မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

စီဒီပီ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
A 2014 World Bank map of world economies by the size of GDP (nominal) in U.S. Dollars[၁]

စီဒီပီ (အိန်းကလေတ်: Gross Domestic Product, GDP) ခမ်းကိုထေမာꩻနွောင်ꩻကွန်ႏအာႏခြွဉ်း ကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ရွဉ်ဆေꩻကွက်ꩻတန်ႏဖိုꩻတဲင် ထွားသွူ ခမ်းနဝ်ꩻတဖြုံႏဖြုံႏ စီဒီပီတန်ႏဖိုꩻတဲင် တဲက်ထွားရမ်ꩻအီနွောင်ꩻ ခမ်းနဝ်ꩻစီꩻပွာꩻရေꩻ ပမာႏဏအခေႏနေႏသွူ။[၂][၃][၄] အစိုႏရဖုံႏတွမ်ႏ ခမ်းအာလောင်ႏလင်အစွိုꩻဖုံႏ,ပွုံႏခွိုင်ꩻUNတွမ်ႏကမ္ဘာႏဘဏ်, သွုံꩻပျု စီဒီပီ(GDP)တဲင် ဖေႏကထီႏဗာႏ နုဲင်ႏငံႏတနုဲင်ႏငံႏ စီꩻပွာꩻရေꩻပြွူႏဖြိုထင်ႏထိုနုဲင်းမုဲင်ꩻဖုံႏသွူ။[၅] ကထင်ႏထိုမွိုင်ထာꩻယိုစားနောဝ်ꩻ အလွံးကိုမ်ႏနေဟောင်း။ ယိုစားဖုံႏနောဝ်ꩻ အထဲ့ဖွိုႏလွေꩻနေဟောင်း။ နုဲင်းဝွေꩻသီးကယွုမ်းအံႏနောဝ်ꩻတဲ့ GDPယို ထိုတသွောင်းအောဝ်ႏနောဝ်ꩻ အချံꩻသာႏသွတ်ꩻသွူတားလဲ့ GDPယိုမဉ်ႏထဲ့ဖွိုႏနောဝ်ꩻ ‌ကေန်ꩻခြေားလွသွူ။

နုဲင်းဒျာႏလိုꩻအာဖုံႏကယွုမ်းအံႏနောဝ်ꩻတဲ့ နုဲင်းနောဝ်ꩻစားတမွေးတောဝ်းသွူ။ GDPတဖူꩻရဲဉ်ႏယို မဉ်ႏဟောဝ်မဉ်ႏယံနောဝ်ꩻ ခမ်းထီနုဲင်ႏငံႏကပြွူႏဖြိုထင်ႏထာꩻဖုံႏယို အွဉ်ႏနယ်ဖေႏနွောင်ꩻဗာႏသွူ။ GDPယို အဒေါ့ꩻနယ်နွောင်ꩻကွို့ꩻ နီလိုꩻသီး နုဲင်ႏငံႏတနုဲင်ႏငံႏအကို အမာꩻနွောင်ꩻတန်ႏဖိုꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻဖုံႏသွူ။ ယဗာႏဗာႏနောဝ်ꩻ GDPယို တဒေါ့ꩻဖေႏနွောင်ꩻတောဝ်းနီလိုꩻသီးအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏသွူ။ ပွိုးတမုဲင်ꩻပါႏတမုဲင်ꩻနဲးတဲင် နီလိုꩻသီးထာꩻလိုႏလောဘယို အထွူထိုꩻအသွတ်ꩻထိုꩻကွပ်တအောဝ်ႏတောဝ်းဒျာႏသွူ။

  • သဘာႏဝသောင်ꩻရင်ꩻကဆဲင်ႏရာꩻပျဿနာႏဖုံႏယို နီလိုꩻသီးသက်လောင်းတွိုႏလင်ꩻဒါႏသွူ။
  • နီလိုꩻသီးကအုံခြေင်ဗာႏအခိန်ႏယို အောဝ်ႏခွိုင်းမုဲင်ꩻက။

ဖန်းဖြယ်စာဗာႏရွဉ် နေးမုဲင်းဟောင်း[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကမဲဉ်ရိုꩻနောဝ်ꩻတဲ့ နုဲင်ႏငံႏမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း ဝွေꩻသီးထာꩻထီႏထာꩻယူႏဖုံႏယို အာႏကွိုꩻဗော့ꩻGDPအလောင်းယို တလꩻလို့တောဝ်းသွူ။ နီသွဉ်းသီးအောဝ်ႏထီႏထွားငါႏ အခေႏအနေႏဖုံႏ ကားကအောဝ်ႏလို့လို့ဖုံႏသွူ။ ကတဲမ်းပြန်ႏထန်ႏဒါႏလိတ်အုတ်နောဝ်ꩻ လိုꩻမုသိပ္ပံလိတ်အုတ်ကိုနောဝ်ꩻသွူ။

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]