ဆို့ꩻသေင်ႏမွူးသေင်ႏပေႏတဲင်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဆို့ꩻသေင်ႏမွူးသေင်ႏပေႏတဲင် ထိန်ꩻသိမ်ꩻရောင်ဝင်ꩻ နီအသောင်အရင်ꩻ" နီလိုꩻသီးဖုံႏ ကအုံသဲင်ꩻဒါႏ လိုꩻအဒုံလိုꩻအရပ် လိုꩻအဝေင်ꩻ လိုꩻအခမ်းကို နီအသောင်အရင်ꩻဖုံႏယို မိဉ်ႏအုံအဝ်ႏလွေꩻတောမ်ႏ တလီꩻဟံႏယာႏ သေင်ႏဝါႏသဘာဝနဝ်ꩻ အဟဝ်သွတ်ꩻသွူ၊ နီလိုꩻသီးသက်မွန်ဗန်တာႏဆွာꩻရေꩻအတာႏ သဘာဝ အသောင်အရင်ꩻယို အဝ်ႏတဝ်းတလꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ နီလိုꩻသီး ကအဝ်ႏသာနွို့တရေ့ꩻဒါႏ အောက်ဆီဂျင်တလီꩻယို အဝ်ႏဒျာႏသေင်ႏမွူးသေင်ႏစော့ꩻသေင်ႏလာႏကို ထေထန်ႏထွာလွဉ်နဝ်ꩻသွူ။ နီလိုꩻသီး ကအဝ်ႏသုံꩻဒါႏ ကာꩻသဲင်ကယ် ပွိုင်းဝွို့တောမ်ႏ စက်ခြွိုင်းခြိုꩻမျိုꩻ အလူႏကထန်ႏလွဉ်ဒါႏတလီꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် တလီꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် တလီꩻယို နီလိုꩻသီးမိဉ်ႏနုမ်ꩻတရေ့ꩻဗာႏနဝ်ꩻ ထွာအစွူႏနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻမꩻ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တလီꩻယို လိုꩻသီးအတာႏ ထွာအီဒါႏအစွူႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲးတဲင်တွော့ꩻ အဝ်ႏစက်လူးကို ကထန်ႏလွဉ်ဒါႏ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် တလီꩻယိုနဝ်ꩻ ထွာသေင်ႏ၊ သေင်ႏမွူးသီး ကအဝ်ႏလိုႏဒါႏ တလီꩻမျိုꩻတဲင် ထွာသေင်ႏမွူး၊ သေင်ႏဝါႏသီးအဆာႏနဝ်ꩻသွူ၊ သေင်ႏမွူးသေင်ႏဝါႏသီးနဝ်ꩻ နုမ်ꩻတရေ့ꩻသွူဝွေꩻသီး အဆာႏကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် တလီꩻနဝ်ꩻထွူတဲင် ထေထန်ႏထွာလွဉ်ချာဖေႏ လိုꩻသီးကနုမ်ꩻတရေ့ꩻဒါႏ အောက်ဆီဂျင်တလီꩻနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ခေတ်ဟန်ႏသနီꩻကိုယိုနဝ်ꩻ လိုꩻသီးအုံအဝ်ႏမု အဆင်ႏအရန်း ဖေႏကထိုလွဉ်ယို သုံꩻအာလွဉ်ကာꩻ၊ သဲင်ကယ်စက်ခြွိုင်းခြိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ အဝ်ႏကာꩻ သဲင်ကယ်စတဲင်ဖုံႏ အလူႏကထန်ႏလွဉ်ဒါႏ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တလီꩻနဝ်ꩻတဲ့ ကွဲအာအာလွဉ်နဝ်ꩻသွူ၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် တလီꩻထန်ႏလွဉ်အာတဲင် ဟန်ႏသနီꩻ လိုꩻကအုံလိုꩻရပ် လိုꩻဒုံ လိုꩻခမ်း ကမ္ဘာႏတန်ယိုလဲ့ အလျားကွဲသန်သန်လွဉ်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ကောပ်ကမ္ဘာႏယို