ပအိုဝ်ႏဒီပလိုမာသွဉ်တန်ꩻကျောင်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
(အဝ်ႏ ဒီပလိုမာသွဥ်တန်ꩻ ယီးနယ်ချာခါꩻဒျာႏသွူ)
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ အွဉ်ငါအစွိုꩻ ဗွောင်လွေꩻဖေႏ ထွာနွောင်ꩻဆရာႏ ဒီပလိုမာအထူꩻသွဉ်တန်ꩻ (ပအိုဝ်ႏပညာႏရေꩻကေားလေက်ကျောင်ꩻ-PEC)"

ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအိုပ်ချုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသကို ခမ်းရင်ꩻသားကျောင်ꩻဆရာႏ ဖေႏကပေါႏထန်ႏလွဉ်နောဝ်ꩻ နေင်း ၁၃၇၇-ဗာႏ၊ လာဒဲဉ်စေင်လောင်း (၁၁)နီꩻ၊ မွူးနီꩻ-ဗုဒ္ဓဟူꩻ၊ နေင်ႏ ၂၀၁၆-ဗာႏ၊ လာဆန်နဝါရီ(၆)နီꩻ ဗွောင်လွေꩻဖေႏ ထွာနွောင်ꩻဆရာႏ ဒီပလိုမာအထူꩻသွဉ်တန်ꩻ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ၊ ကန်ႏတန်ရပ်ကွက်၊ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအဖဲ့ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻသာႏယာႏရေꩻ (ဒဲဉ်သီႏဗွေ)ကွင်ꩻကိုနောဝ်ꩻသွူ။

ပအိုဝ်ႏဒေႏသကို ကအောဝ်ႏထိန်းထံႏဒါႏ မူလတန်ꩻအရန်း ကျောင်ꩻဆရာႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏဝေင်ꩻနယ်ႏကျောက်ပန်းတောင်း၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏမြင်းခြံ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏတောင်သာ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏမိတ္ထီလာႏ၊ ဝေင်ꩻနယ်ႏမလှိုင်ကိုဖုံႏ ကအောဝ်ႏဒါႏ ဖူးဝေး "မန်း"လိုꩻမျိုꩻဖုံႏဒျာႏသွူ။ ဆရာႏလဲ့သမ်းဒါႏတောဝ်း ခမ်းရင်ꩻသားငေါဝ်း၊ ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻပေႏဖုံႏလဲ့ သမ်းဒါႏတောဝ်းမန်းငေါဝ်းတဲင် ကသွဉ်လိတ်နောဝ်ꩻ မော့ꩻဗာႏအာငါႏ အယပ်ꩻအခုဲင်ႏ၊ ဆရာႏတွမ်ႏတပဲ့ꩻ ငေါဝ်းဖြောင်တောဝ်းလို့ဝင်ꩻတွော့ꩻ လိုꩻပေႏကသွဉ်လိတ်နောဝ်ꩻ နန်ꩻဒါႏလိတ်တဖဲ့ꩻ၊ ကထွာကျောင်ꩻဆရာႏလဲ့ အခိန်ႏကထွိုင်ႏတွိုႏနောဝ်ꩻ သမ်းပြောင်ꩻသဲင်ꩻချာဒျာႏ မွိုးဖါထျꩻ မန်းခမ်းကိုတဲင် ကျောင်ꩻဆရာႏအသွုပ်ထဲ့ထိုꩻဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဆုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻ ကျောင်ꩻဆရာႏအသွုပ် ဖေႏကထဲ့ဗာႏမွိုန်းနောဝ်ꩻ ဒေႏသခမ်းရင်ꩻသား ခေတ်ပညာႏဒါႏ လိုꩻပေႏဖုံႏ မဉ်ႏထူႏတာႏဝွန်ႏမာꩻချာ ကျောင်ꩻဆရာႏနောဝ်ꩻမꩻ အသွုပ်ထဲ့လꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ ပညာႏရေꩻကောလိပ်နောဝ်ꩻ သမ်းလက်ခံႏဒျာႏကျောင်ꩻသား (၂၅၀)ဖြာꩻလွုမ်ꩻ၊ ကအွဉ်ႏထွော့ခါꩻဒါႏ သွဉ်တန်ꩻနွို့ခွင်ꩻ လိတ်အမတ်သမ်းထိုတဲင် ပအိုဝ်ႏခမ်းရင်ꩻသား နွို့တက္ကသိုလ်ႏ (၁၀)တန်ꩻအောင်ႏ ကျောင်ꩻသားခို/မူႏ ကအီႏနွို့ဗာႏ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ ပညာႏရေꩻကောလိပ်ကိုနောဝ်ꩻ အခွင်ꩻတဖူꩻဆေ့ꩻထိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။

