ထွူႏထွူႏတွုမ်အွဉ်ႏဟွုန်

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

လိုꩻလမ်းလိုꩻကျောင်ꩻ ပညာႏသျင်ႏသီးအတာႏ ငဝ်းအွဉ်ႏဟွုန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အဝ်ႏ(သထုံႏဒေႏသ)ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻယေန်ႏငဲးရေꩻအစွိုꩻရွုမ်ꩻ ထွူႏထွူႏတွုမ်တွုမ် အွဉ်ႏဟွုန်ထေ့လွေꩻ ရဟန်ꩻပအိုဝ်ႏပညာႏသျင်ႏ၊ လိုꩻလမ်းပညာႏသျင်ႏ၊ ပညာသျင်ႏကကျင်ႏလဲပ်စွစ်ꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻသားဖုံႏ၊ ကအဝ်ႏခွုမ်မာꩻဒါႏအမျိုꩻသာꩻရေꩻသားဖုံႏ။

ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏယေန်ႏငဲးရေꩻအစွိုꩻ(သထုင်ႏဒေႏသ)အခင်ႏခံႏတွမ်ႏ ကပေါႏထွာလွဉ်ပုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ နဲင်ႏငံႏတောႏနဝ်ꩻ ပျဌာန်းလွေꩻ ၂၀၀၈-ဗာႏ ခြွဉ်းဗူႏပုံႏအခင်ႏမွဉ်ဥပဒေႏထွူတဲင် ခမ်းသားသီးထာꩻလိုႏဆန္ဒအလꩻ ချꩻသေꩻခါꩻ ပါတီစွုမ်ႏဒီမိုကရေသီစနစ်အရွီးနဝ်ꩻသွူ၊ တွမ်ႏ ၂၀၁၀-လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻ၊ ၂၀၁၁-လွိုက်ရွေꩻပွယ်ꩻဖုံႏတဲင် ပုံႏဖောႏလွေꩻ ဒီမိုကရေသီနစ်အုပ်ချုပ်ရေꩻပုံႏစံႏသွူ၊ လွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻတင်ဖုံႏနဝ်ꩻ ခင်ႏလမ်းဒေႏသအလွောက်ꩻ လွတ်တောႏ(၃)ရန်းအကို ဒင်ႏပျꩻနွောင်ꩻ ခမ်းသားအကျိုꩻ၊ ဒေႏသခံႏသီးကလိုႏအပ်ဒါႏ၊ ခမ်းရင်ꩻသားဒေႏသ လွိုင်ႏကွုန်ꩻမုꩻဖုံႏနဝ်ꩻမꩻ လွတ်တောႏနဲင်ႏငံႏရေꩻအပုံႏငုဲင်ꩻလဲ့ ပေါႏလွဉ်စွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။

အဝ်ႏခေတ်လီꩻတဲင် ခေတ်တသာ၊ အဝ်ႏစနစ်လီꩻတဲင် စနစ်တသာ အာႏသုဲင်သန်သန် ဗွန်နုဲင်းစွဉ်ႏဒျာႏ ရထာႏတန် ကအဝ်ႏကာႏပွန်းဒါႏ ရထာႏဘူတာစဲဉ်ႏနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ အဝ်ႏပြောင်ꩻတရွို့ꩻလွေꩻငါအတွင်ꩻ တွမ်ႏထာꩻယူႏထာꩻထီႏတသာ၊ ကရုဲင်ꩻတသွိုးဖွီသွောင်လွဒါႏ ခမ်းရင်ꩻသားအလင်ဖုံႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏပါသော့ꩻလွဉ်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ရိုꩻဗာႏကီလဲ့ ပအိုဝ်ႏရာႏဇဝင်ႏအကို ဥတန်ꩻကတွင်ႏခါꩻဒါႏ သုဝဏ္ဏဘူမိ ပအိုဝ်ႏခမ်းရင်ꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻ အီႏထိုမ်းလွေꩻဗာႏတမုဲင်ꩻ၊ အီႏလွေꩻသွုပ်ဗာႏမုဲင်ꩻနဝ်ꩻ တသေတဝ်းသွူ၊ ထိုမ်ႏတဖူꩻဆွုမ်ႏမော့ꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ ခွိုꩻသွုပ်တသာကရိုꩻဒါႏ လိုꩻကအီႏသွုပ်ဒါႏခွိုꩻတသာဖုံႏလဲ့ ကွပ်စွဉ်ႏဒျာႏ ခွိုꩻသွုပ်အလီꩻသီး တမွန်ဗန်တဝ်းတဲင် တုဲင်ဖါꩻနွောင်ꩻလွတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။

 • ၂။ နေးတွမ်ႏလွတ်တောႏနဲင်ႏငံႏရေꩻတဲင် အဝ်ႏလိုႏဖောႏလွေꩻ နမ်းအမျိုꩻသာꩻအကျိုꩻစီꩻပွာꩻတာႏ ကျုံႏတနꩻလဲဉ်း အခိန်ႏခါႏဟဝ်လဲ့ ပအိုဝ်ႏခမ်းဒွမ်သားနဝ်ꩻ ပါတီအဲဉ်ထဝ်းတွော့ꩻ ကအီႏလွိုက်ရွေꩻနွောင်ꩻ အွဉ်ႏထွာလွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻနဝ်ꩻ တအဲဉ်ထဝ်းသွူ။ တွမ်ႏပုဂ္ဂလိကအပွိုင်နဝ်ꩻ ခွုမ်မာꩻနွောင်ꩻစွဉ်ႏရိုꩻလဲ့ ကထင်ႏအတွိုင်ꩻ ကွပ်အကျိုꩻရတအာတဝ်းနဝ်ꩻလဲ့တရဝ်း၊ ကအဝ်ႏလိုႏဒါႏခွုမ်မာꩻသွီႏထီ ကွပ်တအဝ်ႏလွတဝ်းနဝ်ꩻတဲ့တရဝ်းနဝ်ꩻမꩻ တတွိုႏသော့ꩻနွောင်ꩻတဝ်းလွတ်တောႏကို ထီႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ အာႏကွိုꩻပါတီတန်အလင်တွော့ꩻ လိုꩻကနွို့လွိုက်သားဖုံႏလဲ့ သမ်းသွုမ်ꩻထိုꩻဒျာႏ၊ သထုံႏဝေင်ꩻကို အွိုးနေင်ႏပေါင်ꩻနီသွံဆီနဝ်ꩻကာႏ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏယေန်ႏငဲးရေꩻအစွိုꩻအဝ်ႏခါꩻစွဉ်ႏလဲ့ အဝ်ႏဒျာႏဗော့ꩻ ထာꩻမာꩻလီꩻပေႏလွုမ်ꩻတွော့ꩻ တကာထင်ႏတွိုႏနွောင်ꩻတဝ်း နဲင်ႏငံႏတောႏ ကဒါခါꩻဖေႏဒါႏ စနစ်တသာတဖူꩻအကိုနဝ်ꩻသွူ။

