ငဝ်းမောင်းစော့ꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ငဝ်းမောင်းစော့ꩻ အကွို့ꩻ(၁)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ ကျူႏလေပ်ကျောင်ꩻဆေင်ႏပဲန် (ပဲန်)၊ ကျူႏဗဲန်ကျောင်ꩻစီႏအွတ်ꩻ(အွတ်ꩻ) မူႏပေႏအွိုးသူꩻတဖြာꩻ ထွားထွားသွူနီ ဝင်ꩻသꩻဝင်ꩻလဲင်ꩻတရွတ်ꩻနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၂။ မီႏလွေꩻညာꩻထာꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသွꩻ(သွꩻ)၊ ဗေင်ႏထာꩻမီႏခွꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏဟွမ်(ဟွမ်)၊ ခိုဗင်ႏနုဲင်းနီ ဟန်ႏနေင်ႏအဝ်ႏလိုႏစွမ်နယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၃။ သီမဲန်အုံဗဉ်ႏဗဉ်ႏ နီအဝ်ႏထီႏလꩻ(လꩻ)၊ သီမဲန်အုံဗꩻဗꩻ နီအဝ်ႏထီႏလွေꩻ (လွေꩻ)၊ အွိုးသူꩻအွိုးသူꩻ မူႏယောင်ꩻရေꩻနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၄။ ပွယ်ꩻယိုဟန်ႏနီꩻနဝ်ꩻ ပွယ်ꩻမာꩻကုသိုလ်ႏ(သိုလ်ႏ)၊ ပွယ်ꩻယိုဟန်ႏနီꩻနဝ်ꩻ ပွယ်ꩻကျိုꩻလိုႏဒါႏန(န)၊ မီႏမာꩻပွယ်ꩻနုဲင်းယိုမꩻ အီႏလွစ်လꩻဝွဋ်ဒုက္ခသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၅။ မောင်းယိုတဆွိုင်ꩻနဝ်ꩻ မောင်းငဝ်းယုံ(ယုံ) ထုံယိုတဖြုံႏနဝ်ꩻ ထုံငဝ်းသင်ႏ(သင်ႏ)၊ ကောကကျူႏသားနဝ်ꩻ ခွန်ခိုဗင်ႏနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၆။ ထွားစဲင်းစဲင်းနီဟုဲး နင်ꩻယောင်ꩻဆျူႏ(ဆျူႏ)၊ ထွားစဲင်းစဲင်းနီဟုဲး မူႏယောင်ꩻရေꩻ (ရေꩻ)၊ နဝ်ꩻမꩻပွယ်ꩻယိုတဖြုံႏမီႏဝုဲင်ꩻ အီႏတောင်ꩻသေꩻနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၇။ မီႏလွေꩻတဖူꩻဒွါနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏကာꩻ(ကာꩻ)၊ မီႏလွေꩻတဖူꩻညာꩻနဝ်ꩻ လိုႏဆဲင်ကယ်(ကယ်)၊ ခိုဗင်ႏနုဲင်းနီ ဟန်ႏနေင်ႏလိုႏလဲန်း လိုꩻမူႏလွိုးအဲးဟယ်နယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၈။ လံးတနဝ် ဆို့ꩻမောက်ကြင်ꩻ (ကြင်ꩻ)၊ လံးတထင်ꩻ ဆို့ꩻတခေါ့ꩻ(ခေါ့ꩻ) မူႏပေႏနုဲင်းသီဟန်ႏနေင်ႏ မီႏသဲင်ꩻလွဉ်နီနဝ်ꩻ အလွိုးရော့ꩻနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၉။ ဗွေႏဗွန်ကျောင်ꩻကီ အဝ်ႏထွားလင်ꩻ(လင်ꩻ)၊ ဗွေႏစင်ꩻကျောင်ꩻကီ အဝ်ႏထွားယောင်ႏ (ယောင်ႏ)၊ တထွားတဝ်းနီ ထွားဒျာႏမူႏလွိုးရောင်ႏနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၀။ လိုꩻတရေꩻတလိုႏတဝ်း လိုႏဒျာႏလိုꩻတဲ့ꩻသွီႏ(သွီႏ)၊ ဟန်ႏအိုအွီႏတလိုႏတဝ်း လိုႏဒျာႏဟန်ႏတဲ့ꩻဖြောင်း(ဖြောင်း)၊ သီမီႏသဲင်ꩻလွဉ်ꩻဒါႏငါ ဝေးနီစူအဝ်ႏယောင်းနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၁။ ဒုံႏယံယံလုဲး ခွန်ယောင်ꩻတင်ႏ(တင်ႏ)၊ ကျူႏယံယံလုဲး သျင်ႏယောင်ꩻရေꩻ(ရေꩻ)၊ ပွယ်ꩻဟန်ႏနီꩻယို မွိုက်ခွိုက်နီကလွေꩻနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၂။ ထီပင်ႏလယ်ႏ ကလုဲးငါႏနဝ်ꩻ လုဲးမဟာႏ(ဟာႏ)၊ ထီသမုဒ္ဒရာႏကလုဲးငါႏနဝ်ꩻ လုဲးမက(က)၊ အခွင်ꩻအရေꩻကလုဲးငါႏနဝ်ꩻ လိုꩻဘဝနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၃။ မို့ꩻလောင်းကီသူꩻ ခမ်းခြွိုင်ႏသင်ႏ(သင်ႏ) ဟံႏလောင်းလယို ဒေႏဖြေင်ꩻလ၀်း(လဝ်း) ပွယ်ꩻဟန်ႏနီꩻယို တရေꩻလွို နီမွိုးသီးပနံ တအဲန်ထ၀်းနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၄။ တထီႏတရွိုꩻ အွီႏစွုမ်ႏဖြုံႏ(ဖြုံႏ)၊ လိုꩻမူႏတဖုံႏ ယံစွုမ်ႏဖြာꩻ(ဖြာꩻ) နယ်ꩻငါႏဒျာႏ အကွဉ်ကꩻတေား ဝင်ꩻခွမ်ꩻလာꩻနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၅။ ထီတဒူန၀်ꩻ ကွိုꩻအခွꩻ (ခွꩻ)၊ လိုꩻခိုလွꩻနဝ်ꩻ ကွိုꩻအဗွန် (ဗွန်) လိုꩻတကုဲနုဲင်းနီလဲ့ ကွိုꩻအဗွန်နေနေနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၆။ ထာꩻခေ့ꩻရစ်ꩻရစ်ꩻ ထွꩻကုဲးလယ်ႏ(လယ်ႏ)၊ တခြာတောႏထဲႏ မေႏခိုးလွင်ꩻ(လွင်ꩻ)၊ နီလိုꩻသီးယို ဖေႏကတိုꩻတက်န၀်ꩻ လိုႏစီꩻကန်ꩻနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၇။ အလွီးကဟွမ်ငါႏနဝ်ꩻ ဝင်ꩻဟဲ့ꩻသဲင်ꩻကတိုꩻ(တိုꩻ)၊ အငိုꩻကတန်ငါႏနဝ်ꩻ သဲင်ꩻဟဝ်ပတ္တမျာꩻ(မျာꩻ)၊ လိုꩻသီးယို ကဟဝ်ရက်နဝ်ꩻ ထာꩻရိုꩻသာꩻနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၈။ ကဆွာꩻငါႏနဝ်ꩻ သံႏသရာႏ(ရာႏ)၊ ကခြꩻငါႏနဝ်ꩻ စေႏတနာႏ(နာႏ)၊ ကစွယ်ꩻငါႏနဝ်ꩻ မူႏသီဒျာႏနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၉။ ခူးဟွမ်ယွီးသား အဝ်ႏခူႏခါႏ (ခါႏ)၊ ခူႏဖဝါႏသား အဝ်ႏရော်ꩻရယ်ꩻ (ရယ်ꩻ)၊ နင်ႏသီးစွိုꩻနဝ်ꩻ ယံလွိုကယ်ꩻနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။

