နာႏရွိုးရောႏဂါႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

နာႏရွိုးရောႏဂါႏကရိုꩻယိုနဝ်ꩻ မန်းဘာႏသာႏဟဲ့ꩻ "ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ"သွူ။ ပေါႏထွာရောႏဂါႏအမျိုꩻယိုနဝ်ꩻ တဟေခွိုꩻ တဟေညထာꩻ၊ ထာꩻတဟေနဝ်ꩻ အံႏတသီႏထာꩻမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့ တဟဝ်လွစ်တဝ်း၊ ဟဝ်ငါႏတဝ်း၊ သက်သာႏနေးလွုမ်ꩻ၊ သာထာꩻလဲ့ တကွို့ꩻတဝ်း၊ သာထာꩻတွိုႏသꩻတဝ်း၊ အဝ်ႏရွိုးဒျာႏစွူစွူသွူ။ နာႏရွိုးရောႏဂါႏယိုနဝ်ꩻ ယဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ ထွာခွိုꩻခွိုꩻ၊ ထွာသေႏသေႏ၊ ထွာယွဲးယွဲးလဲ့ ယဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ ထွာညညတလဲင်ႏလွုမ်ꩻ၊ မီႏအုံခွꩻထာꩻ၊ မီႏအံႏမာႏထာꩻမꩻ ကုဲင်းထွာသွူ။ ယဖြာꩻဖြာꩻနဝ်ꩻ မီႏတထန်ႏတဝ်းတဲ့ နုဲးဒျာႏလိုꩻဟဝ်၊ မီႏထန်ႏသွူတဲ့ ဒါႏယီႏဒါႏယာႏဒွုမ်၊ နုဲင်းစွဉ်ႏအီႏသီသီနဝ်ꩻသွူ။ ခွန်ကုဝေထီႏဗာႏ ဆရာႏတသီႏခန်ꩻကို ဟိုပုံꩻတလဲင်ႏနဝ်ꩻ မန်းမူႏဖြားဒျာႏ၊ သက်ငတ်ꩻဆီရပ်နဝ်ꩻ၊ တွမ်ႏသေလေားဖျော်လွဉ် တသီႏခန်ꩻတဲင် နုဲင်းစွဉ်ႏဒါႏယာႏဒွုမ်၊ ဟေားဟေားဟားဟားစွဉ်ႏဒျာႏသွူ။ တွိုႏတသီႏခန်ꩻ ဆရာႏဆဲ့ꩻဖေႏထွူတသီႏ ပေါႏလꩻမိနစ်တဆီရပ်နဝ်ꩻလဲ့ အရွိုးယေန်ထိုꩻတွော့ꩻ နုဲင်းယင်းဒျာႏ လိုꩻဟဝ်အတွိုင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။

နာႏရွိုးသားနဝ်ꩻ တရိတ်ကပွါꩻ တရိတ်ကအာအီဒါႏ အရသာႏဗောမ်ႏဆိမ်ꩻနွိုးမျိုꩻ ကထွာဒါႏထော့ꩻယာႏနွေႏဗေဟံႏဖိုးနဲန်းထီတသာႏသိကျာꩻဖုံႏယို ပေါႏအံႏနဝ်ꩻ သာထာꩻယပ်ꩻ၊ ရွိုးလွဉ်ဒါႏသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နာႏရွိုးသားနဝ်ꩻ တတဲ့ꩻတဝ်း ထာꩻအံႏမျိုꩻယိုလဲ့ အဝ်ႏလိုႏသျောင်ႏ၊ အဝ်ႏလိုႏလူးခွꩻငါႏတဝ်းထီ၊ အဝ်ႏလိုႏခံႏငါႏတဝ်းထာꩻခွꩻ၊ အဝ်ႏလိုႏဆွဉ်းတဝ်းယာထူ၊ အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏချုက်တဝ်းဟို့ꩻသွူ။ သွီႏတလို့တဝ်းဒွိုန်း လိုꩻမူႏသီး မီႏထွာလွဉ် နာႏရွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ စွုမ်ႏလာသွီႏ အဝ်ႏလိုႏလွေꩻမဲန်ႏမဲန်ႏသွူ။ သွီႏတမဲန်ႏတဝ်း လိုꩻမူႏသီးနဝ်ꩻ အံႏစွဉ်ႏတသီႏနာႏရွိုးလဲ့ တဟဝ်လွစ်နွောင်ꩻတဝ်းသွူ။ သွီႏမီႏတမဲန်ႏတဝ်းနဝ်ꩻ အံႏဗာႏပါ တသီႏသွီႏမဲန်ႏဖုံႏသွူ။ နာႏရွိုးရောႏဂါႏသား ယဟန်ႏနဝ်ꩻ ထွာပါတွမ်ႏ "သꩻရောႏအာႏပေႏရောႏဂါႏ"တဲင် သꩻရာႏအာႏပေႏတဖဲ့ꩻ၊ နာႏရွိုးရောႏဂါႏတဖဲ့ꩻတွော့ꩻ ယိန်းရွိုးရွိုး၊ ယိန်းအွန်းအွန်း၊ အာႏတမူꩻတပယ်ꩻငါလဲ့ အဲန်ထဝ်းသွူ။ လိုꩻသꩻရာႏအာႏပေႏသားနဝ်ꩻ အံႏဗာႏပါ တသီႏသꩻရာႏ အာႏတလာသွူ။

သꩻရာႏအာႏကတလာအီဒါႏ တသီႏမျိုꩻဖုံႏနဝ်ꩻ ဇာႏတိဖိုလ်ႏကဝ်ႏ၊ လေညင်ꩻတုဲင်၊ ဗာႏနံႏသာႏ၊ နံႏသာႏဗွာ၊ မားသံတွန်ဒီႏ (ရှဉ့်မတက်ဥ)၊ ကံꩻကောႏဝတ်ဆံ၊ ခံꩻဆွိုင်ꩻ၊ ပြူးလာႏ၊ ရူးတလင်ꩻသွုန်ႏထီ၊ မိကျောင်းသွုန်ႏထီ၊ ပုလဲꩻ-စတဲင်နုဲင်းယိုဖုံႏသွူ။ လိုꩻကထွာဒါႏ နာႏရွိုးရောႏဂါႏယို မီႏမဲန်လိုမ်ꩻလာꩻအီစံꩻတွမ်ႏ တသီႏနယ်ꩻဒွေါင်ႏဖုံႏနဝ်ꩻ စုရောမ်တဲမ်းနယ်လွေꩻဗာႏ နုဲင်းဆလဖုံႏယိုအတွိုင်ꩻသွူ။

တသီႏနာႏရွိုးနယ်ꩻဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 • ၁။ လိုꩻကထွာဒါႏ နာႏရွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ယာလွုမ်ꩻတန်လာႏ (မုယားကြီးရွက်) လစ်ꩻငတ်ꩻဗီႏရပ်ယို ပသကြောင်းကြောင်းသွူတွော့ꩻ သော့ꩻထီဆေ့ꩻဆေ့ꩻ ထောင်းပဲတ်ꩻသော့ꩻ ဆိုမ်ႏကြောင်းကြောင်းကိုထွူတဲင် စေ့ꩻအထီ၊ ကလꩻဒါႏ အထီယို အွꩻဖေႏသွော့ တလဲင်ႏနေား၊ နာႏရွိုးရောႏဂါႏ ဟဝ်သက်သာႏနွောင်ꩻအီသွူ။