မဉ်ႏစဲစ်ဆေꩻချာ အထျꩻအထောင်ꩻနဝ်ꩻ အနေင်ႏငတ်ꩻဆီလွို စဲ့ꩻအစိုႏရသီးကအုပ်ချုပ်စူခလနဝ်ꩻ ကွပ်အွဉ်ႏရေꩻတဝ်းခမ်းရင်ꩻသားတဲင် ခမ်းဒွမ်ကိုယို နမ်းလိုꩻမျိုꩻမွန်ဗန်တဉ်ႏခြွော့မုꩻ အာႏပေႏလွဉ်၊ အမျိုꩻသာꩻသꩻဓာတ်ပနဲဉ်ႏလွဉ်ထွူတဲင် အုံအဝ်ႏဗော့ꩻစားနဝ်ꩻ တရုဲင်ꩻတရီꩻလွဒွုမ်တွော့ꩻ အခွိုꩻအီႏထိုꩻမားနဝ်ꩻငါတဲ့ လဲင်ꩻတသေလွဒွုမ်၊ ဗွန်နုဲင်းခမ်းကောင်သား ဗွန်ရာꩻအုံဗူႏ အုံအဝ်ႏပုံႏစံႏ ခင်ႏလမ်းတလုဲင်းတဝ်းသွူတကာႏတဝ်း နဲင်ႏငံႏရေꩻ၊ စီꩻပွာꩻရေꩻ၊ လိုꩻမုꩻရေꩻထာꩻထီႏ တလာတဝ်းဒွုမ်တွော့ꩻ အဝ်ႏကုဲင်ဆုဲင်ꩻထိုꩻဗာႏ နုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ ထွာနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

 • ၃။ ကဒေါ့ꩻနွောင်ꩻအဝ်ႏတမျိုꩻနဝ်ꩻ ခမ်းဒွမ်ယိုကဲဉ်းအာအာ အခေႏအနေႏအဝ်ႏ နုဲင်းကတဲမ်းနယ်အတွိုင်ꩻနဝ်ꩻမွေးဒျာႏလဲ့ ခမ်းအီႏလင်ခိန်ႏ ဗွန်ပီနုဲင်း သေင်ႏဒီႏသေင်ႏတတဲက်ꩻဖုံႏ ကထန်ႏလွဉ်အတွိုင်ꩻ ကွပ် မန်းခမ်းနဲင်ႏငံႏရေꩻထွာစဲဉ်ႏ အပုံႏငုဲင်ꩻကပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွဉ်တဲင် သꩻရက်ခွိုꩻကအဝ်ႏငိုပ်ဗဉ်ဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိုꩻယွဲး၊ လိုꩻတလောင်ꩻ၊ လိုꩻတန်ယဟန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻတဲး ခေတ်အပြောင်ꩻလုဲင်ႏကို အဝ်ႏအုံပွေါးထိုမ်းလွဉ်ꩻ ကထွꩻရာꩻရာꩻနဝ်ꩻသွူ၊ မဉ်ႏတဲႏထောင်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻပါတီလဲ့ ခမ်းကောင်နဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏအမျိုꩻသာꩻအစွိုꩻချုပ်ပါတီတန်နဝ်ꩻ အဝ်ႏထွူလဲဉ်းတဉ်ႏတဉ်ႏခြွော့ခြွော့၊ အွိုးအစကာႏ ခမ်းကောင်ခမ်းကောင် ဖေႏကအဝ်ႏတအိုဝ်ႏငါ ကွပ်အဝ်ႏခွုမ်သဲဉ်ꩻခါꩻထွူနုဲင်းနဝ်ꩻဒျာႏရင်ꩻတဲင် တပါတီလွုမ်ꩻ မဉ်ႏအွဉ်ငါဒျာႏနဝ်ꩻမꩻ ကအဝ်ႏခွဲးယိုခါဘဝနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻထာꩻလွောင်ႏဗူႏ ယွုမ်းအံႏနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။
 • ၄။ နုဲင်းဝင်ꩻကရိုꩻဒါႏ "အဝ်ႏထိုမ်ႏထာꩻနွိုး မော့ꩻတောင်းလျက်ꩻ"နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ၂၀၁၁-ဗာႏကို ပအိုဝ်ႏအမျိုꩻသာꩻ အွဉ်ငါတန် ဖြားအောင်ႏခမ်းထီနဝ်ꩻ အခင်ႏမွဉ်ႏအွဉ်ႏလွေꩻ ထာꩻထီႏဆုံးယော့ ထွားထီႏရီးလွေꩻနဝ်ꩻထွူတဲင် ခမ်းဒွမ်သား တမျိုꩻသာꩻလိုမ်းအနာႏဂတ်အကျိုꩻစီꩻပွာꩻတာႏ ဖေႏကထွာငါတအိုဝ်ႏငါ ကအီႏထွို့ꩻဗူႏဖေႏဒါႏ (P.N.O) နွို့ဗဟိုႏကောႏမတီႏစွိုꩻ တာႏဝွန်ႏခံႏသားတဖြာꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏစွꩻလင်ꩻဖေႏ ခမ်းဒွမ်ယိုနဝ်ꩻသွူ။

