ထေဖောႏဆန္ဒ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ထေဖောႏဆန္ဒကထွာသွိုဝင်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏဆꩻချာ ခွုမ်တဖြွီꩻသား ပါꩻမုဲင်ꩻဟောင်း" မွူးရဝ်ꩻတရူꩻယို ၂၀၁၅-ကရိုꩻဒါႏနေင်ႏကို အီႏဖျောတွိုႏဖျင်ယင်းသွူနဝ်ꩻသွူ၊ ၂၀၁၅-ကိုယို ၂၀၀၈-ထွို့ꩻဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏဥဒေႏအလꩻ ပုဒ်မွူး-၆၁(က)သမ္မတနမ်းတဲ့နဝ်ꩻ၊ ပုဒ်မွူး-၁၁၉ ခမ်းသားလွတ်တောႏတဲ့နဝ်ꩻ၊ ပုဒ်မွူး-၁၅၁ အမျိုꩻသာꩻလွတ်တောႏတဲ့နဝ်ꩻ သက်တန်ꩻငတ်ꩻနေင်ႏမဉ်ႏဗွေယို တောမ်ႏတခမ်းလွုမ်း ခမ်းသားဆန္ဒမဲးတွော့ꩻ မာꩻလွေꩻလွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻရေꩻ ရုဲင်ꩻတသွိုးမုꩻသားအတာႏ ဒီမိုကရေသီထုံꩻ၊ ခမ်းသားကျွိုက် ခမ်းသားလွိုက် ဆန္ဒမဲးပွယ်ꩻမျိုꩻ ပြဲင်ႏပွယ်ꩻကို ၂၀၁၅-ယိုမꩻ စအီႏနွို့ဖိုနဝ်ꩻ တမွေးတဝ်း၊ ကလဲဉ်း ၂၀၁၀-ကိုလဲ့ သွဉ်ခန်ꩻတာႏ ကဖျတ်ကာႏတွူႏဖါႏလွဉ်ဖိုလဲဉ်းဒါႏ အခွဲးအကျုံႏယို အအဝ်ႏဒျာႏနဝ်ꩻ ဟန်ႏသနီꩻ ပအိုဝ်ႏလွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻဖုံႏယို ထွာအသက်သေႏနဝ်ꩻသွူ။ ကလဲဉ်း ၂၀၁၀-ကိုခိန်ႏ ပအိုဝ်ႏအတာႏ နဲင်ႏငံႏရေꩻ အခွဲးအကျုံႏ အဝ်ႏဆားနေဒွုန်းတဲင် တဖူꩻမာႏမဲ့ကွင်ဒါႏနဝ်ꩻ ထွာလꩻအီ သွဉ်ခန်ꩻတာႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ပအိုဝ်ႏအတာႏ နဲင်ႏငံႏရေꩻ အပွိုင်အဆင်ကို မဲ့မာႏနားကွင်ဗာႏဖိုအီလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻနဝ်ꩻ အဝ်ႏစဲ့ꩻအာႏဏာႏဗွေႏစူကို အီႏပြွတ်ယောင်း ဒီမိုကရေသီတဖူꩻကို အစလဲင်ႏပြဲင်ႏပွယ်ꩻ ခံႏဗာႏဝင်ꩻချာႏနဝ်ꩻသွူ။ ကထွာပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ခမ်းသားနမ်းခြောင်ꩻတင်သီး အဝ်ႏသေသေဒျာႏတွော့ꩻ တရွို့ꩻဒျာႏနဲ့၊ သေတဝ်းတွော့ꩻ ပြွန်ဗာႏဒျာႏနဲ့။ ယိုခါတလဲင်ႏ ၂၀၁၅-အီႏတွိုႏဖျင်သွူ၊ လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻလဲ့ ဗော့ꩻလွဉ်လဲဉ်းသွူ အဟုံစွယ်ꩻလဲဉ်းဟောင်း၊ ပြဲင်ႏပွယ်ꩻမဉ်ႏအီႏတွိုႏတွိုႏ ပအိုဝ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻမဲ့ကွင်နဝ်ꩻ။ ယိုတလဲင်ႏလဲ့ သေတဝ်းတွော့ꩻ ဖွို့ꩻမာႏနဲ့၊ သေဒျာႏတွော့ꩻ တကြတ်ꩻနဲ့။ ခရောင်ꩻခရာႏတမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻ တသေနာႏရိုမ်းတဝ်း ပအိုဝ်ႏခမ်းသားအတွက် တနီꩻနီနီꩻတွင်ꩻ တလဲင်ႏချင်ꩻမွိုင်မွိုင်ကြွိုင်ကြွိုင် ထွိုင်ႏမာꩻပအိုဝ်ႏအမျိုꩻသာꩻသီး ထေဖောႏဆန္ဒပွယ်ꩻနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းသားတာႏ ဆန်ꩻလွဉ်ꩻငါႏသွူ။ ၂၀၁၄-ဗာႏ၊ ဒီဇင်ဘာလာ ၂၄-နီꩻအကို ကအွဉ်ႏထွော့လွေꩻဗာႏနေးစွဉ်ႏ ပအိုဝ်ႏအမျိုꩻသာꩻသီး ထေဖောႏဆန္ဒပွယ်ꩻကတူႏစဲဉ်ႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ အင်းမိုးချက်တန်တန်အာအာ အဝ်ႏထွူလဲဉ်းဟောင်း၊ ပအိုဝ်ႏအမျိုꩻသာꩻသီး လဲင်ꩻရိုꩻဗာႏနေးစွဉ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏတစွိုးခွိုꩻလွုမ်းအကို ခွုင်းကားတဲင် ပအိုဝ်ႏအစွိုꩻ သဘောꩻထာꩻမဉ်ႏတပါတဝ်းလဲ့ ဖေႏယိုꩻယိုꩻအဝ်ႏလꩻဒျာႏဟောင်း။ မဉ်ႏထွားယင်း ကထေဖောႏလွေꩻဒါႏ အချက်ဖုံႏလဲ့ ခမ်းကိုညိမ်ꩻချမ်ꩻရေꩻ ထာꩻမာꩻရဲဉ်ႏဖုံႏယို အစိုꩻရတစွိုꩻတဖြာꩻအနေႏ မာꩻစောင်းအီႏလꩻနွောင်ꩻဟောင်း၊ ညိမ်ꩻချမ်ꩻရေꩻကဆဲင်ႏဒါႏ နီစွိုꩻနီဖဲ့ꩻ၊ စွုမ်ႏစွိုꩻစွုမ်ႏဖဲ့ꩻဖုံႏယို မဉ်ႏမာꩻပါညီꩻလို့ဒျာႏမꩻ အီႏလꩻလွဉ်နွောင်ꩻသွူ၊ မွဉ်းဖျင်ပြောင်ꩻလုဲင်ႏရေꩻယို အစိုꩻရခြေင်ခြေင် မဉ်ႏမာꩻဖေႏခန်းလဲ့ ကထွာခမ်းရင်ꩻသား၊ ခမ်းသားဖုံႏယို ပြောင်ꩻလုဲင်ႏရေꩻခရာႏ မဉ်ႏသေနာႏကဒျာႏမꩻသွူ။ တွမ်ႏအစိုꩻရအစွိုꩻယို အဝ်ႏဆွန်ꩻစူ မာꩻလွေꩻသေႏ အဖေႏအထူႏ၊ ပတ်သဲစ်တွမ်ႏ ၂၀၀၈-ထွို့ꩻဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏ ဥပဒေႏအလောင်း မွဉ်းဖျင်ရေꩻ တခြီခြဝ်လွေꩻဖိုတဝ်းလိုꩻနဝ်ꩻ တွိုႏယိုခါမꩻ ထွာမုဲင်ꩻမွော့ထွိုင်ႏခြဝ်သင်ႏစွော့ꩻထာꩻနဝ်ꩻ။ ကွပ်စွဉ်ႏနုဲင်းမုဲင်ꩻတယဝ်း ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻကို ပအိုဝ်ႏအမျိုꩻသာꩻသီး ကထေဖောႏလွေꩻဒါႏဆန္ဒယို ကအွဉ်ငါသား ပအိုဝ်ႏအမျိုꩻသာꩻသီးတွမ်ႏ ကပါဝင်ႏဒါႏ ပအိုဝ်ႏခမ်းသား လိုꩻသိုမ်ရေင်လွိုသီးသဆန္ဒစဲစ်မဲဉ်ႏ မဉ်ႏမဉ်မွေးမꩻ မွေးနွောင်ꩻသွူ။ ဗွိုန်နုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ၊ ပင်ႏတရားကိုလဲ့ ဓနုလိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏယေန်ႏကေႏရေꩻအစွိုꩻ အွဉ်ငါတဲင် ဓနုခမ်းရင်ꩻသားသီး ထေဖောႏလွေꩻ ဆန္ဒပွယ်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ဗွိုန်နုဲင်းပအိုဝ်ႏခမ်းသားနေနေ တသေနာႏရိုမ်းတဝ်းတမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻတွော့ꩻ ထွိုင်ႏထေဖောႏစွော့ꩻဆန္ဒနဝ်ꩻ ဓနုခမ်းရင်ꩻသားခမ်းသားတဲ့ မာꩻလွဉ်ꩻဒျာႏအွဉ်ငါသားကမာꩻအတွိုင်ꩻ အဝ်ႏထီႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ထေဖောႏလွေꩻဆန္ဒယို ပအိုဝ်ႏတွမ်ႏဓနုလွုမ်ꩻဟောင်းနဝ်ꩻလဲ့ သမ်းတမွေးတဝ်း၊ ဖြဝ်ꩻခမ်းအခဝ်ထင်ꩻ ဝေင်ꩻကျောက်မဲကိုကအဝ်ႏဒါႏ ခမ်းရင်ꩻသားနဝ်ꩻလဲ့ အွဉ်ႏနယ်ထေဖောႏလွဗꩻဆန္ဒပွယ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ယိုသိုမ်ဝေင်ꩻ ကမာꩻလွေꩻ ထေဖောႏဆန္ဒပွယ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာစွဉ်ႏတနီꩻချင်ꩻကိုသွူ။ ကထေဖောႏလွေꩻဒါႏ အချက်ဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ ဗွိုန်ပီလို့ဒျာႏဝင်ꩻ၊ တပုဲင်ႏပွိုင်းတဝ်းဝင်ꩻသွူ၊ ကပါလွဉ်ꩻဒါႏ ခမ်းသားထုစွိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ တသေရိုမ်းတဝ်း အခရာႏပါလွဉ်ꩻဒျာႏဒျာႏ၊ အချက်ယိုဖုံႏ ဗွိုန်ပီဝင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ လွေꩻထီႏဗာႏနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏအမျိုꩻသာꩻသငီးလဲ့ ယူႏဒျာႏနဲင်ႏငံႏရေꩻ အပြောင်ꩻအလုဲင်ႏ ဖေႏကမွိုင် ကကွီကော့ꩻဆွာႏသော့ꩻနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏယို ယံထွာအရီးသွတ်ꩻ၊ အွဉ်ငါယဟန်ႏ ဒေါ့ꩻရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ယိုခါ ပင်ႏတရား၊ ဝေင်ꩻကျောက်မဲကိုဖုံႏ သမ်းထွိုင်ႏထွာ တနီꩻချင်ꩻနုဲင်းတဲင် အရီးသွတ်ꩻသားနဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻဟောင်း။ ကထေဖောႏလွေꩻဆန္ဒ တောင်ႏကီꩻအစွိုꩻ၊ ပင်ႏတရားစွိုꩻ၊ ဝေင်ꩻကျောက်မဲအစွိုꩻဖုံႏ ကဗွိုန်ဗာႏဝင်ꩻနဝ်ꩻ တွိုင်ႏပင်ႏရီးနေးဝင်ꩻဟောင်း၊ မဉ်ႏမွေးတဝ်းလဲ့ အဝ်ႏဆꩻချာ ခွုမ်တဖြွီꩻသားနဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻဟောင်း။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၃)၊ အစဲဉ်ႏ (၁၄)