နီသမဲင်ꩻ နီလွူꩻထွားချာမꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

လိုꩻမျိုꩻတွိုင်ꩻလိုꩻမျိုꩻတွိုင်ꩻယို သမဲင်ꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻအောဝ်ႏသဲင်ꩻဒျာႏသွူ။ သမဲင်ꩻကရိုꩻယို ထွာဒျာႏနီလိုꩻမျိုꩻအတာႏသွီႏသက်တလီးနောဝ်ꩻ ရတမာႏတောဝ်းရင်ꩻရင်ꩻသွူ။ ခေတ်ဟန်ႏသနီꩻနီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻယို ဖော်ႏထန်ႏလွူꩻထွားသားကထွိုင်ႏဆေ့ꩻငါႏတဲင်တွော့ꩻ ကွဲးထိုꩻမားသဲင်ꩻလွဉ်လဲဉ်းသွူ ဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻကပလို့ꩻခါꩻနီပအိုဝ်ႏသမဲင်ꩻဖုံႏတဲ့ အာငါႏလဲဉ်းတသေထွꩻလွဉ်ꩻတောဝ်းဒွုမ်ကဲဉ်းအာအာသွူ။

တယ်ႏပေႏခါကလွေꩻထင်ႏဒါႏအတန်ꩻကျောင်ꩻနောဝ်ꩻ သွဉ်ဗာႏဒျာႏ၊ လွူꩻထွားဗာႏဒျာႏဝင်ꩻလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻတဲင် ကွဲညညနီလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻယိုတသေလွတောဝ်းဒွုမ်ဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ နုဲင်းခွေသွဉ်းထာꩻယူႏနောဝ်ꩻ သေစဲင်းချာသွူနီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻမꩻ မဉ်ႏလွူꩻထွားပါဝင်ꩻသမဲင်ꩻနောဝ်ꩻရယံသွူ။ နီလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻဆေ့ꩻဆေ့ꩻငါ‌သေချာတောဝ်းနောဝ်ꩻ မဉ်ႏညမဲ့ꩻနီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻထိုꩻမားသွူတကာႏတောဝ်း ဝင်ꩻမျောႏထိုႏပါနီလိုꩻမျိုꩻနောဝ်ꩻ ဟောဝ်ငမ်းခရာႏသꩻထွူႏခရာႏတန်သွူ။ ထွားနီပအိုဝ်ႏပေႏခေတ်ဟန်ႏသနီꩻအခေႏနေႏမွိုင် သေချာနီပအိုဝ်ႏသမဲင်ꩻအောဝ်ႏခွိုင်းမုဲင်ꩻဖြာꩻ ကေႏကေႏလယ်ႏလယ်ႏ အီႏထောင်ထွား၊ လွူꩻထွားချာနီသမဲင်ꩻနောဝ်ꩻ အာနဲ့ဆေ့ꩻနဲ့ကရိုꩻနောဝ်ꩻ ရဟော်ꩻလိတ်သားအောဝ်ႏသေထီႏထွꩻဒျာႏမတာနေား။ ပွိုးတမုဲင်ꩻထူႏဂွုဏ်ႏဗာႏတွိုႏ အာႏဇာႏနီႏသီး၊ ပွိုးတမုဲင်ꩻ ဟဲ့ꩻဗာႏပအိုဝ်ႏအွော့ꩻဝန်ရေꩻ၊ ပွယ်ꩻဒဲဉ်သီႏယိုတယ်ႏစမုဲင်ꩻကို ပွိုးတမုဲင်ꩻမာꩻဗာႏစစွဉ်ႏသမဲင်ꩻယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ ရီစံꩻပအိုဝ်ႏပေႏခေတ်ယိုခါမွိုင် အီႏသေလို့နေဟောင်း သေချာနေသမဲင်ꩻခရာႏဟောင်း ဝင်ꩻဒေါ့ꩻတဲ့ဒေါ့ꩻလွဉ်ꩻဗော့ꩻနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုႏသမဲင်ꩻယို မဲ့ꩻထိုꩻတဗန်ႏဒါႏနေား။

ပွိုင်ႏဝွို့ꩻတွမ်ႏပအိုဝ်ႏလိုႏမျိုꩻသမဲင်ꩻယို တဲမ်းလိတ်သားခွေသွဉ်းယိုတဲ့ တသေချာလို့တောဝ်းဒျာႏနေနေ ကွဲးတွော့ꩻ ဖေႏကသေနောဝ်ꩻ တဲမ်းလိတ်သားအောဝ်ႏလွူꩻထွားချာဒျာႏနေနေသွူ။ ယိုခါနီသွဉ်းသီး မုဲင်းကောင်အင်စတီကျုအစွိုꩻနောဝ်ꩻ နီပအိုဝ်ႏလိုႏပေႏဖုံႏဖေႏကသေချာ လိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻတဲင် အောဝ်ႏထေထန်ႏလွေꩻလဲဉ်း ပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုႏသမဲင်ꩻအကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏသွူ။ ထေထန်ႏနေးလွုမ်ꩻတမွေးတောဝ်း အီႏသွဉ်လွေꩻဖေႏနေးနောဝ်ꩻသွူ။ နီသွဉ်းသီးမုဲင်းကောင်အင်စတီကျုစွိုꩻ ခွိုင်ႏကသေခွိုင်ႏကနွောင်ꩻရာꩻနောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏစေႏတနာႏ၊အနစ်နာႏတွော့ꩻ မာꩻလွေꩻဒျာႏလိုꩻမျိုꩻတာႏသွူ။ အယံသွတ်ꩻတဗာႏတထွာနွောင်ꩻတောဝ်းစွဉ်ႏလဲ့ ကသေထွိုက်ကသေသင်ꩻ၊ ကမာꩻထွိုက်ကမာꩻသင်ꩻယို အောဝ်ႏမာꩻလွေꩻဖေႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပေါႏမာꩻလဲဉ်းသွူထာꩻမာꩻနောဝ်ꩻတဲ့ ဒေါ့ꩻဝွေႏဖန်ႏသားအောဝ်ႏဒျာႏရင်ꩻတဲင် အဟောဝ်ကိုနီသွဉ်းသီးအစွိုꩻနေးထူႏ တဟောဝ်တောဝ်းကို ဝေါင်ႏညာꩻထိုꩻဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။

သေချာ၊ လွူꩻထွားချာနီးပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻမꩻ ဝင်ꩻလဲဉ်နီလꩻတောဝ်း၊ ဝင်ꩻချာႏနီလꩻတောဝ်း၊ ဝင်ꩻမျော်ႏထိုꩻနီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသမဲင်ꩻလꩻတောဝ်း၊ ထွာတောဝ်းလိုꩻတငွို့လိုꩻတငွဉ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ သမဲင်ꩻကဖေႏသေꩻခါꩻတာႏဝွန်ႏယို နီပြေင်လောင်းကီအောဝ်ႏဒင်ႏကရိုꩻနောဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသေချာငါႏစွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻသွူ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ဆန်ဗွေဟိတ်-ခမ်းတရျက်ꩻ