ခြွဉ်းဗူႏထွူတဲင် ကခွုမ်မာꩻလွေꩻ ထင်ႏတိုတိုꩻတက်မုꩻဖုံႏယို မဉ်ႏဒင်ႏဗာႏအချုပ်နဝ်ꩻ- တဲႏ ၂၀၁၁-ဗာႏ၊ ဩဂုတ်လာ ဗꩻလွေꩻနေင်ႏလို့ ထွို့ꩻဗူႏရေꩻတာႏဝွန်ႏအွဉ်ငါတဲင် သထုံႏဒေႏသအကို ခွိုꩻရက်သားတစုဖုံႏနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻသထုံႏ မဟာအောင်မြေရွှေဘုံကျောင်ꩻအကိုယင်၊ လမ်းကိုဖုံႏယင် လွောက်ꩻသင်ꩻရာꩻ မော့ꩻခွဲးတွိုင်ႏပင်ႏခြိꩻတဲက်လွေꩻ အလဲင်ႏလဲင်ႏအခြွိုက်ခြွိုက်ထွူမꩻ ဒေႏသခံႏပအိုဝ်ႏခမ်းရင်ꩻသားသီး လိုꩻမုꩻစီꩻပွာꩻ ဖေႏကလွိုင်ႏကွုန်ꩻတဲင် ယံကလွောင်ႏဗူႏ အစွိုꩻအဗူႏတစွိုꩻအနေႏ ခမ်းကောင်တွမ်ႏခမ်ႏဒွမ် သွုပ်ဆွိုက်လို့ဝင်ꩻတွော့ꩻ အစွိုꩻအဗူႏအွဉ်ငါနဲင်ႏငံႏရေꩻစွိုꩻ ဖေႏနေးကပေါႏလွဉ်-စတဲင် ခြိꩻတဲက်ထိုမ်ႏလွ အဖြေႏနုဲင်းနဝ်ꩻဖုံႏသွူ။

 • ၅။ အတွင်ꩻကာႏလနဝ်ꩻခိန်ႏ အထွာအကုဲင် တိုꩻတက်ထင်ႏထိုမုꩻ ယဟန်ႏဖုံႏ ပေါႏထွာလွဉ်နဝ်ꩻသွူ၊ ၂၀၁၁-ဗာႏ၊ လာသဲပ်တိမ်ဘာတွင်ꩻကို အဝ်ႏ(P.N.O)(ဗဟိုႏ)ကို လွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻတင်လစ်ꩻဖြာꩻဖုံႏ တွိုႏလင်ꩻခမ်းဒွမ်ထွူတဲင် ဝေင်ꩻသထုံႏအကို မာꩻမော့ꩻခွဲးပွဲꩻ တွမ်ႏရက်ခွိုꩻပအိုဝ်ႏအစွိုꩻတွမ်ႏ ရပ်မွိုးရပ်ဖါဖုံႏထွူတဲင် ခမ်းကောင်ခမ်းဒွမ် ဖေႏကထွာတအိုဝ်ႏအတွက် နေးတွမ်ႏနဲင်ႏငံႏရေꩻတဖူꩻခြောင်ꩻတဲင် ဖေႏဒေႏသခံႏသားအကျိုꩻကထွာနဝ်ꩻ တွိုင်ႏပင်ႏလွခန်းဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

၉-၁၁-၂၀၁၁ နဝ်ꩻ သထုံႏဒေႏသ ရက်ခွိုꩻပအိုဝ်ႏပါ(၂၈)ဖြာꩻအစွိုꩻနဝ်ꩻ လွေꩻမော့ꩻခွဲးတွမ်ႏ ဖြားအောင်ႏခမ်းထီ အလမ်းကအဝ်ႏနေပီတော်ကိုထွူတဲင် ခံႏထူႏပါဩဝါဒတွော့ꩻ နေးတွမ်ႏဖါဖြားအွဉ်ႏနယ်တဖူꩻတဲင် ထင်ႏတွိုႏခန်းတောင်ႏကီꩻ၊ မာꩻအစီꩻဝွေꩻ တွိုင်ႏပင်ႏခန်း (P.Y.O)ဥက္ကဋ္ဌတွမ်ႏ နွို့ဗဟိုႏကောႏမတီႏအစွိုꩻ၊ လိတ်/ယေန်ႏ(ဗဟိုႏ)ထာꩻမာꩻအမုဆောင်ႏစွိုꩻ၊ လိုꩻမုꩻရေꩻအစွိုꩻအဗူႏဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏည ၃-လာလွို ၂၁-၁-၂၀၁၂ နီꩻ ကလွောင်ႏဗူႏချာယင်း လိတ်/ယေန်ႏအစွိုꩻကိုနဝ်ꩻ ထင်ႏလွေꩻဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ (၆)ဖြာꩻထွူတဲင် ခံႏဗာႏဝင်ꩻလွိုက်လွေꩻ နွို့ဗဟိုႏကောႏမတီႏအစွိုꩻ (၄)ဖြာꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၄-၃-၂၀၁၂နီꩻနဝ်ꩻ ဝေင်ꩻသထုံႏ၊ မဟာအောင်မြေရွှေဘုံကျောင်ꩻကိုနဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏနွောင်ꩻခန်း ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏယေန်ႏငဲးရေꩻအစွိုꩻ (သထုံႏဒေႏသ)နဝ်ꩻသွူ။ ၂၆-၃-၂၀၁၂ နီꩻနဝ်ꩻ မဲမောက်ကျောင်ꩻ စင်္ကာပူဆရာႏတောႏအွဉ်ငါအစွိုꩻ တွိုႏထင်ႏတောင်ႏကီꩻတဲင် အနာႏဂတ်ရေꩻတာႏ တွိုင်ႏပင်ႏဒေါ့ꩻရီတွမ်ႏ ဖါဖြားအောင်ႏခမ်းထီ၊ (P.N.O)၊ လိတ်/ယေန်ႏ(ဗဟိုႏ)၊ လိုꩻမုꩻရေꩻအစွိုꩻအဗူႏ ဖွော်ဖွော်မွဉ်ꩻမွဉ်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

