၂၀၁၅-ဗာႏလွိုက်ရွေꩻပွဲꩻတာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"၂၀၁၅-လွိုက်ရွေꩻပွဲꩻတာႏ ရဲဉ်ꩻဖျင်ဆင်မုꩻအာႏ"

လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻကွဲးဗော့ꩻဗော့ꩻလွဉ်လဲဉ်းသွူတဲင် ၂၀၁၅-လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻယိုအလောင်း ခမ်းသားသꩻဝင်ႏစာꩻမုꩻလဲ့ ကွဲးသန်သန်၊ ကော်မရှင်စွိုꩻလဲ့ မဲပွယ်ꩻအတာႏ အဝ်ႏဖျင်ဆင်၊ အီႏနွို့ပြဲင်ႏပွယ်ꩻ ပါတီစွိုꩻတွမ်ႏ နမ်းခြောင်ꩻတင်ဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏရဲဉ်ꩻလွေꩻစခါလဲဉ်း ယွယွနဝ်ꩻသွူ။ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻမွူးနီꩻ အတီႏတဗာႏ တအွဉ်ႏထွော့ထေထန်ႏတဝ်းဒွုန်းလဲ့ အီႏမာꩻလွေꩻ အောက်တိုဘာ၊ နိုဝင်ဘာလာအကိုအကျောင်ꩻ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻ ကော်မရှင်စွိုꩻ ထေခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် မဉ်ႏထွားဗာႏအခိန်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏကုဲင်ဒျာႏ ငတ်ꩻလာ၊ သူလာအရပ်ကိုလုမ်ꩻသွူ။

နုဲင်းယိုခါ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻအတာႏ ဖျင်ဆင်မုꩻကထွာဒါႏ စုရွမ်အခေႏခံႏ မဲဗွေႏစာႏရင်ꩻယို အဝ်ႏစုရွမ်၊ အဝ်ႏအွဉ်ႏနယ်လွေꩻ မေလာအကိုယိုနဝ်ꩻသွူ၊ ကကေႏညာႏအွဉ်ႏနယ်ဖေႏသေလွေꩻဒါႏ အခေႏခံႏမဲဆန္ဒဗွေႏစာႏရင်ꩻကို နီနမ်းမဉ်ꩻပါ၊ တပါတဝ်းနဝ်ꩻ ကထွာပအိုဝ်ႏခမ်းသားအနေႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ တခမ်းလုမ်းခမ်းသားအနေႏလဲ့နဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏလွေꩻထွားစဲစ်ဆေꩻငါႏ နီမဉ်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ အွိုးမဲစာႏရင်ꩻကို နီမဉ်ꩻပါဝင်ႏသော့ꩻ မဉ်ႏတအဝ်ႏတဝ်းဒွုန်းနဝ်ꩻ ကအွဉ်ႏထွော့ခါꩻ မာꩻနယ်ꩻစီꩻကန်ꩻအတွိုင်ꩻ နီနမ်းအတာႏ တန်ႏဖိုꩻကတန်ငါႏ ဖေႏမဲအခွင်ꩻအရေꩻ ဖေႏကသုမ်ꩻထိုꩻဗာႏမွုန်းနဝ်ꩻ မာꩻလွေꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ဖေႏမဲးစာႏရင်ꩻကို ဖေႏကပါနဝ်ꩻသွူ။

နဝ်ꩻလုမ်ꩻတကာႏ ကအီႏတွိုႏလွဉ်ဒါႏ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻကိုယို ကအီႏဖေႏဗာႏဒါႏ မဲးအပုံႏစံႏဖုံႏယိုလဲ့ တဗွိုန်ပီတဝ်းဒွုမ် နုဲင်းလွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻကလဲဉ်းနဝ်ꩻအကျောင်ꩻ သေထွꩻလွေꩻဗာႏသွူ၊ ၂၀၁၅-လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻကို ကအီႏဖေႏဒါႏမဲယို တဗွိုန်တဝ်း နုဲင်းကလဲဉ်း ၂၀၁၀-၂၀၁၂ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻကို မဲစေးလာႏလောင်းယို တွမ်ႏကံစွန်ꩻတွော့ꩻ တဲမ်းကဲစ်ꩻဗော့ꩻ အမုဲင်အကဲစ်ꩻနဝ်ꩻအခြောင်ꩻ အီႏပြောင်ꩻသုံꩻလုဲင်ႏ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻစေးလာႏလောင်းယို နျꩻလူးတံꩻဆိတ်စွုမ်း ဖေႏမဲစနစ်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ မဉ်ႏမာꩻလွေꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ပယ်ႏမဲကအီႏထန်ႏလွဉ်အီယိုလဲ့ အယွမ်ꩻဆေ့ꩻအီအကျောင်ꩻ သေထွꩻဗာႏသွူ၊ ဖေႏမဲနယ်ꩻ ထာꩻမာꩻစဲဉ်ႏယိုနဝ်ꩻ သော့ꩻအွဉ်ႏတီႏခါꩻလဲဉ်း လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻ နယ်ꩻဥပဒေႏကိုတဲင် တယ်ႏဟန်ႏနေင်ႏ အီႏသုံꩻလွေꩻစသွူကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ အွဉ်ႏထွော့လဲဉ်းအတီႏနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီး နမ်းတဖြာꩻစီႏ ဖေႏမဲအခွင်ꩻအရေꩻယို အခြောင်ꩻမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏသုံꩻထွူ ဖေႏကလွိုက်ရွေꩻနွောင်ꩻဒျာႏအမဲဉ်ႏနဝ်ꩻ ရဲဉ်ꩻခါꩻ၊ ဖျင်ဆင်ရီးသင်ꩻလဲဉ်းအကျောင်ꩻ ခမ်းသားငဝ်းလိတ်သေသင်ꩻ တဲမ်းဖွင်ꩻဖြုဲင်ꩻလင်ꩻနယ်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ၊ ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၃)၊ အစဲဉ်ႏ (၁၉)