အွန်လဲင်းပညာႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"အွန်လဲင်းပညာႏ ဟောဝ်သေဒါႏ" It ခေတ်ပညာႏ အဏ္ဏဝါႏမဟာႏသမုဒ္ဒရာႏ ထီလဲင်ꩻတန် ထွိုင်ႏဗောက်ꩻဗောဝ်ႏသန်မွေးထာꩻနောဝ်ꩻ နီလိုꩻအခေါဝ်ကွဉ်ႏသား ဖြီပေႏဆားဖြုဲင်ꩻတကျင်ႏလယ်ႏတောဝ်းတဲင် အောဝ်ႏဗိဉ်တအွိုက်ꩻသော့ꩻရောင်လွဒျာႏဝင်ꩻ ပငါပရာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ အသက်အရွယ်ႏတွမ်ႏ ထာꩻယူႏထာꩻတွေꩻ အောဝ်းဆားနေကဒါႏ ပိုလီꩻဖုံႏ အောဝ်ႏဗား၊ အောဝ်ႏကွင်၊ အောဝ်ႏယောင်ႏလွဉ်စွဉ်ႏဒျာႏ၊ ခေ့ꩻလေနီꩻနာꩻ ထာꩻမာꩻလောင်ႏလင် အွဉ်ႏကုဲင်အောဝ်ႏယုဲင်ခြူလွဉ်ꩻတောစွဉ်ႏ Facebook ဆꩻချာ၊ Viber ငင်းအုံႏ၊ လယ်ႏထုမ်ႏဝင်ꩻမူႏ၊ လယ်ႏထူႏဝင်ꩻခို၊ ဘဝလဲင်ꩻကုဲင်တခြိုနေးစွဉ်ႏလဲ့ အောဝ်ႏဗောႏဗာႏထာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ စင်ႏစဲစ်တဗာႏနောဝ်ꩻ အွန်လဲင်းပညာႏယို ဝင်ꩻထွင်ႏသေꩻခါꩻဒျာႏ စီꩻပွါꩻရေꩻ၊ လုမ်းဗဉ်ႏရေꩻတွက်တာႏဖုံႏဒျာႏ၊ ကွဲညည လိုꩻထွိုင်ႏသွုံꩻအာလွဉ်နောဝ်ꩻ သိပ္ပံပညာႏသျင်ႏဖုံႏ တယ်ႏထွင်ႏလွဉ်ဖေႏပါ အမျာꩻသွုံꩻအီခရာႏ Google ဖုံႏ၊ Gmail ဖုံႏ၊ Email ဖုံႏ၊ Twitter ဖုံႏ၊ Facebook ဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻခမ်းတန်သား ကသွုံꩻအီဗာႏ နုဲင်းကီယိုနောဝ်ꩻ အထျꩻထျꩻ ဝင်ꩻအွဉ်ႏဒျာႏ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ၊ တခမ်းတွမ်ႏတခမ်း ခွုမ်မာꩻငီꩻဝင်ꩻ စီꩻပွါꩻရေꩻ ဖေႏကယိုꩻ၊ ထာꩻမာꩻခင်ဖေႏကလုဲင်း၊ ဖေႏကမွိုင်တလျူ၊ ဖေႏကတတ်ꩻပါꩻ၊ သွူတကာႏတောဝ်း ခမ်းရေꩻ၊ ထီရေꩻဖုံႏလဲ့ ဖေႏကလိုမ်းဗိဉ်ႏ၊ ဝင်ꩻနွို့ထန်ႏဖဲ့ꩻမုဲင်ꩻ ဖေႏကထီႏ၊ လိုꩻကုဲင် ဖေႏကသေထွꩻနွောင်ꩻနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻထွင်ႏလွဉ်၊ ဝင်ꩻသွုံꩻလွဥ်ဗာႏ အွန်လဲင်းပညာႏနုဲင်းကီဖုံႏယိုဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းခယ်ႏမူႏပေႏ ကလွေꩻထုမ်ႏရွဉ် ခမ်းအခေါဝ်တွို့ꩻဖဲ့ꩻဖုံႏ၊ အမေႏရိကန်ႏဖဲ့ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻနွို့ထာꩻမာꩻစက်ယွုံႏတဗာႏအကို ခွိုင်းဝင်ꩻကထေလွဉ်၊ ကမာꩻလွဉ်၊ ကထွင်ႏလွဉ်ဒါႏ စက်ကိရိယာႏ၊ ပညာႏပစျꩻပနျꩻအစ ဝင်ꩻထူႏဆွမ်ꩻထူႏသွူ တွမ်ႏဝင်ꩻစက်တွော့ꩻ ဝင်ꩻပသာသဲင်ꩻချာ ခယ်ႏခမ်းတန်ကိုတဲင် ဝင်ꩻအောဝ်ႏကုဲင်ဆꩻချာသား ဝင်ꩻထွားနုဲင်းလွဉ်ꩻ၊ ဝင်ꩻမာꩻလွဉ်ꩻနုဲင်းနုဲင်းတွော့ꩻ ခယ်ႏခမ်းတခြိုꩻနောဝ်ꩻ လဲင်ꩻတခြို့ဒို့ꩻဗဉ်ႏနွောင်ꩻစွဉ်ႏ ကမ္ဘာႏဟံႏတန်ဆꩻကီနောဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏနီပအိုဝ်ႏမူႏပေႏနောဝ်ꩻ မဉ်ႏဖြေꩻနွောင်ꩻသွူဖုန်းဟောဝ်ပေႏတဖြုံႏ၊ မဉ်ႏလယ်ႏထုမ်ႏဒါႏနုဲင်းသွူဝင်ꩻ အွန်လဲင်းလောင်းလဲ့ မွိုးဖါထွဉ်ႏအံႏရုမ်း လဲင်ꩻလꩻဒွုမ်၊ တမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ စွော့ꩻရုမ်းလဲင်ꩻလꩻဒွုမ်၊ ကွဲထုမ်ႏထုမ်ႏ အွန်လဲင်းပညာႏကွဲဒါႏဒါႏ၊ ကွဲသေသေတွော့ꩻ တဆင်ႏမဲ့ꩻဝင်ꩻခဉ်ꩻနောဝ် ဝင်ꩻခဉ်ꩻထင်ꩻ အောဝ်ႏမူႏနံꩻ ထွာမုဲင်းရင်း၊ ပါꩻအွဉ်ဖင်းလွေꩻစာအံႏ နီပအိုဝ်ႏမူႏပေႏ ကခံႏလွဉ်ꩻဗာႏလဲ့ ဆေ့ꩻတောဝ်းထာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ အွန်လဲင်းပညာႏယို ထွိုင်ႏတသေနာႏတောဝ်း၊ ထွိုင်ႏတသေစဲင်းတောဝ်း အရသာႏနောဝ်ꩻ သွုံꩻသွူလဲ့ အောဝ်ႏစွဉ်ႏအလို့ဖဲ့ꩻလွုမ်ꩻ၊ အသွုမ်ꩻခြေင်ပျင်ႏဒျာႏ ကဉ်းအာအာ၊ ရွဉ်လို့၊ အခိန်ႏလို့၊ ဘဝလို့၊ မဲ့တမို့၊ ခင်ႏတဖွတ်ꩻ အောဝ်ႏစွဉ်ႏအစွိုးသွတ်ꩻလွုမ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏသီးအကျင်ꩻနောဝ်ꩻ မဉ်ႏထူႏတခွန်ꩻဝင်ꩻပညာႏလဲ့ ထူႏဒါႏဒျာႏ ပညာႏတဟောဝ်တောဝ်းဖဲ့ꩻ ကဲဉ်းအာအာ၊ ပညာႏလွူးနမ်း ကဗွာအီစား၊ ကထွားနုဲင်းလွဉ်ꩻလꩻ၊ ကဗꩻတသွောင်းထိုမျိုꩻနောဝ်ꩻ အသꩻတပါရောင်တောဝ်းဖုံႏ၊ မဉ်ႏသွုံꩻဒါႏသွူ အင်တာနက်ပညာႏလဲ့ လꩻစွဉ်ႏအဆွလွဉ်ꩻဒါႏ နီႏပꩻ၊ ကွဉ်ကꩻလွဉ်ꩻဒါႏဆဲင်ꩻကွဉ်ꩻ၊ ပါꩻခဉ်ꩻလွဉ်ဖဲ့ꩻမုဲင် သေလွေꩻ၊ အရေꩻအွဉ်ႏစွဉ်ႏတဟောဝ်တောဝ်းမျိုꩻလုမ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းတဲမ်းလိတ်သား ထီႏထွꩻဗာႏ ပါꩻမူႏပေႏခိုလုဲင်တဖြာꩻ တနေင်ႏခုဲင်ႏခွဲဒွိုန်း ဖုန်းတဖြုံႏ တသိန်ႏလွိုစား ကုဲင်လဲဉ်းလစ်ꩻဖြုံႏ၊ သေလုပ်ꩻသေမာꩻဒွုမ်၊ မွိုးဖါဒေါ့ꩻ ခွန်းချာစွဉ်ႏဗျားဗျား၊ ထီႏလိုꩻဖြားလဲ့ တသွင်ꩻအံႏတောဝ်း၊ ဗွေႏစောဝ်းသံႏဃာႏ သွဉ်သင်နာႏဒွုမ်၊ ကတူႏပွုမ် ဒွိုန်တခြွိုတ်လွဉ်ဗော့ꩻတွမ်ႏ အအွန်လဲင်းပညာႏလုမ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ သွꩻပေႏခယ်ႏတဖြာꩻ သဲင်ꩻလယ်ႏလွဉ်ꩻပအိုဝ်ႏဒုံတဲင် ဝွေꩻထွိုင်ႏထီႏ ခိုဗင်ႏပေႏဖုံႏ၊ မူႏနံꩻပေႏဖုံႏ အောဝ်ႏထွားဒျာႏဝင်ꩻဖုန်း ပဉ်ဖုံႏဖုံႏ၊ ပဉ်ပြုံႏပြုံႏ ဖုန်းလဲင်းကအောဝ်ႏရာꩻကို ဟာမွူးစွဉ်ႏ ပဉ်ဗာႏဗာႏတဲင် ဝွေꩻရိုꩻ"မင်းတို့ပအိုဝ်းတွေ ဖုန်းတော်တော်ငတ်တာပဲ"တဲ့၊ ခွေဟွိုန်ဝင်ꩻသꩻမွေးစွဉ်ႏပါꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ ဖူးခိုပေႏ၊ ဖူးမူႏပေႏသီးဖုံႏဟွေး- မဉ်ႏသွုံꩻလဲဉ်းသွူဖုန်း၊ မဉ်ႏသွုံꩻသွူ အွန်လဲင်းပညာႏလဲ့ ပညာႏထာꩻယူႏ အောဝ်ႏလိုႏလုမ်းဗဲင်းနမ်း၊ ချင်းခေႏဒါႏဗဲင်း၊ သွုံꩻဒါႏဒါႏဗဲင်း၊ နီဖုန်းတဖြုံႏ လို့နေးအသိန်ႏအသောင်ႏတန်ꩻနောဝ်ꩻ ထုမ်ႏအီဒါႏဒါႏဗဲင်း စီꩻပွာꩻ၊ ဖေႏကထွာအီဗဲင်း နီဘဝအနီꩻအရင်ꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏငါႏ ဖူးခိုပေႏ၊ ဖူးမူႏပေႏသီး ထာꩻသေဉာဏ်ႏအောဝ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဟဲ့ꩻဖုန်းတငွါယို ရွဉ်လို့လဲဉ်း (၂၅)ဗီႏ၊ ဖေႏကလꩻအီလုဲင်ႏ (၂၅၀၀)နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏငါႏ၊ ဒေါ့ꩻရီဖုန်းလဲ့ သွဉ်ဒေါ့ꩻဒွေါင်ႏဒွေါင်ႏဖြွောင်ႏဖြွောင်ႏကျင်ꩻ၊ ဝင်ꩻကရီလွဉ် ဝင်ꩻကမဲဉ်သေဒါႏ အခရာႏအထျꩻထျꩻနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏဒေါ့ꩻနယ်၊ ဝင်ꩻရီတမျိုꩻ နီရိုꩻတောတစားနောဝ်ꩻ နီယို တွမ်ႏလိုꩻဗားပီဝင်ꩻ၊ တဖဲ့ꩻသား ထီႏနီယို ဝင်ꩻသွင်ꩻသော့ꩻတောစွဉ်ႏ လိုꩻတသူႏသေတောဝ်းထာꩻစာႏရင်ꩻကိုနောဝ်ꩻသွူ။ ဖုန်းယို မဉ်ႏလိုႏသွုံꩻမꩻသွုံꩻ၊ မဉ်ႏသွုံꩻသွူလဲ့ နီအကျိုꩻတာႏ ဖေႏကအောဝ်ႏ၊ နီတာႏ အကျိုꩻမဉ်ႏအောဝ်ႏတောဝ်းလဲ့ ဝင်ꩻတာႏအကျိုꩻဖေႏကအောဝ်ႏ၊ နီတာႏဝင်ꩻတာႏ အကျိုꩻအောဝ်ႏတောဝ်းလဲ့ လောကအကျိုꩻတာႏ ဖေႏကအောဝ်ႏ၊ နီတာႏဝင်ꩻတာႏ၊ လောကအကျိုꩻတာႏ မဉ်ႏတအောဝ်ႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ သွုံꩻအီမွိုန်း မာꩻလို့ရွဉ်၊ မာꩻလို့အခိန်ႏ၊ မာꩻယဖုန်းလွုမ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏပိုသီးဖုံႏ မဉ်ႏသွုံꩻအွန်လဲင်းပညာႏလဲ့ သွုံꩻဒါႏဒါႏဗဲင်း၊ ဘဝတွမ်ႏကုဲင်ပျင်ႏအီမွိုန်း၊ အခိန်ႏဖေႏကလို့ခြေင်မွိုန်း၊ နီပအိုဝ်ႏထွုံꩻစံႏ ယိုꩻယာႏ ဘာႏသာႏ လိုꩻမျိုꩻ ဖေႏကထိုꩻမားအီမွိုန်းနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏငါႏ ပညာႏထာꩻသေပငါပရာꩻအကျောင်ꩻ--။ နမ်းသꩻနီပါꩻ ယံချံꩻသာႏ၊ ဖေႏသေဗာႏအွန်လဲင်းပညာႏခရာႏတဲင် သွုံꩻဒါႏဒါႏသွော့ဝင်ꩻအကျောင်ꩻ-[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကံႏထွိုက်ရော့ꩻ (ပင်သာႏ) ASB တပ်စခန်ꩻ(သုဲင်ꩻခေါဝ်)
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်(၄၆)၊မဲ့ငါ(၂၃)