ကွပ်နောဝ်ꩻမꩻ ဒေႏသခံႏ ခမ်းရင်ꩻသားလိုꩻပေႏ ဖေႏကသွဉ်ထူႏနွောင်ꩻ၊ ထွာနွောင်ꩻဆရာႏ ဒီပလိုမာသွဉ်တန်ꩻနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသအွဉ်ငါအစွိုꩻ ဒင်ႏပျꩻကွီထေ့ နဲင်ႏငံႏတောႏ ပညာႏရေꩻဝွန်ႏတန်ဌာႏနထျꩻတွော့ꩻ ဖေႏကဗွောင်နွောင်ꩻ သွဉ်တန်ꩻအတာႏ ကလိုႏအပ်ဒါႏ သွဉ်လိတ်ကျောင်ꩻ၊ လိုꩻပေႏဗေင်ႏခင်ႏလမ်း၊ အံႏအွꩻခင်ႏလမ်းတွမ်ႏ ကျောင်ꩻပရိဘောဂ ခြွိုင်းခြိုꩻဖုံႏယို နေးတွမ်ႏဒေႏသအခြပ်အရဲဉ်ႏ မဉ်ႏထူတာႏဝွန်ႏဖေႏနွောင်ꩻတွမ်ႏ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ ပညာႏရေꩻကောလိပ်နဝ်ꩻ ကအောဝ်ႏဒါႏ ဆရာႏခို/မူႏဖုံႏ တနီꩻ(၂)လဲင်ႏ မဉ်ႏပသာလွေꩻသဲင်ꩻဖေႏနွောင်ꩻနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ ကအောဝ်ႏမဲဉ်ဗွောင်ဒါႏ ထွာနွောင်ꩻဆရာႏ ဒီပလိုမာ အထူꩻသွဉ်တန်ꩻယို ဗွောင်သွဉ်နွောင်ꩻဒျာႏအကျောင်ꩻ ဒင်ႏပျꩻလꩻလွေꩻ အခွင်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။

ယိုခါ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသကို ကအီႏဗွောင်သွဉ်သော့ꩻဖေႏဒါႏ သွဉ်တန်ကျောင်ꩻဆောင် အောဝ်ႏတောဝ်းဒွိုန်းအထွူတဲင် အောဝ်ႏသွဉ်သော့ꩻလွေꩻဗာႏ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ၊ ကန်ႏတန်ရပ်ကွက် ဒဲဉ်သီႏဗွေကွင်ꩻကို (၁၀၀-၃၀)ပေကအောဝ်ႏဒါႏ သံကူကွန်ကရစ် ကျောင်ꩻ(၂)ထပ်ကိုနောဝ်ꩻသွူ။ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ ပညာႏရေꩻကောလိပ်ကို ကအောဝ်ႏဒါႏ ဆရာႏခို/မူႏ (၃၄)ဖြာꩻ အလွေꩻအသဲင်ꩻနောဝ်ꩻလဲ့ ထူႏတာႏဝွန်ႏ ပသာဖေႏဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။

သွဉ်တန်ꩻသားနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏ(၆၉)ဖြာꩻ၊ ဖြောဝ်ꩻ(၁၄)ဖြာꩻ၊ ဓနု(၁)ဖြာꩻ၊ ကယန်း(၂)ဖြာꩻ၊ တောင်ႏရွိုꩻ(၂)ဖြာꩻ၊ မဲင်ꩻ(ဟဲ့ꩻ)မွန် (၁)ဖြာꩻ၊ မန်းနောင်(၁)ဖြာꩻ၊ မန်း(၁၈)ဖြာꩻ၊ ကယား(ဟဲ့ꩻ)စောက်ꩻတနျာႏ(၃)ဖြာꩻ၊ ဂေါ်ရခါး(၁)၊ လီဆူး (၁)ဖြာꩻ ခြွဉ်းဗူႏလို့လို့ အောဝ်ႏ(၁၁၃)ဖြာꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ထွာနွောင်ꩻဆရာႏ ဒီပလိုမာအထူꩻသွဉ်တန်ꩻပွယ်ꩻဗွောင်ကို ပညာႏရေꩻဝွန်ႏတန်ဌာႏန ဒုတိယဝွန်ႏတန် ဒေါက်တာဇော်မင်းအောင်တွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသအွဉ်ငါအစွိုꩻ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြားတန်ခွန်စံလွင်သီး ဗွောင်လွေꩻဖေႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကဗွောင်လွေꩻသွဉ်တန်ꩻယိုနောဝ်ꩻ ထဲ့ဆုဲင်ꩻထိုꩻအခိန်ႏ(၁)လာရပ်တဲင် ဖေႏကခြေင်းထွꩻနွောင်ꩻချာ လိတ်သွဉ်ခန်ꩻနောဝ်ꩻ ထူႏလွိုလွေꩻအခိန်ႏတွော့ꩻ အောဝ်ႏသွဉ်လွေꩻဖေႏ လိုꩻပေႏနောဝ်ꩻသွူ။

ထွာနွောင်ꩻဆရာႏ ဒီပလိုမာ အထူꩻသွဉ်တန်ꩻယို သွဉ်ထူႏဗာႏ (၂)နေင်ႏဗွေဗွေ၊ ကျောင်ꩻမဉ်ႏထွူနောဝ်ꩻ သွဉ်တန်ꩻထင်ႏကျောင်ꩻသားခို/မူႏဖုံႏယို အီႏသဲင်ꩻထူႏတာႏဝွန်ႏ ထိန်းထံႏချာဖေႏ နဲင်ႏငံႏတောႏ ကဖေႏအပ်ဒါႏ တာႏဝွန်ႏ ထဲ့ရာꩻခင်ႏလမ်းကိုအကျောင်ꩻ ဖေႏသေလွေꩻဗာႏ ခမ်းသားမွိုးဖါ နုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ၊ မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၄၃