နဲင်ႏငံႏရေꩻအပြောင်ꩻ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"နဲင်ႏငံႏရေꩻအပြောင်ꩻအလုဲင်ႏတွမ်ႏ နီပအိုဝ်ႏဒေႏသ" နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ ကအောဝ်ႏအုံဒါႏ ဒုံဆောင်ႏဖုံႏနောဝ်ꩻ တဗွိုန်ပီတောဝ်း လိုꩻမျိုꩻလင်ꩻဒေႏသ၊ ကတယ်ႏစဒုံနောဝ်ꩻလဲ့ တယ်ႏပရီႏပရာႏတောဝ်း၊ တွက်ထွားနေးတဲးတဲးဝါးဝါး၊ ထွားနေးအခါႏဟောဝ်၊ မာꩻနေးပွယ်ꩻ၊ ပင်ꩻတွမ်ႏရဟန်ꩻသံႏဃာႏ၊ ယံဟောဝ်ငါႏ နီထွုံꩻစံႏတဗာႏတဲင် အောဝ်ႏလိုႏထိန်ꩻသိမ်ꩻသေꩻခါꩻစွူစွူငါႏသွူ။ မဉ်ႏထွားဒျာႏ အုပ်ချွုတ်ရေꩻလဲ့ နေးတွမ်ႏအမျာꩻသဘော်ꩻ ဒင်ႏဖြားဒုံ၊ ဒင်ႏခိုဗင်ႏတန် အွဉ်ႏထွာအတန်အကဲႏတွော့ꩻ ဒုံကိုအမုꩻပေႏတန် မဉ်ႏထွာလွဉ်နောဝ်ꩻ နေးတွမ်ႏအမျာꩻသဘော်ꩻ ကထူꩻခါꩻခွူဒါႏ စီꩻကန်ꩻလဲ့သင်၊ ဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏဥပဒေႏလဲ့သင် ဖြားဒုံဖြားဆောင်ႏသီး ခွုမ်စံႏဖေႏတဲင် နီဖဲ့ꩻနီခေါဝ် ဖေႏကနစ်နာႏဗာႏမွိုန်းနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏအွဉ်ႏထွော့လွေꩻဖေႏ တံႏရွဉ်/တံႏထာꩻမာꩻ စစွဉ်ႏနုဲင်းယိုဖုံႏနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏနီလိုꩻမျိုꩻတာႏ နီကံႏကျမ္မာႏ နီဖန်ဆင်ꩻချာ အခွင်ꩻအရေꩻတဗာႏဒျာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပွိုင်းဝွို့တွမ်ႏပညာႏရေꩻလဲ့သင်၊ လိုꩻမုꩻရေꩻလဲ့သင် ယိုမာꩻငါ ခွုမ်စံႏရုဲင်းရုဲင်းဗာႏ၊ ဒေါ့ꩻရုဲင်းရုဲင်းဗာႏ၊ မဉ်ႏမာꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻမꩻ နီအခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏ၊ နီရပ်လွိုင်ႏကွိုန်ꩻရေꩻတာႏဖုံႏ အဗွေတဗာႏ နီလꩻလွဉ်သွူတကာႏတောဝ်း ပါꩻလဲဉ်အံႏနီလꩻတောဝ်းနောဝ်ꩻသွူ။ နီရပ်သားကကွီဒါႏ တဖူꩻတထာလဲ့နောဝ်ꩻ၊ ပညာႏရေꩻတာႏ လိတ်သွဉ်ကျောင်ꩻလဲ့နောဝ်ꩻ၊ ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻတာႏ တသီႏခန်ꩻဖုံႏတဲ့နောဝ်ꩻ ဒုံသားအနေႏ ဆေ့ꩻတွမ်ႏအာ လုံးဖုံႏ သုဲင်ꩻဖုံႏ ထာꩻမာꩻသားဖုံႏနောဝ်ꩻ နီစွဲးကမ်းကိုဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ အစိုႏရ ကအွဉ်ႏစွꩻလင်ꩻဒါႏ ဆရာႏခို/ဆရာႏမူႏတာႏ သိုႏဖုံႏတရိုꩻတောဝ်း၊ ဟူတွမ်ႏဟန်ႏသဉ်ဟန်ႏလာႏ နီဖေႏကိုဗာႏ၊ ကွဲတွော့ꩻ နီပိုနီလီꩻကားကအောဝ်ႏ ဖေႏကထင်ႏကျောင်ꩻ၊ ဖေႏကသွဉ်နွောင်ꩻလိတ် စွုမ်ႏဖြာꩻဖြာꩻနောဝ်ꩻ ကျောင်ꩻကောႏမတီႏစွိုꩻ တွိုင်ႏပင်ႏဗာႏ ဆရာႏခိုဆရာႏမူႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ နေးတွမ်ႏနီဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏတွော့ꩻ ဒုံဆောင်ႏ/အွိုင်ႏ/ဝေင်ꩻနယ်ႏထင်ႏထိုရေꩻတာႏ ကအောဝ်ႏထွူလဲဉ်းဒါႏ နီမာꩻပဲင်ႏခွင်ꩻဖုံႏယို အွဉ်ဝင်ꩻဖောႏသွော့ အနမ်းအခြုံ၊ အုံတွူအုံနုတ်ꩻမွိုးန်ထာꩻ နုဲင်းကရီးခါ၊ အောဝ်ႏမဲ့ထွား အောဝ်ႏနားနာႏတဲင် ဥပဒေႏဘောင်ႏကို နီကအောဝ်ႏလိုလꩻထွိုက်လꩻသင်ꩻဒါႏ အခွင်ꩻအရေꩻဖုံႏယို ဖေႏကလꩻနောဝ်ꩻ ထုမ်ႏသွော့အနယ်ꩻပညာႏ၊ ကွီသွော့ဝင်ꩻ အကျံႏဉာဏ်ႏ၊ ဆွန်ꩻစူတွမ်ႏ လိုꩻသေလိုꩻဒါႏဖုံႏတွော့ꩻ ရုဲင်ꩻတသွိုးခန်း၊ ထွိုင်ႏမာꩻခန်းနောတ်ꩻမꩻ နီကမဲဉ်လꩻ နီဒုံလွိုင်ႏကွိုန်ꩻရေꩻယို လꩻလွဉ်ဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီခမ်းယိုခါ နဲင်ႏငံႏရေꩻတွမ်ႏ စီꩻပွါꩻရေꩻ အောဝ်ႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏတသေႏသေႏတဲင် တွမ်ႏခေတ်ယိုခါ တလွောက်ꩻဖက်တောဝ်းဒါႏ ထာꩻယူႏလီꩻဖုံႏ၊ ထာꩻမာꩻလီꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အဗာႏအွဉ်ႏကုဲင်လဲ့ အွဉ်ႏကုဲင်ဗာႏ၊ ကအောဝ်ႏလိုႏသွုံꩻလဲ့ ထူႏသွုံꩻဗာႏ၊ ကအောဝ်ႏလိုႏဖျင်လဲ့ ဖျင်ဗာႏ၊ နေးတွမ်ႏအနယ်ꩻမဲဉ်မဲဉ်ႏ အုံအောဝ်ႏ၊ ဒေါ့ꩻဖြောဝ်ႏ၊ အံႏအွꩻ၊ ကွဉ်ကꩻလွေꩻသဲင်ꩻဗာႏ၊ နီအဆင်ႏရန်း ဖေႏကထဲ့ဖွိုႏဗာႏမွိုန်းနောဝ်ꩻ လိုꩻယွဲးတွိုင်ꩻစွုမ်ႏဖြာꩻ သွဉ်ဗာႏပညာႏ၊ မာꩻလꩻလꩻဗာႏဘွဲ့၊ ဖျင်ဟောဝ်ဗာႏသꩻꩻ ရက်ချာဗာႏစွိုးခွိုꩻ၊ အွဉ်ႏတန်ႏဖိုꩻဗာႏ ဟံႏယာႏ၊ ထွားချာဗာႏဒုံဆောင်ႏ၊ နွို့ထိန်းထံႏဗာႏ အစိုႏရဌာႏပေါင်ꩻစွုမ်ႏထာꩻမာꩻ၊ ကျိုꩻစာꩻသောင်ႏသာ၊ တမာဖေႏအာႏဝင်ꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻမꩻ နီကမဲဉ်လꩻ နမ်းပဲင်ႏခင်ႏလမ်းအုံ၊ ပအိုဝ်ႏဒုံတန်နောဝ်ꩻ လꩻလွဉ်ဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ အုပ်ချွုတ်ရေꩻ၊ တရာꩻစီႏရင်ႏရေꩻ၊ ဒုံဆောင်ႏလွိုင်ႏကွိုန်ꩻရေꩻ၊ နီလိုꩻမျိုꩻ လုမ်းဗဉ်ႏရေꩻ-စတဲင် ထာꩻမာꩻဖုံႏယို ကွီဝင်ꩻတလꩻတောဝ်း၊ ဝင်ꩻလဲ့တဖေႏနွောင်ꩻတောဝ်း၊ နမ်းတွမ်ႏနမ်း ကျိုꩻစာꩻဗာႏ၊ ဆဲင်ႏရာꩻအစိုႏရဌာႏန အွဉ်ဝင်ꩻနွို့မာꩻဗာႏ၊ ထူႏဗာႏပညာႏ၊ ထူႏဗာႏသွဉ်ခန်ꩻဝင်ꩻထျꩻ၊ နီမဉ်ႏဒါႏလွဉ် နီစူခင်ႏမဉ်ႏစွုမ်ႏလွဉ်နောတ်ꩻမꩻ နီလꩻလွဉ် နမ်းပဲင်ႏအခွင်ꩻအရေꩻ၊ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ခမ်းထီမွန်ဗန်ရေꩻတာႏ အဖဲ့ꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ကလိုႏအပ်ဒါႏ ဌာႏနပေါင်ꩻစွုမ်ႏ ရုဲင်ꩻတသွိုးမုꩻ အနယ်ꩻပညာႏဖုံႏယို ဒါႏခါꩻဗာႏ၊ သေနာႏခါꩻဗာႏ၊ နီမဉ်ႏတဒါႏတောဝ်း၊ ဒါႏသွူတဲ့ နီမဉ်ႏတနွို့မာꩻတောဝ်း ထွားဗော့ꩻနမ်းတာႏ၊ စူꩻလွဉ်ꩻဗာႏဝင်ꩻကဆွုံꩻဖျတ် ကေႏနပ်တဲ့သင်၊ ကေႏနပ်တောဝ်းတဲ့သင် ခံႏဗာႏတေ့ꩻတေ့ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ နီဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏဥပဒေႏ တရာꩻဝင်ႏဖေႏကထွာ နီလိုꩻချင်ꩻချင်ꩻ ထိန်ꩻထွားချာဝင်ꩻ၊ တရာꩻဝင်းဝင်ႏ အခွင်ꩻဖေႏကအောဝ်ႏ အွဉ်ဝင်ꩻဖန်ဆင်ꩻဗာႏ၊ ဖေႏကသေထွꩻ နီဒေႏသ အခေႏအနေႏတွမ်ႏ နဲင်ႏငံႏရေꩻအပြောင်ꩻအလုဲင်ႏနောဝ်ꩻ လွူꩻထွားအာအာဗာႏလိတ်၊ ရီဗာႏဝင်ꩻကသေထွꩻသား၊ နမ်းတွမ်ႏနမ်းလဲ့ ပညာႏအောဝ်ႏဗာႏ၊ ဒါႏပညာႏလꩻဘွဲထွူ နေးတွမ်ႏသꩻရက်စွိုးခွိုꩻတွော့ꩻ နွို့ထေင်းထံႏဗာႏ နဲင်ႏငံႏတောႏဝွန်ႏထံꩻထာꩻမာꩻမꩻ၊ အစိုႏရဌာႏနတွိုင်ꩻကို နီလိုꩻမျိုꩻအောဝ်ႏသော့ꩻမꩻ နီလိုꩻချင်ꩻ ဒေါ့ꩻရီဝင်ꩻတဲ့ဖြောင်၊ လွစ်ခံႏဗာႏမဲ့ငါပေႏတရေႏလင်ꩻအကျောင်ꩻ တဲမ်းနယ်ဗာႏ လိတ်ထွားသား ဗွေႏခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၆၈