အလျားကွဲးသန်သန်သဲင်ꩻတဲင် လိုꩻသီးအုံအဝ်ႏဗာႏယိုလဲ့ အဆင်ႏတပြေႏလွဉ်တဝ်းဒွုမ်နဝ်ꩻသွူ။ တဖဲ့ꩻယင်းနဝ်ꩻ လိုꩻသီးတယ်ႏဆို့ꩻမာꩻသော့ꩻ ခင်ႏလမ်းအုံအဝ်ႏတွက်တာႏ ခြဲ့ꩻလုဲင်ႏလွဉ် ရပ်ဒုံ၊ ရပ်ဝေင်ꩻဖုံႏတွော့ꩻ ခွကုဲင်ယားကုဲင်ဗာႏ သေင်ႏဖုံႏဒျာႏခေါ်ခေါ်၊ လိုပ်ꩻမာꩻဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻတာႏတွော့ꩻ ခွကုဲင်ခွဉ်းထိုꩻဗာႏဒျာႏသေင်ႏကောင်ဖုံႏခေါ်ခေါ်၊ တယ်ႏဆို့ꩻမာꩻသော့ꩻစက်ယုံႏအမျိုꩻမျိုꩻတဲင် ခွကုဲင်ယားပြင်ꩻဗာႏဒျာႏသေင်ႏကောင်ဖုံႏခေါ်ခေါ်စတဲင် ပွိုးစွဉ်ႏအကျောင်ꩻအမျိုꩻမျိုꩻတွော့ꩻ သေင်ႏမွူးသေင်ႏဝါႏဖုံႏယို ဆေ့ꩻထိုꩻမားလို့သဲင်ꩻလဲဉ်း တနီꩻတစိꩻနဝ်ꩻသွူ။ စက်ဖဲ့ꩻဆဲင်ႏရာꩻ အဝ်ႏတိုꩻတက်သဲင်ꩻစွုမ်ႏနီꩻနီꩻသွူ၊ သေင်ႏမွူးသဘာဝ အသောင်အရင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဝုဲင်ꩻလို့သဲင်ꩻစွုမ်ႏနီꩻနီꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ကထူႏသိမ်ꩻဖေႏ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် သေင်ႏမွူးဖုံႏ ဆေ့ꩻခြေားသဲင်ꩻတဲင် လိုꩻသီးဖုံႏနဝ်ꩻ နုမ်ꩻတရေ့ꩻစွဉ်ႏဗာႏ အဝ်ႏစက်လူးကို ကထန်ႏလွဉ်ဒါႏ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တလီꩻနဝ်ꩻသွူ၊ သေင်ႏမွူး သေင်ႏဝါႏစော့ꩻဖုံႏမိဉ်ႏအဝ်ႏနဝ်ꩻ ထူႏသိမ်ꩻထိုꩻဖေႏ စက်လူးကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တလီꩻထွူ သမ်းထေထန်ႏဖေႏပါ လိုꩻသီးကအဝ်ႏနုမ်ꩻတရေ့ꩻဒါႏ အောက်ဆီဂျင်တလီꩻတဲင် လိုꩻသီးနဝ်ꩻ နုမ်ꩻတရေ့ꩻဗာႏအာတဝ်း ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တလီꩻအစွူႏနဝ်ꩻသွူ။ သေင်ႏမွူး သေင်ႏဝါႏမိဉ်ႏအဝ်ႏအာလွိုင်ႏကွုန်ꩻနဝ်ꩻ ခမ်းဥတုတဲ့ ညီႏဟဝ်နဝ်ꩻသွူ၊ သေင်ႏမွူး သေင်ႏဝါႏမိဉ်ႏအဝ်ႏအာ လွိုင်ႏကွုန်ꩻနဝ်ꩻ ထီရွဲႏထီထွတ်ꩻဖုံႏယိုလဲ့ အထိန်ꩻသိမ်ꩻဖေႏနွောင်ꩻတဲင် ထီတန်ထီသန်နဝ်ꩻ ထွာအီတဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ သေင်ႏမွူး၊ သေင်ႏဝါႏ မိဉ်ႏအဝ်ႏအာလွိုင်ႏကွုန်ꩻနဝ်ꩻ တလီꩻဝစ်ꩻတလီꩻသန်ဖုံႏယိုလဲ့ အရဲးကမ်းအီနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ သေင်ႏမွူး၊ သေင်ႏဝါႏ မိဉ်ႏအဝ်ႏအာလွိုင်ႏကွုန်ꩻနဝ်ꩻ လိုꩻသီးအတာႏ နုမ်ꩻတရေ့ꩻဗာႏတလီꩻကြောင်း တလီꩻစင်နဝ်ꩻသွူ။ သေင်ႏမွူး သေင်ႏဝါႏ မိဉ်ႏအဝ်ႏအာလွိုင်ႏကွုန်ꩻနဝ်ꩻ သဘာဝအသောင်အရင်ꩻယို