မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ခရိယာန်ႏဘာႏသာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဘာႏသာႏတရာꩻ
ခရိယာန်ႏ လက်ဝါးကပ်တိုင်

သꩻမဲင်ꩻ
ဆရာႏ (အာစရိယ)
ထာꩻယူႏဝါႏဒ
ဂွိုဏ်ꩻ
ခမ်းထီတောမ်ႏဒေႏသဖိုင်ႏ

Photo of Jesus Christ
နွို့ပါခါꩻ ခရစ်ယာန်ႏဘာႏသာႏသားဖုံႏ ကယွုမ်းအမ်ႏဒါႏ ယေဆျုခရစ်ဗွေႏ ယောင်ꩻဆျောဝ်ႏ

ခရစ်ယာန်ႏဘာႏသာႏ (အဲင်းကလေတ်: Christianity) ခရစ်ယာန်ႏသာႏသꩻနာႏယို ထွာ ထာꩻယွုမ်းအမ်ႏဗော့ꩻ ထာဝရဘုရာꩻ အောဝ်ႏတဆူႏလုမ်ꩻစားသွူ။ အွောန်ႏခါꩻအထျꩻအွိုး ဓမ္မတသာလိတ်ဖွူꩻကို ကအွောန်ႏနယ်ခါꩻဒါႏ နာသရဲတ် (Nazareth) ဝေင်ꩻသား ယေဆျု ဖဝတစိုးသက် ယင်း ဝွေꩻငေါဝ်းဟောꩻခါꩻ တရာꩻဖုံႏလောင်း။ ခရစ်ယာန်ႏ ကရိုꩻဒါႏ လိတ်ဖြုံႏယို အောဝ်ႏဂရိလိတ်ဖြုံႏ Xριστός ကိုထွာလွောန် ခရစ်သတို့သ်၊ "ယေဆျု" နောဝ်ꩻ လိတ်ကိုတဲမ်းခါꩻ "လိုꩻခမ်ႏထူႏဘိသိတ်" နုဲင်းနောဝ်ꩻ။ ခရစ်ယန်ႏဘာႏသာႏယိုနဝ်ꩻ လိုꩻကိုႏကွဲႏယွုမ်းအံႏလွောန်ꩻသား အဝ်ႏ(၂.၈)ဗီလီယံ တောမ်ႏ တတွာ တကမ္ဘာႏလွုမ်း လိုꩻဖြာꩻခြွဉ်း သိုမ်ပွန်းတပွန်းတဲင် ထွာစွောန်ႏ အတန်သွတ်ꩻ ဘာႏသာႏနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

ခရစ်ယာန်ႏဖုံႏ ကယုမ်းခါꩻဒျာႏဝင်ꩻနောဝ်ꩻ ယေဆျုယို ထွာ ထာဝရဗွေႏဘုရာꩻပို၊ ဘုရာꩻခမ်ႏထူႏခါꩻ ဇာႏတိလိုꩻခမ်း ယင်း ကေားရဲးကမ်း အွောန်စွို့ꩻဖေႏလိုꩻသားတဲ့ရိုꩻ။ ကောပ်နောဝ်ꩻမꩻ ယေဆျုယို ခရစ်ယာန်ႏဖုံႏ ဒေါ့ꩻလွဝင်ꩻ ခရစ်ဗွေႏ (ခရစ်တော်) တောဝ်းတဲ့ မေဆိ နောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻကစူꩻဒါႏ ခရစ်ယာန်ႏ ထာꩻထူႏဝါႏဒသားဖုံႏနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻဟဲ့ꩻ ခရစ်ယာန်ႏ၊ ဝွေꩻသီးကယုမ်းခါꩻနောဝ်ꩻ ယေဆျုယို ထွာဒျာႏ ဟီဘရူးလိတ်ဖွူꩻကို နိမိတ်ကဖေႏခါꩻဒါႏ မေဆိ ဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဟီဘရူးလိတ်ဖွူꩻကရိုꩻယိုတဲ့ ထွာဒျာႏ သမ္မာလိတ်ဖွူꩻတကွို့ꩻ၊ အကွို့ꩻနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ခရစ်ယာန်ႏသာႏသနာႏတွမ်ႏ စျူးထာꩻထူႏဝါႏဒကို ဗွိုန်ပီဝင်ꩻသွူ။
ဝင်ꩻကရိုꩻ လိုꩻကကာလွောန်ꩻ ယုမ်းအမ်ႏခရစ်ယာန်ႏသား ကစူꩻညာꩻယော့ခါꩻအီ ထာꩻခရာႏဖုံႏ ကအောဝ်ႏပါသော့ꩻဒါႏ ရော့ꩻတွမ်ႏခရစ်ယာန်ႏသာႏသꩻနာႏ ထာꩻထူႏဝါႏဒဖုံႏ အစောဝ်းခါ တခြောင်ႏလွုမ်းကိုနောဝ်ꩻ အွောန်ႏနယ်စင်ဖြွိုးသေꩻခါꩻ ထာꩻကထဲ့ဒင်ႏဒါႏ ခရစ်ယာန်ႏ ထာꩻယုမ်းအမ်ႏလောင်း အရွီးအထျꩻကိုသွူ။ ထာꩻနောဝ်ꩻ နောဝ်ꩻရိုꩻ ယေဆျုယို ခမ်ႏဗာႏဝေႏဒနာႏ၊ ခမ်ႏသီဗာႏ ထာꩻထွန်ႏအွောန်ႏဒꩻအီ စူဗောင် စူယာꩻ (မန်း-လက်ဝါးကပ်တိုင်) လောင်းထွူ ခမ်ႏဗာႏဝင်ꩻအွောန်ႏပလွို့ꩻ။ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻမꩻ တဲမ်းခါꩻအွောန်ႏနယ်လွေꩻ အွောန်ႏစွꩻထိုꩻဖေႏ ယုမ်းအမ်ႏသားတာႏအပဲစ်ထွူ (ရဲးကမ်းအွောန်) အီးဗွောင်ဖေႏ တာ့ꩻခါꩻ ခမ်းကီ (ကောင်းကင်ဘုံတံခါး) တာႏ အမွန်ဗန်လွောန်ဖျင်ယင်း တဲ့ရိုꩻ။ ခရစ်ယာန်ႏဖုံႏ ယုမ်းခါꩻဝင်ꩻနောဝ်ꩻ ယေဆျုယို ပါတွမ်ႏအနမ်း၊ ယင်းအဖာ ထာဝရဗွေႏဘုရာꩻ ကျွꩻထင်ႏဝွေꩻသီးကအောဝ်ႏ ရဲပ်အွောန်(အုပ်ချုပ်) ခင်ႏလမ်း အွိုးခမ်းကီကို နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

ထူႏတောမ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]