နီဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻဖေႏသက္ကခမ်း

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"သက္ကသုတ် (နီဗွေႏဘုရာꩻဟော်ꩻဖေႏ သက္ကခမ်းသားတရာꩻ)" တွိုႏဥပုသ်နီꩻတနီꩻ- သက္ကခမ်းသားခိုမူႏ ထင်ႏထူႏသီႏလ ဗွေႏဘုရာꩻထျꩻ၊ ဗွေႏဘုရာꩻရီနုဲင်းယို- "သက္ကခမ်းသား ဖြားဆားခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- သီႏလသွစ်ꩻပါꩻ (သီလ်သွစ်ꩻ)နောဝ်ꩻ သီဆို့ꩻတယ်ႏ(ဆောက်တဲႏ)နေဟောင်း (ဥပုသ်နီꩻစွုမ်ႏနီꩻ)" "ယနီꩻနီꩻတဲ့ ဆို့ꩻတယ်ႏဗာႏ၊ ယနီꩻနီꩻတဲ့ ဆောက်တယ်ႏဗာႏတဝ်း ဗွေႏဩ" "သီသက်အောဝ်ႏမွန်တွင်ꩻ သီသက်အန္တရာယ်ႏ၊ ထာꩻသီမရဏ အဝ်ႏအုံတံꩻပျꩻသွူ သီဆꩻငါနဝ်ꩻ သီတေသငမ်းတဝ်း၊ သီတဆို့ꩻတဝ်ႏတဝ်း သီလသွစ်ꩻ စွုမ်ႏဥပုသ်နောဝ်ꩻ သီထွာလိုꩻ အကျိုꩻတအဲဉ်ထဝ်း၊ သီထွာလိုꩻတဲ့ ထာခြေင်ဒျာႏထာꩻ၊ ခွေအီႏရီသီယို လောဝ်းပငါပရာꩻဟုဲင်း- ၁။ ပါꩻတဖြာꩻနဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏအကုသိုလ်ႏမွေးတောဝ်း၊ ပဲ့စ်ကင်ꩻစင်ႏကြယ်ႏ၊ ကျ့ႏစယ်ႏထုမ်ႏရွဉ် လꩻလွဉ်'ဟားသျိုး'၊ 'ဝွေꩻနဝ်ꩻ လိုꩻလိန်ႏမာႏတဖြာꩻ၊ ကျိုꩻစာꩻထိုမ်ႏဒါႏရွဉ်မွော့ဟွေး' နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ရိုꩻသင်ꩻနဲ့ ရိုꩻသင်ꩻတဝ်းနဲ့ (ရိုꩻသင်ꩻဗွေႏဩ)။ ဝွေꩻမဉ်ႏလꩻထဲင်းမွိုင် တယ်ႏတဗီႏ၊ ကွဲထင်ႏကွဲထင်ႏ ဗꩻတရေင်မွိုင် 'ဝွေꩻနဝ်ꩻ လိုꩻလိန်ႏမာႏတဖြာꩻ၊ ကျိုꩻစာꩻထိုမ်ႏဒါႏရွဉ်၊ လꩻလွဉ်စွဉ်ႏတရေင်၊ ထွာစွဉ်ႏလိုꩻခြွေတဖြာꩻတန်ဟွေး' နုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ ရိုꩻသင်ꩻနဲ့ ရိုꩻသင်ꩻတဝ်းနဲ့ (ရိုꩻသင်ꩻဗွေႏဩ)။ "အဝ်ႏတရင်နဝ်ꩻ လꩻငါငါ၊ ထွာစွဉ်ႏသဌေꩻတန်တဖြာꩻ၊ သက်တရျာꩻကို ဝွေꩻယိုနဝ်ꩻ တနီꩻမွူးတရိုꩻတဝ်း၊ တကွို့ꩻမွူးတရိုꩻတဝ်း၊ လေနာꩻတရိုꩻတဝ်း၊ တကွို့ꩻနာꩻတရိုꩻတဝ်း၊ ခံႏစာꩻဗာႏချမ်ꩻသာႏစဲစ်စဲစ် ရိုꩻနွောင်ꩻနေဟောင်း" "ရိုꩻနွောင်ꩻတဝ်း ဗွေႏဩ" "ပွိုးထမုဲင်ꩻ ရိုꩻနွောင်ꩻတောဝ်းဟောင်း" "တခြိုꩻကာႏမဂွုဏ်ႏကရိုꩻနဝ်ꩻ တသေႏတဝ်း၊ အကုဲင်ဒါႏ (အကေꩻန်)ချာဒါႏ)ဗွေႏဩ" "သက္ကခမ်းသား ဖြားဆားခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- အနေင်ႏတဆီလိုမ်းလိုးမ် ခွေကဆွုံꩻမꩻအတွိုင်ꩻ လွောက်ꩻနာႏ မဉ်ႏအားထွုတ်မွေး တရာꩻနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻ သောႏတာႏပန်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထွာနွောင်ꩻသကဒါႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထွာနွောင်ꩻအနာႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ ဝွေꩻသီးမဉ်ႏသီနဝ်ꩻ တွိုႏကီထင်ႏလူꩻခမ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ တွိုႏထင်ႏဗျဟ္မာႏခမ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ အနေင်ႏတရျာꩻလုမ်းလုမ်း၊ အနေင်ႏတသောင်ꩻလုမ်းလုမ်း၊ အနေင်ႏတသိန်ꩻလိုးမ်လိုးမ်၊ (တကေန်ꩻချာဒါႏတဝ်း) ခံႏစာꩻဗာႏလူꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ခံႏစာꩻဗာႏဗျဟ္မာႏချမ်ꩻသာႏနောဝ်ꩻသွူ။ အနေင်ႏဆီရိုꩻမွုန်းဒွုမ် ကွတ်ꩻနေင်ႏလုမ်းလုမ်း၊ ခွေကဆွုံꩻမꩻအတွိုင်ꩻ လွောက်ꩻနာႏ မဉ်ႏအားထွုတ်မွေးတရာꩻနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻသောႏတာႏပန်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ သကဒါႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ အနာႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ ဝွေꩻသီးမဉ်ႏသီသူꩻနဝ်ꩻ တွိုႏကီထင်ႏလူꩻခမ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ တွိုႏထင်ႏဗျဟ္မာႏခမ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ အနေင်ႏတရျာꩻလုမ်းလုမ်း၊ နေင်ႏတသောင်ꩻလုမ်းလုမ်း၊ အနေင်ႏတသိꩻန်လိုးမ်းလိုးမ် ခံႏစာဗာႏလူꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ခံႏစာꩻဗာႏ ဗျဟ္မာႏချမ်ꩻသာႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ သက္ကခမ်းသား ဖြားဆားခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- ကွတ်ꩻနေင်ႏရိုꩻမွုန်းဒွုမ်၊ သွစ်ꩻနေင်းလုမ်းလုမ်း ခွေကဆွုံꩻမꩻအတွိုင်ꩻ လွောက်ꩻနာႏ၊ မဉ်ႏအားထွုတ်မွေးတရာꩻနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻသောႏတာႏပန်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထွာနွောင်ꩻသကဒါဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထွာနွောင်ꩻအနာႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ ဝွေꩻသီးမဉ်ႏသီနဝ်ꩻ တွိုႏကီထင်ႏလူꩻခမ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ တွိုႏထင်ႏကီဗျဟ္မာႏခမ်းတဲ့အဝ်ႏ။ အနေင်ႏတရျာꩻလုမ်းလုမ်း၊ အနေင်ႏတသောင်ꩻလုမ်းလုမ်း၊ အနေင်ႏတသိန်ꩻလိုမ်းလိုမ်း (တကေန်ꩻချာဒါႏတဝ်း) ခံႏစာꩻဗာႏလူꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ခံႏစာꩻဗာႏဗျဟ္မာႏချမ်ꩻသာႏနောဝ်ꩻသွူ။ သက္ကခမ်းသား ဖြားဆားခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- သွစ်ꩻနေင်ႏရိုꩻမွုန်းဒွုမ်၊ နွုတ်ꩻနေင်ႏလုမ်းလုမ်း၊ ခွေကဆွုံꩻအမꩻအတွိုင်ꩻ လွောက်ꩻနာႏ၊ မဉ်ႏအားထွုတ်မွေးတရာꩻနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻသောႏတာႏပန်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထွာနွောင်ꩻသကဒါႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထွာနွောင်ꩻအနာႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ ဝွေꩻသီးမဉ်ႏသီနဝ်ꩻ တွိုႏကီထင်ႏလူꩻခမ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ တွိုႏထင်ႏကီဗျဟ္မာႏခမ်းတဲ့အဝ်ႏ။ အနေင်ႏတရျာꩻလုမ်းလုမ်း၊ အနေင်ႏတသောင်ꩻလုမ်းလုမ်း၊ အနေင်ႏတသိန်ꩻလိုမ်းလိုမ်း (တကေန်ꩻချာဒါႏတဝ်း) ခံႏစာꩻဗာႏလူꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ခံႏစာꩻဗာႏဗျဟ္မာႏချမ်ꩻသာႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ သက္ကခမ်းသား ဖြားဆားခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- နွုတ်ꩻနေင်ႏရိုꩻမွုန်းဒွုမ်၊ သူနေင်ႏလုမ်းလုမ်း ခွေကဆွုံꩻမꩻအတွိုင်ꩻ လွောက်ꩻနာႏ၊ မဉ်ႏအားထွုတ်မွေးတရာꩻနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻသောႏတာႏပန်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထွာနွောင်ꩻသကဒါႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထွာနွောင်ꩻအနာႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ ဝွေꩻသီးမဉ်ႏသီနဝ်ꩻ တွိုႏကီထင်ႏလူꩻခမ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ တွိုႏထင်ႏဗျဟ္မာႏခမ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ အနေင်ႏတရျာꩻလုမ်းလုမ်း၊ အနေင်ႏတသောင်ꩻလုမ်းလုမ်း၊ အနေင်ႏတသိန်ꩻလိုမ်းလိုမ်း၊ ခံႏစာꩻဗာႏလူꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ခံႏစာꩻဗာႏဗျဟ္မာႏချမ်ꩻသာႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ သက္ကခမ်းသား ဖြားဆားခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- သူနေင်ႏရိုꩻမွုန်းဒွုမ် ငတ်ꩻနေင်ႏ (လစ်ꩻနေင်ႏ၊ သွံနေင်ႏ၊ နီနေင်ႏ၊ တနေင်ႏ) လုမ်းလုမ်း၊ ခွေကဆွုံꩻမꩻအတွိုင်ꩻ လွောက်ꩻနာႏ၊ မဉ်ႏအားထွုတ်မွေး တရာꩻနဝ်ꩻ၊ ထွာနွောင်ꩻသောႏတာႏပန်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထွာနွောင်ꩻသကဒါႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထွာနွောင်ꩻအနာႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ။ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ ဝွေꩻသီမဉ်ႏသီနဝ်ꩻ တွိုႏထင်ႏကီလူꩻခမ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ တွိုႏထင်ႏဗျဟ္မာႏခမ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ အနေင်ႏတရျာꩻလုမ်းလုမ်း၊ အနေင်ႏတသောင်ꩻလိုမ်းလိုမ်း၊ အနေင်ႏတသိန်ꩻလိုးမ်လိုးမ်၊ ခံႏစာꩻဗာႏလူꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ခံႏစꩻဗာႏဗျဟ္မာႏသာႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ သက္ကခမ်းသား ဖြားဆားခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏဟွေး- တနေင်ႏရိုꩻမွုန်းဒွုမ်၊ အလာတဆီ (ကွတ်ꩻလာ၊ သွစ်ꩻလာ၊ နွုတ်ꩻလာ၊ သူလာ၊ ငတ်ꩻလာ၊ လစ်ꩻလာ၊ သွံလာ၊ နီလာ၊ တလာ) လုမ်းလုမ်း၊ ခွေကဆွုံꩻမꩻအတွိုင်ꩻ လွောက်ꩻနာႏ၊ မဉ်ႏအားထွုတ်မွေးတရာꩻနဝ်ꩻ ထွာနွောင်ꩻသောႏတာႏပန်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထွာနွောင်ꩻသကဒါဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ၊ ထွာနွောင်ꩻအနာႏဂါမ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏ။ ခန္ဓာႏကုဲင်လီ ဝွေꩻသီးမဉ်ႏသီသူꩻနဝ်ꩻ တွိုႏကီထင်ႏလူꩻခမ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ တွိုႏထင်ႏဗျဟ္မာႏခမ်းတဲ့အဝ်ႏ၊ အနေင်ႏတရျာꩻလုမ်းလုမ်း၊ အနေင်ႏတသောင်ꩻလုမ်းလုမ်း၊ အနေင်ႏတသိန်ꩻလိုမ်းလိုမ်း ခံႏစာꩻဗာႏလူꩻချမ်ꩻသာႏ၊ ခံႏစာꩻဗာႏ ဗျဟ္မာႏချမ်ꩻသာႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ (သုတ္တန်ႏပိဋကတ်၊ အင်္ဂုတ္တရပါဠိ၊ ဒသကနိပါတ်၊ သက္ကသုတ်)[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ဗွေႏဗွန်နိ-ကောဝိဒ(သီႏသဲင်ႏ)
  2. လိတ်ဗွောင်မဲ့နား(၃၂၈/၉)