မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ယူနန်ခမ်းနယ်ႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ယူနန် (Yunnan) ယို ခယ်ႏခမ်းထီ အကို ခမ်းနယ်ႏ တနယ်ႏဒျားသွူ။ အဝ်ႏဒျာႏ ခယ်ႏခမ်း ဆတွို့ꩻနောဝ် ဒေႏသတဲင် အအဲဉ်ႏအလုဲင်း နဝ်ꩻ အဝ်ႏလွေꩻ ၃၉၄,၀၀၀စတုရန်းကီႏလိုႏမီႏတာႏ ( ၁၅၂,၀၀၀) စတုရန်းမဲင်ႏ ရပ်သွူ ။ ၂၀၀၉ဗားနေင်ႏ စရင်ꩻအလꩻ လိုꩻခြွဉ်းပေါင်ꩻ အဝ်း ၄၅.၇ သန်ꩻ ရပ် သွူ ။ခမ်းနယ်ႏဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻ ဝေင်ကူမိဉ်း သွူ။ ခမ်းနယ်ႏယူနန် ယိုနဝ်ꩻ ခမ်းအကူအနား အဝ်းဗာႏလွေꩻတွမ်ႏ မျန်မာခမ်းထီလာအိုခမ်းထီ တွမ်ႏ ဗီယက်နမ်ခမ်းထီ ဒျာႏသွူ ။ {{Infobox settlement