မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ထာꩻဆော့ရောႏဂါႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"ထာꩻဆော့ရောႏဂါႏတွမ်ႏ တသီႏနယ်ꩻဒွေါင်ႏ"

ထာꩻဆော့ကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ လိုꩻတွိုင်ꩻကဲဉ်းအာအာ အဝ်ႏမော့ꩻဗာႏဖိုဒျာႏ၊ ဝင်ꩻကမော့ꩻလဲ့ အဝ်ႏထီႏဗာႏဖိုဒျာႏ ကဲဉ်းအာအာလဲ့ တစဲင်းတဝ်း၊ ဖေႏကစဲင်းတွော့ꩻ တဲမ်းနယ်လွေꩻဗာႏ ထာꩻဆော့ရာႏဂေါႏအကျောင်ꩻ တစူးတစိꩻသွူ။ ထာꩻဆော့ရောႏဂါႏ လက္ခဏာႏအကို အထင်ႏသျာꩻသွတ်ꩻ လက္ခဏာႏနဝ်ꩻ ခွꩻတနွော့ꩻလွဉ်သွူ။ လိုꩻကမော့ꩻဒါႏ ထာꩻဆော့ရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ရီးရီးအွဉ်အွဉ် ခွꩻတနွော့ꩻသွူတွော့ꩻ လျားလွဉ်သွူ။ ခါးလားကလျား ကအဝ်ႏခွꩻတွင်ꩻနဝ်ꩻ ခွꩻရိုꩻရိုꩻမွေးတဝ်း၊ တနွော့ꩻပါတဲင် သောင်ဗာႏစွဉ်ႏထာꩻ ဟွေားဟွေားဟားဟားသွူ။ ခွꩻတနွော့ꩻတွင်ꩻနဝ်ꩻ မဲဉ်ကꩻဒွုန်ဆဲင်ꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻကꩻ၊ မဲဉ်ဒို့ꩻဒွုန်ဟွမ်နုဲင်းမုဲင်ꩻဒို့ꩻ တနွောင်ꩻလတဝ်း၊ အဝ်ႏခွꩻအဝ်ႏတနွော့ꩻဒျာႏစွူစွူသွူ။

ထွိုင်ႏခွꩻတနွော့ꩻထွူနဝ်ꩻ လျားလွဉ်လုဲင်ႏတဲင် မဉ်ႏလျားသွူနဝ်ꩻ ထာꩻဆော့ꩻအာႏ အပေႏအတန်အလွောက်ꩻ မဉ်ႏတဲက်နွမ်ႏသာမိုမီတာပတာꩻနဝ်ꩻ အလျားဒီႏဂရီႏအဝ်ႏ ဖါရင်ဟိုက် အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ တရျာꩻပုဲင် တရျာꩻနီရပ်နဝ်ꩻတဲင် အအာသွတ်ꩻနဝ်ꩻ တွိုႏထင်ႏဒါႏ ပတာꩻဒီႏဂရီႏ တရျာꩻလစ်ꩻ တရျာꩻငတ်ꩻကိုသွူ။ မဉ်ႏလျားလွဉ်သွူနဝ်ꩻ ဆီႏဆေ့ꩻ၊ ဆီႏတနျာႏလွဉ်ဒါႏ၊ ကတူႏဆာ ကတူႏအဲင်ႏလွဉ်ဒါႏ၊ ဟွီညောင်ꩻဗွပ်ꩻဗပ်ꩻလွဉ်ဒါႏ၊ မဉ်အံႏတဝ်းထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ၊ ဖြောင်းကုဲင်ဖြောင်းခါႏလွဉ်ဒါႏစတဲင် လက္ခဏာႏဖုံႏယို ခံႏစာꩻလွဉ်ဗာႏဒါႏသွူ။ မဉ်ႏလျားလွဉ်သွူနဝ်ꩻ အံႏတသီႏချꩻအလျား၊ အံႏတသီႏတသိုꩻတစွိုးစွိုးလဲ့နဝ်ꩻ၊ အဝ်ႏတဝ်းလဲ့နဝ်ꩻ ပေါႏအခိန်ꩻရျူႏလဲ့ ရျူႏချာယင်းဒျာႏ၊ ပတာꩻဒီႏဂရီႏလင်ꩻချာယင်းဒျာႏသွူ။ အလျားမဉ်ႏလင်ꩻသွူနဝ်ꩻ သꩻမဲဉ်အံႏ အာဟာႏရပေါႏချာယင်းဒါႏ၊ ထီလဲ့ မဲဉ်အွꩻတဝ်းဒွုမ်၊ အုံထာꩻနဝ်ꩻ နုဲင်းယင်းဒျာႏ လိုꩻဟဝ်နဝ်ꩻသွူ။

