ခမ်းထီတန်အလံႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ကမ္ဘာႏဟံႏပုင်ႏလောင်း ခမ်းထီယဟန်ႏတောမ်ႏ ခမ်းထီအလံႏတောႏ

ခမ်းထီတန်အလံႏ (အဲင်းအလေတ်: National Flag) (မန်း: နိုင်ငံတော်အလံ) နုဲင်ႏငံႏတောႏအလံႏကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ခမ်းထီတဖြုံႏ အမုဲင်သင်္ကေတနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းထီတန်အလံႏယိုနဝ်ꩻ ခမ်းနဝ်ꩻအစိုႏရစွိုꩻ အဝ်ႏယွိုင်ႏထူႏသုင်ꩻအီ၊ ခမ်းသားဖုံႏလဲ့ ယွိုင်ႏထူႏသုင်ꩻနွောင်ꩻဒျာႏဝင်ꩻသွူ။ အစိုႏရရွုမ်ꩻဖုံႏ၊ အိန်ကျောင်းဖုံႏ၊ တသီႏယုင်ႏဖုံႏ၊ တရာꩻရွုမ်ꩻ စစွဉ်ႏကဆဲင်ႏဒါႏ ခမ်းသားပဲင်ႏ အလမ်းအခြုံဖုံႏလဲ့ အဝ်ႏယွိုင်းလွ့ ခမ်းထီတန်အလံႏနဝ်ꩻသွူ။

ခေတ်ယိုခါ တွမ်ႏလိုꩻမျိုꩻ တွမ်ႏခမ်းထီနဲင်ႏငန်ႏ သေန်ႏလျာႏရာꩻရာꩻ ကအွဉ်ႏထွော့ ပျဌာန်းလွေꩻဒါႏ စွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻ(အမျိုꩻသာꩻ)အလံႏ၊ ခမ်းထီနဲင်ႏငန်ႏအလံႏဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဆဲင်ႏရာꩻလိုꩻမျိုꩻတွမ်ႏ ခမ်းထီနဲင်ႏငန်ႏ ခမ်းသားသီး ဇာႏတိသွီႏ၊ ဇာႏတိမာန်ႏ ပေါႏထန်ႏလွံးဗွေအီအတွက်ဖုံႏလွဉ်းလွဉ်းသွူ။ နဲင်ႏငန်ႏတောႏအလံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏဆဲင်ႏရာꩻနဲင်ႏငန်ႏခမ်းထီ၊ ခမ်းသားထီသား၊ နဲင်ႏငန်ႏအစိုႏရတွမ်ႏ အစိုႏရအင်းရွယ်ႏချက်ဖုံႏ နမ်းခြောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နဲင်ႏငန်ႏခမ်းသား ပငါပရာꩻဖုံႏနဝ်ꩻ နီအလံႏဂုဏ်ႏယံထဲ့ဖွိုႏလင်ꩻဗာႏမွိုန်း၊ အရောင်ႏယံတမို့ ယံတညိုႏမွိုန်းအတွက် လုဲင်ႏတွမ်ႏသက်တဲင် အဝ်ႏရဲးကမ်း ထိန်ꩻသိမ်ꩻရောင်ဝင်ꩻဖုံႏသွူ။ ကအီႏအွဉ်ႏရေꩻ ထူႏဂုဏ်ႏဗာႏ အလံႏတောႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏဆဲင်ႏရာꩻ ခမ်းသားတွိုင်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻတွိုင်ꩻသီး အရေꩻတန်တာႏဝွန်ႏတဗာႏသွူ။ အလံႏယို ခမ်းထီနဲင်ႏငန်ႏအလံႏ၊ စွိုးခွိုꩻအလံႏလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း စဲ့ꩻတပ်၊ ကျောင်ꩻသား၊ ထာꩻခွုမ်ဆိုး၊ ခွန်၊ အယူႏဝါႏဒဆဲင်ႏရာꩻ၊ ဘာႏသာႏရေꩻ၊ အစွိုꩻအဗူႏဆဲင်ႏရာꩻ၊ ပျꩻအီအချက်ဆဲင်ႏရာꩻ-စစွဉ်ႏအမုဲင်သင်္ကေတ အမတ်အသာꩻဖုံႏ အဝ်ႏအာတန်သွူ။ ဆဲင်ႏရာꩻလိုꩻမျိုꩻ၊ ဆဲင်ꩻရာꩻခမ်းထီဖုံႏ ကထီႏကထွားချာ အလံႏနဝ်ꩻ စွိုးခွိုꩻသꩻဓာတ်၊ စွိုးခိုꩻအာႏမာန်ႏဖုံႏ ဗွေထင်ႏမွန်ဗန်ရောင်အီနဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်အာကာ၊ ဒဲဉ်သီႏလက်ဆောင်ႏ အမုဲင်-၄၀