၂၀၂၀-ယို

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"၂၀၂၀-ယို မိဉ်းယူႏဒျာႏ အခေႏခံႏတောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻနဲင်ႏငံႏရေꩻနဝ်ꩻ"

ဟန်ႏနေင်ႏ ၂၀၂၀-ယို မျန်မာခမ်းထီ အီႏမာꩻလွေꩻ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻယို နဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီ (၉၀)လွိုအကို ပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻ ပါတီနီဗာႏကထွာ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုက်(PNO)ပါတီတောမ်ႏ ခမ်းခြွောန်းဗူႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုက် (ပအမဖ)ပါတီနဝ်ꩻ အီႏနွို့ခေးလွေꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ၊ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီး ကအုံအဝ်ႏအာဒါႏ ဟိုပုံꩻ၊ သီႏသဲင်ႏ၊ ပင်လောင်ꩻ၊ တောင်ႏကီꩻ၊ ညောင်ႏရွီႏ၊ လွယ်လဲမ်၊ မောက်ꩻမုဲင်ႏ၊ ကလော်ꩻ၊ ရောက်ꩻစောက်ꩻတောမ်ႏ မဲင်ꩻခမ်းနယ်ႏ၊ စောက်ꩻခမ်းနယ်ႏ၊ ပဂိုꩻတွိုင်ႏ စစွောန်ႏဒေႏသကိုဖုံႏယိုနဝ်ꩻသွူ။

လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻ အီႏတွိုႏတဲင် PNO ပါတီတဲ့ ဒေါ့ꩻတမျိုꩻ၊ ပအမဖပါတီတဲ့ ရိုꩻတစားနဝ်ꩻမꩻ အဝ်ႏအခါႏ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီးယို မဲ့ကွင်ထိုꩻအီဒါႏနဝ်ꩻသွူ၊ ပါတီပငါပရာꩻနဝ်ꩻတဲ့ မိဉ်လꩻခမ်းသားသီးထောက်ခံႏမဲးတဲင် ကဒေါ့ꩻလွောန်ဒါႏ "ကောပ်ပအိုဝ်ႏပါတီ အဝ်ႏနီဗာႏတဲင် ပအိုဝ်ႏ ထွာနီအိုဝ်ႏ၊ အဝ်ႏထိုꩻဗာႏ နီအိုဝ်ႏ၊ မာꩻပꩻလီထိုꩻလဲန်း ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻဖုံႏတဲ့နဝ်ꩻ"တောမ်ႏအလင်လင်ဖုံႏယို ဟွုန်ဗာႏဒျာႏဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီးနဝ်ꩻ ထွာပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတဲင် လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻနီꩻယို သော့ꩻဖေႏချာ ပအိုဝ်ႏပါတီဖုံႏမဲးနဝ်ꩻတဲ့ တဆန်ꩻတဝ်းသွူ။ အခိန်ႏယိုနဝ်ꩻ အရေꩻတန်ငါႏတဲင် ကောပ်နဲင်ႏငံႏရေꩻသားသီး ဖြေ့ꩻဝါဒငေါဝ်း ဖြာꩻစွိုးဖြာꩻမျိုꩻဖုံႏတွော့ꩻ မဲ့ꩻပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီး သꩻကုဲင်၊ သꩻဆာ၊ သꩻလို့ထိုꩻချာ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻရေꩻအလောင်း၊ ပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻအလောင်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏထွာတဝ်းသွူ။ ခမ်းသားသီး၊ လိုꩻယွဲးသီး သꩻတလွို့လွောန်အာ နဲင်ႏငံႏရေꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻရေꩻယိုနဝ်ꩻ ခမ်းထီအပြောင်ꩻအလုဲင်ႏတောမ်ႏ အိုပ်စိုꩻသား အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏ ထွာလွောန်အီတာႏ အရေꩻတန်ငါႏအချက်သွူ၊ နဲင်ႏငံႏအရေꩻ၊ ခမ်းထီအရေꩻယိုနဝ်ꩻ ထွာခမ်းသားသီးအရေꩻတဲင် ခမ်းသားသီးသꩻဝင်ႏစာꩻသင်ꩻငါႏဒျာႏရင်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ကောပ်ပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီ ကအဝ်ႏလွောန်နီပါတီတဲင် ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏထိုꩻလဲန်းမွေး နီအိုဝ်ႏဟောင်းနဝ်ꩻ တမွေးတဝ်းငါႏတစိꩻစိꩻသွူ၊ ထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယိုနဝ်ꩻ တယ်ႏနေင်ႏပေါင်ꩻ အရေင်အရျာꩻကိုကာႏ၊ တယ်ႏမြန်မာခမ်းထီ တအဝ်ႏတဝ်းဒွုန်းကာႏထွူ အီႏဗꩻတွိုႏလွေꩻထဲင်းဒွုန်းက နေင်ႏပေါင်ꩻအရေင်အရျာꩻထဲင်းမကာႏ ဗꩻစွောန်ႏကမ္ဘာႏကသွတ်ꩻထမ် ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ တထိုꩻမားတဝ်း၊ ထာဝရအဝ်ႏလွေꩻ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻသွူ။

