ထီနောင်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
ပိဉ်တိစ်ခမ်းထီကိုကအဝ်ႏဒါႏ ထီနောင်တဖြုံႏ

ထီနောင်ကရိုꩻနဝ်ꩻ ဟံႏကောင်နမ်းအခါႏကို ကအဝ်ႏဒါႏ ထီနမ်းထီနောင်တန်ဖုံႏဒျာႏသွူ။ ထီနောင်နဝ်ꩻ အဝ်ႏခေါ်ဒျာႏ သမုဒ္ဒရာႏ ပင်ႏလယ်ႏတဲ့ တမွေးတဝ်းသွူ။ ထီနောင်ယဟန်ႏနဝ်ꩻ သမ်းတန်လုဲင်းငါႏတဲင် လိုꩻကရီးခါသေတဝ်းတွော့ꩻ ထန်းတီးတေားပင်ႏလယ်ႏ ဟဲ့ꩻတေားပင်ႏလယ်ႏတဲ့ အဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ထီနောင်ဖုံႏနဝ်ꩻ ထီတထွတ်တဝ်း နုဲင်းထီခြောင်လဲ့ ထီခြောင်ဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏထွတ်ကာႏနွို့ထန်ႏ ထီနောင်နဝ်ꩻသွူ။

နောင်ရွီႏ မျန်မာခမ်း
အာစိဉ်တီးနားခမ်း (ထီနောင် ဗာရီလိုဆီ)

ကမ္ဘာႏလောင်းကအဝ်ႏဒါႏ ထီနောင်ကဲဉ်းအာအာနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ထီဆွံဖုံႏတဲင် ထီနောင်နဝ်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ထီႏမော့ꩻအာ ကမ္ဘာႏအခဝ်ထင်ꩻဖုံႏကိုသွူ။ ထီနောင်တကမ္ဘာႏလွုမ်းအကို (၆၀%)ရျာꩻခဲင်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏသော့ꩻ ကနေဒါခမ်းထီကိုသွူ။ ဖဉ်လန်ခမ်းထီနဝ်ꩻ အဝ်ႏဟဲ့ꩻရောင် ဟံႏထီနောင်အာအတွိုင်ꩻ ခမ်းနဝ်ꩻကိုနဝ်ꩻ ထီနောင်အဝ်ႏစွောန်ႏ ၁၈၇,၈၈၈ ဖြုံႏတဲင် နဝ်ꩻအကို အဖြုံႏ ၆၀,၀၀၀ နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ထီနောင်တန်ဖုံႏသွူ။

အန်းဒပ်‌ကောင်ရွေꩻထျꩻကအဝ်ႏဒါႏ ထီနောင်တဖြုံႏ

လိုꩻဖုံႏကတယ်ႏမာꩻခါꩻဒါႏ ထီနောင်ယဟန်ႏလဲ့ အဝ်ႏနေနေတဲင် ကဲဉ်းအာနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ထီလောင်ႏကန်ႏတဲင် သုင်ꩻအီအာ တျာႏမေႏတောမ်ႏ အုံပဆားစေအရွိုးတာႏ မွေးတဝ်းလဲ့ ဆို့ꩻရုဲင်ꩻရေꩻ၊ လိုꩻသုင်ꩻလမ်းကိုဖုံႏတောမ်ႏ စက်မာꩻထာꩻမာꩻတန်ဖုံႏကိုသွူ။ ထီခြောင်ယို မဉ်ႏတထွတ်ꩻသော့ꩻတဝ်းဒုမ် နောင်ကို မွေးတဝ်းလဲ့ ထီမဉ်ႏပေႏ အဝ်ႏဆေ့ꩻလွောန်သွူနဝ်ꩻ နောင်နဝ်ꩻကိုကအဝ်ႏဒါႏထီဖုံႏလဲ့ ထွာထိုꩻအလူးထိုꩻမားထိုꩻချာတဲ့အဝ်ႏ၊ စွုမ်းနွို့ချာ ဟံႏကိုတဲ့အဝ်ႏတဲင် ကွဲးညထိုꩻမားထိုꩻလဲ့ အဝ်ႏဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ ထီနောင် ထွာထိုꩻအလူးနဝ်ꩻ ကောပ်မွိုင်ငါႏတဲင် ထီနောင်နဝ်ꩻအသောင်ရင်ꩻထျꩻ ဟံႏယာႏကို အဆွံဓာတ်ဖုံႏ မိဉ်ႏအဝ်ႏအာ မိဉ်ႏသဲင်တခြိစ်ꩻမွေးထာꩻနဝ်ꩻ ထီနောင်နဝ်ꩻတဲ့ အဆွံဓာတ်ဖုံႏ ယိင်းနွို့အာတဲင် ထွာထိုꩻဒါႏ တဆာႏနောင်သွူ။ ဥပမာႏအနေႏ ကမ္ဘာႏလောင်း တဆာႏနောင်နဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ မဟာသားထီနောင်၊ ကဲက်သပီယံပင်ႏလယ်ႏ၊ အေရယ်ပင်ႏလယ်ႏ တောမ်ႏ ပင်ႏလယ်ႏသီဖုံႏနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ တသာႏနောင်ဖုံႏသွူ။

ကမ္ဘာႏတွိုက်တန်ဖုံႏကိုကအဝ်ႏဒါႏ ထီနောင်တန်ဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

[၁]

  1. ရေကန်