မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

နမ်းခြောင်ꩻခရာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"နမ်းခြောင်ꩻခရာႏ-အတ္ထုပ္ပတ္တိ" "အတ္ထုပ္ပတ္တိ"ကရိုꩻနဝ်ꩻ ပါဠိငဝ်းဒျာႏသွူ။ အခရာႏနဝ်ꩻ "ထွာအကျောင်ꩻခရာႏ"ထန်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ထူႏပါဠိငဝ်းနဝ်ꩻတဲင် မန်းလိတ်လုဲင်ꩻအကို လိတ်ကတဲမ်းခါꩻဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏတဖြာꩻဖြာꩻ ကထွာဘဝယို ကဲဉ်းအာအာ အဝ်ႏဟဲ့ꩻ"အတ္ထုပ္ပတ္တိ"၊ မွေးတဝ်းလဲ့ "အတ္ထုပ္ပတ်"နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ လိတ်ကအွဉ်ႏနယ်ဖေႏဒါႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏတဖြာꩻဖြာꩻ အဘဝတွမ်ႏစရဲက်နဝ်ꩻ ထွာ"အတ္ထုပ္ပတ္တိ"သွူ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိနဝ်ꩻ ဗွန်ပီနုဲင်း ကဗျာ၊ ပျꩻဇာတ်၊ ဝတ္ထု-စတဲင်နဝ်ꩻအတွိုင်ꩻ ထွာလိတ်လုဲင်ꩻသီး အင်္ဂါႏအကွို့ꩻအခဝ်သွူ၊ ကွပ်ထွာလိတ်လုဲင်ꩻသီး အင်္ဂါႏအကွို့ꩻအခဝ်တဲင် အတ္ထုပ္ပတ္တိနဝ်ꩻ မာꩻသꩻပါလွဉ်နွောင်ꩻအီ ကေားဟော်ꩻထွားလိတ်သားသꩻသွူတကာႏတဝ်း အကျိုꩻလဲ့ အာမွေးစွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ [၁]

ကေားဟော်ꩻထွားလိတ်သား မဉ်ႏဟော်ꩻထွားဗာႏ အတ္ထုပ္ပတ္တိနဝ်ꩻ သꩻပါလွဉ်စွဉ်ႏထွူတဲင် နမ်းအတွက် အကျိုꩻကအာအီနွောင်ꩻအချက်ဖုံႏနဝ်ꩻလဲ့ သေနာႏလွဉ်အီနွောင်ꩻစွဉ်ႏသွူ၊ ပေါႏသေနာႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏလင်သီး ကထွာဘဝတွမ်ႏစရဲက်ဖုံႏနဝ်ꩻတဲးတဲ့ နပ်စံꩻထွားချာနွောင်ꩻပါစွဉ်ႏ နီနမ်းကထွာဘဝတွမ်ႏ စရဲက်ဖုံႏတွော့ꩻ ကလိုႏဖျင်လွေꩻလဲ့ ဖျင်လွေꩻလꩻအီစွဉ်ႏသွူ၊ ကလိုႏထွားနုဲင်းလဲ့ ထွားနုဲင်းနွောင်ꩻစွဉ်ႏ၊ ကလိုႏစွဉ်ꩻထိုꩻလဲ့ စွဉ်ꩻထိုꩻနွောင်ꩻစွဉ်ႏနဝ်ꩻသွူ။

ခံႏဗာႏဒါႏဝင်ꩻတဲမ်း အတ္ထုပ္ပတ္တိဗွေႏ နမ်းခြောင်ꩻခရာႏသီး အလွောက်ꩻ နမ်းခြောင်ꩻခရာႏလဲ့ ဖြယ်နွောင်ꩻယင်းဒျာႏ အစွိုးစွိုးနဝ်ꩻသွူ။ ယေဘူယျအနေႏ ဘာႏသာႏရေꩻဆဲင်ႏရာꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ခမ်းထီရေꩻဆဲင်ႏရာꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ရာႏဇာႏဝင်ႏဆဲင်ႏရာꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ လိုꩻမုꩻရေꩻဆဲင်ႏရာꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ပညာႏရေꩻဆဲင်ႏရာꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ သိပ္ပံနယ်ꩻပညာႏဆဲင်ႏရာꩻပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ လိတ်လုဲင်ꩻပညာႏသျင်ႏ၊ ထာꩻယူႏထာꩻတွေꩻပညာႏသျင်ႏ၊ အနပညာႏသျင်ႏ စတဲင်ပုဂ္ဂိုလ်ႏသီး နမ်းခြောင်ꩻခရာႏ အဝ်ႏအစွိုးစွိုးနဝ်ꩻသွူ။

