စွုမ်ႏဖြာꩻအွဉ်ႏဗာႏ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"စွုမ်ႏဖြာꩻအွဉ်ႏဗာႏ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ" ကမ္ဘာႏဟံႏတန်လောင်းယို နီလိုꩻသတ္တဝါႏသီးတွက်တာႏ ရွဉ်ယို ထွာလဲဉ်းသွူ ဒုတိယဘုရာꩻပေႏတဲင် ပွိုင်ဆင်မာꩻထွာဖေႏအီနွောင်ꩻ နီလိုꩻသီး အစွိုးစွိုးအဒေါဝ်ႏဒေါဝ်ႏနောဝ်ꩻမꩻ ရွဉ်ယို အောဝ်ႏတောဝ်းထွာတောဝ်းတဲင် ဖေႏကအောဝ်ႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏငါႏအနယ်ꩻအမျိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ယိုကိုခြာ ခွေသွဉ်းမဉ်တဲမ်းနယ်ငါႏ ရွဉ်ဖေႏကအောဝ်ႏနယ်ꩻ၊ အောဝ်ႏသွူ ဖေႏကတလာနယ်ꩻ၊ ရွဉ်အာႏမဉ်ႏတလာသွူနောဝ်ꩻ နီတွမ်ႏနီ အုံတဲင်တခြွော့ချာနွောင်ꩻဒျာႏနယ်ꩻ၊ စတဲင်အနယ်ꩻအဒေါဝ်ႏဒေါဝ်ႏအကို အီႏပွုံႏခွိုင်ꩻနယ်လွေꩻအီတွမ်ႏ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏ ကလွောင်ႏဗူႏဒါႏ ရွဉ်တောင်ႏတာႏနယ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။

၁။ ခရစ်ယာန်ႏဘာႏသာႏ ထုမ်ႏရွဉ်တောင်ႏတာႏနယ်ꩻ နီလိုꩻသီးကယွုမ်းအံႏ နွို့သော့ꩻဒါႏ ခရစ်ယာန်ႏဘာႏသာႏသားဖုံႏနောဝ်ꩻ တနင်္နွေႏနီꩻယို အွဉ်ႏထွော့ထွာ ဝွေꩻသီးဘာႏသာႏဥပုသ်နီꩻတဲင် မူႏမူႏခိုခို အွဉ်ဝင်ꩻထင်ႏဝုဲင်ႏလွ ဝွေꩻသီးဘုရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻသီးမဉ်ႏထင်ႏသွူ ဝွေꩻသီးချာတ်ကျောင်ꩻနောဝ်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ ထင်ႏလူႏသော့ꩻဝင်ꩻရွဉ်တောင်ႏတာႏ တဖြာꩻတရေင်စီႏနောဝ်ꩻသွူ။

လိုꩻပေႏပေႏယောဝ်း မဉ်ႏလွေꩻဒါႏလဲဉ်းသွူထာꩻနောဝ်ꩻ မွိုးဖါဖေႏတရေင်စီႏတဲင် ထင်ႏလူႏသော့ꩻလွ ပငါပရာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကဉ်းယူႏသော့ꩻစံꩻဝင်ꩻ ပငါပရာꩻ၊ တနင်္နွေႏနီꩻ တနီꩻလွုမ်ꩻနောဝ်ꩻ ခရစ်ယာန်ႏဘာႏသာႏ လꩻရွဉ်တောင်ႏတာႏခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ မန်းခမ်းထီကို လိုꩻနွို့ခရစ်ယာန်ႏဘာႏသာႏသား အောဝ်ႏခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ ရွဉ်လꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ ဟံႏတဗီႏလောင်း လိုꩻနွို့ခရစ်ယာန်ႏဘာႏသာႏသား အောဝ်ႏခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ ရွဉ်လꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ တလာယို တနင်္နွေႏနီꩻ အောဝ်ႏခွိုင်းမုဲင်ꩻလဲင်ႏ၊ ရွဉ်လꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ တနေင်ႏကို တနင်္နွေႏနီꩻ အောဝ်ႏခွိုင်းမုဲင်ꩻလဲင်ႏ၊ ရွဉ်လꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ နေင်ႏတဆီ နီဆီသွံဆီစတဲင် တနင်္နွေႏနီꩻ အောဝ်ႏခွိုင်းမုဲင်ꩻ ရွဉ်လꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻ ယူႏထွားစံꩻဝင်ꩻပငါပရာꩻ သေထွꩻဗာႏဒျာႏ ဝင်ꩻရွဉ်တောင်ႏတာႏနောဝ်ꩻသွူ။

