩻကထွာလွဉ်ဒါႏ ပျဿနာႏဖုံႏ အောဝ်ႏအစုအဗူႏပေႏကို ထွာလွေꩻတေား အစုအဗူႏတန် စပ်ဆွိုင်ꩻအထွာအစဲဉ်ႏ ဖြေႏသျင်ꩻစေလွေꩻဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ လိုꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏမာꩻကေႏကေႏချာဗာႏ နီလိုꩻသီးတာႏဝွန်ႏသွူ။ လောကကိုယို နေးတွမ်ႏနီကာယအာႏ၊ ဉာဏအာႏ၊ ကမ္ဘာႏလောကအကျိုꩻ၊ နီကအောဝ်ႏမာꩻဖေႏ နီလိုꩻသီးအကျိုꩻစီꩻပွာꩻ ခင်ႏလမ်းယိုနောဝ်ꩻ တတ်နွိုင်ႏရာꩻ၊ နွောင်ꩻအာႏရာꩻဖဲ့ꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း အောဝ်ႏလိုႏစွဲးကမ်းကိုငါႏသွူ။ ကတတ်နွိုင်ႏရာꩻ၊ ကနွောင်ꩻရာꩻ၊ နီကမာꩻကိုယိုလဲ့ ထွားနီနမ်းအကျိုꩻစီꩻပွာꩻလွုမ်ꩻတလꩻတောဝ်းတဲင် နီနမ်းအကျိုꩻစီꩻပွာꩻတွမ်ႏ အမျိုꩻအကျိုꩻစီꩻပွာꩻယို အွဉ်ႏရေꩻဗာႏအမျာꩻအကျိုꩻနောဝ်ꩻမꩻ နီနားဟွိုန်ꩻ၊ နီအသောင်ရင်ꩻ၊ နီဒေႏသ၊ နီနဲင်ႏငံႏ၊ ကမ္ဘာႏတန်အလောင်းယို အီႏငိမ်ꩻချံꩻ သာႏယာႏလွဉ်နောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ နုဲင်ႏငံႏရေꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ နီသက်အောဝ်ႏမွန်အုံနွောင်ꩻနေတွင်ꩻ စွုမ်ႏနီကအောဝ်ႏမော့ꩻလွေꩻဒါႏ အံႏအွꩻရေꩻ၊ ကျမ်ႏမာႏရေꩻ၊ လိုꩻမုꩻရေꩻ၊ အစွိုꩻအဗူႏမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း ကားတဲင်အရေꩻကားကအောဝ်ႏယိုနောဝ်ꩻ နီအီႏတွူႏကာႏလွေꩻဗာႏတဲင် ဟဲ့ꩻဗာႏနုဲင်ႏငံႏရေꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၃၆