ငဝ်းမောင်းစော့ꩻ အကွို့ꩻ(၂)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ နီတမွန်ꩻတဝ်းဒဝ် ပျောႏဝင်ꩻခြာ (ခြာ)၊ နီတအွꩻတဝ်းဘီယာ ပျောႏဝင်ꩻခါႏ (ခါႏ)၊ ဝေးနီယို နင်ႏသီမီႏမဲန်အာႏကွိုꩻတဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏသနယ်ဟွေး။ (ဟွေး-ဟွေး) ၂။ ဗွေႏဗွန်ကျောင်ꩻကီ အဝ်ႏထွားလင်ꩻ (လင်ꩻ)၊ ဗွေႏစင်ꩻကျောင်ꩻကီ အဝ်ႏထွားယောင်ႏ(ယောင်ႏ)၊ ထွက်ပေႏစွိုꩻယို ကျူႏထာꩻငင်းလဲင်ꩻကောင်ႏသနယ်ဟွေး။(ဟွေး-ဟွေး) ၃။ ညောႏကလွေꩻထာꩻသဲက်သဲက်နဝ်ꩻ ပွိုးထီႏယူး(ယူး)၊ ရူးကလွေꩻထာꩻသျော့သျော့နဝ်ꩻ ပွိုးထီႏဒေႏ(ဒေႏ)၊ နီကလူႏထာꩻဟန်ႏနီꩻနဝ်ꩻ နိဗ္ဗာန်ႏရေႏသနယ်ꩻဟွေး။(ဟွေး-ဟွေး) ၄။ လိုꩻမူႏယိုခါ ကွဉ်နီႏပꩻ (ပꩻ)၊ လိုꩻမူႏယိုခါ ကꩻဆဲင်ꩻဗွို (ဗွို)၊ လွေꩻထာꩻယလဲင်ႏလဲင်ႏ ကီႏလေင်းတွမ်ႏသꩻအင် လဲင်ꩻအဝ်ႏလိုသနယ်ဟွေး။ (ဟွေး-ဟွေး) ၅။ လိုꩻမူႏဟန်ႏလဲင်ႏ ကျွားတွမ်ႏသဲင်ကယ် ကဲဉ်းအာအာ(အာ)၊ လိုꩻမူႏယိုခါ ကျွားတွမ်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ ကသံးလွိုင်ႏ (လွိုင်ႏ)၊ ကျွားထꩻတဒါႏတဝ်းတဲင် ပါꩻအုဲင်ႏနွိုင်ႏသနယ်ဟွေး။ (ဟွေး) ၆။ ယွယွသဲင်ꩻဟုဲင်းမွိုးဖြား နာႏဒွိုန်းကအကျိုꩻဘုရာꩻငါ (ငါ)၊ ယွယွကာလုဲင်းဖါဖြား နာႏဒွိုန်းကအကျိုꩻဗွေႏဗွန်ထျꩻ (ထျꩻ)၊ ဝင်ꩻကဝွေႏကုသိုလ်ႏယို ယံကလꩻသနယ်ဟွေး။ (ဟွေး-ဟွေး) ၇။ ကလျားငါႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏဒေါသ(သ)၊ ကခွꩻငါႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏမေတ္တာႏ (တာႏ)၊ ကစွုမ်းငါႏနဝ်ꩻ စေႏတနာႏသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။ ၈။ နီကမာꩻကုသိုလ်ႏ ဟန်ႏနီꩻနဝ်ꩻ ထီႏဒျာႏအကျိုꩻဘဝငါ(ငါ)၊ နီကလူႏထာꩻယိုခါနဝ်ꩻ ထီႏဒျာႏအကျိုꩻ သံႏသရာႏ(ရာႏ)၊ လူႏလဲန်းထွူတဲင် သစ်တဝ်းရင်ꩻရင်ꩻ အကျိုꩻအီႏလꩻဗာႏသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး) ၉။ လိုꩻပေႏဟန်ႏလဲင်ႏ ဒါႏလိတ်ကဲန်းအာအာ(အာ)၊ လိုꩻပေႏယိုခါ ဒါႏလိတ်ရင်းစွုမ်ႏဖြာꩻ(ဖြာꩻ)၊ ခေတ်ယိုခါနဝ်ꩻ ခေတ်ပညာႏတဲ့ယံငါႏထာꩻသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး) ၁၀။ နီကမာꩻကုသိုလ်ႏဟန်ႏနီꩻနဝ်ꩻ ထီႏဒျာႏအကျိုꩻ ဘဝငါ(ငါ)၊ နီကလူႏထာꩻယိုခါနဝ်ꩻ ထီႏဒျာႏအကျိုꩻသံႏသရာႏ(ရာႏ)၊ လူႏလဲန်းထွူတဲင် သစ်တဝ်းရင်ꩻရင်ꩻ အကျိုꩻအီႏလꩻဗာႏသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး) ၁၁။ ကျူႏမွေးမွေးလုဲင်းသွꩻ အွိုးသူꩻမူႏနံꩻအဝ်ႏအုံထွား (ထွား)၊ ကျူႏတဲးတဲးဝါးဝါးလုဲင်းသွꩻ အွိုးသူꩻမဲးရင်း အဝ်ႏအုံယဲင်ꩻ(ယဲင်ꩻ)၊ ပွယ်ꩻမီႏဝုဲင်ꩻမဲ့ꩻ တဖြာꩻဖြာꩻယို နီဟဲ့ꩻသဲင်ꩻသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး) ၁၂။ ကောင်တန်ထိုထိုနဝ်ꩻ ခဝ်းစေႏတီႏ (တီႏ)၊ ဟန်ႏအွီႏအွီႏနဝ်ꩻ ခဝ်းပွယ်ꩻပင်ꩻ(ပင်ꩻ)၊ ဝေးခွန်သျင်ႏနီယိုနဝ်ꩻ ခဝ်းမူႏနံꩻသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။

ငဝ်းမောင်ႏစော့ꩻအကွို့ꩻ(၃)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ ပွယ်ꩻတန်ဟန်ႏနီꩻယိုနဝ်ꩻ စွိုးခွိုꩻမွူးနီꩻ ဒဲဉ်သီႏဗွေ (ဗွေ)၊ ပွယ်ꩻတန်ဟန်ႏနီꩻယိုနဝ်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻသီခွေ ပွယ်ꩻကုသိုလ်ႏ (သိုလ်ႏ)၊ ပွယ်ꩻတန်ဟန်ႏနီꩻယိုနဝ်ꩻ ပွယ်ꩻတန်မွူးနီꩻခွိုꩻပအိုဝ်ႏသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။ ၂။ ဝါးယွယွသဲင်ကယ်ဟုဲင်းမောင်ႏ မဲ့ꩻတဲင်ကတူႏပꩻ(ပꩻ)၊ အွဉ်ႏစွꩻယွယွသဲင်ကယ်လုဲင်းမောင်ႏ မဲ့ꩻတဲင်ကနောက်ꩻဆဲစ်ꩻ(ဆဲစ်ꩻ)၊ ကနောက်ꩻမီႏဆဲစ်ꩻနဝ်ꩻ အဲန်ထဝ်းလုဲင်ႏသော့ꩻလꩻ(လꩻ)၊ ကတူႏမီႏပꩻနဝ်ꩻ အဲန်ထဝ်းဝင်ꩻကောစာ(စာ)၊ တရော့ꩻတဝ်းမဲ့ꩻ ပြောင်ꩻလွေꩻတွိုႏမွိုင် ဘဝငါသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး) ၃။ ခေတ်ယိုတဖြုံႏနဝ်ꩻ ခေတ်ပညာႏ(ညာႏ)၊ ခေတ်ယိုတဗာႏနဝ်ꩻ ခေတ်သုတ(တ)၊ ခေတ်ယိုတဖြုံႏ ပေါႏတဒါႏတဝ်းပညာႏနဝ်ꩻ အုံဗာႏဝင်ꩻဆꩻလသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး) ၄။ ဗုဒ္ဓ ဗုဒ္ဓကရိုꩻနဝ်ꩻ ဗွန်တန်ဟဝ်ငါႏထာꩻ(ထာꩻ)၊ ဘုရာꩻ ဘုရာꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ဗွန်ထိုဟဝ်ငါႏကွေး(ကွေး)၊ နီယိုစွုမ်ႏဖြာꩻ အဝ်ႏလိုႏကိုꩻကွယ်ႏယွုမ်းမွေးမွေးသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး) ၅။ အင်္ဂလိပ်အမဉ်ꩻကတန်ဗာႏနဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးထာꩻသေပညာႏဉာဏ်ႏ(ဉာဏ်ႏ)၊ အမေႏရိကန်ႏမဉ်ꩻကတန်ဗာႏထာꩻနဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးထာꩻယူႏဝွေႏဖန်ႏဟဝ်(ဟဝ်)၊ ဝင်ꩻတအွꩻတဝ်းဒဝ်နုဲင်းပအိုဝ်ႏ(အိုဝ်ႏ)၊ ဝင်ꩻထာꩻယူႏတသိုႏတဝ်းနုဲင်းနီလိုꩻမျိုꩻ(မျိုꩻ)၊ ဝင်ꩻမဉ်ꩻကတန်ဗာႏထာꩻနဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးဉာဏ်ႏအကျိုꩻသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။ ၆။ ဂျပန်ကခြွေဗာႏထာꩻနဝ်ꩻ ကွပ်စွဉ်ႏထာꩻကျိုꩻစာꩻ(စာꩻ)၊ ခမ်ႏကလာꩻကခြွေဗာႏထာꩻနဝ်ꩻ ကွပ်စွဉ်ႏထာꩻချွေတာ(တာ)၊ နီပအိုဝ်ႏယို လိုꩻခြောကအာဗာႏထာꩻနဝ်ꩻ ကွပ်စွဉ်ႏလိုꩻလွꩻအာသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။ ၇။ မီႏညီႏညွတ်နဝ်ꩻ ထွုန်ကောင်ပလဲင်ꩻပြင်ꩻ (ပြင်ꩻ)၊ မီႏလွောင်ႏဗူႏဝင်ꩻနဝ်ꩻ စိမို့ꩻပလဲင်ꩻတို(တို)၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏယို လိုႏငါႏလွောင်ႏဗူႏဒုံရပ်ကိုသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး) ၈။ သေင်ႏတအဲန်ထဝ်းကောင်နဝ်ꩻ တန်ꩻဖိုꩻမပေါႏတန်ႏ(တန်ႏ)၊ ဉာဏ်ႏတအဲန်ထဝ်းလိုꩻနဝ်ꩻ တန်ႏဖိုꩻမပေါႏထွိုက်(ထွိုက်)၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ပညာႏဉာဏ်ႏမျိုꩻ အဝ်ႏလိုႏသွဉ်ဒျာႏတရွိုက်ရွိုက်သနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး) ၉။ လိတ်ကရိုꩻယို နီသီစွုမ်ႏဖြာꩻ အဝ်ႏလိုႏဒါႏ(ဒါႏ)၊ ပညာႏကရိုꩻယို နီသီစွုမ်ႏဖြာꩻ အဝ်ႏလိုႏသွဉ်(သွဉ်)၊ ပညာႏမီႏအဝ်ႏနဝ်ꩻ မာꩻတွိုင်ꩻတဲ့ရော့ꩻ ဒေါ့ꩻတွိုင်ꩻဖြွဉ်သနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။ ၁၀။ ဗွေႏဗွန်တအဲန်ထဝ်းကျောင်ꩻနဝ်ꩻ ယေန်သူႏငါႏ(ငါႏ)၊ ဆရာႏတအဲန်ထဝ်းကျောင်ꩻနဝ်ꩻ ယေန်သူႏညော်(ညော်)၊ ပွယ်ꩻယိုတဖြုံႏယံကကွုန်ꩻနဝ်ꩻ နီတွိုႏဖျော်သနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။ ၁၁။ ဆာႏပေႏမို့ꩻလောင်း ကလွိုင်ႏနဝ်ꩻ တထွꩻသဲင်ꩻတဝ်း မွူးတွမ်ႏလာ(လာ)၊ ဖူးဝေးကအာနဝ်ꩻ တထွꩻသဲင်ꩻတဝ်း မာတွမ်ႏဝါꩻ(ဝါꩻ)၊ နီပအိုဝ်ႏယို မီႏတွိုႏအရေꩻနဝ်ꩻ အာႏကွိုꩻဗာႏယင်းဒျာႏ နီတွမ်ႏနာꩻသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။ ၁၂။ လိုꩻတရေꩻတလိုႏတဝ်း လိုႏဒျာႏလိုꩻတဲ့ꩻသွီႏ(သွီႏ)၊ ဟန်ႏအိုအွီႏတလိုႏတဝ်း လိုႏဒျာႏဟန်ႏတဲ့ꩻဖြောင်း(ဖြောင်း)၊ သဲင်ꩻထွာလိုꩻတစိုးယို လိုႏငါႏသွုန်ႏသꩻကြောင်းသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။

ငဝ်းမောင်းစော့ꩻ အကွို့ꩻ(၄)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ ရွဉ်တအဲန်ထဝ်းလွေꩻဆေꩻနဝ်ꩻ ပီလိုꩻဗား(ဗား)၊ ပနားတအဲန်ထဝ်း ထမ်ႏထုဲင်နဝ်ꩻ ပီလိုꩻယောင်ႏ(ယောင်ႏ)၊ နီပအိုဝ်ႏယိုနဝ်ꩻ နုဲင်းနဝ်ꩻမွေးတဝ်း ကျံႏတွိုင်ꩻအောင်ႏသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၂။ နီယေန်ႏကေႏမုꩻယို နီအဝ်ႏလိုႏထိန်ꩻမန်ႏမန်ႏ(မန်ႏ)၊ နီထွုံꩻစံႏယို နီအဝ်ႏလိုႏထိန်ꩻဟဝ်ဟဝ်(ဟဝ်)၊ မီႏတထိန်ꩻတဝ်းနဝ်ꩻ မဲ့ꩻနီပအိုဝ်ႏယို ထွာလို့လိုꩻဖွီဗဝ်သနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၃။ မွူးကထန်ႏနဝ်ꩻ ထန်ႏဖေႏနီနာꩻတာႏ(တာႏ)၊ သာႏသနာႏကလေနဝ်ꩻ လေဖေႏနီနာꩻတွက်(တွက်)၊ အခိန်ႏအဝ်ႏတွင်ꩻ ထာꩻမာꩻမျိုꩻယို လိုႏဆောင်ႏရွက်သနယ်ဟွေး-ဟွေး။ ၄။ ခမ်းထီတဖြုံႏယို လိုႏမွေးခွန်သေႏချာႏ(ချာႏ)၊ ဒုံရပ်ရာႏယို လိုႏငါႏလိုꩻတန်ဟဝ်(ဟဝ်)၊ ခွန်မီႏတသေႏချာႏတဝ်း၊ လိုꩻတန်မီႏတဟဝ်တဝ်းနဝ်ꩻ ခမ်းသားထံꩻသာꩻယို မဲ့ꩻထွာလို့လိုꩻစွယ်ꩻဒဝ်သနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၅။ အွိုႏ- နီယိုနဝ်ꩻ သာႏကီႏနွယ်ႏ ခွန်ခွိုꩻဒျာႏ(ဒျာႏ)၊ အွိုႏ- နီယိုနဝ်ꩻ မဟာႏနွယ်ႏခွန်ခွိုꩻရင်ꩻ (ရင်ꩻ)၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏယို လိုႏရက်ဝင်ꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၆။ အွိုႏ- လိန်ႏမာႏဟဝ်မွေး မူႏပေႏစူလောင်ꩻပနဲန်ႏ(နဲန်ႏ)၊ အွိုႏ- ယေန်ႏကေႏဟဝ်မွေး မူႏပေႏစူခဲန်းအဲန်(အဲန်)၊ ပွယ်ꩻယိုတဖြုံႏမီႏဝုဲင်ꩻနဝ်ꩻ လိုႏသဲင်ꩻအွဉ်ႏဒွိုႏဖေႏခန်း နီမွိုးဒဲဉ်သနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၇။ ဒဲဉ်ကံဒဲဉ်သံလာနဝ်ꩻ ခွꩻငါႏမား(မား)၊ ဒဲဉ်သီႏဒဲဉ်ဟားလာနဝ်ꩻ လျားဒျာႏရင်ꩻ(ရင်ꩻ)၊ ခွန်ပေႏစွိုꩻယိုနဝ်ꩻ ခွꩻခွꩻလျားလျား မဲန်ခွဲးဖူးမူႏနင်ꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၈။ ကျူႏမွေးမွေးလုဲင်း လိုꩻယွဲးနီဒုံ ခွန်ယောင်ꩻတင်ႏ(တင်ႏ)၊ ကျူႏမွေးမွေးလုဲင်း လိုꩻယွဲးနီဒုံ သျင်ႏယောင်ꩻရေꩻ(ရေꩻ)၊ အွိုးသူꩻ အွိုးသူꩻ မူႏနံꩻနီဒုံ ထွားလွဉ်လွေꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၉။ အွိုးသူꩻ အွိုးသူꩻ လွိုးပယွုမ်းယွုမ်းအဖြာꩻနဝ်ꩻ မဉ်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻဒါႏ(ဒါႏ)၊ အွိုးသူꩻ အွိုးသူꩻ အဝ်ႏဝင်ꩻခါႏမဉ်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻဟောင်း(ဟောင်း)၊ ခိုဗင်ႏစွိုꩻယို ကားကအဝ်ႏ မဲဉ်သေစွဉ်ႏလွဉ်းလွဉ်းသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၀။ မာꩻဒျာႏထာꩻဟဝ် ထိုမ်ႏကုသိုလ်ႏ(သိုလ်ႏ)၊ ကျိုꩻလိုႏဒျာႏထာꩻဟဝ် လူႏဒါႏန(န)၊ ခွိုင်းယိုမာꩻငါ ယံခြွေချံꩻသာႏစွုမ်ႏဘဝသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၁။ ထွားစဲင်းစဲင်းလုဲင်း နာꩻဝင်ꩻခိုအဝ်ႏဒျာႏ အာကာသ(သ)၊ ယဲင်ꩻတနꩻနꩻလုဲင်း နာꩻဝင်ꩻခိုအဝ်ႏဒျာႏ ထာဝကို(ကို)၊ အွိုးယို အွိုးယို နာꩻဝင်ꩻခိုသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။

ငဝ်းမောင်းစော့ꩻ အကွို့ꩻ(၅)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ ကျူႏလေပ်ကျောင်ꩻဆေင်ႏပျန် (ပျန်)၊ ကျူႏဗျန်ကျောင်ꩻမွေႏတောႏ(တောႏ)၊ ပွယ်ꩻဟန်ႏနီꩻယို လိုꩻယွဲးကျူႏထာꩻကသမ်းပျောႏသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၂။ ပွယ်ꩻဟန်ႏနိꩻယို ပွယ်ꩻပျောႏသွင်ႏ(သွင်ႏ)၊ သဘင်ႏဟန်ႏနီꩻယို သဘင်ႏမွန်းသွိုꩻ(သွိုꩻ)၊ မူႏနံꩻနီဒုံ လွေꩻပဉ်စွိုꩻစွိုꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၃။ ပွယ်ꩻဟန်ႏနီꩻယို သျင်ႏလောင်ꩻထိုမ်းကာꩻ လောင်ႏလွိုလေ(လေ)၊ ပွယ်ꩻဟန်ႏနီꩻယို သျင်ႏလောင်ꩻထုမ်းသေ လောင်ႏလိုးပျောႏ(ပျောႏ)၊ သျင်ႏလောင်ꩻတပဲ့ꩻနုဲင်းနီ ထီႏမူႏနံꩻတဲင်ပယွုမ်းတောႏသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၄။ မောင်းယိုတဆွိုင်ꩻ မောင်းငဝ်းယုံ(ယုံ)၊ ထုံယိုတဖြုံႏ ထုံငဝ်းသင်ႏ(သင်ႏ)၊ မူႏနံꩻအွိုးသူꩻတဖြာꩻ ယောင်ꩻရေꩻလွိုးလေတင်ႏသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။ ၅။ မူႏနံꩻတရေꩻနုဲင်းသီ အိုမုဲင်ꩻကဝ်ႏ(ကဝ်ႏ)၊ မူႏနံꩻတရေꩻနုဲင်းသီ အဝ်ႏမုဲင်ꩻကို(ကို)၊ ခိုဗင်ႏနုဲင်းနီ လွစ်ထီႏဖိုသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၆။ ခမ်းလော့တန်ငါႏ ထီထွတ်ꩻမွူး(မွူး)၊ တလီꩻဝွူးသန်ငါႏ သေင်ႏဝင်ꩻလင်ꩻ(လင်ꩻ)၊ သဘာဝဘေꩻနုဲင်းယို ဟဝ်ငမ်းငါႏရင်ꩻရင်ꩻသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။ ၇။ နီလိုꩻမျိုꩻယို ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏဒျာႏ(ဒျာႏ)၊ နီပအိုဝ်ႏရပ်ယို သာႏသနာႏထွန်ꩻကာꩻ(ကာꩻ)၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏယို ယေန်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။ ၈။ မူႏပေႏနုဲင်းသီ မူႏယောင်ꩻတင်ႏ(တင်ႏ)၊ နင်ႏပေႏနုဲင်းသီ နင်ႏယောင်ꩻရေꩻ(ရေꩻ)၊ ခိုဗင်ႏပေါးရင်း စွယ်ꩻကွေꩻကွေꩻ(မွေးဝွေꩻ)သနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။ ၉။ နီမွိုးသီးပနံနင်ꩻဗွာလွား(လွား)၊ နီဖီသီးပိုမူႏနင်ꩻဗွာလေ(လေ)၊ မဲ့ငါယောင်ꩻရေꩻ လွိုးတခြေသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။ ၁၀။ သီကသူႏမွန်းနဝ်ꩻ သူႏဖေႏပါꩻမုဲင်ꩻရင်ႏ(ရင်ႏ)၊ သီကဒင်ႏမွန်းနဝ်ꩻ ဒင်ႏဖေႏပါꩻမုဲင်ꩻရင်ꩻ(ရင်ꩻ)၊ ပါꩻမုဲင်ꩻရင်ႏလဲ့ ဒေါ့ꩻသျင်ꩻသျင်ꩻ(သျင်ꩻ)၊ ပါꩻမုဲင်ꩻရင်ꩻလဲ့ ဒေါ့ꩻစဲင်းစဲင်း(စဲင်း)၊ နီမွိုးသီးပိုခို မဲန်သေလဲန်းသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၁။ သွဉ်ဗာႏတဝ်းလိတ်နဝ်ꩻ သုမ်ꩻစိုးငါႏ(ငါႏ)၊ ဒါႏတဝ်းလိတ်နဝ်ꩻ သုမ်ꩻစိုးမွေး(မွေး) ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အခိန်ႏအဝ်ႏတွင်ꩻ လိုႏသွဉ်ဝင်ꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၂။ မဲ့ငါတဗူးဗူး ယောင်ꩻရေꩻငါႏ(ငါႏ)၊ ဗုဲင်ႏတူႏတနျာႏနျာႏ ဖုဲင်ႏထွားမွေး(မွေး)၊ တွိုႏဆုဲင်ꩻအီႏထွာ နီမွိုးသီးပနံသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။

ငဝ်းမောင်းစော့ꩻ အကွို့ꩻ(၆)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ တင်ꩻကျွစ်အလာနဝ်ꩻ ဝါႏထန်ႏသီႏလအောင်ႏ(အောင်ႏ)၊ တထိန်ႏအလာနဝ်ꩻ မေႏကျောင်ႏပွယ်ꩻတောင်ႏကီꩻ(ကီꩻ)၊ ရီခန်းသီမွိုးဟုဲင်း တောႏလမ်းလွေꩻပျောႏညီꩻတွမ်သနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၂။ စူလောင်ꩻတဒုတ်ဒုတ်နဝ်ꩻ ဝင်ꩻထာꩻကျင်ႏ(ကျင်ႏ)၊ စူလောင်ꩻတဒုတ်ဒုတ်နဝ်ꩻ ခွုမ်နံႏကျ(ကျ)၊ ဟန်ႏနေင်ႏယို သျင်ႏနီမဲန်သဲင်ꩻမာꩻလဲန်း သီမွိုးမသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၃။ စူလောင်ꩻတဒုတ်ဒုတ် ထောင်းခဲန်ႏဟတ်ꩻ(ဟတ်ꩻ)၊ ခင်ႏအော့ꩻတပြတ်ꩻပြတ်ꩻ တွောင်ထီကုဲင်း(ကုဲင်း)၊ လိုꩻမူႏနုဲင်းသီယို နယ်ꩻငါႏဖြောင်းအိုလုဲင်းသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၄။ ကျူႏမွေးမွေးလုဲင်း ခွန်ခိုဗင်ႏ(ဗင်ႏ)၊ ကျူႏပျောႏပျောႏလုဲင်း သျင်ႏလိုꩻယွဲး(ယွဲး)၊ ပွယ်ꩻမီႏဝုဲင်ꩻမဲ့ꩻ ဖြေꩻဗဲင်းသီငွဉ်ꩻဟွဲးသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၅။ ထထီႏတရွိုꩻ အွီႏစွုမ်ႏဖြုံႏ(ဖြုံႏ)၊ လိုꩻမူႏတဖုံႏ ကျွိုက်စွုမ်ႏဖြာꩻ(ဖြာꩻ)၊ အီႏတောႏလမ်းတာႏ လွိုက်တသူႏတသေတဝ်း မစင်းမာꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၆။ အွိုး- နာꩻအွꩻအွီႏအွီႏဟုဲင်း ဒဝ်သားလိုꩻမွန်တလေ့ꩻပျောႏ(ပျောႏ)၊ အွိုး- အွꩻအွီႏအွီႏဟုဲင်း ဒဝ်သားလိုꩻမောႏခြို့ꩻဝꩻလွင်ꩻ(လွင်ꩻ)၊ အွိုးနဲးအွိုးနဲး ဒဝ်သားပါꩻလွိုးစင်ꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၇။ အွꩻမွေးမွေးဒဝ်လုဲင်းမောင်ႏ အွိုးဆဲင်ႏဝင်ꩻအဝ်ႏစာ(စာ)၊ အွꩻအာအာဒဝ်လုဲင်းမောင်ႏ အွိုးဝေင်ꩻ ဝင်ꩻအဝ်ႏထုတ်(ထုတ်)၊ မီႏဗွေတနေင်ႏနဝ်ꩻ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏသွူကွေးနာꩻနမ်းရုတ်သနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၈။ စူမီကထင်ငါႏနဝ်ꩻ ထံမီꩻတခြာဖူꩻ(ဖူꩻ)၊ အစွူႏကတန်စူꩻငါႏနဝ်ꩻ ရူးတကုဲင်ႏရပ်ခမ်းလျား(လျား)၊ ကကျင်ꩻအာယာမားနဝ်ꩻ လိုꩻယွဲးခေတ်ယိုခါသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၉။ အွိုး- ယာဖြေင်းလဲ့ စွယ်ꩻသားအဝ်ႏဒျာႏ တဲႏပွိုင်းလဲင်ႏစခါ(ခါ)၊ ယာဗွာလဲ့ စွယ်ꩻသားအာဒျာႏ အခေတ်ယိုခါတွင်ꩻ(တွင်ꩻ)၊ ကစွယ်ꩻလွိုလွိုနဝ်ꩻ တသီႏသေမဉ်ꩻရင်ꩻဟဲ့ꩻယာမားသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၀။ နာꩻကတူႏလဲင်ꩻကြိုႏသွူနဝ်ꩻ အဝ်ႏအွꩻနေဒွိုန်းကဒဝ်နဲ့ဖါ(ဖါ)၊ နာꩻကလူꩻလဲင်ꩻဗွာသွူနဝ်ꩻ အဝ်ႏအွꩻနေဒွိုန်းဘီယာနဲ့ပေါး(ပေါး)၊ သက်တန်ငါႏလဲန်းနဝ်ꩻ ဝင်ꩻသꩻဗဲင်းပိုလီꩻမွိုင်နေားနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၁။ အွꩻကွို့ꩻကွိုꩻလုဲင်း နာꩻသက်တဆွာꩻတဝ်းခြာ(ခြာ)၊ အွꩻအာအာလုဲင်း နာꩻစိုးတဆွာꩻတဝ်းဗာႏ(ဗာႏ)၊ နာꩻမဉ်ႏသီမဲ့ꩻ နာꩻယဉ်ꩻလောက်ꩻကာႏသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၂။ လိုꩻပေႏဟန်ႏလဲင်ႏကံႏဟဝ် ပညာႏသွဉ်ဗာႏအာ(အာ)၊ လိုꩻပေႏယိုခါ ကံႏဟဝ်ပျောႏတွမ်ႏဖုန်း(ဖုန်း)၊ ကွယ်ႏတွော့ꩻ အဝ်ႏလိုႏသဲင်ꩻငါႏထာꩻယူႏလိုမ်းသနယ်ဟွေး(ဟွေး-ဟွေး)။