၂။ အစ္စလာမ်ဘာႏသာႏရွဉ်တောင်ႏတာႏ ဟံႏတန်လောင်းကီ လိုꩻကနွို့သော့ꩻဒါႏ အစ္စလာမ်ဘာႏသာႏသား ကားကအောဝ်ႏနောဝ်ꩻ ထုမ်ႏဖေႏဇာႏဝွေꩻသီးဘာႏသာႏရွဉ်တောင်ႏတာႏ စွုမ်ႏနီꩻနီꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ပေႏပေႏတန်တန် ခွိုင်းကမာꩻနွောင်ꩻ ထာꩻမာꩻသားလို့လိုစင်စင်နောဝ်ꩻ တနီꩻယို နီမဉ်ႏထုမ်ႏလꩻရွဉ်တရိန်လဲ့ လူႏသော့ꩻဖေႏ ဘာႏသာႏရေꩻရွဉ်တောင်ႏတာႏ တစွဲ၊ မဉ်ႏလꩻတသောင်ႏ လူႏတရေင်၊ မဉ်ႏလꩻတသိန်ႏ လူႏတသောင်ႏ၊ မဉ်ႏလꩻသိန်ႏဆီ လူႏတသိန်ႏစတဲင် ဝင်ꩻအွဉ်ႏသꩻလူႏသော့ꩻဖေႏ စွုမ်ႏနီꩻနီꩻနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻနွို့ဝွေꩻသီးဘာႏသာႏသား လိုꩻအရန်းဖွိုႏသွတ်ꩻ တွမ်အံႏစေးကောႏ အရန်းပေႏငါတဲ့ တနီꩻယို အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ တစွဲတကွံꩻ ဝင်ꩻအောဝ်ႏလူႏသော့ꩻနွောင်ꩻ ဝင်ꩻဘာႏသာႏရေꩻ ရွဉ်တောင်ႏတာႏကိုနောဝ်ꩻသွူ။ ကဉ်းယူႏထွားစံꩻဝင်ꩻဖုံႏဟုဲင်း၊ နီမန်းခမ်းကို လိုꩻနွို့အစ္စလာမ်ဘာႏသာႏသား (ကလာꩻမူစလိဉ်)အောဝ်ႏအဖြာꩻပေါင်ꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ တနီꩻယို လꩻနွောင်ꩻရွက်တောင်ႏတာႏခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ ဟံႏတဗီႏလွုမ်း လိုꩻနွို့ဝွေꩻသီးဘာႏသာႏသား အောဝ်ႏခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ လꩻရွဉ်တနီꩻ ခွိုင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ ယူႏထွꩻသေထွꩻလွဒျာႏဝင်ꩻ ပငါပရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။

