ငဝ်းကပ်ဒဲန်သွမ်ꩻတောႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ငဝ်းကပ်ဒဲန်သွမ်ꩻတောႏ(၁)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဘန္တေဩဗွေႏ စဝ်းဘုရာꩻ၊ ဂုဏ်ႏတောႏကွတ်ꩻပါꩻ ဗွေစုံႏလင်ႏ၊ သိုမ်ဆီတခွင်ႏ ထွာဝင်ꩻတန်၊ လိုꩻလူꩻတနံ အဆရာႏ၊ လစ်ꩻပါꩻသစ္စာႏ ထီႏသေစဲင်း၊ သူပါꩻအဝ်ႏထဲင်း ဘုံꩻတောႏယို၊ စိန္တေႏဗွန်ထို ဗွေပြဲ့ꩻဝ၊ ဉေယျဓမ္မ အဝ်ႏငတ်ꩻပါꩻ၊ ဗွေႏစဝ်းဘုရာꩻ သေလို့ပါ၊ ယိုနဝ်ꩻငခါ ခွေသွဉ်းရင်ꩻ၊ စူအွဉ်ႏစုဝင်ꩻ ဒင်ႏကတောင်၊ စူနုံဆီဗောင် ဒင်ႏကတူႏ၊ သိုမ်လဲင်ႏဝုဲႏထူႏ ကန်းတော့ꩻဩ။ ဝုဲႏထွူတဲင်စေား သွဉ်းကပ်စူꩻ၊ ဒဲန်ဟန်ႏခိုႏအူꩻ ပိဏ္ဍပါတ်၊ အာဟာႏရဓာတ် သုံꩻခရာႏ၊ ပါတွမ်ႏသီႏတာႏ ထီသုံꩻဆောင်ႏ၊ စေႏတနာႏသိုမ်ဗောင်ႏ အွဉ်ႏဆꩻငါ၊ ခွေသွဉ်းယိုခါ ကပ်လူႏဩ။ ခွေသွဉ်းယိုနေား ကပ်လူႏဗာႏ၊ ဒဲန်သွမ်ꩻဩဇာႏ အကျိုꩻယို၊ သံႏသရာႏကို ကျင်ႏလယ်ႏတွင်ꩻ၊ အာယု သက်ရင်ꩻ ယံကဆွာꩻ၊ ဝဏ္ဏနဝ်ꩻရာꩻ ယောင်ꩻလောင်ႏလွိုး၊ ယံကအွီႏနွိုး တရေꩻဗာႏ၊ နမ်းသꩻချံꩻသာႏ ယံလꩻပါ၊ ဗလနဝ်ꩻခါ အာႏယံသန်၊ ပညာႏယံတန် ထာꩻသေမျိုꩻ၊ ဒဲန်သွမ်ꩻအကျိုꩻ ယံလꩻဩ။ တွိုႏတနီꩻနေား ဘဝဆုဲꩻ၊ ဇာႏတိလို့ဝုဲꩻ ဇရာႏလွစ်၊ ဗျာဓိလဲ့ချွစ် မရဏကင်ꩻ၊ ချံꩻသာႏစဲစ်ရင်ꩻ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏ၊ မုချဧကန်ႏ ယံတွိုႏဩ။

ငဝ်းကပ်ဒဲန်သွမ်ꩻတောႏ(၂)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဩကာသ၊ ဩကာသ၊ ဩကာသ၊ အစိန္တေယျ၊ အပ္ပမေယျ၊ အတုလ သမ္ဗုဒ္ဓံ၊ အရဟံအစ၊ နဝဂုဏ်ႏတောႏ၊ ဗွေကျောႏစွုမ်ႏဒါႏ၊ သတ္တဝါႏအထူꩻ၊ လိုꩻလူꩻအဗွေႏ၊ ဝေဏေယျအတန်၊ မဉ်ꩻယံကျောႏကျာꩻ၊ ဗွေႏဘုရာꩻဩ။ ယောယိုငါခါ ကထွာလင်ꩻဒါႏ၊ (တကာႏခို၊ တကာႏမူႏ)ခွေသွဉ်း၊ ယွော့ယောင်းလူႏကပ်၊ ပိဏ္ဍပါတ်ဒဲန်သွမ်ꩻ၊ ကျောင်ꩻတောႏလောင်းကီ၊ စူတဆီစုဗူႏ၊ ထူႏကပ်လောင်ꩻထင်ႏ၊ သွမ်ꩻဟန်ႏအာဟာႏရ၊ ပါထဲင်းကထီခွꩻ၊ သုံꩻအွꩻခရာႏ၊ ကပ်လူႏဒျာႏဩ။ လိုꩻလူꩻအဗွေႏ၊ ဝေႏဏေႏယျအတန်၊ မဉ်ꩻယံကျောႏကျာꩻ၊ ဗွေႏဘုရာꩻအတာႏ၊ ချံꩻသာႏသꩻကျွိုက်၊ သုံꩻဆောင်ႏထွိုက်သင်ꩻ၊ (တကာႏရင်ꩻ၊ ကာႏမနင်ꩻ)ခွေသွဉ်း၊ အဝ်ႏဖြောင်းအပ်ငါ၊ ယိုခါခါဩ။ သွဉ်းနေားကပ်လောင်ꩻ၊ ဒဲန်သွမ်ꩻအကျိုꩻ၊ ကရိုꩻနဝ်ꩻရာꩻ၊ ထူꩻချာꩻချံꩻသာႏ၊ ခေႏမာႏအမတ၊ နိရောဓအမန်ႏ၊ နိဗ္ဗာန်ႏခမ်းသူꩻ၊ တွိုႏစူꩻအီနွောင်ꩻ၊ အကျောင်ꩻထူꩻခါ၊ ယံကထွာဩ။ ချံꩻသာႏစဲစ်မန်ႏ၊ နိဗ္ဗာန်ႏခမ်းခွꩻ၊ ခါးလားကတွိုႏ၊ ဘုံႏဖွိုႏရန်းဆလ၊ ဘဝသံႏသရာႏ၊ ကျင်ႏလယ်ႏဗာႏတွင်ꩻ၊ နမ်းရင်ꩻမဲန်လꩻ၊ သꩻရင်ꩻအလိုႏ၊ ကုသိုလ်ႏအကျိုꩻ၊ ယိုꩻယိုꩻသာႏသာႏ၊ ယံကလꩻဗာႏအမန်ႏဩ။

