၂၀၁၅-ယို မန်းခမ်းကို

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"၂၀၁၅-ယို မန်းခမ်းကို ထွာလွဉ်နွောင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ"

မန်းခမ်းယို ၂၀၁၅-ကို တညတဝ်းအခိန်ႏ အဝ်ႏကုဲင်ထဲင်းလာပဲင်ꩻလွုမ်ꩻ အစိုႏရ တစွိုꩻသက်တန်ꩻတဗာႏ အီႏပြွတ်တဲင် ခမ်းထီအပြောင်ꩻအလုဲင်ႏတဲ့ ထွာလꩻလွေꩻအီနွောင်ꩻဒါႏ အခိန်ႏခါႏသွူ။ တခမ်းလွုမ်းဆဲင်ႏရာꩻ လွစ်တခြင်ဒါႏ တွမ်ထူႏခမ်းသားဆန္ဒပွယ်ꩻယိုလဲ့ တလာထွူတလာ ကွဲးဗော့ꩻလွဉ်လဲဉ်တဲင် မန်းခမ်းယို အစိုႏရစွိုꩻ ကရေႏမိုးထောင်လွေꩻဒါႏ ဒီမိုကရေသီ တဖူꩻစဲဉ်ႏဖုံႏ၊ တယ်ႏထောင်ႏလွေꩻ ဖက်ဒရယ်ခမ်းပေါင်ꩻဗူႏ အရေꩻဖုံႏယို ဖေႏကထွာတွော့ꩻ အီႏလွေꩻငါဒျာႏမွေးဟောင်း၊ မဉ်ႏတရော့ꩻတဝ်း မဲ့ꩻအဆွတ်ꩻသဲင်ꩻချာယင်းဒါႏ စဲ့ꩻအာႏဏာႏခမ်းထီဟောင်းနဝ်ꩻ တွိုႏယိုခါ ခမ်းသားအတာႏ ထာꩻနန်းခရာႏ အဝ်ႏထွာအီနဝ်ꩻသွူ။

မဉ်ႏထွားဒျာႏ နုဲင်းအစိုꩻရစွိုꩻကဒေါ့ꩻထန်ႏဒါႏငဝ်း၊ ကဖေႏခံႏဒါႏ ကတိဖုံႏနဝ်ꩻ နုဲင်းစွဉ်ႏအီႏလွေꩻငါဒျာႏမွေးမွေး၊ ကွဲးတွော့ꩻ မဉ်ႏထွားယင်းဒျာႏ နုဲင်းဟန်ႏသနီꩻ ခမ်းထီအခေႏနေႏတွမ်ႏ အစိုႏရထာꩻမာꩻဖုံႏနဝ်ꩻတဲ့ မန်းခမ်းယို အတလွေꩻငါတဝ်းတွော့ꩻ နုဲင်းစွဉ်ႏအဝ်ႏထွိုင်ႏစွူစွူဒျာႏ အခြောင်ꩻတွိုင်ꩻတွိုင်ꩻ။ မဉ်ႏထွားတယ်ႏကနွို့လွဉ် ၂၀၁၅-ယို မန်းခမ်းကို အခေႏအနေႏနဝ်ꩻ အမျိုꩻသာꩻပညာႏရေꩻဥပဒေႏယို ခမ်းပေါင်ꩻဗူႏ လွတ်တောႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွော့ပျဌာန်းလွေꩻ ၂၀၁၄-ဗာႏ၊ စက်တင်ဘာလာ ၃၀-နီꩻကိုနဝ်ꩻသွူ၊ အဝ်ႏနဝ်ꩻတဲင် အမျိုꩻသာꩻပညာႏရေꩻအစွိုꩻတွမ်ႏ ကျောင်ꩻသားသမဂ္ဂအစွိုꩻဖုံႏယို ကန်ႏကွက်မုအဝ်ႏလွဉ်။ တယ်ႏ ၂၀၁၄-ဗာႏ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇-နီꩻယို မွူးနီꩻပေါင်ꩻ (၆၀)အကို အစိုႏရအစွိုꩻ မဉ်ႏတလွဉ်မော့ꩻခြိꩻမာꩻဖေႏတဝ်း တစွိုးတမျိုꩻနဝ်ꩻ ကျောင်ꩻသားသမဂ္ဂစွိုꩻယို တခမ်းလွုမ်းဆဲင်ႏရာꩻ အီႏထေဖောႏအွဉ်ႏနယ်ဆန္ဒ (သပိတ်မောက်)ပွယ်ꩻတဲ့။

၂၀၁၅-ဗာႏ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀-နီꩻနဝ်ꩻ တယ်ႏစမန်ꩻလေꩻဝေင်ꩻ ထောင်ခင်ႏဖောႏလွေꩻဆန္ဒယို ရေႏမိုးဗꩻလွေꩻ ရန်ႏကုန်ႏဝေင်ꩻတန်နဝ်ꩻသွူ။ (NNER)စွိုꩻတွမ်ႏ ကျောင်ꩻသားစွိုꩻနဝ်ꩻ မော့ꩻခွဲးခြိꩻတွမ်ႏ အစိုႏရလွတ်တောႏသား အခီႏခီႏအခြွိုက်ခြွိုက်တဲင် အဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻ အစိုႏရလွောက်ꩻလွဉ်ꩻဖေႏယင်း အမျိုꩻသာꩻပညာႏရေꩻ ဥပဒေႏမူကျမ်ꩻယို (NNER)စွိုꩻ တဲမ်းထွို့ꩻတွော့ꩻ ဒင်ႏသွင်ꩻလွတ်တောႏကိုသွူ။ ထွိုင်ႏတွိုႏယိုခါ (NNER)စွိုꩻ ကတဲမ်းထွို့ꩻဒင်ႏသွင်ꩻဒါႏ အမျိုꩻသာꩻပညာႏရေꩻ ဥပဒေႏမူကျမ်ꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻသာꩻရေꩻအတာႏ ခွိုက်ဗာႏအီမုဖုံႏအဝ်ႏလွဉ်၊ လိုꩻယားသားတာႏ ထွာအီအာႏ၊ "ဘာႏသာႏရေꩻစွိုꩻလင် ဗွောင်ပညာႏရေꩻကျောင်ꩻ"ကရိုꩻဒါႏအချက်ယို အာရဗျီဘာႏသာႏကျောင်ꩻဖုံႏ၊ အစ္စလာမ်ကျောင်ꩻဖုံႏအတာႏ လွစ်တခြင်ဗွောင်ခွင်ꩻ အီႏဖေႏဗာႏ ထီႏနုဲင်းနဝ်ꩻသားတဲ့ အဝ်ႏသွူ။ ယင်းတဖဲ့ꩻ ကျောင်ꩻသားစွိုꩻ ထေဖောႏဆန္ဒယို ဆဲင်ႏရာꩻအစိုႏရနဝ်ꩻ ဖေႏနွို့တဝ်းဝေင်ꩻရန်ႏကုန်ႏ၊ မဉ်ႏနွို့လွဉ်လဲ့ အီႏရဲးဆွုမ်ႏ၊ ရဲးဆွုမ်ႏမဉ်ႏတလꩻနွောင်ꩻတဝ်း ဥပဒေႏအလꩻ အီႏခွုမ်မာꩻလွေꩻအဝ်ႏလောက်ꩻခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ အမျိုꩻသာꩻပညာႏရေꩻ ဥပဒေႏယို မဉ်ႏတွိုႏဖေဖောဝါရီလာ ၂၈-နီꩻ ယံအွဉ်ႏတီႏပျဌာန်းနွောင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏကွီခါꩻသွူ။

