နီရွဉ်တောင်ႏတာႏ လိုႏသွုံꩻဒါႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"နီရွဉ်တောင်ႏတာႏ လိုႏသွုံꩻဒါႏ" လိုꩻမျိုꩻတွိုင်ꩻ၊ ဘာႏသာႏတွိုင်ꩻ၊ စွုမ်ꩻစွိုꩻတွိုင်ꩻ၊ လမ်းတွိုင်ꩻ၊ လိုꩻတွိုင်ꩻသီးဖုံႏ မာꩻစွဉ်ႏထာꩻမာꩻ အမျိုꩻမုဲင်ꩻယောဝ်း ရွဉ်ရွမ်အွဉ်ႏသေꩻ ရွဉ်တောင်ႏတာႏယို အောဝ်ႏတောဝ်းလꩻတောဝ်း၊ အောဝ်ႏဗာႏမꩻထွာတဲင် မဉ်ႏအွဉ်ႏလဲဉ်းသွူ ရွဉ်တောင်ႏတာႏနောဝ်ꩻ သွုံꩻအခင်ႏလမ်း အောဝ်ႏလိုႏဒါႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏမဲဉ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကရီးဖုံႏနောဝ်ꩻ ခွေသွဉ်းတဲမ်းဖေႏဗာႏဖိုလဲဉ်း "စွိုးခွိုꩻဘာႏသာႏရွဉ်တောင်ႏတာႏ"တလဲင်ႏ၊ "စွုမ်ႏဖြာꩻအွဉ်ႏဗာႏ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ"တလဲင်ႏ၊ နီလဲင်ႏလဲဉ်းတဲင် အလဲင်ႏယိုနောဝ်ꩻ တဲမ်းဖေႏလုဲင်ႏ "နီရွဉ်တောင်ႏတာႏ လိုႏသွုံꩻဒါႏ"နုဲင်းငါယိုနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻမျိုꩻ ဘာႏသာႏ စွုမ်ꩻစွိုꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း ရွဉ်တောင်ႏတာႏ မဉ်ႏအောဝ်ႏမꩻ၊ အောဝ်ႏလဲဉ်းသွူတဲ့ ရွဉ်တောင်ႏတာႏအာႏမဉ်ႏတလာမꩻ၊ ရွဉ်အာႏတလာလဲဉ်းလဲ့ သွုံꩻမဉ်ႏဒါႏမꩻ အကျိုꩻတရာꩻအောဝ်ႏအာနောဝ်ꩻသွူ။ ကတယ်ႏကောႏအွဉ်စစဒါႏ ရွဉ်တောင်ႏတာႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ရေႏမိုးချက်ဖွော်ဖွော်မွဉ်ꩻမွဉ်ꩻဒျာႏ၊ ရေႏမိုးချက်အတွိုင်ꩻ မဉ်ႏမာꩻလွေꩻမဲဉ်ႏမဲဉ်ႏမꩻ ရွဉ်တောင်ႏတာႏယို ခွို့ပြုဲင်လီလွင်ꩻဗာႏတောဝ်းတဲင် ကရေႏခါꩻအတွိုင်ꩻ ထွူအောင်ႏမျင်ႏလွေꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ယဟန်ႏ ရေႏမိုးချက် စွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻ ရွဉ်တောင်ႏတာႏလဲ့ သွုံꩻအီတော ဘာႏသာႏစွုမ်ꩻစွိုꩻအလောင်းဖုံႏ၊ ယဟန်ႏရေႏမိုးလွေꩻဒျာႏ ဘာႏသာႏ ပညာႏတာႏလဲ့ လွေꩻသွုံꩻအီတောဒျာႏ လိုꩻမျိုꩻစွုမ်ꩻစွိုꩻအလောင်းဖုံႏ စတဲင်နုဲင်းယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ သွုံꩻလွေꩻအခြောင်ꩻမဲဉ်ႏတောဝ်းတဲင် ကရေႏမိုးထေ့လွေꩻ ကောဝ်ႏထွန်ႏ တတွိုႏနွောင်ꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ တဲမ်းလိတ်သား ကထီႏသေထွꩻဗာႏ ယဟန်ႏနောဝ်ꩻ ကတယ်ႏကောႏစ ရွဉ်တောင်ႏတာႏခါနောဝ်ꩻ ရေႏမိုးလွေꩻဒျာႏ ဒုံဆောင်ႏလွိုင်ႏကွိုန်ꩻသာႏယာႏရေꩻ၊ ထွိုင်ႏထူႏသွုံꩻနောဝ်ꩻ ထူႏသွုံꩻလွေꩻအီတောဒျာႏ အမုꩻတောႏ၊ အခွဉ်ႏတောႏ၊ အကေပ်ꩻအခွယ်ꩻ မုပေႏမုတန်နုဲင်းနောဝ်ꩻဖုံႏသွူ။ ထွိုင်ႏတွိုႏအွိုးဒုံဆောင်ႏ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻသာႏယာႏရေꩻကို ကအောဝ်ႏလိုႏသွုံꩻထွိုက်သွုံꩻသင်ꩻနောဝ်ꩻ တသွုံꩻတောဝ်း၊ မဉ်ႏသွုံꩻခန်းစီႏစွော့ꩻလဲ့ အွိုးအရေꩻတန်သွတ်ꩻကို သမ်းသွုံꩻတောဝ်း၊ အကျိုꩻတအဲဉ်ထောဝ်းကို သမ်းလွေꩻသွုံꩻအီထိုꩻတောတဲင် ရွဉ်တောင်ႏတာႏ ရဲင်ꩻအာႏတထင်ႏဒါႏတောဝ်းလဲ့ အောဝ်ႏထွာဗာႏဝင်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဒုံဆောင်ႏရွဉ်တောင်ႏတာႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏထွင်ႏသေꩻခါꩻလွဝင်ꩻဖုံႏ၊ ဒုံတဒုံလွုမ်းအနေႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ တဖူးတဝေး တဆုံꩻအနေႏတဲ့နောဝ်ꩻ၊ သွꩻပေႏခွပေႏ လမ်းနောဝ်လမ်းထင်ꩻ အဗာႏတဆီနီဆီတဲ့နောဝ်ꩻ လွောင်ႏဗူႏရောင်လွဒျာႏဝင်ꩻ အစွိုꩻစွိုꩻပငါပရာꩻတွော့ꩻ ထွင်ႏခါꩻသွော့ဝင်ꩻ ရွဉ်တောင်ႏတာႏဖုံႏလုဲင်းဩ။ နီရွဉ်တောင်ႏတာႏ မဉ်ႏဗꩻလꩻသွူ သိန်ႏအဆီအရျာꩻအရေင်တန်ꩻနောဝ်ꩻ ထွင်ႏခါꩻရီးရီးသွော့ ကုမ္ပဏီႏအဖြေꩻစာတဗာႏ၊ နီဒေႏသ၊ နီရပ်ရာႏ ကလုပ်ꩻမာꩻဒါႏ အဒီႏအရာႏအကောဝ်ႏ ကွန်ႏဆေ့ꩻအာနောဝ်ꩻ နီဖေႏကဖြေꩻစုချာနွောင်ꩻ၊ ဖေႏကလဲဉ်းခြွဉ်းသော့ꩻလို့ နီရွဉ်တောင်ႏတာႏကို၊ ဆုဲင်ꩻဝုဲင်ꩻ နီရွဉ်တောင်ႏတာႏ မဉ်ႏဗꩻလꩻလဲဉ်း သိန်ႏပေါင်ꩻအရေင်အသောင်ႏတန်ꩻနောဝ်ꩻ ထွင်ႏအီလုဲင်ႏ ကွန်ႏချော်ꩻစက်ယွုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ထွိုင်ႏရွဉ်တောင်ႏတာႏနောဝ်ꩻ ထွားနုဲင်းသွော့ဖူးဝေး"သုဲင်ꩻခေါဝ်"၊ ဝင်ꩻနယ်ႏသီႏသဲင်ႏ၊ ဒုံယံနယ်သုဲင်ꩻခေါဝ် "ယံနယ်"လဲဉ်းဝင်ꩻ "ထွင်ႏရွဉ်တောင်ႏတာႏ"၊ ဒုံယံနယ် ကျောက်တန်ꩻနောဝ်ꩻ ယံနယ်လဲဉ်း လွေꩻထုဲင်ႏကွုတ်တသဉ်ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻ၊ ယားကုဲင်ပအိုဝ်ႏငေါဝ်း၊ ဒုံယံနယ်နမ်းခုတ်နောဝ်ꩻ ယံနယ်လဲဉ်းဆွဉ်းယာ၊ ဒုံယံနယ်နောင်ကာꩻနောဝ်ꩻ ယံနယ်လဲဉ်းဝင်ꩻ စာဖေႏကလာꩻဟံႏ၊ ဒုံယံနယ်လောင်ႏလင်နောဝ်ꩻ အီႏယံနယ်ဒါႏဝင်ꩻ ဖဲ့ꩻမုဲင်ꩻမျိုꩻမုဲင်ꩻဟောင်းနောႏ။ နီကတယ်ႏအွဉ်ႏခါꩻဒါႏ ရွဉ်တောင်ႏတာႏယိုနောဝ်ꩻ ဖေႏကထွာအီ စွိုးခွိုꩻအရွီးအခိုႏ တဉ်ႏခွေါင်အီတဗာႏတဲ့မွေးမွေး၊ ဖေႏကထွာအီ နီပအိုဝ်ႏ ပညာႏ၊ စီꩻပွာꩻ၊ လွိုင်ႏကွိုန်ꩻစတဲင် ထာꩻမာꩻဖဲ့ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ အနီꩻအရင်ꩻတဲ့မွေးမွေးတဲင် လိုႏထွင်ႏခါꩻဝင်ꩻ စွုမ်ႏရပ်ရပ်သွူ။ နီကတယ်ႏခါꩻဒါႏ ရွဉ်တောင်ႏတာႏယို မဉ်ႏလိုႏထူႏသွုံꩻအီသွူနောဝ်ꩻ ရွဉ်စုနမ်းနမ်းနောဝ်ꩻ ထူႏသုံꩻအီမွိုန်း၊ ထူႏသုံꩻလွေꩻအီဒျာႏသွော့ အအေႏကထန်ႏနောဝ်ꩻ တထာႏဝပေႏငါ၊ ပွုံႏခွိုင်ꩻ-နီရွဉ်စုအောဝ်ႏသိန်ႏတရျာꩻ သုံꩻအီဗာႏလစ်ꩻငတ်ꩻသိန်ႏလွုမ်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီရွဉ်တောင်ႏတာႏယို နေင်ႏပေါင်ꩻကွဲအာအာတဲင် အအေႏကွဲထန်ႏအာအာတွော့ꩻ တွိုႏတနီꩻခါ ဖေႏကတယ်ႏထောင်ႏနွောင်ꩻအီချာနွောင်ꩻ နီဒေႏသရပ်ရာႏ ကုမ္ပဏီႏတဗာႏဗာႏ တရိုꩻတောဝ်း၊ ပွယ်ꩻယွုံႏတန်၊ စက်ယွုံႏတန်တရိုꩻတောဝ်း၊ နီပိုလီꩻဖုံႏ ဖေႏကထွုမ်ႏဗာႏခုဲင်းမွိုန်းထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏဗွောင်အီဖေႏငါႏ ထာꩻမာꩻစက်ယွုံႏတန်ဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကအောဝ်ႏလိုႏဒါႏ ထာꩻပစျꩻပနျꩻကိုနောဝ်ꩻ ထူႏသွုံꩻအီမွိုန်း နီရွဉ်တောင်ႏတာႏကို၊ အနာႏဂတ်တာႏဆွာꩻကို နီခွိုꩻနွယ်ႏ၊ နီလိုꩻမျိုꩻ၊ နီဘာႏသာႏ၊ နီပိုလီꩻ ဖေႏကမော့ꩻဗာႏပုဲင်ႏ ထာꩻယပ်ꩻခုဲင်ႏနောဝ်ꩻ ယိုခါကာႏ အနီꩻအရင်ꩻနောဝ်ꩻ ထွင်ႏသေꩻခါꩻဖေႏခန်းမꩻ နီပအိုဝ်ႏပိုလီꩻဆꩻချာ သꩻအီႏခွꩻနွောင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကထွူလဲဉ်းဒါႏ နေင်ႏပေါင်ꩻနီသွံဆီကို နီပအိုဝ်ႏစွုမ်ႏဒုံဒုံ မဉ်ႏထွင်ႏသေꩻခါꩻဖေႏ ရွဉ်တောင်ႏတာႏဖုံႏမွိုင် ယိုခါရွဉ်တောင်ႏတာႏ တဒုံတဒုံယို အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ သိန်ႏပေါင်ꩻတရိန်၊ တောဝ်းလဲ့ သိန်ႏတရျာꩻအဆေ့ꩻသါတ်ꩻ အောဝ်ႏဗာႏလဲဉ်းနောဝ်ꩻသွူ။ ယိုခါကာႏ နီမဉ်ႏထွင်ႏသေꩻခါꩻဖေႏလဲ့ ကအီႏလွေꩻငါဒါႏ နေင်ႏနီသွံဆီကိုသူꩻ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ အဆေ့ꩻသွတ်ꩻ သိန်ႏတရျာꩻ အီႏအောဝ်ႏနွောင်ꩻနေနေနောဝ်ꩻသွူ။ ထွင်ႏသေꩻခါꩻလဲဉ်းဝင်ꩻ စွုမ်ႏဒုံဒုံဟောင်း၊ ကထွင်ႏသေꩻခါꩻလဲဉ်းသားလဲ့ တွမ်ႏယားကုဲင်လွင်ꩻပျင်ႏမွိုန်းတောဝ်းဝင်ꩻလုဲင်းနော။ စွုမ်ႏဒုံဒုံ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ မဉ်ႏလꩻဗꩻဒွိုန်း သိန်ႏတရေင်နောဝ်ꩻ သွုံꩻပစျꩻပနျꩻအီမွိုန်းတောဝ်းဒွိုန်း၊ အွဉ်ႏသꩻစုလꩻလꩻကဒွိုန်းဝင်ꩻဖုံႏလုဲင်း။ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ မဉ်ႏဗꩻသွူ သိန်ႏပေါင်ꩻတရေင်စွုမ်ႏဒုံဒုံနောဝ်ꩻ တဒုံတဒုံယို စုခြွဉ်းညီꩻဝင်ꩻ သိန်ႏငတ်ꩻရျာꩻစီႏတဲင် အဒုံတဆီနဲ့၊ တအွိုင်ႏနဲ့၊ တနယ်ႏနဲ့၊ တခွိုꩻလွုမ်းနဲ့ မာꩻညီꩻယင်းဝင်ꩻ ကုမ္ပဏီႏတန်တဗာႏတရိုꩻတောဝ်း၊ စွိုးခွိုꩻပညာႏရေꩻ တက္ကသိုလ်ႏကျောင်ꩻ၊ အင်္ဂလိပ်ကွန်ပျူတာကျောင်ꩻ၊ ထွင်ႏစက်ယွုံႏစတဲင်တရိုꩻတောဝ်း မဉ်ႏအွဉ်ႏထွာနွောင်ꩻလဲဉ်းသွူ အရန်းနုဲင်းယိုနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏအနာႏဂတ်တာႏ အရောင်ႏလတောင်ႏတဆောဝ်ဗာႏ အမန်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကအွဉ်ငါ တယ်ႏထွင်ႏသေꩻခါꩻဖေႏဒါႏ စွိုးခွိုꩻရွဉ်တောင်ႏတာႏသားယို စေႏတနာႏအောဝ်ႏလိုႏထင်၊ သꩻဓာတ်အောဝ်ႏလိုႏယံ၊ တဖူꩻဖေႏကကွင်ဗာႏပုဲင်ႏနောဝ်ꩻ ပွိုင်ဆင်ရော့ꩻရော့ꩻဖေႏသွော့၊ ရေႏမိုးချက်အွဉ်ႏထိုထို ထွားထီႏလွဗꩻညာꩻညာꩻသွော့ ခွိုꩻပအိုဝ်ႏအနာႏဂတ်ကိုသူꩻလုဲင်း၊ အွဉ်ႏကုဲင်းကုဲင်း တဲမ်းရုဲင်းရုဲင်းသွော့ သမဲင်ꩻဆꩻ၊ နောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏ အီႏခြေင်းဗꩻနွောင်ꩻ ကမ္ဘာႏဟံႏဆꩻကီနောဝ်ꩻသွူ။ နမ်းသꩻနီပါꩻ ယံချံꩻသာႏ၊ လွူးသွော့ဝင်ꩻ သꩻဓာတ်ရက်ခွိုꩻတန်တန်အာအာ၊ အွဉ်ငါတယ်ႏထွင်ႏသေꩻခါꩻသွော့ဝင်ꩻ ရွဉ်တောင်ႏတာႏ၊ ကတယ်ႏထွင်ႏထွူလဲဉ်းသားတွမ်ႏ ယားပျင်ႏလီလာမွိုန်းတောဝ်းဒွိုန်း၊ နေင်ႏပေါင်ꩻတညဒွုမ်အခိန်ႏခါႏ မဲ့ꩻထွိုင်ႏကွီးဆို့ꩻညီခန်းဝင်ꩻ ခွိုꩻပအိုဝ်ႏဟော်နန်ꩻ ကမ္ဗလာႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ-တွမ်ႏမတ္တာႏတဲင်-[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ကံႏထွိုက်ရော့ꩻ(ပင်သာႏ)
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်(၆၂)၊ မဲ့ငါ(၉)