တယ်ႏထွင်ႏသေꩻပါ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"တယ်ႏထွင်ႏသေꩻပါ ထွုံꩻတသာ" မွိုးစိုးဖါပန် ပွိုင်းလဲင်ႏပွိုင်းရင်းနောဝ်ꩻ သꩻရက်ငါႏပိုလီꩻလောင်းတဲင် ဝွေꩻသီးထာꩻနယ်ꩻဆꩻ၊ ထာꩻနယ်ꩻယံ၊ ထာꩻမာꩻဟောဝ်၊ ထာꩻယူႏဟောဝ်ဖုံႏယို ပိုလီꩻဖုံႏ ယံသေဒါႏနုဲင်း၊ ယံအုံအောဝ်ႏမာꩻလွဉ်ꩻဒါႏနုဲင်း၊ ယံထွားနုဲင်းလွဉ်ႏဒါႏတွော့ꩻ အွဉ်ႏကုဲင်ခါꩻဖေႏလဲဉ်း ပိုလီꩻနီသွဉ်းသီးအတွိုင်ꩻ-။ အောဝ်ႏကုဲင်နီသွဉ်းသီးစိုး၊ နီစုပ်၊ နီခိန်ႏခါႏယိုလဲ့ ဆုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻတာႏ ပိုလီꩻဟောဝ်ရတနာႏဖုံႏ ယံထွားနုဲင်းလွဉ်ꩻ၊ ယံမာꩻနုဲင်းလွဉ်ꩻ၊ ယံထူႏသွုံꩻဒါႏအီအတွက်တာႏ ကထွာမွိုးဟောဝ်ဖါဒါႏ၊ ဆရာႏဟောဝ်ꩻ ခွန်စောဝ်းဟောဝ်ဖုံႏ အောဝ်ႏလိုႏတယ်ႏထွင်ႏအွဉ်ႏကုဲင်သေꩻခါꩻဖေႏအာအာငါႏ ထွုံꩻစံႏတသာယံယံဆꩻဆꩻတန်ဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ထွားမွိုင် လိုꩻဖြားကရီးခါ ကအွဉ်ႏကုဲင်ခါꩻဖေႏဒါႏနီ ထွုံꩻစံႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ဝါႏတွင်ꩻသွံလာ သွမ်ꩻစာႏဂဖုံႏ၊ တင်ꩻကျွစ်လင် ပွယ်ꩻလူႏမေႏဗိုဖုံႏ၊ တထိန်ႏလာ ပွယ်ꩻလူႏသင်္ကန်ꩻဖုံႏ၊ ဒဲဉ်ကံလာ ပွယ်ꩻခေါဝ်းပုတ်ꩻ၊ ဒဲဉ်သံလာ ပွယ်ꩻယာဂုꩻ၊ ဒဲဉ်သီႏလာ မွူးနီꩻခွိုꩻပအိုဝ်ႏ၊ ဒဲဉ်ဟားလာ ပွယ်ꩻသင်္ကျဲဉ်ႏ၊ ဒဲဉ်ရုတ်ꩻလာ ပွယ်ꩻလူးဖုဲင်ꩻ၊ ပွယ်ꩻဖစ်ပွယ်ꩻပင်ꩻစတဲင် နုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ လိုꩻဖြားအွဉ်ႏကုဲင်ခါꩻဖေႏနီ ထွုံꩻစံႏယံထာꩻနယ်ꩻယံဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီစုပ်၊ နီစိုး၊ နီခေတ်ယိုလဲ့ ပိုလီꩻဆꩻချာ ယံထွားနုဲင်းလွဉ်ꩻဗာႏ ထွုံꩻစံႏဟောဝ်၊ ထာꩻနယ်ꩻယံ၊ ထာꩻယူႏဆꩻဖုံႏယို အောဝ်ႏလိုႏထွင်ႏသေꩻခါꩻဖေႏငါႏ နီပိုလီꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ၊ ဒါႏမို့ပညာႏ၊ အာမို့ဥစ္စာႏ၊ ထွာမို့မနုဿာႏဖုံႏနောဝ်ꩻ စွိုးခွိုꩻ ဘာႏသာႏ အကျိုꩻကအောဝ်ႏအီငါႏ ထွုံꩻစံႏတသာဖုံႏယို အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏကုဲင်ခါꩻဖေႏအာအာငါႏ ပိုလီꩻဆꩻချာနောဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းခွေသွဉ်း တဲမ်းလိတ်သား