 • ၆။ ၁၃-၆-၂၀၁၂ နီꩻနဝ်ꩻ P.N.O (ဗဟိုႏ)တဲင် ကလွောင်ႏဗူႏဒါႏ ဝေင်ꩻသထုံႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုပ် (ဗဟိုႏဌာႏနဖြယ်)ယို အွဉ်ႏဖေႏအတီႏနဝ်ꩻသွူ၊ ၂၉-၇-၂၀၁၂ နီꩻနဝ်ꩻ မာꩻပွယ်ꩻဗွောင်ရွုမ်ꩻ ဒင်ႏသဲင်းဗုတ်တဲင် P.N.O (ဗဟိုႏ)ဥက္ကဋ္ဌနမ်း ကျွꩻလွဉ်ထွူတဲင် ခမ်းကောင်သား လွတ်တောႏနမ်းခြောင်ꩻတင် (၄)ဖြာꩻ၊ လိတ်/ယေန်ႏ(ဗဟိုႏ)တွမ်ႏ လိုꩻမုꩻရေꩻအစွိုꩻအဗူႏစွုမ်ႏ ပျောႏပျောႏသွင်ႏသွင်ႏ နွို့ပါလွဝင်ꩻဖုံႏသွူ၊ ကွပ်ထွာဒျာႏ သွီႏဖက်ချင်ꩻချင်ꩻ ကဖညာꩻဝင်ꩻ မော့ꩻခွဲးချာပွယ်ꩻတွော့ꩻ ခမ်းဒွမ်သားသီး ကသꩻရေꩻထာꩻယို တဲမ်းနယ်နေးလဲင်ꩻလꩻဒွုမ်ကရိုꩻနဝ်ꩻ မတ်တန်ꩻဓာတ်ပုံႏဖုံႏ အဝ်ႏထွာနေကသက်သေႏနဝ်ꩻသွူ၊ မဉ်ႏရိုꩻသွီႏဒေါ့ꩻခွုန်ꩻငဝ်းတဲ့ အဝ်ႏလꩻဒျာႏသွူ၊ အစွိုꩻအဗူႏတဗာႏ ဖေႏနေးကတဉ်ႏခွေါင်ညဆွာꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻ လိုꩻအာႏ၊ ရွဉ်အာႏ၊ တခြိုꩻအာႏ ဗွေစွုမ်ႏဗာႏမꩻလꩻ သဘာဝအဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻရင်ꩻနဝ်ꩻမꩻ ကအောင်ႏမျင်ႏလွဉ်အရန်းရန်းယို ခံႏစာꩻဗာႏယိုꩻယိုꩻမာꩻမာꩻတဲး တမွေးတဝ်း၊ ရွုမ်ꩻဟံႏခင်ႏလမ်းတာႏ စင်္ကာပူဆရာႏတောႏ ဖြေꩻလူႏဖေႏထွူတဲင် ကတဲႏဆို့ꩻရွုမ်ꩻတွမ်ႏ ဗွောင်ပွယ်ꩻကိစ္စအတာႏ အဝ်ႏခမ်းကောင် P.N.O (ဗဟိုႏ)တွမ်ႏ လိတ်/ယေန်ႏ(ဗဟိုႏ)စွိုꩻကို စွဲးကမ်းကိုဖေႏ ကျံႏဉာဏ်ႏအာႏ၊ ရွဉ်အာႏအာအာတန်သွူတကာႏတဝ်း ခံႏအထျꩻ တဲႏထောင်ႏဖေႏပါလွကဒွိုန်း ရွဉ်ရန်ႏပုံႏဖုံႏယင်နဝ်ꩻသွူ၊ ယိုခါ P.N.O (ဗဟိုႏဌာႏန) ရွုမ်ꩻအကိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏဗွောင်တွယ်ꩻလွေꩻပါစွဉ်ႏ လိတ်/ယေန်ႏ(သထုံႏဒေႏသ)ရွုမ်ယင်နဝ်ꩻသွူ။

နဲင်ႏငံႏတောႏအစိုႏရ ဖေႏကသွဉ်လွေꩻ ခမ်းရင်ꩻသားလိတ်လုဲင်ꩻဝါႏဒတွမ်ႏ ကခွေါင်းဗာႏ ခမ်းကောင်ခမ်းဒွမ်သားဖုံႏအလောင်း[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၇။ ခမ်းဒွမ်သား အထူꩻအနေႏ သထုံႏဒေႏသအကို လိတ်ရဲဉ်ႏကိုကပါအတွိုင်ꩻ အမျိုꩻသာꩻရေꩻအတာႏ ရွုမ်ꩻအစွိုꩻအဗူႏဖုံႏ အင်္ဂါႏစုံႏလင်ႏ ပေါႏပေါက်လွဉ်လဲဉ်းတဲင် နမ်းသꩻအဝ်ႏရျူႏခွꩻနေတွင်ꩻ ထွာအစိုႏရသီး ခွုမ်မာꩻမုꩻယံတဗာႏ ထာꩻမာꩻစဲဉ်ႏ ကအီႏသွဉ်လွေꩻခမ်းရင်ꩻသားလိတ်လုဲင်ꩻ ပေါႏလွဉ်နဝ်ꩻသွူ၊ ထာꩻမာꩻစဲဉ်ႏအကို ကအီႏသွဉ်ဒါႏ လိတ်မူယိုဖေႏကဒင်ႏနယ်နဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏပါသော့ꩻလွဉ်နဝ်ꩻသွူ၊ နဲင်ႏငံႏတောႏအီႏမာꩻလွဉ်နုဲင်းယို ကရိုꩻနဝ်ꩻလဲ့ တယူႏခံႏသေꩻခါꩻဗာႏတဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ အဝ်ႏလိုႏသွဉ်လိတ်လုဲင်ꩻကိစ္စအဝ်ႏစွဉ်ႏလဲ့ သွဉ်ချာဗော့ꩻ နမ်းဒေႏသကို ကအဝ်ႏသွဉ်လီꩻခါꩻဒါႏလိတ်မူလွုမ်ꩻ၊ အွဉ်ႏရေꩻလုဲင်ႏတေားဒျာႏ အရေꩻကတန်ဒါႏအလင် လိုꩻမုꩻစီꩻပွာꩻပြွူႏဖြိုထင်ႏထိုရေꩻထာꩻမာꩻဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။