ထာꩻဆော့ရောႏဂါႏနဝ်ꩻ တခွꩻတဝ်းစွဉ်ႏ တလျားတဝ်းစွဉ်ႏလဲ့ သွီႏကိုနဝ်ꩻ ထာꩻဆော့သား အဝ်ႏလဲဉ်းတဲင်တွော့ꩻ မဲဉ်ထန်ႏယင်းမုဲင်ꩻခါလဲ့ ထန်ႏဒျာႏသွူ။ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ ထန်ႏတနီꩻတလဲင်ႏ၊ ယဟန်ႏနဝ်ꩻ (၂)နီꩻမꩻထန်ႏတလဲင်ႏသွူ။ ထာꩻဆော့ထန်ႏခိန်ႏနဝ်ꩻ တနီꩻတွမ်ႏတနီꩻ အခိန်ႏဗွိုန်ဝင်ꩻလဲ့အဝ်ႏ၊ အခိန်ႏတဗွိုန်တဝ်းတွော့ꩻ အခိန်ႏပြောင်ꩻထိုꩻတဲ့အဝ်ႏသွူ။ ခွꩻသွူတွော့ꩻ လျားလွဉ်နဝ်ꩻ ထာꩻဆော့လွုမ်ꩻတမွေးတဝ်း၊ တုပ်ကွေးရောႏဂါႏလဲ့ ထွာဒါႏနေနေတဲင် ထာꩻဆော့နဲ့၊ တုပ်ကွေးနဲ့ကရိုꩻယို အဝ်ႏလိုႏခွယ်ꩻချာꩻဒါႏ၊ အဝ်ႏလိုႏသေနာႏစဲင်းသွူ။ တုပ်ကွေးနဝ်ꩻ ပေါႏလျားသွူလဲ့ အံႏတသီႏ၊ ဆဲ့ꩻတသီႏတသိုꩻတွော့ꩻ ပေါႏတသိုꩻထန်ႏဟဝ် တသိုꩻထန်ႏဖြောင်လဲ့ တလဲင်ႏနီလဲင်ႏလွုမ်ꩻ ကုဲင်းဟဝ်တငါဒါႏ၊ ထာꩻဆော့နဝ်ꩻ အံႏဗာႏဒျာႏတသီႏထာꩻဆော့မꩻ ပေါႏအံႏတသီႏလင်နဝ်ꩻ အလျားလင်ꩻလေႏကြွို့ꩻ တနီꩻတစိုးလွုမ်ꩻ၊ နုဲင်းမွူးရဝ်ꩻနဝ်ꩻ ခွꩻယင်းလျားယင်းဒျာႏသွူ။ ထာꩻဆော့နဲ့၊ တုပ်ကွေးနဲ့ ဖေႏကသေစဲင်း အသေႏချာႏသွတ်ꩻအနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဖေါက်သွီႏတွော့ꩻ စဲစ်ဆေꩻနေး"ခွယ်ꩻဓာတ်ခန်ꩻ"ဝေင်ꩻကိုမꩻသွူ။ စဲစ်ဆေꩻသွီႏကိုတွော့ꩻ ပေါႏမော့ꩻထာꩻဆော့ꩻသားနဝ်ꩻ တသီႏအင်္ဂလေက် တသီႏထာꩻဆော့တမျိုꩻမျိုꩻယို အံႏဖေႏအနယ်ꩻမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏ၊ အခိန်ႏမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏမꩻ ဟဝ်နွောင်ꩻသွူ။ တသီႏအင်္ဂလေက် တသီႏထာꩻဆော့နဝ်ꩻ အမျိုꩻအာတန်တဲင် ဆရာႏဝွန်ႏကဖေႏအတွိုင်ꩻ၊ ကအွဉ်ႏအံႏအတွိုင်ꩻ အံႏဖေႏဗာႏမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏမꩻ ဟဝ်နွောင်ꩻသွူ။ ထာꩻဆော့ရောႏဂါႏယို မဉ်ႏအံႏမဲဉ်တဝ်းတသီႏနဝ်ꩻ ထာꩻဆော့သားနွို့သော့ꩻ ကနောက်ꩻကိုတဲင် ခွိုက်ဒါႏအသက်အန္တရာယ်ႏ၊ မဉ်ႏဟဝ်စွဉ်ႏလဲ့ ကနောက်ꩻစွန်ꩻထီ တဗွေတဝ်းဒွုမ်သွူ။