ကယူႏထွားလွေꩻအလꩻ ထာꩻနယ်ꩻယံ၊ ထာꩻနယ်ꩻဆꩻ၊ ထွုံꩻစံႏဟောဝ်ဖုံႏနုဲင်းလယို နီမဉ်ႏအွဉ်ႏကုဲင်ဖေႏဗာႏ ပိုလီꩻဆꩻချာဖုံႏနောဝ်ꩻ လွိုးရဟောဝ်နဲ ယူႏနုဲင်းနောဝ်ꩻ- ၁။ မွူးနီꩻစွိုးခွိုꩻအာႏဇာႏနီႏ (ဖြားဗွာလှဖေ တဲ့သွုမ်ꩻနီꩻ) ၂။ မွူးနီꩻ-တွိုက်ꩻတောႏလန်ႏ ၃။ မာꩻကြောင်းစင် ဟံႏတန်နီꩻ ၄။ ဆို့ꩻသိန်ႏမွူးနီꩻ ၅။ ဖြော်ချာမွိုးဖါကေꩻဇူꩻနီꩻ ၆။ ထူႏဂွုဏ်ႏအံႏဖြာႏ နီလိုꩻဒါႏနီꩻ ၇။ ထွားထွားနီပအိုဝ်ႏသမဲင်ꩻနီꩻ ၈။ လူႏခွိုꩻရွဉ်တောင်ႏတာႏနီꩻ-စတဲင်နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းခေတ်ယိုတဗာႏ ဟံႏတန်လောင်းကီ ဝင်ꩻကအောဝ်ႏမာꩻ သꩻပါလွဉ်ငါႏ "Motherday-မွိုးဗွေႏမွူးနီꩻ"ဖုံႏ၊ "ထာꩻရက်မွူးနီꩻဖုံႏ"နောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏဝင်ꩻထာꩻနယ်ꩻ၊ နီပအိုဝ်ႏမွိုးဗွေႏမွူးနီꩻ၊ ဖါဗွေႏမွူးနီꩻ၊ ဆရာႏဗွေႏမွူးနီꩻ၊ ပညာႏဗွေႏမွူးနီꩻဖုံႏယို နီအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏထွော့ခေါ်ခေါ်ယင်းဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဖြားဗွာလှဖေ ကထဲ့သွုမ်ꩻနီꩻနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွော့လဲဉ်းသွူ "မွူးနီꩻစွိုးခွိုꩻအာႏဇာႏနီႏ"အတွိုင်ꩻ ဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ လွူးဖွာꩻမွူးနီꩻယိုလဲ့ နီအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏထွော့ဖေႏ "ဖါဗွေႏမွူးနီꩻ"နဲ့၊ အွဉ်ႏထွော့ဖေႏဗာႏ မွူးနီꩻတမုဲင်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻလဲ့ အောဝ်ႏလိုႏယူႏကိုငါႏဝင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏခမ်းကောင် ခမ်းဒွမ် မဲ့နားကလေဗာႏထာꩻယို ကေꩻဇူꩻတကင်ꩻသာႏတောဝ်း တွမ်ႏဗွေႏဗွန်ဖြားဘဒ္ဒန္တနရိန္ဒ၊ ပထမကျောင်ꩻတန်မွဉ်ခြဲင်၊ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ ဗွေႏဗွန်ဖြား လွူးဖွာꩻမွူးနီꩻယိုလဲ့ နီအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏထွော့ဖေႏဒျာႏ "ပွယ်ꩻပူႏဇောႏဆရာႏအာစရိယ"(အာစရိယပူဇော်ပွဲ)နောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏကလꩻချာဒါႏ ပိဋကတ်သွံဘွုံႏနီꩻနောဝ်ꩻလဲ့ အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏထွော့ဖေႏ မွူးနီꩻတစွိုးစွိုးနောဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏလꩻချာ ဒေႏသနီꩻ၊ ပအိုဝ်ႏကလူႏဒါႏ လုံးသွမ်ႏ(ကျောက်စိမ်း)နီꩻ၊ ပအိုဝ်ႏကလꩻဒါႏ"ဓာတ်တောႏမွေႏတောႏ"နီꩻစတဲင်နုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏ ပိုလီꩻဆꩻချာ ဖေႏကသေထွꩻလွဉ်ꩻဗာႏ နီထာꩻမာꩻယံ၊ ထာꩻနယ်ꩻယံ၊ ထာꩻယူႏဟောဝ်ဖုံႏနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွာအီဖေႏသွော့ ထွုံꩻစံႏတသာတဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ စွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါယံ လိုꩻတန်လိုꩻသေလိုꩻဒါႏ ပညာႏအောဝ်ႏသားသီး မဉ်ႏအွဉ်ႏထွော့ဖေႏလဲဉ်းသွူ ထွုံꩻစံႏတသာမွူးနီꩻထူꩻမျတ်ဖုံႏနောဝ်ꩻ အသꩻယောဝ်ꩻဖေႏကမွန်ဗန်အီအတွက် ကထွာပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏပါꩻ/ဖြာꩻ အွဉ်ႏသွော့အရေꩻ ပငါပရာꩻတွော့ꩻ ရက်ရက်ပဲင်ꩻပဲင်ꩻ၊ ထွူႏထွူႏတွုမ်တွုမ် အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏရေꩻမာꩻလွေꩻရောင်သွော့ဝင်ꩻ ပငါပရာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ဖြားဗွာလှဖေ ကထဲ့သွုမ်ꩻနီꩻ တောႏလင်ꩻလောင်း(၅)နီꩻနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွော့လဲဉ်းသွူ မွူးနီꩻစွိုးခွိုꩻအာႏဇာႏနီႏလဲ့ ကွိုန်ꩻကွိုန်ꩻဟွိုင်ꩻဟွိုင်ꩻ တမာꩻရောင်လွတောဝ်း၊ သꩻတပါရောင်လွတောဝ်း၊ ထွူႏထွူႏတွုမ်တွုမ် တအွဉ်ႏရေꩻရောင်လွတောဝ်းဝင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဝင်ꩻနယ်ႏကျောက်တလွုံꩻတန်၊ နောင်ယာသုဲင်ꩻကွင်ꩻကို ဖြားဗွာလှဖေ လုံးတဲင်ႏနောဝ်ꩻလဲ့ တသေမွဉ်းဖျင်တောဝ်း၊ တသေမာꩻယံတောဝ်း၊ တသေအွဉ်ႏတောဝ်း ကောဝ်ႏဖွိုင်ꩻ၊ အထူꩻဒေႏသ(၆)အွဉ်ငါ ကတူႏကဲႏတန်သွတ်ꩻ ပိုလ်ႏကဲႏခွန်စံလွင် ဖါယာႏယာႏဒျာႏသွူမွေးတဲ့ ဖါဗွေႏတာႏ လုံးတဲင်ႏ ထွားမင်္ဂလာႏအောဝ်ႏအောဝ်ႏ အီႏဆို့ꩻဖေႏ တဲးတဲးဝါးဝါး ယံယံယဲ့ꩻယဲ့ꩻငါလဲ့ အဲဉ်ထောဝ်း၊ လိုꩻလင်ထဲင်းက----။ နုဲင်း"မွူးနီꩻအာႏဇာႏနီႏ"နီꩻယို ကထွာပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻ အနီꩻနောဝ်ꩻ တလဲင်ႏတာႏ သꩻအာႏရုံႏ ဖေႏကတွိုႏဗဲင်းဝင်ꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻယံ လိုꩻကျလောင်းထွူတွော့ꩻ နီနမ်းအာႏဇာႏနီႏ ဖေႏကဗွေလဲ့ လွူးတဲင်ထင်ႏဗာႏ၊ ထွားနုဲင်းလွဉ်ꩻဗာႏ နီစွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါသား လိုꩻယံလိုꩻကျလောင်းနောဝ်ꩻသွူ။ အနီꩻနောဝ်ꩻနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻ/ပါꩻ လွူးနုဲင်းနုဲင်းသွူ သꩻအာႏဇာႏနီႏတဲင် နီဒုံကို ရပ်ကို စဲ့ꩻသားပေႏဖုံႏ၊ စဲ့ꩻသားပေႏမွိုးဖါဖုံႏ၊ အွဉ်ငါဖေႏ နီစွိုးခွိုꩻလိုꩻတန်ဖုံႏ၊ အမွိုးဖါဖုံႏ၊ ဖြားဒုံဖုံႏ စတဲင်ပုဂ္ဂိုလ်ႏဖုံႏနုဲင်းကီဖုံႏယို အောဝ်ႏလိုႏလူႏဖေႏ အဆဲင်ꩻခွမ်ꩻလာꩻနဲ့၊ လူႏဖေႏဟူနမ်းမန်ꩻနဲ့၊ အွဉ်ႏလူးဖေႏထီနဲ့၊ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏ အောဝ်ႏအမျိုꩻမုဲင်ꩻလဲ့ အွဉ်ဝင်ꩻစွဲကိုရောင်နဲ့-စတဲင် အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်မာꩻဖေႏနုဲင်းနောဝ်ꩻသါူ။ ကထွာဗဟိုႏလဲ့"မွူးနီꩻအာႏဇာႏနီႏ"နီꩻယို ထေဖေႏစဲ့ꩻသားပေႏ ဆဲင်ꩻခွမ်ꩻလာꩻနဲ့၊ အွဉ်ႏထင်ႏတိုꩻဖေႏလာတာႏနဲ့၊ စွဲကိုဖေႏစဲ့ꩻသားပေႏ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏနဲ့၊ ချꩻလင်ꩻဖေႏခင်ႏလမ်းအုံနဲ့၊ လူႏဖေႏစဲ့ꩻသားပေႏ မွိုးဖါခွမ်ꩻလာꩻနဲ့-စတဲင် အရေꩻတစွိုးစွိုးပေႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏရေꩻ မာꩻဖေႏငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ "ပအိုဝ်ႏတောႏလန်ႏရေꩻမွူးနီꩻ"နောဝ်ꩻလဲ့ နီပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻ ဖေႏကသေချာဗဲင်း နီဖြားတန်လိုꩻယံလိုꩻကျသီး ပွိုင်းလဲင်ႏခါကေꩻဇူꩻတရာꩻနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏရပ်စွုမ်ႏရာႏ စွုမ်ႏဖြာꩻ/ပါꩻ ထူႏပွုံႏတာႏ(တာႏဝွန်ႏ)ပငါပရာꩻတွော့ꩻ ဖစ်လွဉ်၊ ပင်ꩻလွဉ်ဖေႏသွူ လိုꩻဟော်ꩻဒါႏလိတ်သားတဲင် ဟော်ꩻခြုဲင်းနယ်၊ စေဗွောင်နယ်ဖေႏသွော့ ပအိုဝ်ႏသမဲင်ꩻရာႏဇာႏဝင်ႏ၊ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻထွူ နီဒုံကို၊ နီရပ်ကို၊ နီနယ်ႏကို၊ နီပအိုဝ်ႏကို လိုꩻပေႏစွန်ꩻထီကထင်ဖြာꩻ၊ အောင်ႏလိတ်လꩻအယံဆုꩻ၊ တဲမ်းလိတ်လꩻအယံဆုꩻ၊ မာꩻစွိုးခွိုꩻထာꩻမာꩻအယံဆုꩻဖုံႏယို အွဉ်ဝင်ꩻအောဝ်ႏလိုႏဖေႏအာႏရောင်ငါႏဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏဖြားတန်ယံ/ဖြားတန်ထင်၊ ဖြားတန်အွဉ်ငါဒါႏသီးအပွုံႏတာႏ၊ စွိုးခွိုꩻအကျိုꩻကအောဝ်ႏငါႏပွုံႏဖုံႏနောဝ်ꩻ အွဉ်ဝင်ꩻအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်နယ်ဖေႏငါႏ ပိုလီꩻလိုꩻပေႏဆေꩻချာဖုံႏယိုနောဝ်ꩻသွူ၊ ဖြားတန်ပွိုင်းလဲင်ႏသီး သမဲင်ꩻအဲဉ်ႏဒျာႏလဲ့ အောဝ်ႏလိုႏခြုဲင်းနယ်ဖေႏပါငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ လွူးဖွာꩻမွူးနီꩻယိုလဲ့ နီအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏထွော့ဖေႏလဲဉ်း နီပအိုဝ်ႏတာႏ မွူးနီꩻထူꩻတနီꩻနီꩻနောဝ်ꩻသွူ၊ ခွိုက်အဗွေႏဖြား ကအောဝ်ႏတွင်ꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏထွော့ဖေႏမွိုင်မွိုင်ငါႏလဲဉ်းသွူတဲင် မဉ်ႏတွိုႏဝွေꩻဗွေႏလွူးဖွာꩻမွူးနီꩻနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏ တခမ်းထီလွုမ်းလွုမ်း အွဉ်ဝင်ꩻအောဝ်ႏလိုႏ ထင်ႏကန်းတော့ꩻရောင်ငါႏဝင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းခွေသွဉ်း တဲမ်းလိတ်သား ထာꩻယူႏအနေႏ မဉ်ဖေႏထွာငါႏ၊ မဉ်အွဉ်ႏကုဲင်သေꩻခါꩻငါႏ ပိုလီꩻဆုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻတာႏ ထွုံꩻစံႏဟောဝ်၊ ထွုံꩻစံႏတသာဖုံႏနုဲင်းကီယိုတဲင် ကထွာဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻသေလိုꩻဒါႏ၊ အွဉ်ငါဒါႏ၊ ပညာႏအောဝ်ႏဗွေပုဂ္ဂိုလ်ႏသီးဖုံႏ မဉ်ႏအွဉ်ႏထွော့ ဗက်ꩻခြွူႏလွေꩻဖေႏဒါႏနောဝ်ꩻ မဉ်ႏအွဉ်ႏထွော့ ဗက်ꩻခြွူႏလွေꩻဖေႏဒါႏနောဝ်ꩻ လွိုးရဟောဝ်ဟောင်း ယူႏနုဲင်းနောဝ်ꩻတွော့ꩻ တဲမ်းနယ်လွေꩻဗာႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကထွူလဲဉ်းဒါႏ အခိန်ႏခါႏကိုနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏဖုံႏယို ပွိုးစွဉ်ႏသေထွꩻတောဝ်းသမဲင်ꩻ၊ သေထွꩻတောဝ်း နီဖြားတန်ပွိုင်းလဲင်ႏသီး ဂွုဏ်ႏကေꩻဇူꩻတဲင် လိုꩻသꩻရက်ခွိုꩻချာ ပအိုဝ်ႏလောင်းယို ဆေ့ꩻခြောတန်နောဝ်ꩻသွူ။ ပွိုင်းလဲင်ႏခါ အဖါဖြားထွာသွူ ပအိုဝ်ႏကေꩻဇူꩻဗွေႏလဲ့ ကထွာပိုလီꩻဖုံႏ ထွိုင်ႏတသေထွꩻလွဉ်ꩻဗာႏတောဝ်း အဖါဖြားခရာႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏကွုတ်တသဉ်ထိုꩻ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻဘာႏသာႏလဲ့ အောဝ်ႏဟွိုန်ထွꩻ၊ ထီႏထွꩻဗာႏအာတန်နောဝ်ꩻသွူ။ အာႏဇာႏနီႏယံ နီဖြားတန်သီး ပွိုင်းလဲင်ႏခါ နီပအိုဝ်ႏ ဖေႏကလꩻချာခမ်းထီဟံႏနယ်ႏဧရိယာႏတွက်တာႏ စွဉ်ꩻသွီႏစွဉ်ꩻယာႏ သီပြာႏစဲ့ꩻပွယ်ꩻခြာ၊ ကွုန်ချာနက်ယင်းနုဲင်းယိုခါ စလꩻချာခမ်းဒေႏသ တစူးတစိꩻတာႏပေႏလဲ့ စာအံႏရောင်တောဒျာႏဝင်ꩻ၊ ယိုနောဝ်ꩻ ပွိုးစွဉ်ႏ သꩻရက်ခွိုꩻအဲဉ်ထောဝ်းအကျောင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကထွူလဲဉ်းဒါႏ အခိန်ႏခါႏယံတွင်ꩻ ပွိုးစွဉ်ႏ နီတမာꩻဖေႏတောဝ်း မွူးနီꩻအာႏဇာႏနီႏဖုံႏ၊ တောႏလန်ႏရေꩻမွူးနီꩻဖုံႏ၊ မာꩻစွဉ်ႏလဲ့ မာꩻတဖြောဝ်းဖြဲ့ကြွို့ꩻထာꩻဖုံႏ၊ တသေစဲင်းစဲ့ရောင်တောဝ်းဝင်ꩻဖုံႏ၊ တသေနာႏတောဝ်း အကျောင်ꩻလံꩻခရာႏဖုံႏနောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏဖုံႏ သꩻရက်ခွိုꩻအဲဉ်ထောဝ်း၊ သꩻရက်ခွိုꩻဆေ့ꩻ၊ ပွိုးစွဉ်ႏပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻ သꩻရက်ခွိုꩻအဲဉ်ထောဝ်းတဲင် အရက်တောဝ်းအခွိုꩻတွော့ꩻ အချင်ꩻချင်ꩻ အံႏတေက်ꩻနျꩻလူႏလုဲင်ႏချာဗော့ꩻဝင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပွိုးနောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏဖြာꩻ သꩻရက်ချာစွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻ ဖေႏကပေါႏဖြွိုထန်ႏချာယင်းဝင်ꩻ ပငါပရာꩻနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏထွော့အာအာဖေႏသွော့ ထွုံꩻစံႏတသာ မွူးနီꩻဖုံႏအကျောင်ꩻ ခွေသွဉ်းတဲမ်းတမာꩻလွေꩻဗာႏခွိုꩻပအိုဝ်ႏသီး ကားကအောဝ်ႏနောဝ်ꩻသွူဩ။ နမ်းသꩻနီပါꩻ ယံချံꩻသာႏလွသွော့ဝင်ꩻ ပငါပရာꩻဖုံႏထွူတဲင် ခွိုင်းယိုမာꩻငါ ပအိုဝ်ႏတွိုင်ꩻ သꩻရက်ချာခွိုꩻ ယံကလွူးထန်ႏသွော့ဝင်ꩻ တလာလာတွော့ꩻ အွဉ်ႏထွော့အွဉ်ႏကုဲင်သေꩻခါꩻပါဗဲင်းသွော့ဝင်ꩻ ထွုံꩻစံႏတသာဟောဝ်ဟောဝ်ယံယံအကျောင်ꩻ- တွမ်ႏမေတ္တာႏတဲင်[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကံႏထွိုက်ရော့ꩻ(ပင်သာႏ)(
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်(၅၀)၊ မဲ့ငါ(၂၃)