တယံတဝ်း

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အထာꩻယူႏယိုနဝ်ꩻ သꩻလဲင်ႏပေႏစွဉ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်စွဉ်ႏအကျောင်ꩻထာꩻမုဲꩻတဲင် အခိုဖြားလဲ့နဝ်ꩻ၊ အခိုတလောင်ꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ အခိုပေႏလဲ့နဝ်ꩻ "လိုꩻမူႏဒါႏလိတ်ယိုနဝ်ꩻ တဟဝ်တဝ်း၊ ဟဝ်တောႏလမ်းတဝ်း၊ ဟဝ်နေးထူႏတဝ်း"ဒေါ့ꩻလွနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ပေႏတန်ဖြားဆား အထာꩻယူႏတွေꩻ ကထွာလွဉ်နုဲးနဝ်ꩻခါ အလင်တမွေးတဝ်း ဝွေꩻသီးလိုꩻခိုနဝ်ꩻ တဒါႏတဝ်းလိတ်လုဲꩻ၊ လိုꩻမူႏနဝ်ꩻ သမ်းဒါႏလဲဉ်း ဝွေꩻသီးလိုꩻခိုတဲင် ဝွေꩻသီးတရေႏပေႏ၊ ဝွေꩻသီးဝင်ꩻသꩻတဲင် ဝွေꩻသီးဒေါ့ꩻထန်ႏနုဲးနဝ်ꩻသွူ။ ဝွေꩻသီးလိုꩻခို ကဒေါ့ꩻ ကထုမ်ႏဒါႏအပဲစ်နဝ်ꩻ "လိုꩻမူႏဒါႏလိတ်ယိုနဝ်ꩻ အသုံꩻတဝင်ႏတဝ်း၊ ဒေါ့ꩻဖေႏဝွေꩻသီးတဲ့ တနာႏတဝ်းဒွုမ်လိုꩻခိုငဝ်း၊ ဒါႏစွဉ်ႏဒျာႏ ဖေႏဝင်ꩻမူႏဝင်ꩻခိုလိတ်လွုမ်ꩻ" အဒေါ့ꩻလွနုဲးနဝ်ꩻခါ ဟွုန်ဗာႏစွဉ်ႏနား၊ ထီႏဗာႏစွဉ်ႏမဲ့နဝ်ꩻသွူ။ ကထင်ႏစဲစ်ဆေꩻချာ ဝွေꩻသီးနဝ်ꩻခါ တဒါႏလွတဝ်းလိတ်ဟော်ꩻ၊ တဒါႏလွတဝ်း လိတ်တဲမ်းသားဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ "လိုꩻမူႏတနာႏတဝ်း လိုꩻခိုငဝ်း"ကရိုꩻနဝ်ꩻ လိုꩻခိုတကျတဝ်း၊ လိုꩻခိုတယံတဝ်း၊ အံႏလွဉ်ꩻကြွို့ꩻမာမူႏ ထာꩻလုပ်ꩻထာꩻမာꩻ၊ မာမူႏကလုပ်ꩻမာꩻ ကလꩻနဝ်ꩻခါ လိုꩻခိုသီးသိမ်ꩻထူႏတဲင် နွို့ဆေꩻအွꩻဒဝ် သုံꩻလော်လီးလော်လယ် ကထင်ႏမာꩻအာနုဲးနဝ်ꩻခါ ကထွာလိုꩻမူႏလဲ့ အမျိုꩻနာႏလိုꩻခိုငဝ်း တမွေးတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ နုဲးယိုလဲင်ႏခါ ကထီႏဗာႏနဝ်ꩻ လိုꩻမူႏနဝ်ꩻအဝ်ႏလွေꩻသွို့ꩻခြံကို၊ တွိုႏလိုꩻခိုနဝ်ꩻလဲင်ႏခါ အုံဒျာႏလမ်း အွꩻဒျာႏနေင်းထီ၊ မီႏလွေꩻသွို့ꩻခြံကိုလဲ့ ခွုမ်မာꩻခန်း တစူးတစိꩻပေႏတဲင် လယ်ႏတောဒျာႏတခြာကို၊ ခြေင်းထုမ်ႏတောဒျာႏ ထာꩻသောင်ꩻထာꩻသား၊ တွိုႏမာလိုꩻမူႏနဝ်ꩻ ထွို့ꩻနံႏခြံကိုထွူတဲင် လင်ꩻဗာႏဖျင်ထီ၊ လင်ꩻထွူထီတဲင် ဒွိုႏသွတ်ꩻဗာႏဖျင်၊ ဒွိုႏသွတ်ꩻထွူ ဝွေါ့ဒဲဉ်ဟန်ႏတဲင် အွဉ်ႏတံꩻဖေႏဗာႏကဒွိုန်း၊ တွိုႏလိုꩻခိုနဝ်ꩻ ဟွာႏစူအံႏဆောင်းနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ မီႏနုဲးနဝ်ꩻလဲင်ႏခါ လိုꩻမူႏလဲ့ အမျိုꩻနာႏလိုꩻခိုငဝ်း တမွေးတဝ်း။ လိုꩻခိုသီးအမျိုꩻယို လွူးပိုလွူးမာ ဝင်ꩻရိုꩻနုဲးနဝ်ꩻ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ အိန်ႏထောင်ႏမုꩻ လမ်းတဗာႏ ယံကစီꩻပွာꩻ၊ ယံကထင်ႏထို၊ ယံကသာႏယာႏနဝ်ꩻ လိုꩻခိုနဝ်ꩻ ထွာအထျꩻ၊ စီꩻပွာꩻရေꩻ တထွာတဝ်း ယံကထွာနဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻလုပ်ꩻမာꩻဗာႏ၊ လုပ်ꩻမာꩻထာꩻအမျိုꩻမုဲꩻတရိုꩻတဝ်း လိုꩻခိုနဝ်ꩻ အွဉ်ငါရီးဗာႏ ဆငါလွဉ်းလွဉ်း၊ လိုꩻမူႏနဝ်ꩻ ထွေလွဉ်ꩻကြွို့ꩻဆချာသားလွုမ်ꩻ၊ တွိုႏယိုလဲင်ႏခါနဝ်ꩻ "ယိုနဝ်ꩻ လိုꩻခိုထာꩻမာꩻ၊ ယိုနဝ်ꩻ လိုꩻမူႏထာꩻမာꩻ" ခွယ်ꩻချာꩻဝင်ꩻနုဲးနဝ်ꩻတဲင် လိုꩻမူႏကထိန်ꩻဗာႏ၊ ကဗဗာႏ လိုꩻပေႏနဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးတယူႏတဝ်း၊ ယူႏစွဉ်ႏဒျာႏ ဝွေꩻသီးသက်သာႏအီနဝ်ꩻလွုမ်ꩻ။ ကထွာလိုꩻမူႏနဝ်ꩻ ငင်းလောင်းဗလိုꩻပေႏတဲင် စူနဝ်ꩻခြင်းဗာႏနံႏ၊ တွဲႏဗာႏဟံႏလောင်ႏ၊ သူးဗာႏဖျနဝ်ꩻ ကထွာလိုꩻခိုသီး ထီႏယူႏစဲင်းင်းသွော့၊ အမဲဉ်ႏနုဲးနဝ်ꩻလဲင်ႏခါ လိုꩻခိုသီး အဝ်ႏလိုႏနာႏဒျာႏ လိုꩻမူႏငဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ အိန်ႏထောင်ႏမုꩻ လမ်းတဗာႏ ယံပျောႏသွင်ႏ သာႏယာႏဗာႏနဝ်ꩻ လိုꩻခိုသီးယို ထွာအထျꩻတဲင် လိုꩻခိုသီးဝတ္တရာꩻအတွိုင်ꩻ မဉ်ႏလွောက်ꩻနာႏနဝ်ꩻ ပိုဖါတမာဝါꩻ တလမ်းလွုမ်းနဝ်ꩻ ပျောႏသွင်ႏသာႏယာႏမုꩻ ထွာဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ယိုလဲင်ႏခါနဝ်ꩻ ကွိုꩻအံႏလွဉ်ꩻဒျာႏ လိုꩻမူႏဖုံႏ၊ လိုꩻခိုနုဲးနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏအာဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ပါꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ လွꩻဗုဲင်လွꩻလုပ်ꩻ လွꩻမာꩻထာꩻတဲင် အုဲႏစွဉ်ႏဒျာႏအမာ ၂-၃ဖြာꩻ၊ ဝွေꩻကအုဲႏမာနဝ်ꩻ ဝွေꩻတလွူးဗာႏတဝ်း၊ ဝွေꩻအံႏလွဉ်ꩻဒျာႏ အမာနဝ်ꩻသွူ။ အမာနဝ်ꩻ လစ်ꩻမျက်နာႏအရပ်နဝ်ꩻ သမ်းအဝ်ႏတဲင် အသွꩻမီႏခွဲးမီႏမော့ꩻ အသွꩻမီႏရီနဝ်ꩻ "နာꩻအီႏလွေꩻမုဲꩻ"နုဲးနဝ်ꩻခါ ဝွေꩻဒေါ့ꩻစွဉ်ႏဒျာႏ "သဲင်ꩻလမ်းလွဉ်းဉ်း"နဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻနုဲးနဝ်ꩻစား အဝ်ႏနေသမျ နီပအိုဝ်ႏအမျိုꩻသာꩻ လင်ꩻထဲ့ဖွိုႏဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻနုဲးနဝ်ꩻခါ နာႏဒွိုန်းက ယာလံသား၊ ထာꩻတောႏသား၊ ဒဝ်သားဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ယာလံသား ဒဝ်သား ထာꩻတောႏသားနဝ်ꩻ ယားကြွို့ꩻဒျာႏ တအိန်ႏထောင်ႏ လမ်းတဗာႏလွုမ်ꩻ၊ လိုꩻလွꩻလိုꩻမာအာယိုနဝ်ꩻ ယားစွဉ်ႏဒျာႏ အိန်ႏထောင်ႏနီသွံလစ်ꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻနုဲးနဝ်ꩻခါ ကဉ်ႏအံႏလို့ဒျာႏ ပိုမာအစော့ꩻ ပိုလီꩻအစော့ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ခေတ်ယိုလဲင်ႏခါနဝ်ꩻ ဝါꩻလဲ့မာꩻ၊ ပိုမာလဲ့မာꩻနဝ်ꩻမꩻ လင်ꩻထဲ့အမဲဉ်ႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်အကျောင်ꩻမုဲꩻတဲင် အိန်ႏထောင်ႏမုꩻ လမ်းတဗာႏ သုံꩻဆောင်ႏတာႏ ပစ္စေꩻလဲ့ အဝ်ႏလိုႏဒွါႏတဖဲ့ꩻ၊ ပိုလီꩻတာႏ ပညာႏရေꩻလဲ့ လိုႏဒျာႏခေါ်ခေါ်၊ လိုꩻမျိုꩻရေꩻအတွက် ယံကထင်ႏထိုနဝ်ꩻလဲ့ ကူႏညီႏကိုဗာႏနဝ်ꩻတမျိုꩻ၊ ခွန်ကွဉ်ကိစ္စလဲ့တစား၊ ထွာဗုဒ္ဓဘာႏသာႏလိုꩻမျိုꩻတဲင် ဘဝသံႏသရာႏအတွက် အလူႏဒါႏနလဲ့ အဝ်ႏလိုႏဒျာႏတဲင် ခွုမ်မာꩻဒျာႏ တောႏတောႏတန်ႏန်ႏ တထွာတဝ်း၊ ကျိုꩻစာꩻလုပ်ꩻမာꩻတဲးတဲးဝါးဝါးနဝ်ꩻမꩻ လင်ꩻထဲ့အမဲဉ်ႏရာႏလွုမ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻခိုလွꩻ လိုꩻခိုအတွက်အချက်ဒါႏ လိုꩻမူႏသီးနဝ်ꩻလဲင်ႏခါ အဝ်ႏလိုႏသေငါႏ လိုꩻမူႏသီးဝွတ္တရာꩻနဝ်ꩻသွူ။ "မာမူႏသီးဝတ္တရာꩻ"နဝ်ꩻ - (၁) ခွုမ်မာꩻလမ်းထာꩻမာꩻ (၂) ပိုဝါꩻကထုမ်ႏလꩻလွဉ်ဒါႏ ပစ္စေꩻဥစ္စာႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏသိမ်ꩻဟဝ်ဟဝ်ဗာႏ (၃) ဝါꩻပေႏ ဝါꩻမျောင်ႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏလꩻတဝ်း (၄) ဝါꩻဖဲ့ꩻမာဖဲ့ꩻ တရျားရျားဝင်ꩻတဲင် ဖေႏသင်ꩻ/ဖေႏထွိုက်နဝ်ꩻ ဖေႏဗာႏ (၅) စပ်ဆွိုင်ꩻတွမ်ႏ လမ်းထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ လွꩻဗုဲဗာႏတဝ်း၊ ပေါင်ꩻဝင်ꩻ ထွာမာမူႏဝွတ္တရာꩻ ငတ်ꩻပါꩻနဝ်ꩻသွူ။ မာဝတ္တရာꩻ(၅)ပါꩻကိုနဝ်ꩻ အမုဲနံႏပါတ်(၁) "ခွုမ်မာꩻလမ်းထာꩻမာꩻ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ မာလိုꩻမူႏသီးယိုနဝ်ꩻ လမ်းပါႏအခြွိုင်းအခြိုꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ပိုပေႏဆားမူႏခိုလဲ့နဝ်ꩻ ထွားဗာႏထိန်ꩻဗာႏတဲင် လမ်းပါႏကိုကအဝ်ႏဒါႏ ထာꩻခွုမ်ထာꩻမာꩻနဝ်ꩻ ခွုမ်မာꩻဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ လမ်းလောင်းကီ လမ်းသောင်ထျꩻနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ လိုꩻမူႏလမ်းသားအတာႏဝွန်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ယိုခါနဝ်ꩻ တထွာတဝ်းနုဲးနဝ်ꩻ မာလိုꩻမူႏနဝ်ꩻ ဗစွဉ်ႏအပိုတဲင် လွေꩻညာꩻဗာႏ သွို့ꩻကိုခြံကို၊ အပိုပေႏနဝ်ꩻ အွဉ်ႏကုဲတဒုဲ (သုမ်း)ကိုတဲင် အမွိုးနဝ်ꩻ မာꩻဗာႏထာꩻ သွို့ꩻကိုခြံကို၊ ပိုပေႏမီႏဟို့ꩻခိုးနဲဉ်းလဲ့ ဖေႏနဲဉ်းခါႏခါႏလဲႏဗာႏ ပိုနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻမူႏသီး အတာႏဝွန်ႏဝတ္တရာꩻယိုနဝ်ꩻ တပေႏတဝ်း၊ လမ်းကီ လမ်းလ လမ်းသောင် လမ်းထျꩻ လိုꩻပေႏအတွက် တခြေ့အဲင်ႏ တကျင်အဲင်ႏ ရောႏဂါႏဝွေႏဒနာႏ ယကလွစ်ကင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ ထွားဗာႏ၊ ပိုပေႏဖုံႏ ယံကလွစ်ကင်ꩻ ဝွေႏဒနာႏနဝ်ꩻ အအံႏအအွꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ကုယာအီလိုꩻပေႏ တသီႏတမွူးလဲ့သေဗာႏ၊ ဒါႏသေꩻဗာႏ၊ ပိုပေႏယံကလက်ꩻလဲဉ်၊ ယံကလိမ္မာႏနဝ်ꩻလဲ့ ကထွာမွိုးလိုꩻမူႏနဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻဖြဝ်ႏသွဉ်သင်ဒါႏဗာႏ၊ မွိုးဖါတာႏ၊ ဖူဖီတာႏကစ ဝွေႏဖန်ႏသေချင်းခေးမုꩻနဝ်ꩻ ဒါႏဗာႏ၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻမူႏသီးထာꩻမာꩻယို တပေႏတဝ်း၊ လိုꩻမူႏဝွတ္တရာꩻယို တယိုꩻတဝ်းနေနေနော။ မီႏထောက်ထွားနေး လိုꩻမူႏဝွတ္တရာꩻနဝ်ꩻခါ မာလိုꩻမူႏယို လိတ်လုဲꩻစာႏပေႏနဝ်ꩻ ဒါႏဗာႏရင်ꩻင်ꩻ၊ အဟွုန်အထီႏလဲ့ အာဗာႏဒျာႏရင်ꩻရင်ꩻ၊ လိုꩻမူႏတဒါႏတဝ်း လိတ်လုဲꩻနဝ်ꩻ အမျိုꩻသေနာႏ တမွေးတဝ်း၊ လိုꩻမူႏသီးယို မီႏလိမ္မာႏ မီႏလက်ꩻလဲဉ်နဝ်ꩻမꩻ ကထွာပိုပေႏ ခိုမူႏနဝ်ꩻလဲ့ လက်ꩻလဲဉ်လိမ္မာႏဒါႏ၊ လိုꩻမူႏသီး မီႏတလက်ꩻလဲဉ်တဝ်းနဝ်ꩻ ပိုပေႏမူႏခိုလဲ့ အမျိုꩻလက်ꩻလဲဉ်တမွေးတဝ်း၊ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ပညာႏသျိသီး ဒေါ့ꩻသေꩻခါꩻနုဲးယိုနဝ်ꩻသွူ။ (အမွူးတကီႏ အပေႏတကယ်၊ အမွူးဟယ် အပေႏရွိုင်ꩻ) တဲ့နော၊ နီပအိုဝ်ႏမူႏဖုံႏနဝ်ꩻ ကွပ်စွဉ်ႏတဒါႏတဝ်းလိတ်လုဲꩻ၊ အဟွုန်အထီႏနဝ်ꩻမꩻ အပိုပေႏ မူႏခိုနဝ်ꩻလဲ့ တမဲဉ်ဖေႏသွဉ်တဝ်းလိတ်လုဲꩻ၊ တမဲဉ်ဖေႏလွေꩻညာꩻတဝ်းဝင်ꩻရပ်၊ မဲဉ်အွဉ်ႏအုံဗော့ꩻဗော့ꩻဒျာႏ မွိုးဖါထျꩻသေႏသေႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻမူႏမီႏဒါႏလိတ်နဝ်ꩻ "ဒါႏစွဉ်ႏဒျာႏ ဖေႏတေ့ꩻဝင်ꩻခိုလိတ်လွုမ်ꩻ"ဒေါ့ꩻလွနုဲးနဝ်ꩻ၊ လိုꩻခိုပေႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ လိုꩻမူႏပေႏလဲ့ပီပီ၊ အခိန်ႏအရွယ်ႏတွိုႏတဲင် တောႏလမ်းတောႏပါႏယိုနဝ်ꩻ ထမုဲꩻလဲ့တလွစ်ကင်ꩻတဝ်းဒျာႏရင်ꩻင်ꩻ၊ လိုꩻမူႏပေႏကဒါႏလိတ်နဝ်ꩻလဲင်ႏခါ ဖေႏတေ့ꩻလိုꩻခိုလိတ်နဝ်ꩻ ဖေႏသားလဲ့အဝ်ႏနေနေ၊ ကဖေႏဝင်ꩻလိတ်နုဲးနဝ်ꩻခါ အဆန်ꩻတမွေးတဝ်း၊ လိုꩻမူႏမဲးဖြဲးလဲ့ တရိုꩻထွိုက်တဝ်း၊ အခိန်ႏအရွယ်ႏတွိုႏတဲင် အထွာဗာႏဒျာႏရင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻမူႏတဒါႏတဝ်းလိတ်နဝ်ꩻ ဖေႏဒါႏတဝ်း ဝင်ꩻခိုလိတ်လဲ့ ခဉ်ꩻဝင်ꩻထာꩻဗꩻကိုတရိုꩻတဝ်း၊ လင်ꩻထီတရိုꩻတဝ်း၊ သွို့ꩻသောင်ခြံထျꩻတရိုꩻတဝ်း ကဒေါ့ꩻရီတေ့ꩻဝင်ꩻနုဲးနဝ်ꩻခါ ကထွာမွိုးဖါသား အမဉ်ႏသေနဝ်ꩻ အတရေႏပေႏလဲဉ်းဒါႏ လိုꩻမူႏပေႏကဖေႏ လိုꩻခိုလိတ်နဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻမူႏတဒါႏတဝ်းလိတ်နဝ်ꩻလဲင်ႏခါ ထွားခရာႏဗဟုသုတလိတ်လုဲꩻတရိုꩻတဝ်း၊ ကန်းတော့ꩻဒျာႏ ဘုရာꩻ တရာꩻ သံႏဃာႏတရိုꩻတဝ်း တဒါႏတဝ်း၊ ငမ်းကပ်သွမ်ꩻတောႏငါလဲ့ တဒါႏတဝ်းတဲင် သေစွဉ်ႏဒျာႏ သွဉ်စွဉ်ႏဒျာႏ ငဝ်းကဲအီလိုꩻခိုနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻမူႏပေႏ တဒါႏတဝ်းလိတ်နဝ်ꩻခါ ထွားခရာႏ သွဉ်ခရာႏ ကထင်ႏအဝ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ သွဉ်ဒျာႏငဝ်းကဲးအီလိုꩻခိုတရိုꩻတဝ်း၊ ကမော့ꩻဗာႏ ကထီႏဗာႏ မျက်မောက်ယိုခါနဝ်ꩻ အရွယ်ႏတတွိုႏတဝ်းဒွိုန်း လိုꩻမူႏပေႏဖုံႏနဝ်ꩻ အဒါႏအွံလဲဉ်းဒျာႏ အပေႏကိုနဝ်ꩻ ထီႏမော့ꩻသေဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ အရွယ်ႏတတွိုႏတဝ်း အမူႏပေႏဖုံႏ ကဒါႏနဝ်ꩻခါ အဒါႏလွဉ်ထမုဲꩻထျꩻ ကထင်ႏထောင်နဝ်ꩻ ဒါႏလွဉ်မူႏနံꩻပေႏဖုံႏအထျꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻမူႏပေႏဖုံႏ ကထင်ႏဒါႏတဝ်းလိတ်လုဲꩻနဝ်ꩻခါ ထွားခရာႏ ဟော်ꩻခရာႏ မာꩻသွꩻခရာႏ ပျောႏခရာႏလိတ်လုဲꩻ မီႏတအဝ်ႏတဝ်းနဝ်ꩻခါ မူႏနံꩻမꩻတမွေးတဝ်း အွိုးအပေႏကို နွတ်ꩻသွစ်ꩻနေင်ႏအရွယ်ႏနဝ်ꩻ ကဲးအီလိုꩻခိုငဝ်းကပ်ꩻနဝ်ꩻ အသွဉ်လဲဉ်းဒျာႏအသွꩻထျꩻ၊ ကိလေႏသာႏသꩻ အဝ်ႏတွယ်ꩻခြꩻလဲဉ်းဒျာႏ အပေႏကိုနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻမူႏဒါႏလိတ် အပိုလီꩻနဝ်ꩻ အသꩻဓာတ်နဝ်ꩻ လဲဉ်းထိုဒျာႏတဲင် အဒေါ့ꩻအဖြဝ်ႏ အလွေꩻအသဲင်ꩻ အုံညီꩻအဝ်ႏညီꩻဝင်ꩻလဲ့ လွိုဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ နွို့လယ်ႏဝင်ꩻခြာလဲ့နဝ်ꩻ၊ ဖြေꩻစာထာꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ စီꩻပွာꩻရေꩻဖဲ့ꩻလဲ့နဝ်ꩻ အမဲ့နားလုဲးဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻတကာႏတဝ်း လိုꩻမူႏကဒါႏလိတ်ယိုနဝ်ꩻ ကထင်ႏဖြားလွဉ်၊ ကထင်ႏတွိုႏလွဉ် အားထုတ်ဒါႏန သီႏလ ဘာႏဝနာႏအရွယ်ႏနဝ်ꩻ ဒါႏနမုꩻ သီႏလမုꩻ ဘာႏဝနာႏမုꩻ ကကျိုꩻကလꩻသူꩻနဝ်ꩻ သေဒျာႏစဲင်းဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ လိုꩻမူႏဒါႏလိတ်ယိုနဝ်ꩻ ပေႏခါအတွင်ꩻ ဆုံꩻမပိုလီꩻလဲ့နဝ်ꩻ၊ ကထင်ႏဖြားလွဉ် ဒါႏနမုꩻ သီႏလမုꩻ ဘာႏဝနာႏမုꩻလဲ့သေ၊ မျက်မောက်ဘဝယိုလဲ့ဟဝ်၊ ဘဝဇာတ်ငါအတာႏလဲ့ ကျဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻမူႏကထင်ႏဒါႏတဝ်းလိတ်နဝ်ꩻခါ ဆုံꩻမꩻသွဉ်သင် ပိုလီꩻလဲ့တဒါႏတဝ်း၊ ပိုလီꩻမီႏအွိုဆာထာꩻနဝ်ꩻ ထွားပျုပျင်ႏဗာႏ အမျိုꩻမုဲꩻလဲ့ တသေတဝ်း၊ ပိုလီꩻတတန်ႏသီတဝ်းလဲ့ သီဗာႏ၊ ကွပ်စွဉ်ႏအမွိုးမူႏတလိမ္မာႏတဝ်း၊ သွဉ်သင်အပို တဒါႏတဝ်းတဲင် အပိုကတွဲႏချာ အမွိုးနဝ်ꩻလဲ့ ဟွုန်ဗာႏထီႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ အပိုပေႏခါတွင်ꩻ ငမ်းဝင်ꩻနက် ငမ်းဝင်ꩻနိစ္စက်တဲင် အမွိုးအွဉ်ႏလွေꩻမုဲꩻလဲ့ တဗွုန်ႏတဝ်း၊ အမွိုးအွဉ်လွေꩻသေႏသေႏဒျာႏ၊ တွမ်ႏသွꩻပေႏတဖေႏအုံညီꩻတဝ်း၊ အပိုကထင်ႏတန်နဝ်ꩻခါ အမွိုးလဲ့ ထိန်ꩻတနွောင်ꩻတဝ်း၊ အုံညီꩻဝင်ꩻလဲ့ မဲဉ်မာꩻနွောင်ꩻဝင်ꩻ နုဲးကမာꩻနွောင်ꩻအမွိုးနဝ်ꩻတဲင် အသွꩻပေႏ သမ်းသတ်ဆာ၊ တွဲႏနက်ဆာတဲင် မွိုးမူႏနဝ်ꩻခါ သꩻခိုးလျားပါဝင်ꩻ၊ ထုမ်ႏရွို့ꩻဝင်ꩻ၊ ကွဲညည ကွပ်စွဉ်ႏပိုအတွက် တွမ်ႏဒုံသား ဝင်ꩻလိုꩻအမျာꩻလဲ့ တနꩻတဝ်း၊ ဝင်ꩻရွိုꩻရန်ႏအီဝင်ꩻနဝ်ꩻ ဟွုန်ဗာႏနုဲးနဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. စင်ꩻတန်ဓမ္မသာမိ
  2. အမာႏအဝ်ႏမꩻ ပျုပျင်ႏလꩻ