ထာꩻဆော့ရောႏဂါႏ ကထွာဗာႏအကျောင်ꩻယို အနောက်တိုင်းတသီႏပညာႏနယ်ꩻတွမ်ႏ ခမ်းရင်ꩻ (တိုင်းရင်း)တသီႏပညာႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဗွိုန်တဝ်းဝင်ꩻသွူ။ အနောက်တိုင်း တသီႏပညာႏနဝ်ꩻ ထာꩻဆော့ရောႏဂါႏ ကထွာဗာႏယို တခြေ့အဲင်ႏတွော့ꩻ ထာဆော့သား အဝ်ႏတခြေ့ဖြောင်းကို ကူꩻနွို့လွဉ်တွော့ꩻ အသားပွါꩻအာအာ ထွာလွဉ်ထာꩻဆော့ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းရင်ꩻ (တိုင်းရင်း) တသီႏပညာႏနယ်ꩻအလꩻနဝ်ꩻ ထာꩻဆော့ယို အွꩻအာငါႏထီတနွိုင်ကို၊ ထီသေင်ႏလာႏသေင်ဖုံႏလဲ့နဝ်ꩻ၊ လူးထီခမ်း၊ လူးထီနွိုင်ခွꩻခွꩻဖုံႏလဲ့နဝ်ꩻ ရာႏသီႏဥတုအထန်ႏဖဲ့ꩻ အဝ်ႏခွꩻငါႏသွူလဲ့ တကွဉ်ကꩻတဝ်း ခွမ်ꩻလာꩻဗဉ်ႏဗဉ်ႏလုမ်ꩻလုမ်ꩻတွော့ꩻ အုံခွꩻညငါႏ၊ ခံႏညငါႏထာꩻခွꩻလဲ့နဝ်ꩻ ကုဲင်းထွာဒါႏ ထာꩻဆော့ရောႏဂါႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ထာꩻဆော့ရောႏဂါႏ ကထွာဗာႏယိုနဝ်ꩻ ပွိုးနုဲင်းယို ပွိုးနုဲင်းနဝ်ꩻ ယူႏခရာႏလိုႏတဝ်း၊ သွီႏကိုပေါႏမော့ꩻလဲဉ်း ထာꩻဆော့သားလဲ့ ကမာꩻသီနွောင်ꩻအီဒါႏ တသီႏတမျိုꩻမျိုꩻယို အကျိုꩻဟော်ꩻအတွိုင်ꩻ အဝ်ႏလိုႏအံႏလွေꩻမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏလွုမ်ꩻသွူ။ စဲစ်ဆေꩻတဝ်းသွီႏတွော့ꩻ ခွေယိုနဝ်ꩻ အလွိုးဆော့လဲဉ်းထာꩻ၊ ပေါႏသꩻယူႏအဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ခမ်းရင်ꩻ(တိုင်းရင်း)နယ်ꩻအလꩻ လုမ်ꩻလာꩻနယ်ꩻ နုဲင်းလယိုဖုံႏနဝ်ꩻ တနယ်ꩻတဝ်းလဲ့တနယ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏထူႏသုံꩻလုမ်ꩻလာꩻအီလွုမ်ꩻသွူ။