ကွဲးတွော့ꩻ ပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီကထွာဒါႏ PNO ပါတီတောမ်ႏ ပအမဖ ပါတီသီးယိုနဝ်ꩻ ပေါႏအဝ်ႏလွောန်ဒျာႏတောမ်ႏ ၂၀၀၈-အခေႏခံႏ ထွို့ꩻဗူႏပုင်ႏဥပဒေႏတဲင် ထွာဒျာႏ ထာꩻတတီႏမယ်ꩻတဝ်းအစွိုꩻအဗူႏ၊ ၂၀၀၈-ဥပဒေႏပြုဲင်ပြင်ꩻမုဲင်ꩻခါတဲ့ ပါတီအစွိုꩻယိုဖု့ႏနဝ်ꩻ ပြုဲင်ပြင်ꩻဗာႏမုဲင်ꩻခါတဲင် ထာဝရ တမွေးတဝ်းတစွိုꩻစွိုꩻသွူ၊ နဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻ အစွိုꩻအဗူႏအဝ်ႏနီစွိုꩻယို ပအိုဝ်ႏအဝ်ႏထိုꩻနီအိုဝ်ႏ ကရိုꩻနဝ်ꩻ တမွေးတဝ်းသွူ၊ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယိုနဝ်ꩻ ထာဝရ၊ ပအိုဝ်ႏအစွိုꩻအဗူႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထာဝရတမွေးတဝ်းသွူ။ အဝ်ႏကုဲင်ယင်းတစွိုးနဝ်ꩻ ၂၀၂၀-လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻထွူလွောန်ꩻကာႏလယို ပအိုဝ်ႏဒေႏသ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻခြာကို ပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီ ဖေႏကနွောင်ꩻချာ၊ ပအိုဝ်ႏလွတ်တောႏအမတ် ဖေႏကအဝ်ႏချာနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻ ထာꩻမိဉ်ထွာနဝ်ꩻသွူ၊ ထွာတဲ့ ထွာသင်ꩻဒျာႏရင်ꩻသွူ၊ ထာꩻထွာသင်ꩻယိုနဝ်ꩻ မိဉ်ထွာဒျာႏ ပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီသားလုမ်ꩻ တမွေးတဝ်း၊ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီးတဲ့ အဝ်ႏမိဉ်ထွာနေနေနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏဒေႏသ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻခြာ ပအိုဝ်ႏပါတီ ဖေႏကနွောင်ꩻချာ၊ ပအိုဝ်ႏလွတ်တောႏအမတ် ဖေႏကအဝ်ႏချာ ထာꩻထွာသင်ꩻယို ပါꩻမုဲင်ꩻဖုံႏ တာႏဝွန်ႏအဝ်ႏဟောင်း။ အရီးသွတ်ꩻတချက်နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီနီဗာႏ ကထွာ PNO ပါတီတောမ်ႏ ပအမဖပါတီယို တာႏဝွန်ႏအဝ်ႏနုဲင်းနုဲင်းဝင်ꩻသွူ၊ ထွာမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီးယိုနဝ်ꩻ မဲးပွယ်ꩻကိုယို စေားစေားတဝ်း အီႏဖေႏချာလို့ဒျာႏရင်ꩻ ပအိုဝ်ႏပါတီစွိုꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏပါတီအဝ်ႏနီဗာႏတဲင် ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီးမဲးတဲ့ အီႏပြုဲင်ထိုꩻဒါႏ ယိုတစိꩻ နဝ်ꩻတစိꩻသွူ၊ ယိုကိုနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီး မဲးဖေႏကပြုဲင်ထိုꩻဗာႏမွုန်း ယိုတစိꩻ နဝ်ꩻတစိꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏပါတီနီဗာႏယို ထွာအထျꩻ တာႏဝွန်ႏအဝ်ႏသွူ။

