မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တင်ꩻကျွစ်လာ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

တင်ꩻကျွစ်ယိုနဝ်ꩻ မန်းပျက္ခဒိန်ႏကို ထွာနွုတ်ꩻလာကို တင်ꩻကျွစ်လာဒျာႏသွူ။ တနꩻဒါႏအိဉ်းကလေက်လာနဝ်ꩻ ထွာလာသဲက်တဲင်ဗာ တောမ်ႏ လာအောက်တိုဗာ နဝ်ꩻသွူ။ တင်ꩻကျွစ်ကရိုꩻဒါႏ ငေါဝ်းယို လာယိုနောဝ်ꩻ အဓိကထွာလွေꩻဒျာႏ ဗွေႏသံႏဃာႏသီးအတာႏ နောဝ်ꩻ သွူ။ ဣမသ္မိံ ဝိဟာရေ ဣမံ တေမာသံ ဝဿာ ဥပေမိ၊ တယ်ႏစွဉ်ႏဝါႏဆိုႏလောင်ႏတဟာ ဖျော်ပတာလွေꩻ တင်ꩻ ကျွစ်လောင်းတရောဝ်ꩻ ကျောင်ꩻယိုဥပစာႏအကို၊ သွံလာ ဝါႏတွင်ꩻ၊ ခွေသွဉ်းကပ်ဆိုႏလင်ꩻဝါႏ ဗွေႏဩ။ ခံႏကျွꩻလွေꩻချာငါတောဝ်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ သတင်ꩻသွုံꩻစွူစွူဒျာႏ ကျောင်ꩻဝိဟာႏကိုယိုအကျောင်ꩻ ဗွေႏသံႏဃာႏသီးအဓိဋ္ဌာန်ႏ အာႏမခံႏခါꩻဒါႏငေါဝ်းယို ကျွစ်ထိုꩻချွစ်ထိုꩻ လွစ်တခြင်ထိုꩻ လဲဉ်းတဲင် ဟဲ့ꩻဗာႏတင်ꩻကျွစ် နောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ထွူတကာႏတောဝ်း သွံလာဝါႏတွင်ꩻ သတင်ꩻတွိုင်ꩻသတင်ꩻတွိုင်ꩻယို ကထင်ႏဆောက်တယ်ႏဒါႏသီႏလ ကထင်ႏကံကျင်ꩻဒါႏဘာဝနာႏ မွိုးဖြား၊ ဖာဖြားသီးတာႏလဲ့သင် ကစာႏဂဒါႏဒဲဉ်သွမ်ꩻ အလူႏဗွေႏသီးတာႏ ကထင်ႏမာꩻဒါႏ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်ႏ ခွန်နင်ꩻသီးအတာႏလဲ့သင် ထွာစွဉ်ႏသီႏလအောင်ႏပွယ်ꩻ ဒါႏနအောင်ႏပွယ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။

ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻနောဝ်ꩻ သတ္တမနွုတ်ꩻဝါႏယို ထင်ႏဆိုႏတာဝတိံသာႏ လူꩻခမ်းထွူတဲင်၊ ကထွာဖိုဒါႏ နီဗွေႏဘုရာꩻမွိုးဗွေႏ သန္တုဿသီလူꩻပိုယို အွဉ်ႏအထျꩻတွော့ꩻ ဟော်ꩻဖေႏလူꩻဗြဟ္မာႏသီးအတာႏ အဘိဓမ္မာႏ မျတ်တရာꩻတောႏနောဝ်ꩻသွူ။ တင်ꩻကျွစ်လာဗွေနီꩻ အာႏရုဏ်ႏထွိုင်ႏထန်ႏနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏရွဉ်တဒေါင် ပတ္တမျာꩻတဒေါင် ခံꩻတဒေါင် ပါတွမ်ႏအရောင်ႏစွုမ်ႏလွုတ်ꩻလိတ်ꩻ ကအောဝ်ႏဒါႏလူꩻဗြဟ္မာႏအချွေႏ အရံႏဖုံႏတဲင် ကျွꩻလင်ꩻခွိုန်ꩻချာယင်း လိုꩻသီးအခမ်း သင်္ကသနဂိုရ်ဝေင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းသားထီသားဖုံႏနောဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏ ကေႏညိုႏငါႏဗွေႏဘုရာꩻနောဝ်ꩻမꩻ ကျိုႏဆွုမ်ႏဗွေႏဘုရာꩻ ပူႏဇောႏဆွုမ်ႏဗွေႏဘုရာꩻ ကပ်လူႏဆွုမ်ႏဗွေႏဘုရာꩻ ဒဲဉ်သွမ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ အရောဝ်ꩻနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ လိုꩻလူꩻဗြဟ္မာႏ သတ္တဝါႏသီးယို ထီႏဖြောင်လို့ချာငါ စွဉ်ႏဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ မိဉ်ႏလွူꩻထွားထွူ တင်ꩻကျွစ်လာဗွေနီꩻ ကကျိုႏဆွုမ်ႏဒါႏဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻ အောဝ်းအွိုးလူꩻခမ်း ကျွꩻ လင်ꩻအပွုံႏစံႏတွမ်ႏ ယိုခါနီသွဉ်းသီးပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကမာꩻဒါႏတင်ꩻကျွစ်လာ အပွုံႏအငုဲင်ꩻဖုံႏယို မိဉ်ႏတဲက် ထွားဝင်ꩻနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယိုတွမ်ႏ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻနောဝ်ꩻ တညာꩻတဝ်းဝင်ꩻအကျောင်ꩻ။ စဲင်းစဲ့ထင်ႏသျာꩻ အောဝ်ႏထီႏဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။

ခါးလားကတွိုႏ တင်ꩻကျွစ်လာဗွေနီနောဝ်ꩻ နီသွဉ်းသီးပအိုဝ်ႏ ဒုံတွိုင်ꩻရပ်တွိုင်ꩻယို အွဉ်ႏဆွိုးလွထာꩻမာꩻတဲင်၊ ဖျိုးကြောင်းတဖူꩻ ထင်ႏဖွစ်ကြောင်းစင် ကျောင်ꩻတလင်ꩻထွူတဲင်ခါ မာꩻလွတင်ꩻပြွတ်နောဝ်ꩻသွူ။ မာꩻတင်ꩻပြွတ်ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ဆို့ꩻလူႏကျောင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကမာꩻဒါႏတင်ꩻပြွတ်(ဆို့ꩻလူႏကျောင်ꩻ)ယို နီဗွေႏဘုရာꩻအောဝ်ႏအွိုႏ တာႏဝတိံသာႏလူꩻခမ်းလင်ꩻတွော့ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻသတင်ꩻသွုံꩻသော့ꩻအီတာႏ ရေႏရွယ်ႏနုဲင်းနောဝ်ꩻတဲင် မာꩻလွတင်ꩻပြွတ်နောဝ်ꩻသွူ။ တင်ꩻပြွတ်ဆလယို ကအွဉ်ႏဟွဲးပါဒါႏ အကောဝ်ႏအရာႏ အဒီႏ ဖုံႏယို ရေႏမတ်သွမ်ꩻဦꩻတဲင်၊ ခြံကိုကအောဝ်ႏဒါႏ ဗွူ တဒွီ ထထီႏ တောင်းလုဲင်(အွဲး)ဖုံႏ စတဲင် အကောဝ်ႏ အရာႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ဖေႏနေးကလူႏတန်ꩻနွောင်ꩻအတာႏ ခါးလားကတွိုႏတင်ꩻကျွစ်ဗွေနီꩻယို ရဲ့ꩻလွ ဒဲ့ꩻခါꩻလွ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ တင်ꩻကျွစ်လာဗွေရောဝ်ꩻ အာႏရုဏ်ႏမိဉ်ႏထန်ႏနောဝ်ꩻ ပင်ꩻသော့ꩻထွူဘုရာꩻ၊ ကပ်လူႏသွမ်ꩻ ဖျူႏထွူတဲင်ခါ မွူးဟာခိုႏကပူႏဇောႏပါမေႏနောဝ်ꩻ၊ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻကအောဝ်ႏဒါႏ တာဝတိံသာႏ လူꩻခမ်းလင်ꩻနောဝ်ꩻ လူꩻဗြဟ္မာႏသီးယိုလင်ꩻပသာလွဉ်ꩻတဲင် လူꩻသီးယိုတဖြာꩻတွမ်ႏတဖြာꩻ အရောင်ႏနောဝ်ꩻ တဗွိုန်ပီတောဝ်းဝင်ꩻ လူꩻယဟန်ႏနောဝ်ꩻအရောင်ႏတသီး လူꩻယဟန်ႏနောဝ်ꩻအရောင်ႏဗွာ လူꩻယဟန်ႏနောဝ်ꩻအရောင်ႏချို အရောင်ႏမျိုꩻယိုစွုမ်ႏစီႏနေးစွဉ်ႏဒျာႏသွူ။ ခမ်းသားထီသားယို ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏထီႏဗာႏ လူꩻသီးအရောင်ႏနောဝ်ꩻတဲင် နီလိုꩻသီးအထျꩻနောဝ်ꩻ အရောင်ႏထွိုင်ႏတအောဝ်ႏတောဝ်းတွော့ꩻ နေႏလုဲင်ႏ တွမ်ႏမေႏဗို၊ မေႏတေန်ꩻ၊ မေႏကောဝ်ႏတဲင် သꩻကိုရေႏရောႏပီနုဲင်း လူꩻကလင်ꩻပသာဒါႏ နီဗွေႏဘုရာꩻ အတွိုင်ꩻ ကပ်လူႏပူႏဇောႏထင်ႏ ဗွေႏဘုရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻထွူတကာႏတောဝ်း နေးယင်းတွမ်ႏ မေႏကျောင်ႏ(မေႏကွင်ႏ)တဲင် ကပ်လူႏပူႏဇောႏထင်ႏပါယင်း စူဠာမဏိစေႏတီႏ ကအောဝ်ႏဒါႏ တာဝတိံသာႏလူꩻခမ်း နောဝ်ꩻသွူ။

သွံလာဝါႏတွင်ꩻ နီဗွေႏဘုရာꩻယို ကထင်ႏဖြော်ဆပ်ချာဒါႏ မွိုးဗွေႏကေꩻဇူꩻအတွိုင်ꩻ စွုမ်ႏသတင်ꩻ စွုမ်ႏသတင်ꩻ မွိုးဖာနီပါꩻတွမ်ႏ မွိုးဖြားဖာဖြားသီး ကထင်ႏဆောက်တယ်ႏဒါႏဥပုသ်ယိုအတာႏ ပိုလီꩻဖုံႏက အောဝ်ႏဒါႏဆချာနောဝ်ꩻ ထင်ႏပသာလွဉ်ꩻဖေႏဒဲဉ်ဗွာ ထင်ႏမာꩻဝွတ်ပတ်ဖေႏဝေယျာဝစ္စတဲင် ဖြော်ဆပ်ချာ မွိုးဖါကေꩻဇူꩻနောဝ်ꩻသွူ။ လာတင်ꩻကျွစ်နေင်ႏမဲ့လာမဲ့ မိဉ်ႏတွိုႏတွိုႏသွူနောဝ်ꩻ ဂါရဝေါစ နိဝါတောစကရိုꩻဒါႏ မင်္ဂလာႏတရာꩻ ဒေႏသနာႏလွဉ်အတွိုင်ꩻ၊ ဂုဏဝုဒ္ဓိ ဂွုဏ်ႏကတန်ဒါႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ဝယဝုဒ္ဓိ သက်အရွယ်ႏကတန်ဒါႏပုဂ္ဂိုလ်ႏယို မိဉ်ႏရိုႏသေႏမိဉ်ႏခံႏနွမ်ႏဗာႏနောဝ်ꩻ ထွာမင်္ဂလာႏကရိုꩻဒါႏ ဗွေႏမျတ်ဘုရာꩻအဆွုံꩻအမꩻယို၊ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏ နေးထူႏလွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻတဲင်၊ ကာႏယကံႏ ဝစီႏကံႏ မနောကံႏ ကံႏတန်သွံပါꩻယို မိဉ်ႏအောဝ်ႏဒင်ႏဒါႏ မွိုးဖာအလောင်း လိုꩻဖြားလိုꩻတန်သီးအလောင်းလဲ့ အပဲစ်ဖေႏကကင်ꩻ အမင်ꩻဖေႏကလွစ် ချꩻဖွိုႏမာန်ႏ မာႏနထွူတဲင်ခါ ကွီခွင်ꩻချာအပဲစ် ကန်းတော့ꩻလွ ယိုꩻယာႏအောဝ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ အနိစ္စတမယ်ꩻတောဝ်း ကရိုꩻဒါႏငေါဝ်းအတွိုင်ꩻ၊ လိုꩻသီးလွုမ်ꩻတကာႏတောဝ်း လိုꩻသီးဖုံႏယိုꩻယာႏ ထွုံꩻစံႏလဲ့ တနီꩻတွမ်ႏတနီꩻ အောဝ်ႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွဉ်နောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏယိုꩻယာꩻထွုံꩻစံႏယို ခေတ်ကရီးခါ မွိုးစိုးဖါပန်တွမ်ႏ ခေတ်ယိုခါတွင်ꩻအတဗွိုန်ပီလွဒွုမ်ꩻဝင်ꩻ အောဝ်ႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွဉ်လဲဉ်း တနီꩻတစိꩻစိꩻသွူ။ ခေတ်ကရီးခါ မွိုးစိုးဖါပန်နောဝ်ꩻ တလာကိုအတောႏတွင်ꩻ လာသွစ်ꩻဥပုသ် လာတဆီငတ်ꩻဥပုသ်၊ ဥပုသ်တွိုင်ꩻစွုမ်ႏလဲင်ႏ အောဝ်ႏထင်ႏမဲဉ်ႏလွဒျာႏ ကျောင်ꩻကန်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏတွိုႏလွဉ်ခေတ်ယိုခါ ပိုလီꩻသီးစိုးနောဝ်ꩻ တလာကိုအတောႏတွင်ꩻ လာသွစ်ꩻဥပုသ်ယို အွဉ်ႏကုဲင်ထိုꩻတဲင် ထင်ႏလွဒျာႏလာတဆီငတ်ꩻဥပုသ် လာဗွေလာမားဥပုသ်နီꩻလွုမ်ꩻသွူ။

ကရီးခါတွင်ꩻ မိဉ်ႏရိုꩻထင်ႏကျောင်ꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻလဲ့၊ ထင်ႏသွိုသွိုထင်ႏညီႏညီႏ အုံပွေါးချာငါဝင်ꩻတဲင်တွော့ꩻ အကျိုꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻလဲ့ နာႏညီꩻညီꩻ နာႏသွိုသွိုဒျာႏဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ယိုခါနောဝ်ꩻ အတဗွိုန်ဒွုမ် နုဲင်းကရီး ကာꩻခေတ်ဆိုင်ကယ်ခေတ်တဲင်၊ ပါမုဲင်ꩻတလျူလဲ့ ပါꩻမုဲင်ꩻထင်ႏရီး နာႏရီးလွအကျိုꩻ အနယ်ꩻယို ကွဲးထီႏဗာႏအာအာလွဉ်လဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ အကွဉ်အကဖဲ့ꩻနောဝ်ꩻလဲ့ အကွာႏလွဉ်မွေးစွဉ်ႏ၊ ကရီးနောဝ်ꩻ ကွဉ်ကꩻ ပအိုဝ်ႏလို့လို့နေးဒျာႏ ပေါႏကွဉ်ကꩻနေးတောဝ်း ပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻနောဝ်ꩻ ဝင်ꩻသꩻဗာႏဝင်ꩻ၊ ယိုခါကာႏလ ပေါႏကွဉ်ကꩻ ပအိုဝ်ႏနေးနောဝ်ꩻ ဟွိုန်ဝင်ꩻသꩻတေားဒျာႏဝင်ꩻ အထန်ႏဗန်ႏထိုꩻအာမွေးစွဉ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီယိုꩻယာႏ နီထွုံꩻစံႏယို နီမိဉ်ႏတထိန်ꩻသိမ်ꩻတောဝ်း နီမိဉ်ႏတအွဉ်ႏရေꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻကဲးအီႏ ထိန်ꩻသိမ်ꩻဖေႏ ပါꩻမုဲင်ꩻကဲးအီႏအွဉ်ႏရေꩻဖေႏ ကရိုꩻနောဝ်ꩻလဲ့ ကထွာဒါႏနီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို အောဝ်ႏလိုႏယူႏလꩻ အောဝ်ႏလိုႏသေနန်းငါႏဝင်ꩻ ပငါပရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီလိတ်ယို နီအောဝ်ႏလိုႏတဲမ်း၊ နီငေါဝ်းယို နီအောဝ်ႏလိုႏဒေါ့ꩻ၊ နီခွမ်ꩻလာꩻယို နီအောဝ်ႏလိုႏကꩻကွဉ်၊ နီထွုံꩻစံႏယို နီအောဝ်ႏလိုꩻထိန်ꩻသိမ်ꩻ၊ ထွာလဲဉ်းသွူပအိုဝ်ႏလဲ့ မိဉ်ႏတဒါႏတောဝ်းပအိုဝ်ႏလိတ် မိဉ်ႏတဒေါ့ꩻတောဝ်းပအိုဝ်ႏငေါဝ်း မိဉ်ႏတကွဉ်ကꩻတောဝ်းပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻ မိဉ်ႏထိန်ꩻသိမ်ꩻတောဝ်းပအိုဝ်ႏထွုံꩻစံႏနောဝ်ꩻ၊ ထွာပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻအတာႏ တာႏဝွန်ႏ တကေႏတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ နီလိုꩻမျိုꩻဖေႏနေး ကအောဝ်ႏတိဉ်ႏခွေါင်တသေႏသေႏ ဖေႏနေးကအောဝ်ႏ မွန်ဗန် ပြွူႏဖြိုတသေႏသေႏနောဝ်ꩻ၊ တဲမ်းချာသွော့ꩻနီလိတ် ဒေါ့ꩻချာသွော့ꩻနီငေါဝ်း ကွဉ်ကꩻချာသွော့ꩻ နီခွမ်ꩻလာꩻ ကျင်ꩻသွုံꩻချာသွော့ꩻနီထွုံꩻစံႏနောဝ်ꩻမꩻ အီႏပြွူႏဖြိုမွန်ဗန် တနွောင်းနွောင်ꩻသေႏသေႏနောဝ်ꩻသွူ။

အကျောင်ꩻအောဝ်ႏမꩻ အကျိုꩻအောဝ်ႏ ကရိုꩻဒါႏငေါဝ်းယိုအတွိုင်ꩻ နီကမာꩻဒါႏထာꩻမာꩻယိုနောဝ်ꩻ ပွိုးတမုဲင်ꩻ အကျောင်ꩻပျုနုဲင်းမုဲင်ꩻမွော့ꩻ မာꩻဗာႏကရိုꩻယို အောဝ်ႏလိုႏသေစဲင်း အောဝ်ႏလိုႏသေချာငါႏ နောဝ်ꩻသွူ။ လာတင်ꩻကျွစ် နေင်ႏမဲ့လာမဲ့အကို ပအိုဝ်ႏယိုꩻယာႏကမာꩻဒါႏ တင်ꩻပြွတ်(ဆို့ꩻလူႏကျောင်ꩻ) ကလဲ့ပူႏဇောႏဒါႏမေႏ ကအွဉ်ႏစွဒါႏမေႏကွင်ႏ(မေႏကျောင်ႏ) ကကန်းတော့ꩻဒါႏမွိုးဖာ လိုꩻဖြားလိုꩻတန် ကထင်ႏဗာႏကျောင်ꩻကန်ႏ စတဲင်ထာꩻမာꩻတွိုင်ꩻ ထာꩻမာꩻတွိုင်ꩻနောဝ်ꩻ ပွိုးတမုဲင်ꩻပါႏတမုဲင်ႏ ကရိုꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏသေစဲင်းစဲင်းငါႏ ဝင်ꩻပငါပရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ အောဝ်ႏမွိုးစိုးဖါစိုးမာꩻလွဉ် ယိုꩻယာႏထွုံႏစံႏ အောဝ်ႏလွဉ်တွော့ꩻ ဝတ္တရာꩻအလꩻမာꩻဗာႏ တာႏဝန်ႏအလꩻမာꩻဗာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုꩻထွာတောဝ်း အောဝ်ႏလိုႏသေစဲင်းငါႏ အကျောင်ꩻခရာႏ၊ မိဉ်ႏသေစဲင်းအကျောင်ꩻခရာႏနောဝ်ꩻမꩻ နီကမာꩻဒါႏထာꩻမာꩻယို အီႏသေလွဉ်အတန်ႏဖိုꩻ အီႏသေအွဉ်ႏရေꩻလွဉ်နောဝ်ꩻသွူ။ ကထွာဒါႏလိုꩻတန် ဆကီသားဖုံႏလဲ့ ပွိုးထာꩻမုဲင်ꩻမာꩻ ရေႏရွယ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻတွော့ꩻ မာꩻဗာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏခြုဲင်း အောဝ်ႏလိုႏသျင်ꩻနယ်စဲင်းစဲင်းငါႏ လိုꩻပေႏ ဆꩻလ ပိုလီꩻသီးဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. မုဲင်းကောင် Institute ပွယ်ꩻခေးပြုဲင်ႏလိတ်ကို ကလꩻဒါႏ ပထမဆုꩻ၊ သုခမောင်ႏ ဒုံပင်တွန်ႏ ကျောက်တလွုံꩻတန်လိတ်မူ