တသီႏထာꩻဆော့နယ်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ ထာꩻဆော့တွက်တာႏ နမ်းမော့ꩻသုံꩻအာငါႏ အသေႏချာႏသွတ်ꩻ တသီႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ သိန်ꩻခိုႏ အယာႏခဉ်ႏငါးကျပ်၊ အေင်ခြိမ်ꩻလာႏစော့ꩻ (မြန်မာပင်စိမ်းရွက်)အယာႏခဉ်ႏငါးကျပ်၊ တသီႏယိုနီမျိုꩻနဝ်ꩻ ထောင်းဖွန်ႏခေါ်ခေါ်သွူ သိန်ꩻခိုႏတွော့ꩻ အဝ်ႏကုဲင်အေင်ခြိမ်ꩻယိုလဲ့ ထောင်းဆားဆားခေါ်ဗာႏသွူ။ ပေါႏအေင်ခြိမ်ꩻဆားပဲစ်ꩻသွူလဲ့ သော့ꩻရော်ꩻချာယင်း သိန်ꩻခိုႏဖွန်ႏတွော့ꩻ ထောင်းညီꩻဗာႏယင်းဝင်ꩻသွူ။ ထွူနဝ်ꩻ လုံꩻတတွာခြဲက်ꩻခူꩻတန်တန်နဝ်ꩻတဲင် အွဉ်ႏလိုသဲင်ဗာႏသွူ။ ပေါႏသဲင်သွူလဲ့ သော့ꩻဟဝ်ပလဲင်ꩻကို ဒို့ꩻတဉ်ႏတဉ်ႏ၊ ဒို့ꩻဗဉ်ႏဗဉ်ႏခါꩻဗာႏသွူ။

ထွူတွော့ꩻ မဉ်ႏမဲဉ်အံႏ ရဲးကာႏကွယ်ႏအီထာꩻဆော့နဝ်ꩻ အံႏတလဲင်ႏ(၂)ဖြုံႏ၊ တနီꩻ(၂)လဲင်ႏသွူ။ ထာꩻဆော့ꩻအဝ်ႏထွာလဲဉ်းတွော့ꩻ မဉ်ႏလုမ်ꩻလာꩻအီအနေႏနဝ်ꩻ လိုꩻတန်နဝ်ꩻ အံႏတလဲင်ႏ(၅)ဖြုံႏ၊ တနီꩻ(၃)လဲင်ႏ၊ အံႏတွမ်ႏထီလုမ်ꩻသွူ။ မဉ်ႏအံႏတွမ်ႏပြးလာႏခြွူထီနဝ်ꩻ ယိန်းဒိဋ္ဌ၊ ယိန်းသေႏချာႏ နမ်းမော့ꩻသုံꩻဗာႏအာငါႏ လိုꩻဟဝ်လွဉ်အီဗာႏအာငါႏ ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။