 • ၂။ လိုꩻကထွာဒါႏ နာႏရွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ လေညင်ꩻတုဲင် အယာႏခဉ်ႏ ၂-၅ိ ဝါး၊ ကာႏရဝွေႏလာႏ အယာႏခဉ်ႏ ၂-၅ ဝါး၊ ၂-မျိုꩻယို ထောင်းဖွန်ႏညီꩻတဝင်ꩻထွူတဲင် ကွယ်ရော်ꩻတောမ်ႏ တဝတ်ꩻ (တမူ)ထီတွော့ꩻ လုံꩻတတွာတွော့ꩻ ကာဖီရာꩻရပ်နဝ်ꩻ၊ အံႏသွော့ တလဲင်ႏ တလုံꩻ၊ တနီꩻ ၂-လဲင်ႏနေား။
 • ၃။ လိုꩻကထွာဒါႏ နာႏရွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ အေင်တသဉ်ယို ပသကြောင်းကြောင်း ထောင်းပဲတ်ꩻပဲတ်ꩻထွူ စေ့ꩻအထီတွော့ꩻ အေင်ထီအယာႏခဉ်ႏတခန်၊ စောက်ꩻသွီရာႏမဉ်ထီ အယာႏခဉ်ႏတခန်၊ တသာႏငိုး အယာႏခဉ်ႏငတ်ꩻဗီႏ၊ တသီႏသိုမ်မျိုꩻယို သော့ꩻရော်ꩻထွူလွဝင်ꩻ ပလဲင်ꩻတဖြုံႏကိုတွော့ꩻ အံႏသွော့တလဲင်ႏ တစောဟန်ႏအို၊ အံႏသွော့တနီꩻ ၂-လဲင်ႏနေား၊ ဖောႏတလဲင်ႏ ပေါႏလို့လဲ့ ဖောႏဖျင်အွꩻထဲင်းထဲင်းသွော့နေား။
 • ၄။ လိုꩻကထွာဒါႏ နာႏရွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ဟန်ႏနွန်းသီးမွူးအရွီးယို ပသေကြောင်းကြောင်း အွဉ်ႏလိုသဲင်ထောင်းဖွန်ႏသွူတွော့ꩻ အံႏသွော့ တလဲင်ႏတစေားနေင်းထီနွိုး၊ အံႏတွမ်ႏထီလိုမ်ꩻ၊ အံႏတနီꩻ ၃-လဲင်ႏနေား၊ မဲ့ꩻဟဝ်သက်သာႏလွဉ်ဒျာႏသွူ။
 • ၅။ လိုꩻကထွာဒါႏ နာႏရွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ အေင်တသဉ်ယို ဖို့ꩻမေႏတွော့ꩻ သွယ်ꩻပဉ်ဗေင်ႏဗေင်ႏ အံႏတဲတ်ꩻသွော့တောမ်ႏတသာႏ တလဲင်ႏငတ်ꩻဗေင်ႏရပ်နဝ်ꩻနေား၊ အံႏသွော့ တနီꩻ ၂-၃ လဲင်ႏနေား၊ မဲ့ꩻဟဝ်လွဉ်ဒျာႏသွူ။
 • ၆။ လိုꩻကထွာဒါႏ နာႏရွိုးနဝ်ꩻ ယာလွုမ်ꩻလာႏ (မုယားကြီး)ယို အွဉ်ႏလိုသဲင်သွူတဲင် စိမ်ႏဖွန်ႏတွော့ꩻ တောမ်ႏစေးပနဲန်ႏနဲန်ႏနဝ်ꩻ တထူဆွဉ်းသွော့နုဲင်း ဝင်ꩻကဆွဉ်းယာထူနဝ်ꩻနေား၊ တထူဆွဉ်းအာအာနေား။