တဲမ်းအပုံႏပွိုင်နယ်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

မဉ်ႏစဲစ်ထွား အတဲမ်းအပုံႏအပွိုင်တွမ်ႏ ကအွဉ်ႏအပုံႏစံႏဖုံႏနဝ်ꩻ အကျမ်ꩻအနေႏ အတ္ထုပ္ပတ္တိယို အဝ်ႏလစ်ꩻမျိုꩻလစ်ꩻစွိုးသွူ။

"အတ္ထုပ္ပတ္တိရိုꩻရိုꩻ" အတ္ထုပ္ပတ္တိရိုꩻရိုꩻနဝ်ꩻ ပုဂ္ဂိုလ်ႏတဖြာꩻသီး အကထွာဘဝတွမ်ႏ စရဲက်ယို ပုဂ္ဂိုလ်ႏလင်တဖြာꩻနဝ်ꩻ တဲမ်းဒင်ႏနယ်လွေꩻအစားနဝ်ꩻသွူ။ နမူႏနာႏ-

"နမ်းတဲမ်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ" နမ်းတဲမ်း အတ္ထုပ္ပတ္တိနဝ်ꩻ နမ်းကထွာဒါႏဘဝယို နမ်းတွမ်ႏနမ်း တဲမ်းချာဒျာႏစားနဝ်ꩻသွူ။ ဥပမာႏ-

"ဝတ္ထုသဘော်ꩻပါအတ္ထုပ္ပတ္တိ အတ္ထုပ္ပတ္တိရိုꩻရိုꩻတဲ့ယဝ်း၊ နမ်းတွမ်ႏနမ်းတဲမ်း အတ္ထုပ္ပတ္တိတဲ့ယဝ်း တဲမ်းဖြွောင်ႏဖြွောင်ႏသျင်ꩻသျင်ꩻနေးမွေးတဝ်းတွော့ꩻ တဲမ်းသော့ꩻပါ ကေားတဲမ်းသား သꩻထာꩻယူႏ တဲမ်းအနယ်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻစားသွူ၊ သေန်ႏထိုꩻဝတ္ထုသဘော်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ဥပမာႏ-

"မုဲင်တမ်ꩻသဘော်ꩻကပါအတ္ထုပ္ပတ္တိ" မုဲင်တမ်ꩻသဘော်ꩻကပါဒါႏ အတ္ထုပ္ပတ္တိယိုနဝ်ꩻ တဲမ်းနယ်ပုဂ္ဂိုလ်ႏတဖြာꩻဖြာꩻသီး ဘဝတဗာႏအကို အထွာအကုဲင်၊ သꩻဝင်ႏစာꩻခရာႏ ကဟဝ်ဒါႏ အထွာအကုဲင် တကွက်ꩻပေႏတဲ့သင်၊ တဲမ်းနယ် တကွက်ꩻတကာႏတဝ်းလဲ့သင် တဲမ်းလွေꩻအနယ်ꩻနဝ်ꩻစားသွူ။ ကတဲမ်းနယ် အပုံႏစံႏနဝ်ꩻစားနဝ်ꩻ တဲမ်းလိတ်သား ကုဲင်းတဲမ်းသော့ꩻပါဒါႏ အနမ်းခရာႏသွူ။ ဝင်ꩻလင်ခရာႏလဲ့ ကုဲင်းတဲမ်းသော့ꩻပါဒါႏ၊ မုဲင်တမ်ꩻသဘော်ꩻကပါဒါႏ အတ္ထုပ္ပတ္တိအကို ကေားတဲမ်းသားနဝ်ꩻ အဗွေႏအတ္ထုပ္ပတ္တိသားလဲ့ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏ၊ လိုꩻလောင်ႏလင်တဖြာꩻဖြာꩻလဲ့ ထွာနွောင်ꩻဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။

မုဲင်တမ်ꩻသဘော်ꩻကပါဒါႏ အတ္ထုပ္ပတ္တိတွမ်ႏ အတ္ထုပ္ပတ္တိအလင်ဖုံႏ တဗွန်ခေါ်တဝ်းအချက်နဝ်ꩻ တဲမ်းရိုပ်နေး ပုဂ္ဂိုလ်ႏတဖြာꩻဖြာꩻ ဘဝတောႏလိုမ်းစား မွေးတဝ်းတဲင် တဲမ်းဒျာႏဗော့ꩻ ဘဝအကို အရေꩻကတန်ဒါႏ အကွို့ꩻအခဝ် အခရာႏတဗာႏဗာႏနဝ်ꩻလွုမ်ꩻသွူ။ ဥပမာႏ-

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အတ္ထဿ ဥပ္ပတ္တိ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိယေဝ အဋ္ဌုပ္ပတ္တိ၊ တ္ထကာရဿ ဋ္ဌကာရံ ကတွာ။