 • ၂။ တယိုꩻသွတ်ꩻ တသီႏထာꩻဆော့ဟဝ်နယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ပေါႏလျားလွဉ်သွူတဲ့ ထူႏတွမ်ႏတကောက်ꩻကြောင်းကြောင်း ဒွူႏချာနီဆီတွော့ꩻ အွꩻချာတလဲင်ႏချင်ꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်ငါႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ထွာတဝ်းမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့ မဉ်ႏအွꩻချာနမ်းတွမ်ႏနမ်းဆီႏ စွုမ်ႏနီꩻနီꩻနဝ်ꩻ အုံဟဝ်ခြွိုင်ႏသန်ꩻ ရောႏဂါႏကင်ꩻငါႏ ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ခွန်ကုဝေထီႏဗာႏ ရွမ်ဖြုဲင်ꩻတပုဒ်နဝ်ꩻ ထွိုင်ႏသေဆီႏအကျိုꩻဟော်ꩻနဝ်ꩻ ထုဲင်ႏခမ်းသူꩻ လိုꩻကအွꩻချာဆီႏနဝ်ꩻ မနဲအဝ်ႏအာလဲဉ်းရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ၃။ တသီႏထာꩻဆော့ဟဝ်နယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ပြူးလာႏ၊ ဟန်ႏဆျာယာႏလာႏ၊ ယာမန်း(၃)မျိုꩻယို အဆေ့ꩻအအာ တတွာဝင်ꩻ သော့ꩻတွမ်ႏတသာႏဆေ့ꩻဆေ့ꩻတွဗာ့ꩻ တနီႏပဲစ်ꩻ၊ ပေါႏပဲစ်ꩻသွူလဲ့ စေ့ꩻအထီ၊ ကလꩻဒါႏအထီယို အွဉ်ႏဗဲက်ꩻသော့ꩻမဲ့တပင် နီသွံဗဲက်ꩻငါနဝ်ꩻ ထာꩻဆော့ထဲ့အီနေနေရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ တသီႏနယ်ꩻယိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏအွိုးအင်္ဂလေက်ခမ်း"ဘီဘီစီ"ရေဒီယိုကို အွဉ်ႏစွꩻလွဉ်သွူ။
 • ၄။ တသီႏထာꩻဆေ့ာဟဝ်နယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ နေင်းတသိဉ် အယာႏခဉ်ႏ ၅ိ-ယို ထူႏထိုꩻထွူ အတသာႏဖုံႏ အလာႏဖြားဖုံႏတွော့ꩻ ထောင်းပဲစ်ꩻပဲစ်ꩻ ခဲဉ်ႏဒွီႏပေႏ(ငြုပ်ကောင်း)ရာႏ (၄၅)ဖြုံႏယိုလဲ့ ထောင်းဖွန်ႏဖွန်ႏ၊ ယိုနီမျိုꩻနဝ်ꩻ ရော်ꩻသွူဝင်ꩻ နောက်ꩻလꩻလꩻတွော့ꩻ လုံꩻသွော့(၄၅)ဖြုံႏနော၊ လုံꩻထွူနဝ်ꩻ အွဉ်ႏလိုသဲင်သော့ꩻခါꩻ ပလဲင်ꩻကိုနော။

ထာဆော့ရိုꩻရိုꩻတရိုꩻတဝ်း၊ ထာꩻဆော့ဖြားတရိုꩻတဝ်း အံႏဖေႏမွူးရဝ်ꩻခိုႏ(၃)ဖြုံႏ၊ မွူးဟာခိုႏ(၃)ဖြုံႏတွော့ꩻ အံႏဗွေဗွေ(၇)နီꩻ၊ အံႏတွမ်ႏထီခွꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်ငါႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။

 • ၅။ တသီႏထာꩻဆော့နယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ မုတ်ခါး၁ိ၊ သိန်ꩻခိုႏ၁ိ၊ ယို(၂)မျိုꩻ မာꩻပဲစ်ꩻရော်ꩻဝင်ꩻ သော့ꩻထီပသာႏသာႏ နွတ်ꩻလꩻလꩻသွူတွော့ꩻ လုံꩻ(၆)လုံꩻ ပထမနီꩻနဝ်ꩻ အံႏ(၃)လုံꩻ၊ ဒုတိယနီꩻနဝ်ꩻ အံႏ(၂)လုံꩻ၊ တတိယနီꩻနဝ်ꩻ အံႏ(၁)လုံꩻ အံႏတွမ်ႏထီခွꩻနဝ်ꩻ ထာꩻဆော့စွိုးထဲ့ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ၆။ တသီႏထာꩻဆော့ထဲ့အီနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ပြူးမောင်ꩻ(၇)မောင်ꩻ၊ ခဲဉ်ႏဒွီႏပေႏ (ငြုပ်ကောင်း)(၇)ဖြုံႏ၊ မေ့တရင်း(၇)ဗေင်ႏ(မေ့တရင်းနဝ်ꩻ သွယ်ꩻဗွိုဗွိုဗာႏ)ယို(၃)မျိုꩻနဝ်ꩻ ထောင်းပဲစ်ꩻပဲစ်ညီꩻသွူတဝင်ꩻ ဆုမ်ႏပေႏကိုတွော့ꩻ လုံးခါꩻ (၇)လုံꩻ အံႏဖေႏဗာႏတနီꩻတလုံꩻသွူ။

အံႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ ပေါႏထာꩻဆော့ အီႏထန်ႏအဝ်ႏခါႏ တနားရီႏရပ်နဝ်ꩻလဲ့ အံႏခါꩻအွဉ် တနီꩻတလဲင်ႏ၊ တလဲင်ႏ(၁)လုံꩻ၊ အံႏလို့လို့ အံႏဗွေဗွေ(၇)နီꩻနဝ်ꩻ ထာꩻဆော့ထဲ့ဗာႏ အမန်ႏသေႏချာႏ ရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ တသီႏယိုနဝ်ꩻ အကျိုꩻကုဲင် (ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး)ထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ တအဲဉ်ထဝ်းသွူ။

 • ၇။ ထာꩻဆော့ထဲ့အီနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ လျꩻတခေါ့ꩻလာႏ (၇)ဗီႏတွမ်ႏအမောင်ꩻတွော့ꩻ အွဉ်ႏရော်ꩻဝင်ꩻထွူ စုတ်တွမ်ႏဂါႏထာႏလယို(၃)ပြန်ႏ။ ထွူနဝ်ꩻ ထာဆော့သားယု အွဉ်ႏဗေင်ႏပြာႏတအာတွော့ꩻ ထူႏတခေါ့ꩻလာႏစုတ်ထွူနဝ်ꩻ လဲင်ႏဗီႏဗီႏတွော့ꩻ တယ်ႏကတူႏပွစ်လင်ꩻဖေႏ ဗꩻလင်ꩻခင်ႏနုံမော့၊ ပေါႏ(၇)ဗီႏလို့လဲ့ တခေါ့ꩻယာႏယို ထူႏတွမ်ႏတစွိုးစွိုးတွော့ꩻ အွဉ်ႏဖွို့ပေါင်းဗော့ꩻဗော့ꩻဗာႏ မေႏဖါႏ၊ ပေါႏတခေါ့ꩻလာႏနဝ်ꩻသဲင်တဲ့ ထာꩻဆော့ထဲ့ဒျာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ တခေါ့ꩻလာႏဖေႏကသဲင်ယိုꩻယိုꩻတွော့ꩻ အွဉ်ႏတနꩻမေႏဆꩻꩻကီလꩻတဝ်း၊ ဟဝ်တဝ်းသွူ။

စုတ်အီဂါႏထာႏ- ဖုဋ္ဌဿ လောကဓမ္မေဟိ၊ စိတ္တံ ယဿ န ကမ္ပတိ။ အသောကံ ဝိရဇံ ခေမံ၊ ဘယံ နတ္ထိ ဃယုတ္တရံ။

 • ၈။ တသီႏထာꩻဆော့ထဲ့အီနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ကဝ်ႏစံကာꩻတုဲင်တနျာႏ အပင်ပေႏ (၃)ပင် ကထန်ႏသွိုလွဝင်ꩻ အလာႏ(၇)ဗီႏနဝ်ꩻ တဗီႏဗီႏယို ခေါက်(၃)စဲင်ႏတဲင် သော့ꩻဖွိုင်ꩻကင်၊ အပင်တထာရပ်နဝ်ꩻ ဒွေါ့ꩻ(၇)ကွို့ꩻတွော့ꩻ အွဉ်ႏဒင်ႏလွဉ်ꩻသွော့ အလာႏဆꩻကီ၊ သော့ꩻထီ(၆)ဝန်ႏနေင်း၊ ခြွူသွံထီတထီ ပေါႏအထီအဝ်ႏကုဲင် နီဝန်ႏနေင်းရပ်နဝ်ꩻ သော့ꩻတောင်းလျက်ꩻထန်ꩻ ၁-လုံꩻ၊ ၃-လုံꩻ(သော့ꩻတဲစ်ဗာႏ၊ သော့ꩻခိုမ်ꩻလꩻတဝ်း)ထွူနဝ်ꩻ အွဉ်ႏခွꩻအွꩻဖေႏ မွူးရဝ်ꩻခိုႏ တဝန်ႏနေင်း၊ မွူးဟာခိုႏ တဝန်ႏနေင်း၊ အွꩻဖေႏ တနီꩻ(၂)လဲင်ႏနဝ်ꩻ အွꩻဖေႏ(၃)နီꩻ၊ (၆)လဲင်ႏငါတဲ့ ထာꩻဆော့ထဲ့ဒျာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ ကဝ်ႏစံကာꩻလာႏထောင်ꩻနဝ်ꩻ အစီႏဖေႏကပေါႏအာနဝ်ꩻ ပသေခရာႏလိုႏတဝ်းသွူ။
 • ၉။ တသီႏထာꩻဆော့နယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ထာꩻဆော့ဖေႏကထဲ့နဝ်ꩻ ထူႏခဲဉ်ႏသဲင်(၃)ဖြုံႏ၊ မွေးတဝ်းလဲ့ (၇)ဖြုံႏတွော့ꩻ ထုမ်ꩻသော့ꩻစူယာꩻ စုတ်တွမ်ႏငဝ်းပြန်ႏဝါႏလယို(၇)ပြန်ႏထွူ တူႏခဲဉ်ႏတဖြုံႏစီႏ အွဉ်ႏတီႏတွစ်လင်ꩻသွူ လိုꩻဆောနမ်းတွော့ꩻ ဗုံသွော့မေႏနော၊ ကဗုံမေႏနဝ်ꩻ ထာꩻဆော့မဉ်ႏထဲ့တဝ်းဒွိုန်းလဲ့ ခဲဉ်ႏယို ဖေႏကနွုမ်ꩻတဟယ်ꩻပုဲင်ႏ၊ ထာꩻဆော့မဉ်ႏထဲ့လဲ့ ခဲဉ်ႏဖေႏကနွုတ်ꩻတဟယ်ꩻသွော့ ရိုꩻသွော့နုဲင်းနဝ်ꩻနော၊ မာꩻတနီꩻ မဉ်ႏဟဝ်တဝ်းလဲ့ မာꩻဖေႏသွော့ ခွိုင်းမုဲင်ꩻနီꩻနီꩻနော။

ငဝ်းစုတ်အီခဲဉ်ႏနဝ်ꩻ "အန္တော သတ္တာဟေ ပဋိနိဝတ္တိဿာမိ"ငဝ်းပြန်ႏဝါႏယိုသွူ။

 • ၁၀။ ဆော့ညထာꩻတွော့ꩻ အံႏတသီႏလင် မဉ်ႏတဟဝ်တဝ်းနဝ်ꩻ ဖောႏအံႏသွော့ တသီႏခမ်းရင်ꩻနယ်ꩻ နုဲင်းလယိုအတွိုင်ꩻနော။

