အွဉ်သားပေါႏတရာꩻကုဲင်တဲ့

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"အဓမ္မိကသုတ် (အွဉ်ငါသား ပေါႏတရာꩻကုဲင်တဲ့ ထွေဆချာသား တရာꩻကုဲင်လို့)" နီဗွေႏဘုရာꩻ ဟော်ꩻဖေႏရဟန်ꩻသီးဖုံႏ တရာꩻနုဲင်းယို- ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ခွန်သီးအကျင်ꩻတရာꩻ မဉ်ႏကုဲင်နဝ်ꩻ မူꩻမတ်သီးဖုံႏတဲ့ အကျင်ꩻတရာꩻကုဲင်၊ မူꩻမတ်သီးဖုံႏ အကျင်ꩻတရာꩻ မဉ်ႏကုဲင်နဝ်ꩻ ပုဏ္ဏာꩻသီးဖုံႏ၊ သဌေꩻသီးဖုံႏတဲ့ အကျင်ꩻတရာꩻကုဲင်၊ ပုဏ္ဏာꩻသီးဖုံႏ၊ သဌေꩻသီးဖုံႏ အကျင်ꩻတရာꩻ မဉ်ႏကုဲင်နဝ်ꩻ လိုꩻဝေင်ꩻဖုံႏ၊ လိုꩻဒုံဖုံႏတဲ့ အကျင်ꩻတရာꩻကုဲင်။ ပေါႏလိုꩻသီးဖုံႏ အကျင်ꩻတရာꩻကုဲင်တဲ့ မွူးလာနက္ခတ် တာႏရာႏဆာႏသီးဖုံႏနဝ်ꩻ လွေꩻဟောဝ်ဒွုမ်၊ ပေါႏမွူးလာနက္ခတ် တာႏရာႏဆာႏသီးဖုံႏနဝ်ꩻ လွေꩻဟောဝ်တဝ်းဒွုမ်တဲ့ ဥတုရာႏသီးဖုံႏ မဲဉ်ႏတဝ်းဒွုမ်၊ ပေါႏဥတု ရာႏသီႏမဲဉ်ႏတဝ်းဒွုမ်တဲ့ ခမ်းလော့ထာꩻ မဲဉ်ႏတဝ်းဒွုမ်၊ ပေါႏခမ်းလော့ထာꩻ မဲဉ်ႏတဝ်းဒွုမ်တဲ့ အဆို့ꩻအရုဲင် ဟောဝ်တဝ်းဒွုမ်။ ပေါႏအဆို့ꩻအရုဲင် ဟောဝ်တဝ်းဒွုမ်တဲ့ အံႏအွꩻလုမ်းတဝ်းဒွုမ်၊ ပေါႏအံႏအွꩻလိုမ်းတဝ်းဒွုမ်တဲ့ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ ဟောဝ်တဝ်းဒွုမ်၊ ပေါႏခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻ ဟောဝ်တဝ်းဒွုမ်တဲ့ လိုꩻဆော့လိုꩻဆာအာ၊ ပေါႏလိုꩻဆော့လိုꩻဆာအာတဲ့ လိုꩻသီအာနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ခွန်သီး ပေါႏအကျင်ꩻတရာꩻမဲဉ်ႏတဲ့ မူꩻမတ်သီးဖုံႏတဲ့ အကျင်ꩻတရာꩻမဲဉ်ႏ၊ ပေါႏမူꩻမတ်သီးဖုံႏ အကျင်ꩻတရာꩻမဲဉ်ႏတဲ့ ပုဏ္ဏာꩻသီးဖုံႏ၊ သဌေꩻသီးဖုံႏ အကျင်ꩻတရာꩻမဲဉ်ႏ၊ ပေါႏပုဏ္ဏာꩻသီး၊ သဌေꩻသီး အကျင်ꩻတရာꩻမဲဉ်ႏနဝ်ꩻ လိုꩻဝေင်ꩻဖုံႏ၊ လိုꩻဒုံဖုံႏတဲ့ အကျင်ꩻတရာꩻမဲဉ်ႏ။ ပေါႏလိုꩻသီးဖုံႏ အကျင်ꩻတရာꩻမဲဉ်ႏတဲ့ မွူးလာနက္ခတ် တာႏရာႏဆာႏသီးဖုံႏနဝ်ꩻ လွေꩻဟောဝ်၊ ပေါႏမွူးလာနက္ခတ် တာႏရာႏဆာႏဖုံႏ လွေꩻဟောဝ်တဲ့ ဥတုရာႏသီႏဖုံႏမဲဉ်ႏ၊ ပေါႏဥတုရာႏသီးမဲဉ်ႏတဲ့ ခမ်းလော့မဲဉ်ႏ၊ ပေါႏခမ်းလော့မဲဉ်ႏတဲ့ အဆို့ꩻအရုဲင်ဟောဝ်။ ပေါႏအဆို့ꩻအရုဲင်ဟောဝ်တဲ့ အံႏအွꩻလုမ်းကုမ်ႏ၊ ပေါႏအံႏအွꩻလိုမ်းကိုမ်ႏတဲ့ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻဟောဝ်၊ ပေါႏခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻဟောဝ်တဲ့ လိုꩻဆော့လိုꩻဆာဆေ့ꩻ၊ ပေါႏလိုꩻဆော့လိုꩻဆာဆေ့ꩻတဲ့ လိုꩻသီဆေ့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ၁။ ဇိမှံ ဂစ္ဆတိ ပုင်္ဂဝေါ- ဖိုးထီးတန်အွည်ငါ - မဉ်ႏအွဉ်လွေꩻ တကဲင်ႏထာꩻနောဝ်ꩻ၊ သဗ္ဗာ တာ ဇိမှံ ဂစ္ဆန္တိ- ကထွေဆချာ ဖိုးအာဖုံႏတဲ့ လွေꩻတကဲင်ႏလွဉ်ꩻ နုဲင်းနုဲင်းသွူ။ ၂။ ဧဝ မေဝံ- အနုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ မနုဿေသု သေဋ္ဌသမ္မတော- နီလိုꩻသီးအကို ကအွဉ်ဟို ဆကီသားနောဝ်ꩻ၊ စေ အဓမ္မံ စရတိ- အကျင်ꩻတရာꩻ မဲဉ်ႏတမဲဉ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ၊ ပဂေဝ ဣတရာ ပဇာ- လိုꩻလင်ထဲင်းဟ ဒေါ့ꩻခရာႏ အမျိုꩻအဝ်ႏဒွုမ်နဲ့။ ၃။ ရာဇာ စေ ဟောတိ အဓမ္မိကော- ပေါႏခွန် အကျင်ꩻတရာꩻကုဲင်နောဝ်ꩻ၊ သဗ္ဗံ ရဋ္ဌံ ဒုက္ခံ သေတိ-တခမ်းလိုမ်း ဒုက္ခလို့စွဉ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ စတုက္ကနိပါတ်၊ အဓမ္မိကသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၁၃၆)