ခွꩻရျူႏစုံစီႏအီနဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းယိုခါ ဖြောဝ်ꩻခမ်းနယ်ႏ တောင်ႏကီꩻတောမ်ႏပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသီး ကအဝ်ႏအုံဒါႏ ဒေႏသကိုဖုံႏနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ သေင်ႏမွူး သေင်ႏဝါႏဖုံႏ ကွဲးလို့သဲင်ꩻလဲဉ်း တနီꩻတစိꩻနဝ်ꩻသွူ၊ မြန်မာအခဝ်ဒေါမ် ဟံႏတွောင်းဖဲ့ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ကရီးခါ သေင်ႏမွူးသေင်ႏဝါႏ ဆေ့ꩻခြောတဲင် ခံႏစာꩻဗာႏ သေင်ႏမွူးသေင်ႏဝါႏဆေ့ꩻခြောတဲင် သဘာဝအသောင်အရင်ꩻတံႏ၊ ထာꩻလျားတံႏဖုံႏ နဝ်ꩻမꩻယိုခါ ဝင်ꩻအွဉ်ႏတံꩻဖိုꩻသေင်ႏမွူးဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ ယိုခါ ဝင်ꩻဆို့ꩻလွသေင်ႏမွူး သေင်ႏပေႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ သေင်ႏမွူးဖုံႏသောမ်ႏချိုလွဉ်ချာလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ။ ကွဲးတွော့ꩻ တောင်ႏကီꩻတောမ်ႏ ပအိုဝ်ႏဒေႏသကိုဖုံႏနဝ်ꩻ ကွပ်နမ်းအကျိုꩻစီꩻပွါꩻတာႏတဲင် သေင်ႏမွူးတန်ႏဖိုꩻအဝ်ႏတခွုင်းမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏတဖေင်ꩻလွဒျာႏဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ သေင်ႏမွူးမိဉ်ႏလို့ဝုဲင်ꩻခါနဝ်ꩻ ထီခြေားတံႏ၊ အလျားသန်တံႏ၊ နုမ်ꩻတရေ့ꩻဗာႏတလီꩻဝွေꩻဝက်တံႏ၊ သဘာဝအန္တရာယ်ႏတံႏ၊ ထီလွန်း ထီတန်တံႏ၊ ခမ်းဥတုခွုန်ꩻဝန်ꩻတံႏစတဲင် တံႏအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏယိုနဝ်ꩻ ထွေလွဉ်ꩻဒျာႏ သေင်ႏခြေား၊ ဝါႏခြေားအသောင်အရင်ꩻဆꩻချာနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ နီဒုံ နီရပ် နီခမ်းလုမ်ꩻတမွေးတဝ်း တခမ်းလုမ်း တကမ္ဘာႏလုမ်းနဝ်ꩻ လဲင်ꩻအွဉ်ႏထွော့နေး ထိန်ꩻသိမ်ꩻသဘာဝ အသောင်အရင်ꩻမွူးနီꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ကခွဉ်းထွူဆꩻချာ အွဉ်ဝင်ꩻဆို့ꩻထဲမ်လွဉ်ꩻချာနဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏသီးဒုံ ပအိုဝ်ႏသီးရပ်ရာႏလဲ့ ဆို့ꩻသေင်ႏမွူးတာႏ ခင်ႏလမ်းအဲဉ်ထဝ်းမွေးတဝ်း အဝ်ႏဗွေဗောႏဒျာႏသွူ၊ လမ်းကူလမ်းနား သွို့ꩻကူသွိုꩻ့နား ခြံကူခြံနားဖုံႏနဝ်ꩻ ဆို့ꩻဒင်ႏသေင်ႏတဲင် အွဉ်ဝင်ꩻထိန်ꩻသိမ်ꩻချာ နီရပ် နီဒုံ နီဝေင်ꩻ နီခမ်းအသောင်အရင်ꩻဒျာႏမꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၅)၊ အစဲဉ်ႏ (၃၁)