 • ၇။ လိုꩻကထွာဒါႏ နာႏရွိုးနဝ်ꩻ ထာꩻခေ့ꩻမွူးဟာခိုႏ ကအဝ်ႏထိုမ်ႏအံႏဒါႏအဆာႏ ထာꩻသားမေႏလို့ꩻယို လုံꩻတွမ်ႏတောင်းလျက်ꩻလျက်ꩻထန်ꩻ ပနဲန်ႏနဲန်ႏတွော့ꩻ အံႏမျောသွော့နေား၊ မျောႏငါလစ်ꩻငတ်ꩻလဲင်ႏငါလဲ့ နာႏရွိုးအစွိုးထဲ့ထိုꩻဒျာႏသွူ။
 • ၈။ လိုꩻကထွာဒါႏ နာႏရွိုးနဝ်ꩻ တဝတ်ꩻထီစဲတ်စဲတ် တပလဲင်ꩻကိုယို သော့ꩻသွော့ လျော့ꩻ ၂-ောႏငါနေား၊ လျော့ꩻနဝ်ꩻ ပေါႏခွိုင်းတဝတ်ꩻထီလဲ့ တညတဝ်း ခြီပဲတ်ꩻထိုꩻဒျာႏသွူ။ ပေါႏလျော့ꩻခြီလို့လဲ့ အံႏတဲတ်ꩻကုဲးကုဲးဖေႏသွော့နေား။
 • ၉။ လိုꩻကထွာဒါႏ နာႏရွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ တသာႏတထာဝ မောက်ꩻမူႏရာႏရပ်ယို သော့ꩻဝန်ႏဗေးဟံးပေႏပေႏ အကင်တအျုက်ꩻကိုနဝ်ꩻတွော့ꩻ ဆျာꩻသော့ꩻဓာတ်ဆီတထာဝ မောက်ꩻမူးရာႏရပ်နဝ်ꩻနေား၊ ဆျာꩻသော့ꩻထွူဓာတ်ဆီနဝ်ꩻ လဲ့ꩻတွမ်ႏမေႏတွော့ꩻ မေႏအဝ်ႏတင်ႏတွင်ꩻနဝ်ꩻ ကွယ်ဖေႏသွော့သေႏသေႏနေား၊ မေႏမီႏအဖေ့ကအဝ်ႏကုဲင်ဒါႏ တသာႏငိုးထွူယိုနဝ်ꩻ မောက်ꩻဖါးရာႏတဖြုံႏယို စေ့ꩻအထီဖျောႏအွꩻအီသွော့နေား၊ အံႏတဲတ်ꩻနေးလဲ့ လꩻဒျာႏသွူ။ အံႏဗာႏတနီꩻ တလဲင်ႏလွုမ်ꩻသွူ။
 • ၁၀။ နာႏရွိုးသားနဝ်ꩻ ဖြေꩻသွူဝေင်ꩻကို ဝင်ꩻကအဝ်ႏစာဒါႏ စတီးဗုတ်ꩻပေႏ ပါတွမ်ႏအဒို့ꩻနဝ်ꩻတွော့ꩻ ဖြေꩻပါပတာꩻထီနေား၊ ပတာꩻထီနဝ်ꩻ ခွိုင်းကတောမ်ႏ သော့ꩻသွော့ဗုတ်ꩻကိုနဝ်ꩻနေား၊ ထွူနဝ်ꩻ သော့ꩻအဖြွီꩻဟွဲးဖေႏသွော့ ငွဉ်ꩻနေား၊ နာႏရွိုးရောႏဂါႏ ဖင်းထိုꩻဗာႏဒျာႏသွူ။ "ပန်းနာ"ကရိုꩻဒါႏ မန်းငဝ်းယို "ဓာတ်တူ နံတူဆေးဖက်ယူ" လင်္ကာႏအလꩻ နေးတောမ်ႏ "ပြဒါး"တဲင် မာꩻဟဝ်လိုမ်ꩻလာအီဒျာႏနဝ်ꩻသွူ။