တခြွိုက်ချင်ႏအကို မန်းခမ်းအခဝ်ကွဉ်ႏထင်ꩻ ဖြဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ၊ ကိုးကန်း နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချုပ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသကိုနဝ်ꩻ အစိုႏရစဲ့ꩻတပ်မတောႏတွမ်ႏ ဖုန်ကြားရှင်အွဉ်ငါစဲ့ꩻစွိုꩻယို တယ်ႏ ၂၀၁၅-ဗာႏ၊ ဖေဖောဝါရီလာ ၉-နီꩻအကို ထွာလွဉ်စဲ့ꩻတွိုက်ꩻပွယ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်စဲ့ꩻတွိုက်ꩻပွယ်ꩻတဲင် ငိမ်ꩻချမ်ꩻရေꩻကုဲင်ပြင်ꩻလွဉ်နဝ်ꩻမꩻ ခမ်းသားသီးလိုမ်းဗဉ်ႏရေꩻအဝ်ႏအဝ်ႏ ယံအုံအဝ်ႏလွေꩻနွောင်ꩻအတာႏ ၂၀၁၅-ဖေဖောဝါရီလာ(၁၂)နီꩻနဝ်ꩻ ထိန်ꩻသိမ်ꩻရဲးပေ့ꩻ ကျင်ꩻသုံꩻလွေꩻတွမ်ႏပုဒ်မွူး ၁၄၄-မွူးဟာခိုႏ ထန်ႏအထန်ႏလꩻတဝ်း အမိန်းနဝ်ꩻသွူ။ စဲ့ꩻပွယ်ꩻနဝ်ꩻ အဆွိုးယောမ်ꩻဆေ့ꩻသဲင်ꩻအဲဉ်ထဝ်း တနီꩻထွူတနီꩻ ဟုဲင်းလွဉ်ထဲင်းတဲင် ၂၀၁၅-ဗာႏ၊ ဖေဖောဝါရီလာ ၁၇-နီꩻနဝ်ꩻ နဲင်ႏငံႏတောႏသမ္မတဦးသိန်းစိန်နမ်း ထေချꩻလင်ꩻဖေႏ စဲ့ꩻအုပ်ချုပ်ရေꩻအမိန်းနဝ်ꩻသွူ။ ကိုးကန်းနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချုပ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသကို အုပ်ချုပ်ရေꩻဆဲင်ႏရာꩻ မာꩻပဲင်ႏခွင်ꩻဖုံႏတွမ်ႏ တာႏဝွန်ႏဖုံႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ ရပ်ရာႏလွိုင်ႏကွုန်ꩻရေꩻ၊ တရာꩻဥပဒေႏဒို့ꩻတခြို့ရေꩻကဆဲင်ႏဒါႏ စီႏရင်ႏတရာꩻရေꩻဖုံႏယို ဖေႏအပ်လွေꩻ စဲ့ꩻတပ်မတောႏ ရဲးကမ်းရေꩻအွဉ်ဟိုချွုတ် မင်းအောင်လှိုင်နဝ်ꩻသွူ။ ကိုးကန်းဒေႏသ လောက်ကိုင်နယ်ႏကို ကွပ်စွဉ်ႏထေထန်ႏချꩻခါꩻ စဲ့ꩻအုပ်ရေꩻအမိန်းတဲင် ခမ်းကိုယို မဲ့ꩻသဲင်ꩻခွုန်ꩻချာယင်းဒါႏ စဲ့ꩻအုပ်ချုပ်ရေꩻဟောင်းနဝ်ꩻလဲ့ နဲင်ႏငံႏရေꩻအသောင်အရင်ꩻသားနဝ်ꩻ အဝ်ႏသုံꩻသတ်နဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းကိုဒေႏသဆဲင်ႏရာꩻ မဉ်ႏငိမ်ꩻချမ်ꩻမꩻ အီႏမာꩻလꩻနွောင်ꩻ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻတဲင် ယိန်းတွိုက်လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻခိန်ႏယို ခမ်းထီငိမ်ꩻချမ်ꩻမု မဉ်ႏရုန်ႏရေင်ထဲင်းနဝ်ꩻ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻလဲ့ မဲ့ꩻအီႏဆွတ်ꩻခြုဲင်းထိုꩻဗာႏဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ ၂၀၁၅-လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻ ဖေႏကထွာနွောင်ꩻရေꩻတာႏ ပျဿနာႏယိုဖုံႏနဝ်ꩻ မဉ်ႏထောင်ကာႏလွေꩻဒါႏဒါႏဒျာႏမꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ၊ ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၃)၊ အစဲဉ်ႏ(၁၆)