ငဝ်းမောင်းစော့ꩻ အကွို့ꩻ(၇)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ သေင်ႏထို့ကာႏ(ကာႏ)၊ ဝါႏထို့လူး(လူး)၊ လꩻတဝ်းအဝေး လꩻအဖူးသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၂။ သေင်ႏထို့ကာႏ(ကာႏ)၊ ဝါႏထို့ဒေါင်(ဒေါင်)၊ လꩻတဝ်းနင်ႏအောင်လဲ့ လꩻနင်ႏပွဉ်သနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၃။ ဖိုးထီးသိုမ်ဆီ ဝါးလေပ်ကောင်ပန်ꩻတင်ႏ(တင်ႏ)၊ ဖိုးဒင်ႏသိုမ်ဆီဝါးလေပ်ကောင်လွယ်မော်ꩻ(မော်ꩻ)၊ နီမွိုးသီးပနံယောင်ꩻရေꩻဟဲ့ꩻနင်ႏချော်ꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၄။ ဝါးလွီးတူးတူး ဖွို့သေင်ႏသဲင်(သဲင်)၊ ဝါးကဲင်ဖြောင်းဆွာꩻ ဖွို့တယံꩻ(ယံꩻ)၊ မူႏသူႏတဖြာꩻ ယောင်ꩻရေꩻလွိုးမူႏနံꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၅။ ဖိုးထေင်းနုံꩻ တထီႏချာတဝ်းအနုံꩻ(နုံꩻ)၊ လိုꩻထေင်းကံႏ တထီႏချာတဝ်းအကံႏ(ကံႏ)၊ လိုꩻခိုနုဲင်းနီ ဗေင်ႏထွိုင်ႏသေဝွေါ့အံႏသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၆။ ယောင်ꩻရေꩻငါႏနုဲင်းနဝ်ꩻ တနꩻသဲင်ꩻမား ပါꩻမုဲင်ꩻအပိုမူႏ(မူႏ)၊ ယောင်ꩻဆျူႏငါႏနုဲင်းနဝ်ꩻ တနꩻသဲင်ꩻမား ပါꩻမုဲင်ꩻအပိုဟောင်း(ဟောင်း)၊ အင်သဲင်ꩻနာꩻဖြောင်း ဖြေႏနယ်မွိုင်နယ်ဟွေး-ဟွေး။ ၇။ သရဗီး လစ်ꩻဆီပုဲင်တဖြုံႏ အထဝမုဲင်ꩻကိုဒါႏ(ဒါႏ)၊ အက္ခရာႏလစ်ꩻဆီပုဲင်တဖြုံႏ အထဝမုဲင်ꩻကိုဟောင်း(ဟောင်း)၊ အင်သဲင်ꩻနာꩻဖြောင်း ဖြေႏနယ်မွိုင်နယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၈။ လိတ်ပါဠိတောႏယို အွဉ်ႏလဲန်းအတီႏမုဲင်ꩻလဲင်ႏရပ်(ရပ်)၊ လိတ်ပိဋကတ်ယို ဒင်ႏလဲန်းသင်္ဂါႏယနာႏမုဲင်ꩻလဲင်ႏဟောင်း(ဟောင်း)၊ အင်ဗဲင်းသီဖြောင်း ဖြေႏနယ်မွိုင်သနယ်ဟွေး။ ၉။ ထွီႏလဲ့ရိုꩻဒျာႏအနမ်း အာႏရဲင်ꩻအဝ်ႏ(အဝ်ႏ)၊ ညောဝ်ႏလဲ့ရိုꩻဒျာႏအနမ်း အာႏရဲင်ꩻတန်(တန်)၊ တဲးတဲးတဲ့ အာႏရဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ တထွꩻသဲင်ꩻတဝ်း ကေတွမ်ႏထံသနယ်ဟွေး။ ၁၀။ နာႏထီႏလေႏကြွို့ꩻလိန်ႏညောင်ႏ နာꩻထင်းလဲန်းကွီႏကျောင်ႏရိုꩻအတန်(တန်)၊ နာꩻထီႏလေႏကြွို့ꩻထံ နာꩻထင်းလဲန်းချင်ႏသေ့ꩻ ရိုꩻအဗွုင်း(ဗွုင်း)၊ လိုꩻပညာႏဆေꩻနုဲင်းနာꩻယို ဒေါ့ꩻထာꩻပါꩻမုဲင်ꩻလေႏကီးယွုမ်းသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၁။ ခယ်ႏရွဉ်ကလွိုင်ႏနဝ်ꩻ ကွပ်ထာꩻဆေ့ရေး အရင်ꩻထွာ(ထွာ)၊ ကလာꩻရွဉ်ကလာနဝ်ꩻ ကွပ်ထာꩻချွေတာ အရင်ꩻတယ်ႏ(တယ်ႏ)၊ နီခမ်းကိုယို စီꩻပွာꩻရေꩻနဝ်ꩻ တထွꩻတဝ်း ကလာꩻတွမ်ႏခယ်ႏနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၂။ လိုꩻမျိုꩻတွမ်ႏတမျိုꩻ ကတွိုက်ꩻခꩻလွဝင်ꩻနဝ်ꩻ အကျိုꩻအဝ်ႏထာꩻမုဲင်ꩻဟာ(ဟာ)၊ တဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻခါ ကရွို့ꩻမာႏလွဝင်ꩻနဝ်ꩻ အကျိုꩻအဝ်ႏထာꩻမုဲင်ꩻနဲး(နဲး)၊ ကဲန်းယူႏတဲးတဲးဖြေႏစံꩻမွိုင်နယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၃။ နီခမ်းကိုယို ကကေန်ꩻဗာႏနဝ်ꩻ ကွပ်စွဉ်ႏညီႏတဝ်းဒျာႏ(ဒျာႏ)၊ နီခမ်းကိုယို ကခြောဗာႏနဝ်ꩻ ကွပ်စွဉ်ႏရွို့ꩻမာႏဝင်ꩻ(ဝင်ꩻ)၊ မီႏတယွုမ်းတဝ်း ချꩻခြွိုင်းလက်နက် အုံသျင်ꩻသျင်ꩻစံꩻမွိုင်နယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။

ငဝ်းမောင်းစော့ꩻ အကွို့ꩻ(၈)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ ဗေဟံႏတခူꩻ ထွာတဝ်းနံးမန်ꩻယံ(ယံ)၊ ထေင်နံတခူꩻ ထွာတဝ်းနံးမန်ꩻအွီႏ(အွီႏ)၊ တမွိုးနင်ꩻသီ အုံဗꩻစွဉ်ႏထာꩻလဲ့ ဝေးနီအဝ်ႏထီႏထီႏသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၂။ လူႏသွော့ရုဲင်းရုဲင်း ယံချံꩻသာႏ(သာႏ)၊ လူႏသွော့ခိန်ႏခါႏ ယံခြွေလွဉ်(လွဉ်)၊ ဒါႏနအာမꩻ နိဗ္ဗာန်ႏတဖူꩻဖြောင်သနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၃။ ဆွတွမ်ႏနားရီႏအောရဲန်း အငိုꩻတန်(တန်)၊ ဆွတွမ်ႏစူသွို့ꩻကွင်ꩻယံ အငိုꩻတန်ႏ(တန်ႏ)၊ ထွက်ပေႏစွိုꩻယို နွို့ပွယ်ꩻဟန်ႏနီꩻသမ်းပျောႏသွင်ႏသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၄။ ဆာႏပေႏဗုတ်ဗိတ်ဗုတ်ဗိတ် သဲင်ꩻတွို့ꩻနဝ်(နဝ်)၊ ဆာႏပေႏတဆဝ် သဲင်ꩻတွို့ꩻထင်ꩻ(ထင်ꩻ)၊ ထွက်ပေႏစွိုꩻယို ပျောႏဒျာႏသျင်ꩻသျင်ꩻအပဲစ်ကင်ꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၅။ မောင်းမွူးတဆွိုင်ꩻ အငဝ်းသင်ႏ(သင်ႏ)၊ ယာကင်ႏတဖြုံႏ အငဝ်းယုဲင်(ယုဲင်)၊ ထွက်ပေႏစွိုꩻယို