ငဝ်းကပ်ဒဲန်သွမ်ꩻတောႏ(၃)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အရဟတာဒိ နဝဂုဏေဟိ၊ အရဟံအစ၊ နဝဂုဏ်ႏတောႏ၊ သမ္မန္နာဂတံ-ဗွေကျောႏစွုမ်ႏဒါႏ၊ နာထံ-လိုꩻလူꩻဗျဟ္မာႏ၊ သတ္တဝါႏသီး၊ ကိုꩻကွယ်ႏအာႏကွိုꩻခရာႏ ကထွာဒါႏ၊ ဗုဒ္ဓံ-သက်တောႏထင်ႏသျာꩻ ဗွေႏဘုရာꩻယို၊ ဥဒ္ဒိဿ-ဓာတုစေႏတီႏ ဓမ္မစေႏတီႏ ဥဒ္ဒိဿစေႏတီႏ ပရိဘောဂစေႏတီႏယို၊ ဝဏ္ဏဂန္ဓရသသမ္ပန္နံ-တရေꩻလောင်ႏလွိုး၊ ဟွမ်နွိုးအလွီး၊ အွီႏနွိုးအရသာႏ၊ ဗွေစွုမ်ႏဒါႏမျိုꩻ၊ ဣမံပိဏ္ဍပါတ ခါဒနိယ ဘောဇနိယံ-ဒဲန်သွမ်ꩻဩဇာႏ၊ သေင်ႏရောင်ꩻရာႏမျိုꩻ၊ တခိုးမျိုꩻယို၊ ဒေမိ-သꩻစွုမ်းနေစ်သက်၊ လူႏကပ်သွူဩ။ ဣဒံပုညံ-ဒါႏနဟဝ်မျိုꩻ၊ ကုသိုလ်ႏအကျိုꩻယို၊ အာသဝက္ခယံ-အာသဝလစ်ꩻပါꩻ၊ လို့ညိမ်ꩻရာꩻမန်ႏ၊ မဂ်ဉာဏ်ႏဖိုလ်ႏဉာဏ်ႏ၊ ခမ်းနိဗ္ဗာန်ႏသူꩻ၊ ဝဟံ-တွိုႏစူꩻအီနွောင်ꩻ အကျောင်ꩻတရာꩻယို၊ ဟောတု-မွေးမဲန်ႏသေႏချာႏ၊ ယံထွာဗာႏဩ။

ငဝ်းကပ်ဒဲန်သွမ်ꩻတောႏ(၄)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ဘန္တေဩဗွေႏ စဝ်းဘုရာꩻ၊ ဂုဏ်ႏတောႏကွတ်ꩻပါꩻ ဗွေပြဲ့ꩻဝ၊ ယိုခါကာႏလ ခွေသွဉ်းရင်ꩻ၊ စူအွဉ်ႏစုဝင်ꩻ ဒင်ႏကတူႏ၊ သိုမ်လဲင်ႏဝုဲႏထူႏ ကန်းတော့ꩻဩ။ ဝုဲႏထွူတဲင်စေား ယိုငခါ၊ ဩဇာႏဒဲန်ဗွာ ပိဏ္ဍပါတ်၊ အာဟာရဓာတ် သုံꩻဆောင်ႏမျိုꩻ၊ ခွေသွဉ်းယိုရိုꩻ ကပ်လူႏဩ။ ခွေသွဉ်းယိုနေား ကပ်လူႏဗာႏ၊ ဒဲန်သွမ်ꩻဩဇာႏ အကျိုꩻယို၊ သက်ယံကထို စိုးယံဆွာꩻ၊ ဝဏ္ဏနဝ်ꩻရာꩻ ယောင်ꩻတရေꩻ၊ ယံလꩻပါလွေꩻ ချံꩻသာႏခွꩻ၊ အာႏရဲင်ꩻဗလ ယံတလာ၊ ပဋိဘာနခါ ထာꩻသေဉာဏ်ႏ၊ ယံဗွေစုံႏလင်ႏ လꩻဗာႏဩ။ အဆုဲꩻသွတ်ꩻနေား တနီꩻသူꩻ၊ လွစ်ကွုတ်ဆာစူꩻ လွစ်ဖြားသီ၊ နိဗ္ဗာန်ႏခမ်းကီ နိရောဓ၊ ခွေသွဉ်းဒါႏန ဒဲန်သွမ်ꩻကျိုꩻ၊ သာႏသာႏယိုꩻယိုꩻ ယံလꩻဩ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကုဝေ
  2. ဘာႏသာႏရေꩻငေါဝ်းမျိုꩻစွုမ်ႏ