မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ထိန်ꩻသိမ်ꩻလွသွော့

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"အွဉ်ဝင်ꩻထိန်ꩻသိမ်ꩻလွသွော့ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ" တယ်ႏစ နေင်ႏ ၁၉၉၃-ဗာႏ ဗꩻတွိုႏလွေꩻ နေင်ႏ ၂၀၀၇-ဗာႏ၊ လာစက်တင်ဘာ(၃)နီꩻကို ခမ်းပေါင်ꩻဗူႏမြန်မာနဲင်ႏငံႏတောႏ နဲင်ႏငံႏတောႏ ခွꩻညိမ်ꩻသာႏယာႏရေꩻတွမ်ႏ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻရေꩻကောင်စီအစိုႏရစူကို ဖေႏကတဲမ်းထွို့ꩻနွောင်ꩻ နဲင်ႏငံႏတောႏ လွောင်ႏဗူႏဗွုံႏ အခေႏခံႏဥပဒေႏနောဝ်ꩻ တယ်ႏစစွဉ်ႏကမာꩻလွေꩻဒါႏ စွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏ(ဟဲ့ꩻ)"အမျိုးသားညီလာခံ"ဝေင်ꩻရန်ႏတကွုန်ႏ ကျိုက္ကဆံကွင်ꩻကိုတွမ်ႏ ညောင်နှစ်ပင်ကွင်ꩻကိုနောဝ်ꩻမꩻ ပွယ်ꩻအုံကွံပေါႏထန်ႏလွဉ်ဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နေင်ႏ ၁၉၉၅-ဗာႏ၊ လာဧပြီ(၇)နီꩻ၊ ဝေင်ꩻရန်ႏတကွုန်ႏ ကျိုက္ကဆံကွင်ꩻကို နဲင်ႏငံႏတောႏအစိုႏရ ကမာꩻလွေꩻဒါႏ စွိုးခွိုꩻညီႏလာႏခံႏ(ဟဲ့ꩻ) "အမျိုးသားညီလာခံ"ကိုနောဝ်ꩻ ခမ်းနယ်ႏတွမ်ႏ တွိုင်ႏဒေႏသတန် တအောဝ်ႏတောဝ်းဒွိုန်းသား ခမ်းရင်ꩻသား လိုꩻမျိုꩻဖုံႏအတာႏ ကလꩻထွိုက်ကလꩻသင်ꩻဒါႏ အခွင်ꩻအရေꩻအခန်ꩻကဏ္ဍကို နဲင်ႏငံႏတောႏအစိုႏရ ယံကအွဉ်ႏထွော့ဖေႏ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ႏတွမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသအကျောင်ꩻ အထူꩻဒေႏသ(၆) ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ (PNO)ခမ်းထီဥက္ကဋ္ဌတန် ဘုရာꩻတကာႏဖြားတန်စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ ဒင်ႏပျꩻကွီလွေꩻဖေႏတဲင် လꩻလွဉ်ဗာႏ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ႏတွမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်စွဉ်ႏ အထူꩻဒေႏသ(၆) ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ (PNO)ခမ်းထီဥက္ကဋ္ဌတန် ဘုရာꩻတကာႏဖြားတန် စင်ꩻဖါအောင်ႏခမ်းထီ ဒင်ႏပျꩻလွေꩻဖေႏတဲင် ကလꩻလွဉ်ဒါႏ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ႏတွမ်ႏ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ (၆)ဗာႏနောဝ်ꩻ- (၁) ဝ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻတွိုင်ႏ (၂) ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ (၃) ဓနု နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ (၄) ပလောင်း နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ (၅) ကိုးကန့် နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ (၆) နာဂ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နေင်ႏ ၂၀၀၈-ဗာႏ၊ လွောင်ႏဗူႏပွုံႏ အခေႏခံႏဥပဒေႏကို ၁၀-၅-၂၀၁၈ နီꩻ ကမာꩻလွေꩻဒါႏ တခမ်းလွုမ်းချွစ် ပွယ်ꩻခံႏထူႏဆန္ဒ ၂၉-၅-၂၀၀၈ နီꩻ တပ်မတောႏကာႏကွယ်ႏရေꩻအွဉ်ငါချွုတ် ပိုလ်ႏချွုတ်ကဲႏတန်သန်းရွှေ တဲမ်းထိုꩻဖေႏစူမုဲင်တွော့ꩻ အွဉ်ႏတီႏပျꩻဌာန်းလွေꩻ ၂၀၀၈-လွောင်ႏဗူႏပွုံႏ အခေႏခံႏဥပဒေႏထွူတဲင် နေးတွမ်ႏကေႏညာႏချက် အမုဲင်၇/၂၀၀၈ တွော့ꩻ ကေႏညာႏလွေꩻဖေႏတဲင် နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻလဲ့ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ပေါႏထန်ႏလွဉ်ဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ အထူꩻဒေႏသ (၆) ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ (PNO)ခမ်းထီဥက္ကဋ္ဌတန် ဘုရာꩻတကာႏဖြားတန် စင်ꩻဖါအောင်ႏထီ ဒင်ႏပျꩻကွီထူႏဖေႏတဲင် ကလꩻလွဉ်ဒါႏ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသယို ဖေႏကအွဉ်ႏထွော့နွောင်ꩻ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ မွူးနီꩻနောဝ်ꩻ- နေင်ႏ ၂၀၁၈-ဗာႏ၊ လာအောက်တိုဘာ (၁၆)နီꩻ၊ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ၊ ကန်ႏတန်ရပ်ကွက်၊ ခမ်းထီစဲ့ꩻဌာႏနချွုတ်ရွုမ်ꩻကို ကမာꩻလွေꩻဒါႏ အထူꩻဒေႏသ (၆) ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻ (PNO)၊ ခမ်းထီကောႏမတီႏ ပွယ်ꩻအုံကွံကို ကကျွꩻထင်ႏလွဉ်ဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏလိုꩻတန်ဖုံႏ ကားကအောဝ်ႏ ကန်ႏကွက်သားအဲဉ်ထောဝ်းတွော့ꩻ "လာဧပြီ(၇)နီꩻ"ယို အွဉ်ႏထွော့လွေꩻ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏ အုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ "လွူးဖွာꩻမွူးနီꩻ"နောဝ်ꩻသွူ။ နောဝ်ꩻမꩻ နီလိုꩻမျိုꩻကလꩻလွဉ်ဗာႏ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏ (၃)ဝေင်ꩻနယ်ႏယိုနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလွိုႏလွိုႏကာႏကာႏတွော့ꩻ လꩻလွဉ်ဗာႏမွေးတောဝ်း၊ လူꩻသီးတနံသီး လင်ꩻဖန်ဆင်ꩻ အွဉ်ႏထွာဖေႏ ပအိုဝ်ႏဒေႏသမွေးတောဝ်း၊ တခေတ်ထွူတခေတ် သꩻရက်လိုꩻမျိုꩻကအောဝ်ႏဒါႏ ခေါင်းဆောင်ပေႏတန် အရန်းရန်း စွဉ်ꩻသွီႏစွဉ်ꩻသက် ကျိုꩻစာꩻတွူႏတရန်လွေꩻဖေႏတဲင် လꩻလွဉ်ဗာႏဒျာႏ၊ တနယ်ꩻမဉ်ႏဒေါ့ꩻဗာႏနောဝ်ꩻ ထွိုက်တန်ႏတွမ်ႏ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻမꩻ နီလꩻဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီကလꩻထွူလဲဉ်း နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချုပ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသယို နီအောဝ်ႏလိုႏရက်၊ နီအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏတန်ႏဖိုꩻ၊ နီအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ဝင်ꩻထိန်ꩻသိမ်ꩻ၊ နီမဉ်ႏတရက်တောဝ်း၊ နီမဉ်ႏအွဉ်ႏတန်ႏဖိုꩻတောဝ်း၊ နီမဉ်ႏအွဉ်ဝင်ꩻ ထိန်ꩻသိမ်ꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻ တနီꩻခါꩻမဲ့ꩻ သွုမ်ꩻခြေင်ချာထိုꩻဒါႏ၊ အမဉ်ႏတသွုမ်ꩻခြေင်တောဝ်းစွဉ်ႏလဲ့ ဒေႏသမဉ်ꩻနောဝ်ꩻ မဉ်ꩻပအိုဝ်ႏဒေႏသ၊ ကွယ်ႏတွော့ꩻ ပုဂ္ဂိုလ်ႏကအုပ်ချွုတ်ဒါႏ ပအိုဝ်ႏဒေႏသနောတ်ꩻ မဲ့ꩻထွာထိုꩻဒါႏ လိုꩻမျိုꩻလင်ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻတွင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ ဟောဝ်အွဉ်ႏသတိꩻငါႏလို့ဝင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကအီႏလꩻလွဉ်ဗာႏ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသယို ကနွို့လွေꩻဗာႏတွိုက်ꩻပွယ်ꩻ ပဉ်ရန်းရန်းနောဝ်ꩻ ယပ်ꩻခုဲင်ႏငါႏတောဝ်းရိုꩻကီလဲ့ တွိုႏစွဉ်ႏခေတ်မုဲင်ꩻ စုပ်မုဲင်ꩻတယောဝ်း မဉ်ႏထွာဒျာႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻစဲစ်စဲစ်တသေႏသေႏမꩻ နီပအိုဝ်ႏဒေႏသယို အီႏတဉ်ႏခွေါင်နောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏဒေႏသ ဖေႏကတဉ်ႏခွေါင်တသေႏသေႏနောဝ်ꩻ အရေꩻတန်ငါႏ နီလိုꩻမျိုꩻချင်ꩻချင်ꩻ လွောင်ႏဗူႏရေꩻဟောဝ်၊ လွောင်ႏဗူႏရေꩻမဉ်ႏဟောဝ်မꩻ အီႏတယ်ႏဆို့ꩻနွောင်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အနာႏဂတ် အာႏမခံႏချက်တဉ်ႏတဉ်ႏခွေါင်ခွေါင်၊ အနာႏဂတ်မဉ်ႏတဉ်ႏခွေါင်မꩻ အီႏဖန်ဆင်ꩻနွောင်ꩻ၊ အီႏအွဉ်ႏထွော့နွောင်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကံႏကျမ္မာႏဟောဝ်နောဝ်ꩻသွူ။ အထူꩻကမဲဉ်ဖေႏသတိꩻငါႏ ငေါဝ်းတစွိုးနောဝ်ꩻ- နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကပဲင်ႏဆဲင်ႏခါꩻလဲဉ်းဒါႏ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ(၃)ဝေင်ꩻနယ်ႏယို ပေါႏကမ္ဘာႏတသွုံꩻသိုႏတောဝ်ႏ၊ တကုဲင်တောဝ်းနောဝ်ꩻ တွိုႏခန်းခေတ်မုဲင်ꩻ စုပ်မုဲင်ꩻတယောဝ်း ဖေႏကအောဝ်ႏသော့ꩻစွူစွူဒျာႏ အဗွေႏပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻစူကိုနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်း လွောင်ႏဗူႏရေꩻ အာႏရဲင်ꩻတလာလာတဲင် အွဉ်လို့ဝင်ꩻ ထိန်ꩻသိမ်ꩻလွသွော့ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသကရိုꩻနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏမေတ္တာႏစေႏတနာႏ စင်စင်ဗွာဗွာတွော့ꩻ တဲမ်းလွေꩻဖေႏဗာႏ ရွမ်ဖြုဲင်ꩻနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၇၂