ပအိုဝ်ႏပါတီနီဗာႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏဆွန်ꩻစူဝင်ꩻ၊ အဝ်ႏလိုႏခြိꩻထူႏဝင်ꩻ၊ အဝ်ႏလိုႏမာꩻ အဖေႏအထူႏလွဝင်ꩻထွူတွော့ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီး မဲးဖေႏကပြုဲင်လီမွုန်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏဖြောမ်းဝင်ꩻ စီႏရင်ႏဒါႏဒါႏငါႏသွူ၊ မိဉ်းတမွေးတဝ်း ပအိုဝ်ႏအရေꩻ၊ လွတ်တောႏနဲင်ႏငံႏရေꩻယို "မာꩻငါ ခွေတစွိုꩻငါ၊ ဖေႏကနွောင်ꩻငါ ခွေတစွိုꩻငါ"ယူႏနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ "ခွေပါတီတဲ့ ယုမ်းနမ်း နွို့ခေးပြဲင်ႏ၊ နာꩻပါတီတဲ့ ယုမ်းနမ်းနွို့ခေးပြဲင်ႏနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားယို ရက်စွောန်ႏစွိုးခွိုꩻ၊ ထောက်ခံႏဖေႏစွောန်ႏစွိုးခွိုꩻမဲးလဲ့ ကောပ်စွောန်ႏအွောန်ငါသီး စီႏရင်ႏဖန်းဖြယ် ထီႏထိုဆွာꩻနပ်ဆထာꩻ အာႏပေႏတဲင် တွိုႏထွာအီဒါႏ ထာꩻသုမ်ꩻခြေင်သွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏဒေႏသကို ပအိုဝ်ႏပါတီနီဗာႏ ဖန်းလွဝင်ꩻ မိဉ်းနွို့ခေးပြဲင်ႏနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီးမဲးတဲ့ သုမ်ꩻခြေင်ဗာႏတဝ်း၊ ပအိုဝ်ႏပါတီနီဗာႏတဲ့ အောင်ႏနွောင်ꩻနုဲင်းနုဲင်းလွဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏဒေႏသအတာႏ ကခုမ်မာꩻဒါႏထာꩻမာꩻဖုံႏတဲ့ ထိန်ꩻတီချာငါလွဝင်ꩻအဝ်ႏအီတဲင် ယိန်းပြွူႏဖြိုထင်ႏထိုလွိုကယ်ꩻထဲင်း ဟန်ႏသနီꩻ အဆပိဉ်ဆီပိဉ်ရျာꩻနဝ်ꩻသွူ။

ပထမအချက် ပအိုဝ်ႏပါတီနီဗာႏ အဝ်ႏလိုႏခြိꩻထူႏလွဝင်ꩻတွော့ꩻ ဖန်းလွဝင်ꩻနွို့ခေးပြဲင်ႏနဝ်ꩻ အရေꩻတန်ငါႏအချက်နဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်းထွားမွေး ပအိုဝ်ႏခမ်းသားအရေꩻနဝ်ꩻ ပါတီနီဗာႏယို ခြိꩻထူႏဆွန်ꩻစူနွောင်ꩻတဝ်းလွဝင်ꩻခရာႏ တအဝ်ႏတဝ်းသွူ၊ မိဉ်းထွားဒျာႏ အစွိုꩻတာႏ၊ နမ်းတာႏပငါပရာꩻနဝ်ꩻတဲ့ တခြိꩻထူႏဆွန်ꩻစူနွောင်ꩻတဝ်းဒျာႏရင်ꩻအမန်ႏသွူ၊ ပအိုဝ်ႏပါတီနီဗာႏယို ထွားပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီးအရေꩻနဲ့၊ ထွားပါတီအစွိုꩻနမ်းတာႏအရေꩻနဲ့နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီး တဲက်ထွားတောမ်ႏ အချက်ကီယို လꩻနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ ဗꩻတွိုႏယိုခါ ပအိုဝ်ႏပါတီနီဗာႏ တာႏဝွန်ႏကထွာ ခြိꩻထူႏဆွန်ꩻစူဝင်ꩻယို တမာꩻတဝ်းတဲင် ပအိုဝ်ႏဒေႏသ ပအိုဝ်ႏအမတ် ဖေႏကအဝ်ႏချာနဝ်ꩻ ယူႏလွောန်ꩻဗာႏလုဲင်ႏ ဒုတိယအနယ်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ဒုတိယအနယ်ꩻနဝ်ꩻ အီႏထွာလုဲင်ႏ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီးတာႏဝွန်ႏ ရိုꩻဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းသားသီး တာႏဝွန်ႏကိုယိုနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားသီး တဖြာꩻတောမ်ႏတဖြာꩻ ထာꩻစွယ်ꩻလမ်ꩻပါတီအစွိုꩻယို တဗွိုန်တဝ်းလဲ့ ရေႏရွယ်ႏချက်ကထွာ နီဒေႏသ နီလွတ်တောႏအမတ် ဖေႏကအဝ်ႏချာနဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီဝင်ꩻနဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားတဖြာꩻစီႏ ထာꩻစွမ်ꩻလမ်ꩻယို အွောန်ႏချာထွူ ဖေႏခြွောန်းရောင်ဝင်ꩻ အမတ်တဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻ အစွိုꩻချင်ꩻချင်ꩻဒျာႏ ကောပ်မိဉ်လꩻငါႏ မာꩻပဲင်ႏခွင်ꩻတဲင် တွိုႏအဝ်ႏလိုႏခြိꩻထူႏဆွန်ꩻစူဒျာႏလွဝင်ꩻနဝ်ꩻ မာꩻတဝ်းတွော့ꩻ တရိမ်ထူႏနေးဝင်ꩻ၊ နေးတောမ်ႏဉာဏ်ႏဟွေႏ ကျမ်ႏတကုဲင်နေးဗာႏဝင်ꩻနဝ်ꩻ ထွာသင်ꩻတဝ်းသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခမ်းသားငေါဝ်းခြွူႏမွောန်းသားစွိုꩻ၊ အမုဲင်(၈)၊ အစဲဉ်ႏ(၉၄)