ယိုခါ နဲင်ႏငံႏတောႏစေႏတနာႏနဝ်ꩻ "မဉ်ဖွီငါႏတဲင် ဆဲ့ꩻညောဝ်ႏရုပ်၊ ကွပ်တသီႏတဲင်ထွူႏ" ထွာထိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻ၊ နမ်းဒေႏသကိုကအဝ်ႏဒါႏ အသောင်အရင်ꩻ မဲင်ꩻတွမ်ႏစောက်ꩻခမ်းရင်ꩻသားဖုံႏနဝ်ꩻ သွောင်သွောင်ဖွီဖွီ အီႏသွဉ်လွေꩻဝွေꩻသီးလိတ်တာႏ အဝ်ႏခွုမ်မာꩻလွဉ်နုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ တွမ်ႏကတမာထွိုင်ႏပါ သထုံႏဒေႏသခံႏ ပအိုဝ်ႏခမ်းရင်ꩻသားနဝ်ꩻ ဗွန်ဝင်ꩻတဲင် အွော့ꩻလွဉ်ခန်းကတူႏနဝ်ꩻသွူ၊ အရေꩻယိုတဗာႏ ခမ်းကောင်ဖုံႏ အီႏခွုမ်မာꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻ အဝ်ႏရီရွောင်စောႏတနာႏခန်း၊ ထွိုင်ႏဟွုန်ဗာႏ ခမ်းကောင်သား ဒင်ႏနယ်လိတ်ခမ်းကောင်မူ နဲင်ႏငံႏတောႏနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ခမ်းဒွမ်ဒေႏသခံႏသားဖုံႏနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏဆရာႏတောႏဖုံႏ၊ လိုꩻကကျင်ႏလဲပ်ဒါႏ လိတ်လုဲင်ꩻရေꩻသားအပါ မာꩻလွခန်းအစီꩻအဝွေꩻတဗာႏနဝ်ꩻသွူ၊ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏ ခမ်းဒွမ်လိတ်မူကအီႏဒင်ႏပျꩻနယ် နဲင်ႏငံႏတောႏထျꩻနဝ်ꩻ လိတ်/ယေန်ႏ(သထုံႏဒေႏသ)ကဆွေꩻနွေꩻကိုနဝ်ꩻ မဉ်အွဉ်ႏဆွိုးယာႏယီႏပသာႏကအကျောင်ꩻ၊ သွုပ်ဆွိုက်တွမ်ႏ လိတ်/ယေန်ႏ(ဗဟိုႏ)တဲင် နီမူဖေႏကထွာတမူနဝ်ꩻ အဝ်ႏကျိုꩻစာꩻလွေꩻတွင်ꩻအကျောင်ꩻ၊ လိတ်/ယေန်ႏ(ဗဟိုႏ)တဲ့ အဝ်ႏခွုမ်မာꩻလွေꩻ သဘော်ꩻဗွန်ယိုအကျောင်ꩻ၊ ရအဆင်ႏပြေႏဒျာႏအကျောင်ꩻ တွိုင်ႏပင်ႏချက်အလောင်း ကားကအဝ်ႏ သဘော်ꩻလꩻလို့စွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ အစီꩻဝွေꩻကိုနဝ်ꩻ ပေါႏသဲစ်အခေႏနေႏကဖေႏလဲ့ လွေꩻတဲက်ခြိꩻတွမ်ႏခမ်းကောင်သားထွူတဲင် လွောင်ႏဗူႏခါꩻစွဉ်ႏဒျာႏ ကအီႏဆွေꩻလွဒါႏ ရဟန်ꩻတွမ်ႏလိုꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏပါ အစွိုꩻတစွိုꩻနဝ်ꩻသွူ။

 • ၈။ ယိုခါ ကအီႏသွဉ်လွေꩻလိတ်လုဲင်ꩻကိစ္စ အခေႏအနေႏနဝ်ꩻ ဒေႏသခံႏရဟန်ꩻသျင်ႏလိုꩻသီးအနေႏ ကွပ်ထွာဒျာႏလိတ်လုဲင်ꩻကိစ္စတဲင် ယံဖေႏနေး လိတ်/ယေန်ႏ(သထုံႏဒေႏသ)ထူႏတာႏဝွန်ႏတွမ်ႏ ခွုင်းကလိုႏအပ် ဖေႏနေးကခွုမ်မာꩻလွေꩻ ဖေႏလွဉ်တာႏဝွန်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ တာႏဝွန်ႏနဝ်ꩻနဝ်ꩻ သာမညလွုမ်ꩻသမ်းမွေးတဝ်း ထွာဒျာႏအမျိုꩻသာꩻရေꩻတာႏဝွန်ႏတဗာႏတဲင် လွိုက်တဖူꩻမဉ်ႏတရွို့ꩻနဝ်ꩻ တဲဉ်ꩻချာတလꩻတဝ်း ထွာဒျာႏထာꩻထဲ့သွုမ်ꩻသွူတကာႏတဝ်း အနာႏဂတ်ခွိုꩻသွုပ်သီးအတာႏ ခွဲးမော့ꩻဗာႏဒါႏ သꩻထွူႏခရာႏမျိုꩻနဝ်ꩻသွူ။ သက်တန်ꩻစငါအဝ်ႏကွို့ꩻ တနေင်ႏလွိုရပ်ပေႏ နီလိတ်/ယေန်ႏအစွိုꩻအဗူႏနဝ်ꩻ နပ်တွက်ချာ ခွုင်းကပေါႏထွာလွဉ်ဒါႏ တိုꩻတက်ထင်ႏထိုမုꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ကဒင်ႏနယ်ထွူဒါႏ နုဲင်းအွိုးကီနဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ကအီႏခွုမ်မာꩻတိုꩻတက်ဖေႏဒါႏ ဒေႏသကို လိုꩻမုꩻစီꩻပွါꩻဘဝသား လိုꩻမုꩻရေꩻအစွိုꩻအဗူႏတွမ်ႏ ကအီႏအွဉ်ငါဖေႏဒါႏနဲင်ႏငံႏရေꩻ ပါတီအစွိုꩻအဗူႏသီး ရွုမ်ꩻကပေါႏလွဉ်ဗာႏနဝ်ꩻ ကွပ်ခမ်းကောင်သားဖုံႏ ထွာအထျꩻအွဉ်စွဲးကမ်းဖေႏနဝ်ꩻမꩻ ယွုမ်းအံႏလက်ခံႏလွနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ကရီးခါ တအဝ်ႏဖိုဖိုတဝ်းဒွိုန်းထာꩻရာꩻမျိုꩻ အဝ်ႏလွဉ်-ထီႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ထွာနုဲင်းထဲမ်သော့ꩻဖေႏ အကွက်ꩻတခြေင်ကိုတဲင် ထာꩻရာꩻတထီႏဖိုတဝ်းနဝ်ꩻ ထီႏဗာႏလွစွဉ်ႏ မဲ့ဆလနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ ဒေႏသခံႏသီးဖုံႏလဲ့ ဟွုန်ဟဝ်သꩻရေꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အမွေးဒျာႏရင်ꩻသွူ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ တဲႏစွဉ်ႏကလဲဉ်းထိုꩻလဲဉ်း အနေင်ႏ(၆၀)လွိုကာႏ ကအဝ်ႏတဉ်ႏခွေါင်လွဉ်လဲဉ်း ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻ ခမ်းဒွမ်လိတ်မူခြောင်ꩻနဝ်ꩻ ပြောင်ꩻလုဲင်ႏသော့ꩻဗာႏ လိတ်မူအလင်တဗာႏ-ထွိုင်ႏရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတွော့ꩻ ထွာဒျာႏပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻ အဆန်ꩻကြုဲင်ꩻခေါ်ငါႏတမွေးတဝ်းစွဉ်ႏလဲ့ လိုꩻသီးသဘာဝအလွောက်ꩻ ကေႏနပ်သꩻသွိုꩻခရာႏတဲး တအဝ်ႏနွောင်ꩻတဝ်းသွူ၊ အဝ်ႏဗွေတထွူလဲဉ်းခင်ႏလမ်းကိုနဝ်ꩻ ထဲမ်သော့ꩻထဲင်းခရာႏတလိုႏတဝ်းအကျောင်ꩻ ခံႏထူႏလွနုဲင်းနဝ်ꩻအကျောင်ꩻ ထီႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ခမ်းကောင်ခမ်းဒွမ် ဖေႏကထွာတအိုဝ်ႏ၊ သွီႏထီꩻသင်ꩻဖေႏကတဉ်ႏခွေါင်ရေꩻတာႏ ဖေႏကထောင်လွေꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏစေႏတနာႏမေတ္တာႏ တန်တန်အာအာ ယပ်ꩻယပ်ꩻခုဲင်ႏခုဲင်ႏ ကမာꩻကဒါသေꩻခါꩻဒါႏ တထာကာႏယို မဉ်ဖေႏထို့ယိုꩻယိုꩻထိုꩻတဝ်းသွူ၊ နီဖဲ့ꩻဖဲ့ꩻ ကလွိုက်ရွေꩻဒါႏတဖူꩻနဝ်ꩻ "ဝွေꩻတဲ့ဖေႏကလွစ်နာႏ၊ ခွေလဲ့ဖေႏကသွုမ်ꩻမွုန်း" အမျိုꩻသာꩻရေꩻအတာႏ ကွပ်မဉ်အွဉ်ႏထွာတဖူꩻခြောင်ꩻမဲဉ်ႏနဝ်ꩻမꩻသွူ။
 • ၉။ တညငါႏဒွိုန်း ဟော်ꩻထွားလွဗာႏ တွမ်ႏမွူးနီꩻစွဲꩻ ၁၁-၅-၂၀၁၃ တဲင် ဗွေႏဗွန်သီႏသဲင်ႏ ကဒင်ႏပျꩻလွေꩻဒါႏ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻပညာႏသျင်ႏအတာႏ ဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏအချက်နဝ်ꩻသွူ၊ "မဉ်ႏအဝ်ႏနီမူ ထွာနီဖြာꩻ"တဲင် "လိတ်အဝ်ႏနီလိတ်တွော့ꩻ လိတ်အလောင်း သꩻအဝ်ႏထိုꩻနီစားနဝ်ꩻ ဟဝ်တဝ်း"အကျောင်ꩻ ထောက်နယ်နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ "ပအိုဝ်ႏလိတ်-တမျိုꩻ"ဖေႏကထွာလွဉ်တဲင် ကအွဉ်ႏနယ်ဒါႏ နမ်းမော့ꩻထာꩻမာꩻစဲဉ်ႏ(၉)ချက်နဝ်ꩻလဲ့ ဆုဲင်ꩻဆုဲင်ꩻပွယ်ꩻတွိုင်ႏပင်ႏမဉ်ႏထွာမွေးနဝ်ꩻ ထွာအီႏခွုမ်သဲဉ်ꩻခါꩻဗာႏ အခင်ႏမွဉ်မူ-ဖြွောင်ႏဖြွောင်ႏသျင်ꩻသျင်ꩻ ရိုꩻခါꩻနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ဗွေႏဆရာႏတောႏ တွမ်ႏနာယကဂုဏ်ႏကဗွေစွုမ်ႏငါႏနဝ်ꩻ သာႏဓုစွဉ်ႏအလဲင်ႏလဲင်ႏအခြွိုက်ခြွိုက်သွူ၊ "မဉ်ႏထွာနွောင်ꩻလဲ့-ပွယ်ꩻတွိုင်ႏပင်ႏ"၊ "မဉ်ႏထွာနွောင်ꩻတဝ်းလဲ့-အုံယင်းဗော့ꩻစွူစွူ ဒေါ့ꩻခွင်ꩻအဝ်ႏတကားယိုလွုမ်ꩻ" ကမိန်းရိုꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ထွာလောကုတ္တရာႏခွိုꩻနွယ်ႏတဲင် ကွပ်ဒေါ့ꩻလွိုကယ်ꩻထဲင်းနဝ်ꩻ တထွာတဝ်း-ယူႏဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ကွဲႏတွော့ꩻ နီလောကီꩻသားဖုံႏ အမျိုꩻသာꩻရေꩻသꩻဓာတ်မဉ်ႏခွေါင်မွေး၊ မဉ်ႏရက်မွေးခွိုꩻနဝ်ꩻတဲးတဲ့ အီႏထဲမ်ဗွေနွောင်ꩻလွဖေႏ ဗွေႏဆရာႏတောႏ ကလိုႏအပ်ချက် ယွုမ်းအံႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏယေန်ႏငဲးရေꩻအစွိုꩻ (သထုံႏဒေႏသ)သား အာသီသတွမ်ႏ ဒင်ႏပျꩻဖေႏကျံႏဉာဏ်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁၀။ ခမ်းဒွမ်သားဖုံႏ ကဗွောင်နယ်လွဉ်ဒါႏ ဆန္ဒသဘော်ꩻဖုံႏယို ထွာနမ်းခြောင်ꩻအနေႏ ဒင်ႏပျꩻနယ်ဗာႏ အအဲဉ်ႏချုပ်နုဲင်းလယိုအတွိုင်ꩻသွူ။
