ဥပမာႏဗွန်ပီ-တီဖိုးသား

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဂေါပါလသုတ် (ဥပမာႏဗွန်ပီ-တီဖိုးသား)" ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- တီဖိုးသား 'ထာꩻညမ်း'အဝ်ႏ (၁၁)ချက်၊ တဆီပုဲင်တချက်ကရိုꩻနောဝ်ꩻ- ၁။ ဂေါပါလော န ရူပညူ ဟောတိ-ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ သေတဝ်းဖိုးပွုံႏပတ်၊ (ဖိုးအဗာႏယိုနဝ်ꩻ နုဲင်းယိုနုဲင်းနဝ်ꩻ သေတဝ်း)။ ၂။ ဂေါပါလော န လက္ခဏကုသလော ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ သေတဝ်းဖိုးလက္ခဏာႏ၊ (ဖိုးအဗာႏယိုနဝ်ꩻ အမာꩻဒါႏနုဲင်းယိုနုဲင်းယို၊ အကျင်ꩻအဝ်ႏနုဲင်းယိုနုဲင်းယို သေမတ်တောင်ꩻခါꩻတဝ်း)။ ၃။ ဂေါပါလော န အာသာဋိကံ ဟာရေတာ ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ သေခြဲ့စ်ꩻထန်ႏထိုꩻဒါႏတဝ်း ဖီးထူꩻဒီႏ (ဖိုးထာꩻဆာကို ဖီးထူꩻဒီႏသော့ꩻတဲင် အဝ်ႏလိုႏခြဲ့စ်ꩻထန်ႏထိုꩻ ဖီးထူꩻဒီႏနဝ်ꩻ ခြဲ့စ်ꩻထန်ႏထိုꩻဒါႏတဝ်း)။ ၄။ ဂေါပါလော န ဝဏံ ပဋိစ္ဆာဒေတာ ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ ဒို့ꩻခါꩻဖေႏဒါႏတဝ်း ဖိုးထာꩻဆာ (ဖီးထူꩻဖေႏကဒီႏသော့ꩻလꩻမွုန်း ဖိုးထာꩻဆာကိုတဲင် အဝ်ႏလိုႏဒို့ꩻခါꩻ ပတ်ခါꩻဖေႏနဝ်ꩻ ဒို့ꩻပတ်ခါꩻဖေႏဒါႏတဝ်း)။ ၅။ ဂေါပါလော န ဓူမံ ကတ္တာ ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနောဝ်ꩻ သေတောင်းဖေႏဒါႏတောဝ်း မေႏလူး၊ (တကျင်ဖေႏကအဲင်ႏလꩻမွုန်း ဖိုးဖုံႏတဲင် အဝ်ႏလိုႏအူဖေႏမေႏ၊ အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏတောင်းဖေႏ မေႏလူးနဝ်ꩻ သေမာꩻဖေႏဒါႏတဝ်း)။ ၆။ ဂေါပါလော န တိတ္ထံ ဇာနာတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ သေတဝ်းထီတွူး၊ (ဖိုးဖုံႏခိန်ႏအွꩻထီတွိုႏသွူတဲ့ အီႏဝါးလွေꩻဖေႏအွꩻဗာႏဖိုးထီ မုဲင်ꩻကို သေတဝ်း)။ ၇။ ဂေါပါလော န ပီတံ ဇာနာတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ ဖိုးအွꩻဗာႏလဲဉ်းထီမကောင်၊ ဖိုးအွꩻဗာႏဒွိုန်းထီမကောင် သေတဝ်း၊ (အခိန်ႏလိုႏဖေႏအွꩻသွူဖိုးထီတဲ့ ဝါးလွေꩻဖေႏအွꩻတဝ်းထီ)။ ၈။ ဂေါပါလော န ဝီထိံ ဇာနာတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ သေတဝ်းဖိုးတဖူꩻ (ဖိုးဖုံႏယိုနဝ်ꩻ အီႏဝါးလွေꩻဗာႏ တဖူꩻအလီးမုဲင်ꩻ၊ အီႏဝါးသဲင်ꩻဗာႏ တဖူꩻအလီးမုဲင်ꩻ သေတဝ်း)။ ၉။ ဂေါပါလော န ဂေါစရကုသလော ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ ထိုမ်ႏဖိုးတကြက်ꩻဒါႏတဝ်း၊ (အခိန်ႏယိုနဝ်ꩻ အရပ်ယို ဖိုးဆာႏလွိုင်ႏ၊ အခိန်ႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အရပ်နဝ်ꩻ ဖိုးဆာႏလွိုင်ႏ ထိုမ်ႏဒါႏတဝ်းနုဲင်းနဝ်ꩻ)။ ၁၀။ ဂေါပါလော အနဝသေသဒေါဟီ စ ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ ဆေ့ꩻလို့လဒါႏ ဖိုးနဲဉ်းထီ၊ (ဖိုးမွူးယိုနဝ်ꩻ အပေႏအဝ်ႏပေႏနေက အံႏအဆာႏလꩻပေါႏဒါႏဒွိုန်း၊ အဝ်ႏလိုႏနဲဉ်းအာအာက နဲဉ်းထီနုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့ ယူႏဒါႏတဝ်း၊ ဖိုးပေႏနဲဉ်းတာႏ အွဉ်ႏကုဲင်ဒွုမ်၊ ဆေ့ꩻလို့လထိုꩻစွဉ်ႏ)။ ၁၁။ ဂေါပါလော တေ န အတိရေကပူဇာယ ပူဇေတာ ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ ဗွူႏလွိုတဝ်း ဖိုးထီးတန်ဆာႏ (ဖိုးဥသဘအွဉ်ငါဖိုးဖုံႏ၊ ဖိုးထီးတန် အဝ်ႏလိုႏဗွူႏဟောဝ်ဟောဝ်အဆာႏတဲ့ ဗွူႏတဝ်း) အညမ်းယို(၁၁)ချက် ကဗွေဒါႏ ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ တီစွဉ်ႏဖိုးတဲ့ ဖိုးတချမ်ꩻသာႏတဝ်း၊ ဖိုးတအာထဲင်းတဝ်းတဲင် ဝွေꩻနောဝ်ꩻ ထွာထွိုက်တဝ်း တီဖိုးသားနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ဥပမာႏဗွန်ပီ တီဖိုးသားနောဝ်ꩻနေနေ ရဟန်ꩻ(ယပါꩻပါꩻ)နောဝ်ꩻ 'ထာꩻညမ်း'အောဝ်ႏ(၁၁)ချက်၊ တဆီပုဲင်တချက်ကရိုꩻနဝ်ꩻ- ၁။ ဘိက္ခု န ရူပညူ ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သေတဝ်းရုပ်၊ (မဟာဘုတ်အဝ်ႏလစ်ꩻပါꩻ၊ ဥပါဒါရုပ် အဝ်ႏနီဆီလစ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻ သေတဝ်း)။ ၂။ ဘိက္ခု န လက္ခဏကုသလော ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သေတဝ်းလိုꩻလက္ခဏာႏ၊ (ပေါႏမာꩻအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ လိုꩻမွိုက်၊ ပေါႏမာꩻကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏ သေတဝ်းလက္ခဏာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ)။ ၃။ ဘိက္ခု န အာသာဋိကံ ဟာရေတာ ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သꩻယူႏကာႏမဂွုဏ်ႏ၊ ကျ့ႏတကုဲင်ဝင်ꩻ၊ ကျံႏနိစ္စက်ဝင်ꩻ မနော်ꩻကံႏသိုမ်ပါꩻ (ကဗွန်ဖီးထူꩻဒီႏ)ဖုံႏယို ခြဲ့စ်ꩻထန်ႏတဝ်း၊ ပယ်ႏထိုꩻတဝ်း။ ၄။ ဘိက္ခု န ဝဏံ ပဋိစ္ဆာဒေတာ ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ လောႏဘꩻ ဒေါႏသꩻအကုသိုလ်ႏ (ဖီးထူꩻဒီႏ) ဖေႏကထွာမွုန်းနဝ်ꩻ ထိန်ꩻခါꩻတဝ်း၊ ဒို့ꩻခါꩻတဝ်း (မဲ့ဣန္ဒြေႏ-စတဲင်) ဣန္ဒြေႏသူပါꩻ။ ၅။ ဘိက္ခု န ဓူမံ ကတ္တာ ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သွဉ်လိတ်ထွူ နာႏတရာꩻထွူနဝ်ꩻ ဟော်ꩻခြုဲင်းဖေႏတဝ်းဝင်ꩻ၊ (အကုသိုလ်ႏတကျင် ဖေႏကအဲင်ႏလꩻမွုန်းနဝ်ꩻ အွဉ်ႏကြွုန်ႏဖေႏတဝ်း တရာꩻမေႏလူး) ၆။ ဘိက္ခု န တိတ္ထံ ဇာနာတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ရီတဝ်းတဲင် သေတဝ်းတရာꩻအဓိပ္ပါယ်ႏ၊ (အောဝ်ႏလိုႏဟော်ꩻဖေႏသွူ တကာႏတရာꩻတဲ့ အီႏဟော်ꩻဖေႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ သေတဝ်းတရာꩻထီတွူး) ၇။ ဘိက္ခု န ပီတံ ဇာနာတိ- နီဗွေႏဘုရာꩻ ကဟော်ꩻခါꩻ တရာꩻထီခွꩻနောဝ်ꩻ တကာႏနာႏဗာႏလဲဉ်း(အွꩻဗာႏလဲဉ်း)မကောင်၊ နာႏဗာႏဒွိုန်း (အွꩻဗာႏဒွိုန်း)မကောင် သေတဝ်း၊ အခိန်ႏလိုႏဟော်ꩻဖေႏသွူတရာꩻတဲ့ ဟော်ꩻဖေႏတဝ်း။ ၈။ ဘိက္ခု န ဝီထိံ ဇာနာတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သေတဝ်းနိဗ္ဗာန်ႏတဖူꩻ၊ ဖေႏကလꩻနိဗ္ဗာန်ႏနဝ်ꩻ အီႏဟော်ꩻထန်ႏဖေႏဗာႏ မဂ္ဂင်ႏသွစ်ꩻပါꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ ကရိုꩻနဝ်ꩻ သေတဝ်း။ ၉။ ဘိက္ခု န ဂေါစရကုသလော ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ထိုမ်ႏဒါႏတဝ်း သတိပဌာန်ꩻတရာꩻလစ်ꩻပါꩻ၊ "အခိန်ႏယိုနဝ်ꩻ လိုႏဟော်ꩻအာအာဖေႏ သတိပဌာန်ꩻတရာꩻ"သေတဝ်း တရာꩻတကြက်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ။ ၁၀။ ဘိက္ခု အနဝသေသဒေါဟီ စ ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ စေႏတနာႏသဒ္ဓါႏဟောဝ်သား လွဥ်လူႏသင်္ကန်ꩻ သွမ်ꩻ တသီႏ ကားကထီႏထူႏလို့(လူႏခံႏလို့)။ ၁၁။ ဘိက္ခု တေ န အတိရေကပူဇာယ ပူဇေတာ ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနောဝ်ꩻ သက်တောႏတန်ငါႏ၊ ဝါႏတောႏတန်မွေး ဗွေႏဗွန်ဖြား၊ ဗွေႏဗွန်တန်ဖုံႏယို နေးတွမ်ႏ ကာယကံႏမတ္တောႏ၊ ဝစီကံႏမေတ္တာႏ၊ မနော်ꩻကံႏမေတ္တာႏတဲင် ပူႏဇောႏဆယ်ꩻကပ် ဝွတ်ပတ်လွိုဖေႏတဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ အညမ်းယို(၁၁)ချက် ကဗွေဒါႏ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဓမ္မဝိနယ သာႏသနာႏတောႏကိုယို စီꩻပွါꩻ၊ မွန်ဗန်၊ လွိုင်ႏကွူန်ꩻတာႏ တထွိုက်တန်ႏတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- တီဖိုးသား 'ထာꩻယံ'အဝ်ႏ (၁၁)ချက်၊ တဆီပုဲင်တချက်ကရိုꩻနောဝ်ꩻ- ၁။ ဂေါပါလော ရူပညူ ဟောတိ-ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ သေဖိုးပွုံႏပတ်၊ (ဖိုးအဗာႏယိုနဝ်ꩻ နုဲင်းယိုနုဲင်းနဝ်ꩻ သေဒျာႏ)။ ၂။ ဂေါပါလော လက္ခဏကုသလော ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ သေဖိုးလက္ခဏာႏ၊ (ဖိုးအဗာႏယိုနဝ်ꩻ အမာꩻဒါႏနုဲင်းယိုနုဲင်းယို၊ အကျင်ꩻအဝ်ႏနုဲင်းယိုနုဲင်းယို သေမတ်တောင်ꩻခါꩻ)။ ၃။ ဂေါပါလော အာသာဋိကံ ဟာရေတာ ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ သေခြဲ့စ်ꩻထန်ႏထိုꩻဒါႏ ဖီးထူꩻဒီႏ (ဖိုးထာꩻဆာကို ဖီးထူꩻဒီႏသော့ꩻတဲင် အဝ်ႏလိုႏခြဲ့စ်ꩻထန်ႏထိုꩻ ဖီးထူꩻဒီႏနဝ်ꩻ ခြဲ့စ်ꩻထန်ႏထိုꩻဒျာႏ)။ ၄။ ဂေါပါလော ဝဏံ ပဋိစ္ဆာဒေတာ ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနောဝ်ꩻ ဒို့ꩻခါꩻဖေႏဒါႏ ဖိုးထာꩻဆာ (ဖီးထူꩻဖေႏကဒီႏသော့ꩻလꩻမွုန်း ဖိုးထာꩻဆာကိုတဲင် အဝ်ႏလိုႏဒို့ꩻခါꩻ ပတ်ခါꩻဖေႏနဝ်ꩻ ဒို့ꩻပတ်ခါꩻဖေႏဒျာႏ)။ ၅။ ဂေါပါလော ဓူမံ ကတ္တာ ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနောဝ်ꩻ သေတောင်းဖေႏဒါႏ မေႏလူး၊ (တကျင်ဖေႏကအဲင်ႏလꩻမွုန်း ဖိုးဖုံႏတဲင် အဝ်ႏလိုႏအူဖေႏမေႏ၊ အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏတောင်းဖေႏ မေႏလူးနောဝ်ꩻ သေမာꩻဖေႏဒျာႏ)။ ၆။ ဂေါပါလော တိတ္ထံ ဇာနာတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ သေဒျာႏထီတွူး၊ (ဖိုးဖုံႏခိန်ႏအွꩻထီတွိုႏသွူတဲ့ အီႏဝါးလွေꩻဖေႏအွꩻဗာႏဖိုးထီ မုဲင်ꩻကို သေဒျာႏ)။ ၇။ ဂေါပါလော ပီတံ ဇာနာတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ ဖိုးအွꩻဗာႏလဲဉ်းထီတဲ့ သေဒျာႏ၊ ဖိုးအွꩻဗာႏဒွိုန်းထီတဲ့ သေဒျာႏ၊ (အခိန်ႏလိုႏဖေႏအွꩻသွူဖိုးထီတဲ့ ဝါးလွေꩻဖေႏအွꩻဒျာႏထီ)။ ၈။ ဂေါပါလော ဝီထိံ ဇာနာတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ သေဒျာႏဖိုးတဖူꩻ (ဖိုးဖုံႏယိုနောဝ်ꩻ အီႏဝါးလွေꩻဗာႏ တဖူꩻအလီးမုဲင်ꩻ၊ အီႏဝါးသဲင်ꩻဗာႏ တဖူꩻအလီးမုဲင်ꩻ သေဒျာႏ)။ ၉။ ဂေါပါလော ဂေါစရကုသလော ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ ထိုမ်ႏဖိုးတကြက်ꩻဒါႏ၊ (အခိန်ႏယိုနဝ်ꩻ အရပ်ယို ဖိုးဆာႏလွိုင်ႏ၊ အခိန်ႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ အရပ်နဝ်ꩻ ဖိုးဆာႏလွိုင်ႏ ထိုမ်ႏဒါႏနုဲင်းနဝ်ꩻ)။ ၁၀။ ဂေါပါလော သာဝသေသဒေါဟီ စ ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ ဆေ့ꩻလို့တဝ်း ဖိုးနဲဉ်းထီ၊ (ဖိုးမွူးယိုနဝ်ꩻ အပေႏအဝ်ႏပေႏနေက အံႏအဆာႏလꩻပေါႏဒါႏဒွိုန်း၊ အဝ်ႏလိုႏနဲဉ်းအာအာက နဲဉ်းထီနုဲင်းနဝ်ꩻတဲ့ သေယူႏဒါႏနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ ဖိုးပေႏနဲဉ်းတာႏ အွဉ်ႏကုဲင်ဖေႏဒျာႏ)။ ၁၁။ ဂေါပါလော တေ အတိရေကပူဇာယ ပူဇေတာ ဟောတိ- ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ ဗွူႏလွိုဖိုးထီးတန်ဆာႏ (ဖိုးဥသဘအွဉ်ငါ ဖိုးထီးတန်ဖုံႏနဝ်ꩻ ဗွူႏဟောဝ်ဟောဝ်ဒျာႏအဆာႏ) အယံယို(၁၁)ချက် ကဗွေဒါႏ ပါꩻတီဖိုးသားနဝ်ꩻ တီဖိုးတဲ့ ဖိုးတချမ်ꩻသာႏ၊ ဖိုးတအာထဲင်းထဲင်းတဲင် ဝွေꩻနောဝ်ꩻ ထွာထွိုက်ဒျာႏ တီဖိုးသားနောဝ်ꩻသွူ။ ရဟန်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ဥပမာႏဗွန်ပီ တီဖိုးသားနောဝ်ꩻနေနေ ရဟန်ꩻယပါꩻပါꩻနောဝ်ꩻ 'ထာꩻယံ'အောဝ်ႏ(၁၁)ချက်၊ တဆီပုဲင်တချက်ကရိုꩻနဝ်ꩻ- ၁။ ဘိက္ခု ရူပညူ ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သေရုပ်၊ (မဟာဘုတ်အဝ်ႏလစ်ꩻပါꩻ၊ ဥပါဒါရုပ် အဝ်ႏနီဆီလစ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻ သေလို့)။ ၂။ ဘိက္ခု လက္ခဏကုသလော ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သေလိုꩻလက္ခဏာႏ၊ (ပေါႏမာꩻအကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ လိုꩻမွိုက်၊ ပေါႏမာꩻကုသိုလ်ႏနဝ်ꩻ လိုꩻဟောဝ်လိုꩻဒါႏ သေလက္ခဏာႏနုဲင်းနဝ်ꩻ)။ ၃။ ဘိက္ခု အာသာဋိကံ ဟာရေတာ ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သꩻယူႏကာႏမဂွုဏ်ႏ၊ ကျံႏတကုဲင်ဝင်ꩻ၊ ကျံႏနိစ္စက်ဝင်ꩻ မနော်ꩻကံႏသိုမ်ပါꩻ (ကဗွန်ဖီးထူꩻဒီႏ)ဖုံႏယို ခြဲ့စ်ꩻထန်ႏထိုꩻ၊ ပယ်ႏထိုꩻ။ ၄။ ဘိက္ခု ဝဏံ ပဋိစ္ဆာဒေတာ ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ လောႏဘꩻ ဒေါႏသꩻအကုသိုလ်ႏ (ဖီးထူꩻဒီႏ) ဖေႏကထွာမွုန်းနဝ်ꩻ ထိန်ꩻခါꩻ၊ ဒို့ꩻခါꩻ (မဲ့ဣန္ဒြေႏ-စတဲင်) ဣန္ဒြေႏသူပါꩻ။ ၅။ ဘိက္ခု ဓူမံ ကတ္တာ ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သွဉ်လိတ်ထွူ နာႏတရာꩻထွူနဝ်ꩻ ဟော်ꩻခြုဲင်းဖေႏတောဝင်ꩻ၊ (အကုသိုလ်ႏတကျင် ဖေႏကအဲင်ႏလꩻမွုန်းနဝ်ꩻ အွဥ်ႏကြွုန်ႏဖေႏ တရာꩻမေႏလူး) ၆။ ဘိက္ခု တိတ္ထံ ဇာနာတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ရီဝင်ꩻတဲင် သေတရာꩻအဓိပ္ပါယ်ႏ၊ (အဝ်ႏလိုႏဟော်ꩻဖေႏ တကာႏတရာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ၊ အီႏဟော်ꩻဖေႏဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ သေဒျာႏ တရာꩻထီတွူး) ၇။ ဘိက္ခု ပီတံ ဇာနာတိ- နီဗွေႏဘုရာꩻ ကဟော်ꩻခါꩻ တရာꩻထီခွꩻနောဝ်ꩻ တကာႏနာႏဗာႏလဲဉ်း(အွꩻဗာႏလဲဥ်း)သွူ၊ နာႏဗာႏဒွိုန်း (အွꩻဗာႏဒွိုန်း)သေဒျာႏ၊ အခိန်ႏလိုႏဟော်ꩻဖေႏတရာꩻတဲ့ ဟော်ꩻဖေႏဒျာႏ။ ၈။ ဘိက္ခု ဝီထိံ ဇာနာတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သေနိဗ္ဗာန်ႏတဖူꩻ၊ ဖေႏကလꩻနိဗ္ဗာန်ႏနဝ်ꩻ အီႏဟော်ꩻထန်ႏဖေႏဗာႏ မဂ္ဂင်ႏသွစ်ꩻပါꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ ကရိုꩻနဝ်ꩻ သေဒျာႏ။ ၉။ ဘိက္ခု ဂေါစရကုသလော ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ထိုမ်ႏဒါႏ သတိပဌာန်ꩻတရာꩻလစ်ꩻပါꩻ၊ "အခိန်ႏယိုနဝ်ꩻ လိုႏဟော်ꩻအာအာဖေႏ သတိပဌာန်ꩻတရာꩻ"သေဒျာႏ တရာꩻတကြက်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ။ ၁၀။ ဘိက္ခု သာဝသေသဒေါဟီ စ ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ စေႏတနာႏသဒ္ဓါႏဟောဝ်သား လွဉ်လူႏသင်္ကန်ꩻ သွမ်ꩻ တသီႏ ထီႏစွဉ်ႏတဲ့ ချင်းလူႏခံႏဒျာႏ (လူႏခံႏလို့တဝ်း)။ ၁၁။ ဘိက္ခု တေ အတိရေကပူဇာယ ပူဇေတာ ဟောတိ- ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနောဝ်ꩻ သက်တောႏတန်ငါႏ၊ ဝါႏတောႏတန်မွေး ဗွေႏဗွန်ဖြား၊ ဗွေႏဗွန်တန်ဖုံႏယို နေးတွမ်ႏ ကာယကံႏမတ္တောႏ၊ ဝစီကံႏမေတ္တာႏ၊ မနော်ꩻကံႏမေတ္တာႏတဲင် ပူႏဇောႏဆယ်ꩻကပ် ဝွတ်ပတ်လွိုဖေႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ အယံယို(၁၁)ချက် ကဗွေဒါႏ ရဟန်ꩻနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ဓမ္မဝိနယ သာႏသနာႏတောႏကိုယို စီꩻပွါꩻ၊ မွန်ဗန်၊ လွိုင်ႏကွူန်ꩻတာႏ ထွိုက်တန်ႏဟောဝ်ငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ဧကာဒသပါဠိ၊ ဂေါပါသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၃၆၆/၇/၈/၉)