မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဂဏန်ꩻခေါဝ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ဂဏန်ꩻတဖြုံႏယို မဉ်ႏဖဒါႏပဉ်ခေါဝ်ခေါဝ်နောဝ်ꩻ အခေင်ႏလို့လို့ကို တခေင်ႏတုမ်ႏတခေင်ႏ ဗွှန်ပီဝင်ꩻ၊ ကလꩻလှောန်ဒါႏ ဂဏန်ဇျꩻဖုံႏယို ဝင်ꩻဟဲ့ꩻ ဂဏန်ꩻခေါဝ်သှူ။ ဂဏန်ꩻခေါဝ်ဖုံႏ မဉ်ႏခြှောန်းလို့ဝင်ꩻနောဝ်ꩻ လꩻချာယင်း ဂဏန်ꩻလီꩻ။

တခိုးကိက် ကြုဲင်းထန်ႏခါꩻ လစ်ꩻပွန်းတာပွန်း။ ကအောဝ်ႏကုဲင်ဒါႏ လစ်ပွန်းသုမ်ပွန်းနောဝ်ꩻ အှောန်ႏနယ်ခါတုမ်ႏ ထာꩻဇျꩻရဲန်ႏဖုံႏထှူ တဲမ်းခါꩻနေး ဂဏန်ꩻခေါဝ်ဂဏန်ꩻခေင်ႏ1/4

ဟားသျိုးယို ဗွှန်ပီ ၁ ကျပ်တထဝတဲင် မဉ်ႏတဲမ်းနေး ကျပ်ယူနေတ် (အဉ်းကလစ်ဆျ်-Unit) နောဝ်ꩻ ထွာ ကျပ်သှူ။
1 ဟားသျိုး = ကျပ်
၁ မတ် လစ်ꩻဗီႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ ၁ ကျပ်တဲင် မဉ်ႏထွာနေး ကျပ်ယူနစ်ဖဲ့ꩻနောဝ်ꩻ ၁ မတ်ယို တုမ်ႏ ၁ ကျပ်ငိုꩻ လစ်ꩻကှို့ꩻတာကှို့ꩻနောဝ်ꩻ ပီဝင်ꩻနေနေ။
၄ မတ် = ၁ ကျပ်
၁ မတ် = ကျပ်
အပေႏထဲင်း ၁ မတ်နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ ၁ မူး၊ ၁ ပဲꩻ၊ ၁ ခြဲက်ꩻ။ ခြုဲက်ꩻခူꩻယို ဖ လစ်ꩻခေါဝ်ထှူ မာꩻအီထာꩻဖြေꩻစာတဲ့ အောဝ်ႏနေနေက။
အယာႏခေန်ႏ ၁ ကျပ်ယို ဗွှန်ပီတုမ်ႏ အယာႏခေန်ႏ ၄ မတ်သှူ။
1 = ¼+¼+¼+¼
∴ 1 = 1

အယာႏခေန်ႏ ဟားသျိုး နီလဲင်ႏနောဝ်ꩻကဲႏ တုမ်ႏအယာႏ ၁ ကျပ် ပီပီဝင်ꩻ။
ဟားသျိုး + ဟားသျိုး = တာကျပ်
½+½=1
∴ 1=1
ယိုနောဝ်ꩻ ထွာ ဂဏန်ꩻခေါဝ် ဟောဝ်သေခရာႏ တစူးတစိꩻဒျာႏဩ။ အယာႏခေန်ႏ ၁ ကျပ်နောဝ်ꩻ ဗွှန်ပီတုမ်ႏ ခြဲက်ꩻခူꩻပေႏ ၁၂၈ ခူꩻ၊ ခြဲက်ꩻခူꩻတန် ၆၄ ခူꩻ။ ကျပ်၊ ပဲꩻ၊ ခြဲက်ꩻ ခေန်ႏအီထာꩻယို မော့ꩻအာ တသီႏပိန္တောꩻစာသား၊ ရှောန်(ရွဉ်) ခမ်ꩻစာသားထျꩻဖုံႏသှူ။