  • (က) ကပြောင်ꩻလုဲင်ႏလွဉ်ဒါႏ ခေတ်ဟန်ႏသနီꩻယိုငါမဉ်ႏတဲ့ အတဗွန်တဝ်းယို အဝ်ႏလက်ခံႏဗာႏဒျာႏ၊ ဖေႏဒေါ့ꩻထန်ႏခွင်ꩻဗာႏ တဖဲ့ꩻသားအယူႏအတွေꩻ၊ ဖေႏကတွိုႏလꩻ ကဝ်ႏထွန်ႏထျꩻနဝ်ꩻ ထိန်ꩻခြိꩻဖေႏဗာႏ အခိန်ႏသောင်ႏသာတွိုႏလဲဉ်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။
  • (ခ) ခမ်းရင်ꩻသား ဒေႏသယဟန်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ အစွိုꩻအဗူႏတဗွန်ပီတဝ်းလဲ့ အဝ်ႏခြွဉ်းဗူႏချာလဲဉ်းသွူဖုံႏ၊ ပေါႏလီလာနဝ်ꩻ ကွပ်အာႏပနဲဉ်ႏထိုꩻ မဉ်ႏခြွဉ်းနဝ်ꩻမꩻ ကွပ်တအာအီနဝ်ꩻဒျာႏသွူ။
  • (ဂ) ခမ်းကောင်မွော့ ခမ်းဒွမ်ဒျာႏ ဒေါ့ꩻခေါ်ကီနုဲင်းနဝ်ꩻလဲ့ တဲႏခါꩻဒျာႏ တွမ်ႏဗီးယို သရယိုလွုမ်ꩻတဲင် ကွဲႏလဲႏကွို့ꩻဒျာႏ အထွို့ꩻအငင်ႏ အအွဉ်ႏအခြပ်တစိꩻလွုမ်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ လိတ်လုဲင်ꩻပညာႏသျင်ႏဖွော်ဖွော်မွဉ်ꩻမွဉ်ꩻ နေးအွဉ်ႏသꩻဟဝ်ဟဝ်တဲင် မဉ်ႏခြိꩻတဲက်ခြွဉ်းစွို့ꩻဖေႏနဝ်ꩻ အမျိုꩻသာꩻတာႏ အကျိုꩻစီꩻပွါꩻ အီႏထင်ႏထိုလွဉ်ဗာႏနဝ်ꩻသွူ။
  • (ဃ) အနာႏဂတ်ခွိုꩻသွုပ်တသာ ပိုလီꩻသွီႏယာႏသီးတာႏ အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏကုဲင်ခါꩻဖေႏ အဝ်ႏမေတ္တာႏကလွူးဖွါꩻလင်ꩻ အတုဲင်အမွံꩻအမွီႏဟဝ်ဖုံႏနဝ်ꩻသွူ၊ ထာꩻလိုႏဆန္ဒဗွာဗွာစင်စင်တပါတဝ်းတဲင် တဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏအာႏ ခွုမ်သဲဉ်ꩻတဉ်ႏခြေင်းတွော့ꩻ မဉ်ႏမာꩻတတွောင်းချင်ႏနဝ်ꩻ အကျောင်ꩻစွုမ်ႏတဲင် မဉ်ႏခြွဉ်းလꩻမွေး အနာႏဂတ်တနီꩻကိုသူꩻ ခွိုꩻသွုပ်တသာသီးဖုံႏ ထိုမ်ႏအွောင်ခူႏချာအတိတ်လီꩻတွော့ꩻ မဲ့ꩻအီႏထိုမ်ႏလွတရာꩻခံႏသွူ၊ ပေါႏအစတယံတဝ်းနဝ်ꩻ အနာသူꩻတဲ့ အီႏသေႏချာႏဗာႏတယိုꩻတဝ်းသွူ၊ မဉ်ႏခြေင်းလွဉ်ꩻငါႏလဲ့ ကွပ်အဖြတ်ꩻဒါႏနဝ်ꩻမꩻ မုဲင်ꩻခါတဲ့ယဝ်း တွမ်ႏတထဲ့ဖြတ်ꩻဒါႏတဝ်း သွီႏထီꩻချင်ꩻသီး သံꩻယော်ꩻဇဉ်ႏတဖြွီꩻတွော့ꩻ အဝ်ႏလိုႏစွိုင်တဉ်ႏတဉ်ႏခါꩻငါႏနဝ်ꩻသွူ။
  • (င) ခွုမ်သဲဉ်ꩻလꩻလꩻ အဝ်ႏနဲင်ႏငံႏတောႏကတဲႏစဖေႏ အခွင်ꩻအရေꩻဟဝ်ယိုတဲင် ခမ်းကောင်ခမ်းဒွမ် လိတ်ဖေႏနေးကထွာတမူနဝ်ꩻ မဉ်တမာငါႏသွူ၊ မဉ်ႏခံႏသွုမ်ꩻ အွဉ်ႏစွꩻစူထိုꩻနဝ်ꩻ ထဲင်းယင်းနေင်ႏပေါင်ꩻတရျာꩻခန်းလဲ့ တသေႏချာႏနွောင်ꩻတဝ်းဒွုမ်နဝ်ꩻသွူ။
 • ၁၁။ နဝ်ꩻမꩻ ကအဝ်ႏအွဉ်ငါသေႏသေႏဒါႏ ပအိုဝ်ႏအမျိုꩻသာꩻရေꩻသား ခမ်းကောင်ခမ်းဒွမ် ဩဝါဒါစရိယဗွေႏဆရာႏတောႏဖုံႏ၊ ရဟန်ꩻပညာႏသျင်ႏ၊ လိုꩻလမ်းပညာႏသျင်ႏဖုံႏ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ႏရက်ခွိုꩻဖုံႏကားကအဝ်ႏ သမဲင်ꩻကအီႏတွင်ႏအဝ်ႏကုဲင်သေꩻဒါႏ လိတ်မူနီမူယိုကိစ္စ နွန်ႏထေ့လွဒျာႏသွော့ အဟဝ်ဖဲ့ꩻ၊ အဖျင်ဖဲ့ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ ထွူႏထွူႏတွုမ်တွုမ် လဝ်းဟွုန်ဒင်ႏပျꩻနယ်ဗာႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏယေန်ႏငဲးရေꩻအစွိုꩻ (သထုံႏဒေႏသ) ထာꩻမာꩻမုဆောင်ႏဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ ဥက္ကဋ္ဌ (တဲမ်းစူမုဲင်) ဦးခွန်သိန်းရွှေ၊
 • (၂) ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ (တဲမ်းစူမုဲင်) ဦးခွန်အောင်ငြိမ်း၊
 • (၃) အွဉ်အကိုရေꩻ (ထိုꩻစူမုဲင်) ဦးခွန်လှအောင်၊
 • (၄) တွယ်ꩻဖက်အွဉ်အကိုရေꩻ(၁) (ထိုꩻစူမုဲင်) ဦးခွန်ဖိုးဆောင်း၊
 • (၅) တွယ်ꩻဖက်အွဉ်အကိုရေꩻ (ထိုꩻစူမုဲင်) ဦးခွန်အောင်နိုင်၊
 • (၆) တွယ်ꩻဖက်အွဉ်အကိုရေꩻ
 • (၃) (ထိုꩻစူမုဲင်) ဦးခွန်သန်းဝေ၊
 • (၇) နွို့အစွိုꩻ (ထိုꩻစူမုဲင်) ဦးခွန်ဒါလီ၊
 • (၈) နွို့အစွိုꩻ (ထိုꩻစူမုဲင်) ဦးခွန်မောင်မောင်၊
 • (၉) နွို့အစွိုꩻ (ထိုꩻစူမုဲင်) ဦးခွန်ဝင်းခိုင်၊
 • (၁၀) နွို့အစွိုꩻ (ထိုꩻစူမုဲင်) ဦးခွန်ပန်းအောင်၊
 • (၁၁) နွို့အစွိုꩻ (ထိုꩻစူမုဲင်) ဦးခွန်တင်ထွန်း။ (လိတ်/ယေန်ႏတံဆိပ်တုံး)။

