ထာꩻစာအမ်ႏလိုꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ထာꩻစာအမ်ႏလိုꩻ ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ထွာ ထာꩻမာꩻလဲန်အမ်ႏလိုꩻအာ၊ အော်ဝင်ꩻ၊ ထှောန်ႏမာꩻနှိုင်ႏစေꩻဝင်ꩻ ထာꩻမာꩻသှူ။ မဉ်ႏတမာꩻဖေႏတောဝ်းနောဝ်ꩻ ဝါးထန်ႏဝင်ꩻလမ်း တောဝ်းလဲ့ ဝါးထန်ႏထိုꩻ ခမ်းထီထှူ ဖေႏဆေ့ꩻ ထာꩻမာꩻအာႏရဲင်ꩻငိုꩻတဲ့နောဝ်ꩻ၊ အမ်ႏပှေါတ်တန်မွေးမုဲင်းဝင်ꩻတဲ့နောဝ်ꩻ၊ ဖေႏတောဝ်းဝင်ꩻ မာꩻထာꩻမာꩻတာႏ အာႏရဲင်ꩻငိုꩻတဲ့နောဝ်ꩻ ကစဒါႏ မာꩻအာညမားဝင်ꩻ နုဲင်းနောဝ်ꩻသှူ။ ထာꩻယိုနောဝ်ꩻ ထွာ ထာꩻမာꩻဖြေꩻစာလိုꩻ တောဝ်းတဲ့ လိုꩻဖုံႏယို ဝွေသီးအှောန်ႏသꩻဝင်ꩻ ထာꩻဖြေꩻစာခရာႏ၊ ထိုꩻထွာ သှိုန်ႏသယ်ႏ ထာꩻမာꩻလက္ခဏာႏ (မန်း- ကျွန်စနစ်၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာ) ဖဲ့ꩻရာတဲင် ခမ်းထီအတာႏ ထွာ ထာꩻတတရာꩻတောဝ်ႏသှူ။ လိုꩻ ဝင်ꩻကစာအမ်ႏခါꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ ထွာထိုꩻ မဲးဖြဲးတဲ့အောဝ်ႏ၊ ဝင်ꩻထှောန်ႏအမ်ႏမှိုက်တဲ့အောဝ်ႏ၊ (ဝင်ꩻစှိုင်သေꩻခါꩻတွမ်ႏ လိတ်စှိုင်စာချုပ် တောဝ်းလဲ့ သှိုန်ႏသယ်ႏ အောဝ်ႏလိုႏဖေႏချာဝင်ꩻရှောန်(ရွဉ်)အောဝ်ႏ) တွမ်ႏယင်း သှိုန်ႏသယ်ႏဖဝ ပါထှောန်ႏမာꩻနှိုင်ႏ အဓမ္မထာꩻမာꩻတဲ့အောဝ်ႏ အောဝ်ႏနေးအစားစားသှူ။ ထူႏလှူးဝင်ꩻယောဝ်း၊ မဉ်မာꩻတစှိုးစှိုးတှော့ꩻ စာအမ်ႏလိုꩻပေႏလူးစဖုံႏ၊ စာအမ်ႏ လိုꩻပေႏဆားဖုံႏယိုကဲႏ ဝင်ꩻသော့ꩻခါꩻ ထာꩻစာအမ်ႏလိုꩻကို။ ပါလာမို ထာꩻမာꩻရဲန်ႏ တွမ်ႏယင်း ကျင်ꩻဝတ္တရာꩻ ကရိုꩻဒါႏ ထာꩻကအီးရဲးပေ့ꩻ ယားဆုမ်ႏထိုꩻ ထာꩻစာအမ်ႏလိုꩻဖုံႏ၊ စာအမ်ႏလိုꩻမူႏတွမ်ႏ လိုꩻပေႏဖုံႏယို ထွာ ခင်ႏလမ်းဌာနတန် တအှောန်ႏခါꩻတောဝ်း ခမ်းအာသားအစှိုꩻအဗူႏ ကရဲန်ꩻဒါႏ ပွယ်ꩻအုံကွံ မော့ꩻခွဲးဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻသှူ။ ကုလသမဂ္ဂ ကအှောန်ႏသေခါꩻဒါႏ ထာꩻစာအမ်ႏလိုꩻ အဓိပ္ပယ်ႏနောဝ်ꩻ "အင်းပှောတ်အမ်ႏဝင်ꩻတှော့ꩻ လောက်ꩻဝင်ꩻ တောဝ်းတဲ့ နေးထူႏလိုꩻအာအာႏမာꩻ တောဝ်းတဲ့ ထှောန်ႏမာꩻနှိုင်ႏစေꩻဝင်ꩻထာꩻ၊ ဟဲ့ꩻအော်ညာꩻဝင်ꩻ၊ လဲန်အမ်ႏဝင်ꩻ၊ မာꩻအီတရှို့ꩻအာႏဏာႏ တောဝ်းတဲ့ မာꩻဆေ့ꩻခြေားထိုꩻ ဝင်ꩻအာႏရဲင်ꩻတစှိုးစှိုး တောဝ်းတဲ့ လိုꩻတဖြာꩻဖြာꩻ ဖေႏကပါငီꩻတာႏ ဖေႏရှောန်(ရွဉ်)ရဲးဝင်ꩻ တောဝ်းတဲ့ ဖေႏယောဝ်းဝင်ꩻတစှိုးစှိုး တောဝ်းတဲ့ ထူႏယောဝ်းထာꩻတစှိုးစှိုးထှူတှော့ꩻ ဟဲ့ꩻလꩻအီ လိုတသာ၊ ဒင်ႏပသာဝင်ꩻ၊ ကြုဲင်းတေားဝင်ꩻ၊ ဖေႏအုံနို့ꩻ အုံဗဉ်ႏထာꩻ တောဝ်းတဲ့ ဟဲ့ꩻဟောဝ်ခါꩻ(မန်း - လက်ခံထားခြင်း) လိုꩻ" ဖုံႏယို အရိုꩻ ထာꩻစာအမ်ႏလိုꩻ နုဲင်းနောဝ်ꩻသှူဩ။

ခရစ်နေင်ႏ ၂၀၁၁ ဗာႏကို (အမေရိကဲန် ခမ်းခြှောန်းဗူႏသီး ခမ်းထီလောင်းလင်ဖုံႏတာႏဌာန) ဖေႏသေလိတ် ကမော့ꩻခါꩻဒါႏ ထာꩻစာအမ်ႏလိုꩻခရာႏဖုံႏ

အရန်း ၁Trafficking and Violence Protection Act (TVPA) ခမ်းထီ ထူႏနာႏငေါဝ်းဖေႏဗွေဗွေ ထာꩻဖြေꩻစာလိုꩻ တွမ်ႏ ရဲးကမ်းထာꩻ အဲက်ဥပဒေသီး အဖှိုႏသွတ်ꩻ ထာꩻအှောန်ႏထော့)

အရန်း ၂(ကအီးနာႏငေါဝ်း (TVPA) တာႏ ကမာꩻလွေꩻထာꩻ စူခြောင်ꩻအောဝ်ႏ)

အရန်း ၃ (ကအီးနာႏငေါဝ်း (TVPA) တာႏ မာꩻခါꩻထာꩻခြောင်ꩻ အဲန်တောဝ်း) စူခြောင်ꩻ လိတ်ခြောင်ꩻအဲန်တောဝ်း