၃။ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ လိုꩻကယွုမ်းအံႏ ဗုဒ္ဓဘုရာꩻငေါဝ်းသွဉ်သင်၊ ကနွို့သော့ꩻဗုဒ္ဓဘာႏသာႏသားဖုံႏနောဝ်ꩻ ဥပုသ်နီꩻကထွာဒါႏ လောင်းသွစ်ꩻ ဆန်ꩻသွစ်ꩻ၊ လာဗွေ၊ လာမား အွဉ်ဝင်ꩻလူႏသော့ꩻဝင်ꩻ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ တဖြာꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ တလာလူႏသော့ꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ တနေင်ႏလူႏသော့ꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻ ကဉ်းရီချာဝင်ꩻနမ်း ပငါပရာꩻ၊ နာꩻထွာလွဉ် ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏလိုꩻတဖြာꩻနောဝ်ꩻ ညလဲဉ်းနေင်ႏပေါင်ꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻ၊ ဘာႏသာႏရေꩻရွဉ်တောင်ႏတာႏနောဝ်ꩻ နာꩻလူႏသော့ꩻဖိုလဲဉ်း ခွိုင်းမုဲင်ꩻလဲင်ႏ၊ ခွိုင်းမုဲင်ꩻစွဲ၊ ခွိုင်းမုဲင်ꩻရေင်၊ ခွိုင်းမုဲင်ꩻသောင်ႏ၊ ခွိုင်းမုဲင်ꩻသိန်ႏ၊ ဥပုသ်နီꩻတွိုင်ꩻ လိုꩻမန်းခမ်းတခမ်းလွုမ်း လꩻလွေꩻရွဉ်တောင်ႏတာႏ သိန်ႏပေါင်ꩻခွိုင်းမုဲင်ꩻရျာꩻ၊ ခွိုင်းမုဲင်ꩻရေင်ဟောင်းကရိုꩻနောဝ်ꩻ----။

၄။ ဟိန္ဒူဘာႏသာႏ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ------။

၅။ ဂျူးဘာႏသာႏသာႏ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ-----။

ခရစ်ယာန်ႏဘာႏသာႏတွမ်ႏ အစ္စလာမ်ဘာႏသာႏနောဝ်ꩻ ပွိုးတမုဲင်ꩻမွော့ အွဉ်ႏရေꩻရောင်ငါႏ ဝင်ꩻဘာႏသာႏရေꩻ ရွဉ်တောင်ႏတာႏဟောင်းကရိုꩻနောဝ်ꩻ ပွိုးတမုဲင်ꩻသေနေႏ ကဉ်းယူႏစံꩻတင်ꩻပငါပရာꩻဖုံႏ။ ဟံႏယိုတဗီႏ ပထဝီႏယိုတဖြုံႏအလောင်း ခွိုင်းကားတဲင် နီလိုꩻသတ္တဝါႏလို့လို့စင်စင်ဖုံႏယို ဖေႏကထွာလို့ကြေင်းဗာႏစွဉ်ႏ ဝွေꩻသီးဘာႏသာႏ တဘာႏသာႏငါအကျောင်ꩻ တွမ်ႏရေႏရွယ်ႏခရာႏတန်တန်အာအာတဲင် စွုမ်ႏဖြာꩻအွဉ်ႏရေꩻရောင်မွေးစွဉ်ႏ ဝင်ꩻဘာႏသာႏရေꩻ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ ပငါပရာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻဘာႏသာႏမဲဉ်ႏတမဲဉ်ႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ တကဏ္ဍ၊ ဝင်ꩻလိုꩻတန် ယံတယံတောဝ်းနောဝ်ꩻ တကဏ္ဍ၊ ပေါႏဝင်ꩻဘာႏသာႏရေꩻအလောင်း၊ ပေါႏဝင်ꩻလိုꩻတန်အွဉ်ငါသားအလောင်းနောဝ်ꩻ သစ္စာႏခံႏကုဲင်တောဝ်း၊ စွဉ်ꩻသွီႏသက် ယွုမ်းအံႏသီယွုမ်းအံႏပဲစ်ꩻနေးစွဉ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။

ရွဉ်ယို မာꩻထွာဖေႏဒါႏ နီလိုꩻသီးအစွိုးစွိုးအဒေါဝ်ႏဒေါဝ်ႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏသေရောင် ပငါပရာꩻတဲင် ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻ ဝင်ꩻဘာႏသာႏ ဝင်ꩻခမ်းထီယို နေးတွမ်ႏရွဉ်အာႏ ဝင်ꩻကျံႏဖြေꩻ၊ ကျံႏထူႏ၊ ကျံႏသိမ်ꩻထိုꩻမွေးစွဉ်ႏဝင်ꩻပငါပရာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻမ ရွဉ်လꩻအာတောဝ်း ဖေႏကလꩻအာနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏလိုꩻတခမ်းထီအာႏ၊ နေးတွမ်ႏလိုꩻတကမ္ဘာႏလွုမ်းအာႏတွော့ꩻ ကျံႏမျောႏ၊ ကျံႏစုဲင်ထိုꩻလို့မွေး နီလိုꩻမျိုꩻ နီဘာႏသာႏနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻတဖြာꩻလဲ့နောဝ်ꩻ၊ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻလဲ့နောဝ်ꩻ၊ ဘာႏသာႏတဘာႏသာႏလဲ့နောဝ်ꩻ၊ လမ်းတဖြုံႏလဲ့နောဝ်ꩻ၊ လမ်းခင်တဗာႏလဲ့နောဝ်ꩻ၊ ဆဲင်ႏခန်ꩻတခန်ꩻလဲ့နောဝ်ꩻ၊ သွို့ꩻခြံတဟိုႏလဲ့နောဝ်ꩻ၊ ခမ်းထီတဖြုံႏလဲ့နောဝ်ꩻ ဝင်ꩻနေးတွမ်ႏရွဉ်အာႏတွော့ꩻ တွမ်ႏအနုနယ်ꩻဝင်ꩻဖြေꩻ၊ ဖြေꩻမဉ်ႏလꩻတောဝ်း ဝင်ꩻချောက်ဝင်ꩻသွေꩻနေး၊ ဝင်ꩻချောက်သွေꩻမဉ်ႏလꩻတောဝ်း ဝင်ꩻတွိုက်ꩻခꩻမာꩻသီနေးစတဲင် အနယ်ꩻဖုံႏ အောဝ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။

ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ခွေသွဉ်းကတဲမ်းဗာႏ အခရာႏနုဲင်းကီယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ မွေးနဲ့ မွေးတောဝ်းနဲ့၊ မဲဉ်ႏနဲ့ မဉ်ႏတောဝ်းနဲ့ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ယိုခါ ပစ္စက္ခ မဲ့ဆလအောဝ်ႏထီႏထွꩻဗာႏအတွိုင်ꩻ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ၊ တောင်ႏကီꩻဖဲ့ꩻနောဝ်၊ ဖဲ့ꩻကွဉ်ႏ၊ ဖဲ့ꩻထင်ꩻ၊ တောင်ႏကီꩻအသောင်အရင်ꩻဖုံႏအကို နီပအိုဝ်ႏဟံႏယာႏ ပအိုဝ်ႏလမ်းပါႏ ပါꩻမျောႏပါꩻအံႏ၊ တကြန်ႏတျက်ꩻလွေꩻလဲဉ်းတတွာမုဲင်ꩻဟောင်း ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ယူႏယွယွဒျာႏသွော့ဝင်ꩻ ပငါပရာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏယူႏထွꩻ၊ သေထွꩻလဲဉ်းဝင်ꩻ ပငါပရာꩻဖုံႏလဲ့ ခွိုင်းယိုမာꩻငါ နီပအိုဝ်ႏဖုံႏ ဖေႏကထွာဗာႏထဲင်းပုဲင်ႏ အရန်းယိုနောဝ်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ နေးတွမ်ႏသꩻရက်ခွိုꩻ အဗွေအဗိတ်တဗာႏတွော့ꩻ အွဉ်ဝင်ꩻအောဝ်ႏလိုႏတယ်ႏထောင်ႏငါႏလဲဉ်းသွူဝင်ꩻ ရွဉ်တောင်ႏတာႏပငါပရာꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ရွဉ်တောင်ႏတာႏနောဝ်ꩻ တယ်ႏထောင်ႏဗာႏဝင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻစားနဲတဲင် ယိုနောဝ်ꩻ ခွေသွဉ်းတဲမ်းလိတ်သားအနေႏ ခွိုင်းကယူႏထွꩻ၊ သေထွꩻအတွိုင်ꩻ အီႏတဲမ်းနယ်လွေꩻဖေႏ နုဲင်းငါယိုအတွိုင်ꩻ- ပွုံႏခွိုင်ꩻနယ် ဒုံတဒုံ၊ နီဒုံယို ခွယ်ꩻသွော့လိုꩻသွံရန်း-