 • ၁၁။ လိုꩻကထွာဒါႏ နာႏရွိုးနဝ်ꩻ အေင်သွယ်ꩻထွူ ၇-ဗေင်ႏယို တောမ်ႏတောင်းလျက်ꩻထန်ꩻ ၂-လုံꩻ၊ ထီတဖန်ခွက် ခြွူရော်ꩻတဝင်ꩻတွော့ꩻ ပေါႏဗို့ꩻထွူ ရတောင်းလျက်ꩻထန်ꩻ စွုမ်းလို့လဲ့ ချꩻလင်ꩻ၊ တောမ်ႏလေညင်ꩻတုဲင် ၂-တုဲင်၊ မက်ဖစ်ပေါမ်း ၃-ဖြုံႏအဖွန်ႏယို အံႏညီꩻသွော့တဝင်ꩻ တလဲင်ႏချင်ႏနေား၊ ယိုနဝ်ꩻ လိုꩻတန်အံႏတလဲင်ႏတာႏနေား။
 • ၁၂။ နာႏရွိုးရောႏဂါႏသားနဝ်ꩻ ခါးရာႏပေႏ (ခရမ်းကစော့ခါး)အရာႏယို စုဲင်တသဉ်သွူတွော့ꩻ အိုမ်ခါꩻသွူဖြောင်းကိုတဲင် မျောႏလင်ꩻသွော့ အထီတလဲင်ႏတစိꩻစိꩻနေား၊ စွုမ်ႏနီꩻနီꩻ မွူးရဝ်ꩻခိုႏတလဲင်ႏ၊ မွူးဟာခိုႏတလဲင်ႏ မီႏစုဲင်မီႏမျောႏဖေႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ မဲ့ꩻဟဝ်သက်သာႏလွဉ်ဒျာႏသွူ။
 • ၁၃။ လိုꩻကထွာဒါႏ နာႏရွိုးရောႏဂါႏနဝ်ꩻ ဆင်မနွယ်ႏတသဉ် အယာႏခဉ်ႏတစွဲးယို ပသေကြောင်းကြောင်းထွူတွော့ꩻ သွယ်ꩻသွော့ပဉ်ဗေင်ႏဗေင်ႏနေား၊ ဆင်မနွယ်ႏသွယ်ꩻထွူယို စဲးသွော့ တွမ်ႏဟူထီတနာꩻနေား၊ ထွူနဝ်ꩻ သော့ꩻတွမ်ႏတသာႏ အယာႏခဉ်ႏ (၁၅ိ)"တွော့ꩻ တွမ်ႏဟူထီနဝ်ꩻ ခြွူညီꩻသွော့တဝင်ꩻ အထီဖေႏကသေ့ꩻနေား၊ အထီမီႏအီႏသေ့ꩻနဝ်ꩻ ကွယ်ဖေႏသွော့သေႏသေႏနေား၊ အထီမီႏသေ့ꩻမွေးသွူနဝ်ꩻ အွဉ်ႏသဲင်သဲင် ထောင်းဖွန်ႏဖွန်ႏသွော့နေား၊ မီႏလꩻသွူ တသီႏဖွန်ႏနဝ်ꩻ ကွယ်နွတ်တွမ်ႏထီဆေ့ꩻဆေ့ꩻတဲင် လုံꩻသွော့တတွာကာဖီရာႏနဝ်ꩻနေား၊ လုံꩻထွူအွဉ်ႏလိုသဲင်၊ ပေါႏသဲင်ဟဝ်သွူလဲ့ သော့ꩻဟဝ်ခါꩻ ပလဲင်ꩻကိုတွော့ꩻ အံႏသွော့ တနီꩻ ၂-လဲင်ႏ၊ အံႏတလဲင်ႏ ၂-ဖြုံႏနေား၊ မဲ့ꩻဟဝ်လွဉ်ဒျာႏသွူ။

တသီႏယိုနဝ်ꩻ နာႏရွိုးရောႏဂါႏလွုမ်ꩻတကာႏတဝ်း သွီႏတိုꩻသွီႏထင်ႏရောႏဂါႏ၊ ဆီႏနွိုးရောႏဂါႏ၊ အဆာႏခြုံရောႏဂါႏဖုံႏလဲ့ ဟဝ်အီနွောင်ꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. ခွန်ကုဝေ-မုဲင်းကောင်၊ ခမ်းသားငတ်း အမုဲင်-၅၊ အစဲဉ်ႏ-၃၁