နွုမ်ꩻလဲန်းမွန်းလွီးတလီꩻသုဲင်သနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၆။ မဉ်ႏကျင်ꩻဒဝ်နဝ်ꩻ ရောႏဂါႏအာ(အာ)၊ မဉ်ႏစွယ်ꩻယာနဝ်ꩻ သွီႏယာႏသေ့ꩻ(သေ့ꩻ)၊ ထွက်ပေႏစွိုꩻယို စွယ်ꩻတဝ်းထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ ကျူႏတလေ့ꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၇။ လိုꩻတန်ကလူꩻမဉ်ႏလုံꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏသော့ꩻသွူႏ(သွူႏ)၊ လိုꩻပေႏဟို့ꩻမီႏပူႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏသော့ꩻယဲ့(ယဲ့)၊ မူႏနံꩻစွိုꩻသူꩻစွယ်ꩻနီ သꩻအီႏထဲ့သနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၈။ စူနုံတသီးသီး ဝုဲင်ႏဘုရာꩻ(ရာꩻ)၊ စူယာꩻတသီးသီး ဝုဲင်ႏဗွေႏဗွန်(ဗွန်)၊ မူႏနံꩻတရေꩻသူꩻနဝ်ꩻ မူႏနီဒုံသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၉။ မာꩻတွမ်ႏနာꩻနီႏဒွေါင်ႏဒွေါင်ႏ အိုမုဲင်ꩻကဝ်ႏ(ကဝ်ႏ)၊ မာꩻတွမ်ႏနာꩻဆဲင်ꩻတကယ်ကယ် အဝ်ႏမုဲင်ꩻကို(ကို)၊ ထွက်ပေႏနုဲင်းနီမထီႏဖိုသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၀။ ဗွေႏသျင်ႏတသီးသီး လယ်ႏကျောင်ꩻလင်ꩻ(လင်ꩻ)၊ ဗွေႏစင်ꩻတသီးသီး လယ်ႏကျောင်ꩻသောင်(သောင်)၊ ထွက်ပေႏစွိုꩻယိုဟန်ႏနီꩻ ပျောႏပျောႏရောင်သနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၁။ ထီတဒူနဝ်ꩻ ထီႏတဝ်းအကင်(ကင်)၊ လိုꩻမူႏယောင်ꩻယံ ထီႏတဝ်းအသꩻ(သꩻ)၊ ခိုဗင်ႏစွိုꩻယို ထီႏနာꩻမဲန်လောႏခြꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၂။ မောက်ꩻစောက်ꩻရာႏစီ ကရဆျာႏ(ဆျာႏ)၊ မောက်ꩻကီကာႏရာႏမဉ် ကရနွိုး(နွိုး)၊ လိုꩻမူႏနုဲင်းနာꩻ ရမောင်ႏမွိုးသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။

ငဝ်းမောင်းစော့ꩻ အကွို့ꩻ(၉)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ သဲင်ꩻယွယွလုဲင်းမူႏ အုံပွေါးခွန်ခိုဗင်ႏ(ဗင်ႏ)၊ သဲင်ꩻယွယွလုဲင်းနင်ႏ အုံပွေါးသျင်ႏလိုꩻယွဲး(ယွဲး)၊ မဲ့ꩻနီသဲင်ꩻသွိုလွဝင်ꩻတဆင်ႏယိုနဲးနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၂။ လိုꩻခိုတခြေားတဝ်း ခြေားလွုမ်ꩻလိုꩻခို စွို့ꩻထာꩻယူႏ(ယူႏ)၊ လိုꩻမူႏတခြေားတဝ်း ခြေားလွုမ်ꩻလိုꩻမူႏ လိန်ႏမာႏသေ(သေ)၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ စဉ်ꩻစာꩻငါႏပုဲင်ႏဒွုမ် တောႏလမ်းမွိုင်မွိုင်ခန်း ဝေးသျင်ႏခွေနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၃။ သဲင်ꩻလိုꩻတစိုး အဝ်ႏလိုႏလူႏတန်တန်(တန်)၊ သဲင်ꩻလိုꩻတပန် အဝ်ႏလိုႏလူႏကုဲင်းကုဲင်း(ကုဲင်း)၊ မီႏလူႏတန်တန်မဲ့ငါလုဲင်း(လုဲင်း)၊ မီႏလူႏကုဲင်းကုဲင်း မဲ့ငါပွင်ႏ(ပွင်ႏ)၊ မီႏတွိုႏဆုဲင်ꩻဆုဲင်ꩻ ခွေတွမ်ႏတမွိုးနာꩻ အွဉ်ႏဗုဲင်ညီꩻဝင်ꩻ ပိုခိုသျင်ႏမုဲင်ꩻနဲးတနော့နော် ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၄။ မောင်းငဝ်းမီႏသင်ႏ သꩻတဖုံ(ဖုံ)၊ ထုံငဝ်းမီႏသင်ႏ သꩻတနွော့ꩻ(နွော့ꩻ)၊ မောင်ꩻငါႏလဲန်း မူႏပေႏယောင်ꩻရေꩻလွဉ်ဗော့ꩻဗော့ꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၅။ ပွယ်ꩻဟန်ႏနီꩻယို ပွယ်ꩻလူႏတန်ꩻ(တန်ꩻ)၊ လံꩻတန်ဟန်ႏနီꩻယို လံꩻကုသိုလ်ႏ(သိုလ်ႏ)၊ ခမ်းမျတ်နိဗ္ဗာန်ႏ ယံကတွိုႏမုဲင်ꩻနဲးတနော့နော် ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၆။ ထထီႏကွေးလုံ ဝင်ꩻစာဆေꩻသီႏသဲင်ႏ(သဲင်ႏ)၊ ထထီႏတခဲင်ႏ ဝင်ꩻစာဆေꩻတောင်ႏကီꩻ(ကီꩻ)၊ ဝေးနီမီႏတောႏလမ်းမဲ့ꩻ တွမ်ႏဖူးမူႏနင်ႏသီ ဖြေꩻလူႏညီꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၇။ ဝါးလွီးတူးတူး အဝ်ႏဖြေင်ꩻအွိုးကောင်ခါႏ(ခါႏ)၊ စောက်အာႏအက်အက် အဝ်ႏသင်ႏအွိုးကောင်နာ(နာ)၊ ပွယ်ꩻဟန်ႏနီꩻယို သျင်ႏနီဝင်ꩻမူႏလဲ့ အဝ်ႏပါပါသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၈။ အခိုလဲ့ ပဉ်စွိုꩻစွိုꩻ အဝ်ႏအုံကျူႏ(ကျူႏ)၊ အမူႏလဲ့ ပဉ်စွိုꩻစွိုꩻ အဝ်ႏအုံထွား(ထွား)၊ ဗွာလွားသီးဝင်ꩻခို အဝ်ႏအွိုးယိုသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၉။ ကျောင်ꩻတန်ဖဲ့ꩻနဝ် ဆို့ꩻမောက်ကြင်ꩻ(ကြင်ꩻ)၊ ကျောင်ꩻတန်ထျꩻထင်ꩻ ဆို့ꩻမောက်ꩻမွန်ႏ(မွန်ႏ)၊ ခြို့ꩻဒျာႏထာꩻရာႏရာႏ ယွူးတေားဝေးနီနွန်ႏသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၀။ လိုꩻဖြားသက်တန် အုံစို့ꩻမေႏ(မေႏ)၊ လိုꩻပေႏနဲန်းသား ဗေင်ႏသော့ꩻတွေ(တွေ)၊ မူႏယောင်ꩻရေꩻအွိုးသူꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ အုံပွေါးခွေသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၁။ ယို့သီးအမျိုꩻ ထင်ႏသေင်ႏဒါႏ(ဒါႏ)၊ ချာႏသီးအမျိုꩻ ထင်ႏသေင်ႏရုဲင်း(ရုဲင်း)၊ ထွက်ပေႏစွိုꩻယို ကျူႏထာꩻကုဲင်းသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၂။ မို့ꩻလောင်းအွိုးကီ အာလွုမ်ꩻဆာႏ(ဆာႏ)၊ ထီသမုဒ္ဒရာႏကို အာလွုမ်ꩻထပေႏမျိုꩻ(မျိုꩻ)၊ ပွယ်ꩻတကာႏဟန်ႏနီꩻယို အာလွုမ်ꩻကုသိုလ်ႏကျိုꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။

ငဝ်းမောင်းစော့ꩻ အကွို့ꩻ(၁၀)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၁။ ဝါးလွီးမွူးကြိုႏကြိုႏ ခို့ꩻအပို(ပို)၊ ဝါးကီႏချိုချို ခို့ꩻအပေႏ(ပေႏ)၊ နီသွဉ်းသီးယို လူႏတန်ꩻဒျာႏသေႏသေႏသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၂။ မာꩻလဲန်းဒါႏန နာႏသွူအကျိုꩻ လိုႏလိုꩻပိုႏ(ပိုႏ)၊ မာꩻလဲဉ်းကုသိုလ်ႏ နာꩻသွူအကျိုꩻ လိုႏလိုꩻလွို(လွို)၊ ပွယ်ꩻယိုမီႏဝုဲင်ꩻ တမွိုးနင်ꩻသီ သဲင်ꩻအုံဗာႏနီလမ်းကိုသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၃။ လိုꩻလွူးနမ်းနဝ်ꩻ မဲဉ်လꩻရွဉ်တွမ်ႏခံꩻ(ခံꩻ)၊ မဲးရင်းမူႏနံꩻနဝ်ꩻ မဲဉ်လꩻခြွိုင်းခြိုꩻအငိုꩻတန်(တန်)၊ မူႏသီးမီႏမဲဉ်လꩻမွေးလဲ့ သဲင်ꩻမာꩻခန်းသွော့ နီမွိုးသီးပနံမွိုင်နယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၄။ အုံယေန်ငါႏမွုန်းထာꩻလုဲင်း မဲ့ꩻဝင်ꩻရိုꩻလိုꩻသေ့ꩻ(သေ့ꩻ)၊ အုံတေ့ꩻငါႏမွုန်းထာꩻဟုဲင်း မဲ့ꩻဝင်ꩻရိုꩻလိုꩻထွိုင်း(ထွိုင်း)၊ ထွက်ပေႏစွိုꩻယိုတဲး ပျောႏဒျာႏတွမ်ႏထုံတဗွိုင်းဗွိုင်းသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၅။ မာꩻမွေးမွေးလုဲင်း ခွန်ခိုဗင်ႏ(ဗင်ႏ)၊ မာꩻသွင်ႏသွင်ႏလုဲင်းသျင်ႏလိုꩻယွဲး(ယွဲး)၊ မဉ်ႏတွိုႏနေင်ႏလေမဲ့ꩻ ပျောႏညီႏယင်းလွဝင်ꩻသွူနဲးတနော့နော် ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၆။ ထွားစဲင်းစဲင်းလုဲင်း နင်ꩻလွိုးလꩻ(လꩻ)၊ ယဲင်ꩻတနꩻနꩻလုဲင်း မူႏလွိုးလေ(လေ)၊ ထွက်ပေႏစွိုꩻယို ကျူႏထာꩻကသမ်းပြေသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၇။ သီဖါကလွူးနာꩻနဝ်ꩻ ခမ်ႏလို့ဥစ္စာႏအစွိုးစွိုး(စွိုး)၊ သီမွိုးကလွူးနာꩻနဝ်ꩻ ခံႏလို့ပစ္စေꩻအမျိုꩻမျိုꩻ(မျိုꩻ)၊ အဝ်ႏကုဲင်သျင်ႏနီအီႏလွူးနာꩻနဝ်ꩻ ထူႏသဲင်ꩻဒျာႏသွော့ သီမွိုးလမ်းကို ခွိုင်းတခြိုꩻနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၈။ ပအိုဝ်ႏခမ်းတွို့ꩻနဝ်ꩻ နွေႏသားပဉ်ဒုံဒုံ(ဒုံ)၊ ပအိုဝ်ႏလွယ်လု့နဝ်ꩻ နေင်းသားပဉ်အွိုင်ႏအွိုင်ႏ(အွိုင်ႏ)၊ လုပ်ꩻလုဲင်းမာꩻလုဲင်း နယ်ႏပင်လောင်ꩻယို ပအိုဝ်ႏပွိုင်ႏသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၉။ လိုꩻယွဲးတဖုံႏနဝ်ꩻ ဘွဲ့သားပါသော့ꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻဖြာꩻ(ဖြာꩻ)၊ လိုꩻယွဲးတရျာꩻနဝ်ꩻ ဘွဲ့သားပါသော့ꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻဆီ(ဆီ)၊ လိုꩻယွဲးတဖုံႏနဝ်ꩻ ဘွဲ့သားအလွိုးပါတဝ်းတဖြာꩻဖြာꩻ(ဖြာꩻ)၊ လိုꩻယွဲးတရျာꩻနဝ်ꩻ ဘွဲ့သားအလွိုးတပါသော့ꩻတဝ်းအီ(အီ)၊ ပညာႏသားဆေ့ꩻငါႏ တပ်ကော့ꩻတဝ်းခမ်းထီသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၀။ ဝင်ꩻရွဉ်ကလွိုင်ႏနဝ်ꩻ လွိုင်ႏဒျာႏတွမ်ႏပညာႏ(ညာႏ)၊ ဝင်ꩻဥစ္စာႏကလွိုင်ႏနဝ်ꩻ လွိုင်ႏဒျာႏတွမ်ႏထာꩻသေ(သေ)၊ ပညာႏထာꩻသေ မီႏအဲန်ထဝ်းနဝ်ꩻ ဘဝယို တပ်ကော့ꩻတဝ်းထာꩻခြွေသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။ ၁၁။ ပွယ်ꩻဟန်ႏနီꩻယို ကွီဒျာႏနိဗ္ဗာန်ႏ ပွယ်ꩻထာꩻလူႏ(လူႏ)၊ ပွယ်ꩻဟန်ႏနီꩻယို ကော့ꩻဒျာႏထာꩻရျူႏ ပွယ်ꩻကံကျင်ꩻ(ကျင်ꩻ)၊ ပွယ်ꩻဟန်ႏနီꩻယို ထိုမ်ႏဒျာႏကုသိုလ်ႏရိုꩻရိုꩻ ပွယ်ꩻဖြွောင်ႏသျင်ꩻသနယ်ဟွေး-ဟွေး-ဟွေး။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်
  2. ဘာႏသာႏရေꩻငဝ်းမျိုꩻစွုမ်ႏမဲ့ငါ-၁၁၂/၁၃၇/၁၄၀/၁၄၄/၁၄၇/၁၅၀/၁၅၁