နီပအိုဝ်ႏကွန်ႏခန်

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နီပအိုဝ်ႏကွန်ႏခန် ဖေႏကယံနောဝ်ꩻ လိုႏထုမ်ႏငါႏအနယ်ꩻပညာႏ" နီပအိုဝ်ႏကလုပ်ꩻမာꩻဒါႏ ကွန်ႏအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏ နီပအိုဝ်ႏဒေႏသကို ကထန်ႏဒါႏတခြိုꩻဖုံႏ၊ အငိုꩻထိုꩻထိုꩻဖေႏကလꩻ ဆꩻချာဆꩻငါ ကွန်ႏခန်ဖေႏကဗွိုန်ဝင်ꩻနောဝ်ꩻ ကထွာဒါႏ ပွယ်ꩻစာꩻဖုံႏ၊ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏဖုံႏ အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏနယ်ငါႏလဲဉ်း ခမ်းသားမွိုးဖါမဲ့နား၊ အောဝ်ႏလိုႏချꩻနယ်ဖေႏလဲဉ်း ခမ်းသားမွိုးဖါတဖူꩻ၊ အခိန်ႏတွိုႏလဲဉ်းသွူတကာႏတောဝ်း ဝင်ꩻနယ်ႏတွိုင်ꩻ၊ အွိုင်ႏတွိုင်ꩻ၊ ဒုံတွိုင်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏလွောင်ႏဗူႏဖေႏငါႏလဲဉ်း ဖြေꩻစာကူꩻကားရေꩻအစွိုꩻ ကွန်ႏထိန်ꩻသိမ်ꩻရေꩻအစွိုꩻ (ဥပမာႏနောဝ်ꩻ- နွေႏအစွိုꩻ၊ ကော်ဖီအစွိုꩻ၊ ထော့ꩻပတ်)အစွိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏကအောဝ်ႏဆို့ꩻဒါႏရုဲင်ဒါႏ ကွန်ႏအမျိုꩻမျိုꩻဖုံႏအကို ယိုခါ ခေါက်ခယ်ႏ၊ ထော့ꩻပတ်ဖုံႏနောဝ်ꩻ တဆေေ့ꩻတောဝ်းနုဲင်းပွိုင်းလဲင်ႏ လိုꩻတလမ်းဆို့ꩻနောဝ်ꩻ ထန်ႏနွောင်ꩻစွဉ်ႏ အယာႏခဉ်ႏ ငတ်ꩻရေင်မာꩻကီရိုꩻလဲ့ တွိုႏအငိုꩻနောဝ်ꩻလꩻဒျာႏ ဝင်ꩻကဖေႏအတွိုင်ꩻလွုမ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ထော့ꩻပတ်ရာႏယို ဝင်ꩻခမ်းကို အငိုꩻဖွိုႏထိုနောဝ်ꩻ နီနာꩻသီး တသေထွꩻတောဝ်း နီခမ်းကိုနောဝ်ꩻ ပွယ်ꩻစာꩻအွဉ်ဝင်ꩻ လယ်ႏဖြေꩻဒျာႏ တမွူးတသောင်ႏ၊ နီသောင်ႏရပ်လွုမ်ꩻသွူ။ နုဲင်းခေါက်ခယ်ႏခန်တဲ့ ကားဒျာႏပွယ်ꩻစာꩻကဖေႏ ဝင်ꩻဖေႏတွိုင်ꩻစာဗာႏ ကောဆို့ꩻသားနောဝ်ꩻ ခံႏဗာႏဝင်ꩻတေက်ꩻနျꩻ စွုမ်ႏနေင်ႏနေင်ႏသွူ။ ဝင်ꩻကွန်ႏခန်နောဝ်ꩻထင်ႏ နီကွန်ႏခန်နောဝ်ꩻ လင်ꩻ၊ ပျဿနာႏနုဲင်းယို ခေတ်ယိုခါ တထွာထွိုက်သင်ꩻတောဝ်း၊ နီအောဝ်ႏလိုႏထုမ်ႏအနယ်ꩻတသာ ဖြေꩻစာကူꩻကူꩻကားရေꩻပညာႏ လွောင်ႏဗူႏစွီႏစူတွမ်ႏ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏတဲင် နီအွဉ်ဝင်ꩻအောဝ်ႏလိုႏ ပင်ႏထိုငါႏလဲဉ်း နီဒေႏသကိုကထန်ႏဒါႏ ကွန်ႏခန်အခေႏအနေႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီဒေႏသငိမ်ꩻချံꩻရေꩻ၊ တဖူꩻတထာ သာႏယာႏရေꩻ၊ ဒုံတွိုင်ꩻတသီႏခန်ꩻတသီႏယွုံႏ၊ သွဉ်လိတ်ကျောင်ꩻ၊ ဖေႏကလꩻရေꩻနောဝ်ꩻ နီစွိုးခွိုꩻအွဉ်ငါခေါင်းဆောင်တန်ဖုံႏ၊ လိုꩻယံဖုံႏ အောဝ်ႏကျိုꩻစာꩻ ခွုမ်မာꩻလွေꩻဖေႏလဲ့ အောဝ်ႏကုဲင်ဒျာႏ စီꩻပွာꩻရေꩻအခန်ꩻကဏ္ဍယို အထျꩻအောဝ်ႏဒျာႏ နဲင်ႏငံႏတောႏအစိုႏရတွမ်ႏ နီခမ်းသားလွောင်ႏဗူႏမုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီကွန်ႏခန် ထင်ႏထိုရေꩻတာႏနောဝ်ꩻ အုံပွေါးမွိုန်းလိုꩻတန်၊ အီႏလွဉ်ခွုမ်မာꩻဖေႏ ဆဲင်ႏဒျာႏပွယ်ꩻစာꩻတွမ်ႏ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏဖုံႏ၊ လိုꩻအံႏလွဉ်ꩻကျင်ꩻလဲဉ်းသားဖုံႏသွူ။ ကွပ်ပွိုးနောဝ်ꩻမꩻ ခမ်းကိုခမ်းထန်ႏ ဝင်ꩻကအောဝ်ႏ ကပသာလွေꩻဒါႏ နီကွန်ႏဖုံႏယို အခန်ဖွိုႏထို ဖေႏကအောဝ်ႏသော့ꩻဒျာႏ နီစူကိုနောဝ်ꩻ ယိုခါအွဉ်ဝင်ꩻ ထုမ်ႏဗာႏဖြေꩻစာကူꩻကားရေꩻ အနယ်ꩻပညာႏ၊ နမ်းတွမ်ႏနမ်း ဖြေꩻစာချာလဲ့ ဖေႏကဒါႏစွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻနောဝ်ꩻ ကျိုꩻစာꩻဗာႏနောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမုအုံအောဝ်ႏရေꩻ အဆင်ႏအရန်းလဲ့ထင်ႏထို၊ ဒေႏသလွိုင်ႏကွိုန်ꩻရေꩻဖုံႏလဲ့ အီႏထွꩻဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီပအိုဝ်ႏဒေႏသနောဝ်ꩻ ဟံႏယာႏတဲ့အာ၊ ဆို့ꩻတမုဲင်ꩻလဲ့ထွာ၊ လွေꩻသဲင်ꩻချာငါလဲ့ယိုꩻဒျာႏ၊ ကွဲးတွော့ꩻ လိုꩻထန်ႏထိုꩻဝင်ꩻခမ်းသားလဲ့ အာမွေးငါႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကထန်ႏထိုꩻဗာႏဝင်ꩻခမ်း အကျောင်ꩻတရာꩻ မဉ်ႏထွားချာ နုဲင်းယိုခါနောဝ်ꩻ နီဒေႏသကိုယိုခါ လိုꩻစွယ်ꩻယာဗွာ၊ ယာမား၊ ယာလံယာဖြေင်းဖုံႏ လွိုင်ႏအာလွဉ်သွူတကာႏတောဝ်း ကွပ်စွဉ်ႏ နီကွန်ႏခန်နောဝ်ꩻထဲ့ဖွိုႏ၊ ဝင်ꩻကွန်ႏခန်နောဝ်ꩻ ထင်ႏထိုတဲင် အုံအောဝ်ႏအံႏအွꩻ ကွဉ်ကꩻရေꩻယို တချလွဉ်နောဝ်ꩻမꩻ လွေꩻဗာႏဝင်ꩻခမ်း၊ ဖဗာႏမွိုးဖါ၊ ပိုမာဖူးဝေးဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ တယ်ႏယိုမာꩻငါ ဖေႏကထွာယံနယ်နောဝ်ꩻ ခမ်းကိုခမ်းထန်ႏ ဖြေꩻစာကူꩻကားရေꩻ အနယ်ꩻပညာႏတွမ်ႏ ကွန်ႏခန်ပင်ႏထိုရေꩻအစွိုꩻ ဖေႏကအောဝ်ႏလွဉ်၊ ဖေႏကပေါႏလွဉ် နီအောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ဝင်ꩻ ကျိုꩻစာꩻငါႏလဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ နီလမ်း၊ နီခမ်းထင်ႏထိုရေꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဒျာႏနီစူကိုတဲင် ဆို့ꩻရုဲင်ရေꩻလဲ့သင်၊ ဖြေꩻစာကူꩻကားရေꩻလဲ့သင် အချင်ꩻချင်ꩻဖေႏအာႏဝင်ꩻ၊ စွဲးကမ်းဝင်ꩻတွော့ꩻ ပင်ႏတသွောင်းခန်းသွော့ နီလိုꩻမျိုꩻအရေꩻ၊ ဖေႏအာႏလွိုပိုႏခန်းသွော့ နီပိုလီꩻပညာႏရေꩻအကျောင်ꩻ တဲမ်းနယ်တမာနယ်ဗာႏ ခမ်းသားမွိုးဖါသီးဖုံႏသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၆၅