လိတ်မုဲင်၊ ၁/သထဒ/ လိတ်လုဲင်ꩻ/ ၂၀၁၃ (ဝ၁၈) မွူးနီꩻ ၊ ၂၀၁၃-ဗာႏနေင်ႏ၊ ဇွန်လာ (၁၂)နီꩻ

တုတ်ꩻဖြေ့ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ ဗွေႏဗွန်းပအိုဝ်ႏနင်းကျောင်ꩻကားကအဝ်ႏ (ခမ်းကောင်၊ ခမ်းဒွမ်)
 • ၂။ ဖြားတန်အောင်ႏခမ်းထီ၊ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါတန်ကဲႏ၊ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအစွိုꩻချုပ် (ဗဟိုႏ)၊ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ။
 • ၃။ ဥက္ကဋ္ဌတွမ်ႏထာꩻမာꩻအမုဆောင်ႏအစွိုꩻ၊ နွို့ဗဟိုႏကောႏမတီႏစွိုꩻကားကအဝ်ႏ၊ P.N.O (ဗဟိုႏ)၊ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ။
 • ၄။ ဥက္ကဋ္ဌတွမ်ႏထာꩻမာꩻအမုဆောင်ႏအစွိုꩻ၊ နွို့ဗဟိုႏကောႏမတီႏစွိုꩻကားကအဝ်ႏ၊ လိတ်/ယေန်ႏ (ဗဟိုႏ)၊ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ။
 • ၅။ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမုꩻရေꩻအစွိုꩻအဗူႏ ကားကအဝ်ႏ။ (ခမ်းကောင်၊ ခမ်းဒွမ်)။

လိတ်ဗွန်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

- လက်ခံႏ ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻယေန်ႏငဲးရေꩻအစွိုꩻ၊ လိတ်တုတ်ꩻဖြေ့ꩻစောင်ႏ၊ သထုင်ႏဒေႏသ