အနယ်ꩻနဝ်ꩻ "ရှိန်း-ဇာ-လေးညင်း၊ ငှက်ဖျားကင်း"မန်းငဝ်းအတွိုင်ꩻ သိန်ꩻခိုႏ၊ ဇာႏတိဖိုလ်ႏရာႏ၊ လေညင်ꩻ ယို(၃)မျိုꩻနဝ်ꩻ အယာႏခဉ်ႏတွာ ထောင်းဖွန်ႏညီꩻသွူဝင်ꩻတွော့ꩻ သော့ꩻတွမ်ႏဒဲဉ်ထီဆေ့ꩻဆေ့ꩻ ကွယ်နွတ်သွူတဲင် လုံꩻတတွာသွော့ ခြဲက်ꩻခူꩻပေႏနော၊ ပေါႏသဲင်သွူတဲ့ သော့ꩻခါꩻသွော့ ပလဲင်ꩻကြောင်းကြောင်းနော။ သုံꩻအံႏနယ်ꩻနဝ်ꩻ အံႏဖေႏသွော့ မွူးရဝ်ꩻခိုႏတဖြုံႏ၊ မွူဟာခိုႏတဖြုံႏ၊ အံႏတွမ်ႏထီလုမ်ꩻနော၊ ထာꩻဆော့ မဉ်ႏတန်ငါႏလဲ့ အံႏပါမွူးယာခိုႏ(၂)နားရီႏခိန်ႏနဝ်ꩻတလဲင်ႏနော၊ အံႏထွူနဝ်ꩻ အုံလွံꩻလွံꩻနော၊ မဉ်ႏအုပ်ဖေႏနေးတသိုꩻနဝ်ꩻ ယိန်းဟဝ်သွူ။ နုဲင်းယိုအတွိုင်ꩻ မဉ်ႏအံႏလွေꩻဖေႏနဝ်ꩻ အညသွတ်ꩻ (၇)နီꩻလွုမ်ꩻ ထာꩻဆော့ထဲ့ဒျာႏသွူ။

 • ၁၁။ တသီႏထာꩻဆော့ထဲ့အီနယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ဘယတသီႏဆဲင်ႏဝေင်ꩻကို ဝင်ꩻကအဝ်ႏစာဒါႏ မန်းကဟဲ့ꩻဒါႏ "မဟော်ဂနီ"ရာႏအခူꩻယို ဖြေꩻထွူတွော့ꩻ အံႏဖေႏတနီꩻ(၂)လဲင်ႏ၊ တလဲင်ႏ(၂)ခူꩻနဝ်ꩻ ထာꩻဆော့ည၊ ထာꩻဆော့ဖြားခန်းတဲ့ ဟဝ်ဒျာႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။
 • ၁၂။ တသီႏထာꩻဆော့နယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ခြေင်ႏပင်လာႏသဲင်ဖွန်ႏတရိုꩻတဝ်း၊ ခြေင်ႏပင်လာႏသဲင်ဖွန်ႏတရိုꩻတဝ်း၊ ခြေင်ႏပင်အလာႏတသိဉ်သတ္တုထီတရိုꩻတဝ်း ကြူးအံႏအစော့ꩻဆားတရိုꩻတဝ်း တမျိုꩻတဝ်းလဲ့တမျိုꩻ မဉ်ႏအံႏဖေႏတနီꩻ(၂)လဲင်ႏ၊ မွူးရဝ်ꩻခိုႏတလဲင်ႏ၊ မွူးဟာခိုႏတလဲင်ႏတွော့ꩻ မဉ်ႏလူးဖေႏပါ ခြေင်ႏပင်လာႏခြွူထီနဝ်ꩻ ဟဝ်ဒျာႏသွူ။
 • ၁၃။ တသီႏထာꩻဆော့နယ်ꩻ ထဲင်းတနယ်ꩻနဝ်ꩻ ပေန်နျာႏခူꩻ (ဂုံညင်းဆီ)ယို ဖို့ꩻမေႏတွော့ꩻ ပေါႏထွာသွာႏလဲ့ မာꩻဖွန်ႏ၊ နွတ်တွမ်ႏထီႏတခဲင်ႏမဉ်(၉)ဖြုံႏတွော့ꩻ ဗွော့ꩻဟံးဗွိုဗွို ထျခွုမ်ႏသွော့မေႏနော။ မဉ်ႏခြုမ်ႏသွူနဝ်ꩻ ခါးလားထာꩻဆော့ကထန်ႏ အဝ်ႏခါႏ(၁)နားရီႏရပ်နဝ်ꩻ အံႏအွဉ်ဖေႏသွော့ကွို့ꩻကွို့ꩻနော၊ အွꩻသမ်းလွဉ်ꩻပါထီလျားတစ်ꩻတစ်ꩻနော။ ထာꩻဆော့ဒါဗာႏအခင်ႏ၊ ဟဝ်ဗာႏအမန်ႏရိုꩻနဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်၊ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်(၆၀)