တုတ်ကွေးရောႏဂါႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

‍‍‍‍‍‍‍‍တုတ်ကွေးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ တခြေ့အဲင်ႏတွော့ꩻ အထွာလွဉ်ဗာႏဒျာႏသွူ။ တခြေ့အစွူႏသားအဲင်ႏထွူ မီႏလꩻ သွံနီꩻတွမ်ႏ သူနီꩻအခါႏလယ်ႏကိုမꩻ ရောႏဂါႏလက္ခဏာႏအီႏပေါႏလွဉ်သွူ။ ရောႏဂါႏယိုတမျိုꩻနဝ်ꩻ ထွာစွော့ꩻစꩻ၊ ပေါႏစွော့ꩻစꩻနေးဒျာႏထာꩻကဲဉ်းအာအာ၊ ကပေါႏစစနဝ်ꩻ အခွꩻစွူႏလောႏလွဉ်၊ အုံထာꩻခွꩻလွဉ်၊ စူခင်ႏကတူႏဖုံႏအဲင်ႏလွဉ်၊ ကတူႏဆာတမွိုꩻတမာꩻထာꩻတဲင် ကုဲင်းဆာအာဒျာႏ မဲ့ဗꩻချာ၊ မဲ့တနျာႏထွူ မဲ့ထီဖုံႏဗွေလွဉ်၊ အလျားတဲ့ထင်ႏမွိုင် တွိုႏထင်ႏစွဉ်ႏ (၁၀၃)တွမ်ႏ(၁၀၅)အခါႏလယ်ႏကို၊ မဲဉ်အံႏမဲဉ်အွꩻတဝ်းထာꩻ၊ အော့ꩻဒါႏထာꩻ၊ လိုꩻပေႏဖုံႏနဝ်ꩻ အကုဲင်းထင်ႏဒါႏ၊ ဒေါ့ꩻတမွိုꩻဒါႏထာꩻ၊ မီႏလꩻသွူသွံနီꩻနဝ်ꩻ ကွပ်ပွိုးစွဉ်ႏဒျာႏ တသိုꩻထန်ႏဗာႏအာငါႏတဲင်၊ ဆီႏသွင်ႏ၊ ယင်လဲင်ႏလဲင်ႏတဲ့ ဓာတ်ကုဲင်းလွေအာဒါႏထာꩻသွူ။

အထွာနုဲင်းယိုမီႏထွူနဝ်ꩻ အုံထာꩻဟဝ်ချာယင်း မီႏလꩻနီနီꩻရပ်နဝ်ꩻ နမ်းစူခင်ႏဖုံႏအဲင်ႏတွော့ꩻ အလျားကုဲင်းထင်ႏချာယင်းဒါႏတလဲင်ႏ၊ စူႏခင်ႏလောင်းဖုံႏတဲ့ အဒီႏရူႏရူႏရာႏရာႏဖုံႏ ကုဲင်းပေါႏဒါႏ၊ ဒုတိယအလျားပြန်ႏယိုစားနဝ်ꩻ တညတဝ်းကဲဉ်းအာ၊ မီႏထွူတဲ့ အလျားချော့ꩻလင်ꩻချာယင်းနုဲင်းအလီꩻ အုံထာꩻဟဝ်လွဉ်ချာယင်းဒျာႏသွူ။

ကုꩻလွံꩻလာꩻနယ်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ရောႏဂါႏယိုတမျိုꩻနဝ်ꩻ အကူꩻစပ်ဒါႏဝင်ꩻတဲင် ရောႏဖေႏနေးကကူꩻစပ်လꩻမွိုန်း လိုꩻလင်နဝ်ꩻ ကအဝ်ႏခံႏဗာႏဒါႏ ရောႏဂါႏဝွေႏဒနာႏသားယို ဖေႏထန်ႏလမ်းလꩻတဝ်း၊ အွဉ်ႏအုံစွူစွူဗာႏခင်ႏလမ်းဗေင်ႏ၊ ချင်ႏထောင်ႏကိုသွူ။ မီႏတမွေးတဝ်း၊ မီႏထန်ႏဒျာႏအထန်ႏ၊ မီႏလွေꩻအုံထေ့အဝ်ႏရောင်ꩻဒျာႏတွမ်ႏ လိုꩻလောင်ႏလိုꩻလင်ဖုံႏနဝ်ꩻ ဝွေꩻကသာထန်ႏဒါႏ တလီꩻအကို ရောႏဂါႏသေ့ꩻပါလွဉ်ꩻတဲင် ကူꩻစပ်တေားတေားဒါႏဝင်ꩻ မာꩻဆော့ꩻမာꩻဆာပါဒါႏဝင်ꩻလင်သွူ။

  1. ဖေႏအံႏဒဲဉ်ပျုတ်ထီပနဲဉ်ႏနဲဉ်ႏ၊ ဆျာဒီႏသွတ်ꩻတွမ်ႏ အရောင်ꩻအရာႏမျိုꩻဖုံႏငါနော။
  2. ကထွာစစနဝ်ꩻ တသီႏနမ်းမန်ꩻလဲ့သင် တသာႏလဲ့သင် အွꩻဖေႏသွော့ꩻတဝန်ႏ။
  3. ကတူႏဆာဖေႏနေးကသက်သာႏနဝ်ꩻ ထူႏခွမ်ꩻလာꩻတဖွူꩻတွော့ꩻ အွဉ်ႏစိုပ်ꩻဖေႏထီခွꩻခွꩻ၊ ထီခဲꩻ(ရေခဲ)တဲ့လꩻဒျာႏ၊ အွဉ်ႏစိိုပ်ꩻမီႏထွူ ထေထန်ႏစေ့ꩻကြောင်းကြောင်းထိုꩻအထီတွော့ꩻ အွဉ်ႏဒင်ႏဖေႏသွော့ကတူႏလောင်း။
  4. အွꩻဖေႏသွော့ထီလွံꩻခွꩻ၊ သောက်ꩻသွီထီ မောက်ꩻစောက်ꩻထီဖုံႏ။
  5. ထူႏခွမ်ꩻလာꩻတဖွူꩻ မာꩻတလွုံꩻလွုံꩻ ဖေႏအလျားတွော့ꩻ အွဉ်ႏဆောင်ꩻဖေႏသွော့ ကဆာဒါႏခင်ႏလမ်း။
  6. ရောႏဂါႏဖေႏနေးကထွာဗာႏမွုန်းနဝ်ꩻ ဖေႏအဲင်ႏမွုန်းသွော့တခြေ့၊ ခိန်ႏဗေင်ႏတဲ့ ဗေင်ႏသော့ꩻနေးသွော့ ချင်ႏထောင်ႏ၊ မီႏထန်ႏတဖူꩻတဲ့ အီလွေꩻပါသွော့ချင်ႏထောင်ႏ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခံဗူးဆရာတော်--၏ ဇီဝကုထုံးကျမ်း