  • ၁။ လိုꩻပေႏသွဉ်လိတ်သားအရန်း

တယ်ႏပေႏခါ ဗꩻထံစွဉ်ႏထင်ႏကျောင်ꩻ ကထွူလိုꩻပေႏယွဲးအရန်းယိုနောဝ်ꩻ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ အွဉ်ႏပါတောဝ်းဒွုမ်၊ အွဉ်ႏဗော့ꩻ ထုမ်ႏသွဉ်ပညာႏအရန်းနုဲင်းနောဝ်ꩻငါသွူ။

  • ၂။ မူႏနံꩻခိုဗင်ႏ၊ မဲရင်း၊ မဲမုဲင်း၊ ပေါႏရင်း၊ ပေါႏမုဲင်းအရန်း-

မဉ်ႏသွဉ်ဒွုမ်လိတ်၊ မဉ်ႏထန်ႏထိုသွူကျောင်ꩻ ခါးလားကတောႏလမ်းတောႏပါႏ အခိန်ႏခါႏနောဝ်ꩻ သော့ꩻလို့စွဉ်ႏ မူႏနံꩻခိုဗင်ႏအရန်းကိုနောဝ်ꩻသွူ။

  • ၃။ တောႏလမ်းတောႏပါႏ နားဟွိုန်အောဝ်ႏလဲဉ်းအရန်း-

တယ်ႏတောႏလမ်းတောႏပါႏ ဗꩻစွဉ်ႏဖြားထံသီထံနောဝ်ꩻ သွင်ꩻသော့ꩻလို့ဗာႏ လိုꩻနားဟွိုန်ꩻသားစာႏရင်ꩻကိုနောဝ်ꩻသွူႏ တောႏလမ်းသွူ မဉ်ႏအွဉ်ႏကုဲင်ချာလို့ဝင်ꩻ၊ မဉ်ႏတမွေးတောဝ်း တမာဝါꩻ တဖြာꩻဖြာꩻမဉ်ႏသီထိုꩻနောဝ်ꩻ သွင်ꩻသော့ꩻဖေႏချာ နံပါတ်(၂)မူႏနံꩻခိုဗင်ႏစာႏရင်ꩻကိုနောဝ်ꩻသွူ။

အမုဲင်(၂) မူႏနံꩻခိုဗင်ႏ မဲရင်းပေါရင်း၊ မဲမုဲင်းပေါမုဲင်း စွုမ်ꩻစွိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏလွေꩻဖေႏ စွိုးခွိုꩻရွဉ်တောင်ႏတာႏ၊ စွိုးခွိုꩻရွဉ်တောင်ႏတာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ နုဲင်းမုဲင်ꩻ- ပေါႏပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအရေꩻ အမဉ်ႏအောဝ်ႏလွဉ်တစွိုးစွိုး တမျိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏလိုꩻယွဲရွဉ်တောင်ႏတာႏယိုတဲင် သွုံꩻလွေꩻအီဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ အမုဲင်(၃) နားဟွိုန်အောဝ်ႏလဲဉ်းသားနောဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏလွေꩻဖေႏဗာႏ ဘာႏသာႏရေꩻရွဉ်တောင်ႏတာႏ၊ ဘာႏသာႏရေꩻရွဉ်တောင်ႏတာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ ကျောင်ꩻကန်ႏ၊ ဘုရာꩻစေႏတီႏတရိုꩻတောဝ်း၊ ထာꩻလူႏထာꩻတန်ꩻ၊ ဘာႏသာႏရေꩻပွယ်ꩻလံꩻဖဲ့ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ သွုံꩻလွေꩻအီဗာႏလိုꩻနားဟွိုန်ꩻအောဝ်ႏသား ရွဉ်တောင်ႏတာႏယိုနောဝ်ꩻသွူ။

ရွဉ်တောင်ႏတာႏယိုနောဝ်ꩻ စွုမ်ႏဖြာꩻသော့ꩻဖေႏဗာႏ တလာတရေင်တရေင်နောဝ်ꩻသွူ။ တလာအကို ကလꩻဒါႏရွဉ်နောဝ်ꩻ ချꩻသေꩻဖေႏလိုꩻကမဉ်လꩻရွဉ်အေႏသားထျꩻနောဝ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏလꩻသွံလာနဲ့ သူလာနဲ့ တနေင်ႏခွပ်နဲ့ ရွဉ်ကချꩻခါꩻဒါႏဝင်ꩻထျꩻ ကားကအောဝ်ႏနောဝ်ꩻ ထူႏချာလို့လို့ဗာႏယင်းနောဝ်ꩻသွူ။ တနေင်ႏခွပ်အကို ကလꩻလွဉ်ဒါႏ ရွဉ်နမ်းလဲ့နောဝ်ꩻ၊ ရွဉ်အေႏလဲ့နောဝ်ꩻ ချꩻစုဗာႏလိုꩻကမဉ်လꩻရွဉ်အေႏသား လိုꩻတဖြာꩻထျꩻနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻကမဉ်လꩻ ရွဉ်ဆေ့ꩻသားနောဝ်ꩻ ချꩻဖေႏလုဲင်ႏစွုမ်ႏလာလာ ကလꩻလွဉ်ဒါႏ ရွဉ်စုနောဝ်ꩻသွူ။ ရွဉ်တနေင်ႏခွပ်အနမ်းတွမ်ႏအအေႏ ရွဉ်ပွုံႏတန်နောဝ်ꩻ ချꩻဖေႏဗာႏ လိုꩻစူတန်သားထျꩻနောဝ်ꩻသွူ။ သွံနေင်ႏအကို အောဝ်ႏစုလွေꩻဖေႏကနုဲင်းနောဝ်ꩻ၊ ယွယွဒွိုန်းသွုံꩻအီ၊ သွံနေင်ႏဗွေမꩻ မဉ်ႏလိုႏသွုံꩻအီလဲ့ သွုံꩻအီဗာႏရွဉ်အေႏ ကထန်ႏနောဝ်ꩻလွုမ်ꩻ၊ ရွဉ်နမ်းနောဝ်ꩻ သွုံꩻအီဗာႏတောဝ်းသွူ။ ကဉ်းမာꩻလွေꩻစံꩻဝင်ꩻနုဲင်းယိုစွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ၊ စွုမ်ႏဒုံဒုံတဲင် မဉ်ႏလꩻအနေင်ႏတဆီနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏဘဝ သာႏယာႏလေလင်းဗာႏအမန်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ နမ်းသꩻနီပါꩻ ယံချံꩻသာႏ၊ နေးတွမ်ႏသꩻရက်ခွိုꩻ၊ သꩻရက်ဘာႏသာႏ စေႏတနာႏတန်တန်အာအာတဲင် စွုမ်ႏပါꩻပါꩻ၊ စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻ၊ စွုမ်ႏဒုံဒုံ စွုမ်ႏနယ်ႏနယ်ႏ သေလွောင်ႏဗူႏလွေꩻသွော့ဝင်ꩻ စွိုးခွိုꩻဘာႏသာႏ ရွဉ်တောင်ႏတာႏအကျောင်ꩻ- တွမ်ႏမေတ္တာႏတဲင် [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကံႏထွိုက်ရော့ꩻ-ပင်သာႏ၊ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၅၅