မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

နံပျာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

နံပျာႏ (Naan) ယို ထွာ ထာꩻအမ်ႏပျာႏတဝှိုန်ꩻ မာꩻတုမ်ႏဗှူကလာꩻ၊ မော့ꩻအာ အေးဆျားအခေါဝ်ထဝ၊ အခေါဝ်နောဝ်၊ အခေါဝ်ကှောန်ႏနောဝ် ( မန်း - အာရှတိုက်) ကိုဖုံႏသှူ။ တကြွီႏ နျꩻပျာႏပဲင် ဗှူကလာꩻတခိုး ( အဉ်းကလေတ်ဆျ်- Dough)ထှူ မဉ်ႏအှောင်ႏတျမေႏနောဝ်ꩻ လꩻ နံပျာႏ။

နံပျာႏယို အမ်ႏလွဝင်ꩻ တုမ်ႏနေင်းထီနှိုး

ကပါဒါႏထာꩻခြိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

တခိုး (၁၀) ဗီႏတာႏ ကပါဒါႏ ထာꩻခြိုꩻအမ်ႏဖုံႏနောဝ်ꩻ-

  • ဗှူကလာꩻ ၅၀၀ ကရမ်
  • တမီႏမာꩻအီတခိုး (yeast) ၁ ကရမ်
  • သကျာꩻ ၂ စေား (စေားအမ်ႏအီဒဲန်)
  • နမ့်မန်ꩻ ၁ စေား (စေားအမ်ႏအီဒဲန်)
  • တသာႏ ၁ စေား (စေားအမ်ႏနေင်း)
  • ထီ

ကအီးမာꩻ နံပျာႏ နောဝ်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထောက်ꩻသော့ꩻထီလုမ်ꩻ ဒဲန်ဝန်ႏတုင်ႏကို (၁) ဝန်ႏနေင်း ထှူ သော့ꩻ တမီႏမာꩻတခိုး၊ ကြဲ့ꩻခွဲးဖေႏဗာႏ။ နောဝ်ꩻထှူ သော့ꩻ သကျာꩻ ၂ စေား၊ တသာႏ ၁ စေားပေႏတှော့ꩻ ကြဲ့ꩻခွဲးထဲင်းဖေႏ။ မဉ်ႏခွဲးနောဝ်ꩻ သော့ꩻနမ့်မန်ꩻ ကြဲ့ꩻခွဲးခြာယင်း။ အောဝ်ႏနောဝ်ꩻလဲင်ႏ ထောက်ꩻသော့ꩻ ဗှူကလာꩻဖွန်ႏ၊ နွတ်ခွဲးခွဲးဖေႏ ညဆွာꩻ မိနစ် ၃၀ ကိုရပ်။ မဉ်ႏခွဲးထှူခါ အှောန်ႏဒှို့ꩻဖေႏတုမ်ႏ ခုမ်လာꩻ/ပိတ်ခေါဝ်ထီစောဝ်ႏ၊ အှောန်ႏအှို့ꩻဖေႏ ၂ နာႏရီႏရပ်။ မဉ်ႏလꩻ တခိုးဗုမ်းနောဝ်ꩻ မာꩻခေါဝ် အခေါဝ် ၁၀ ၊ ဒွီႏဖေႏထှူ မာꩻတပြာႏတဝှိုန်ꩻဗှိုဗှိုဖေႏဗာႏသှူ။ ကဉ်းအာအာနောဝ်ꩻ တကြွီႏတုမ်ႏ သေင်ႏလှိုမ်းတဒူ။ ထာꩻခိုးဝှိုန်ꩻယို မဉ်ႏအှောန်ႏပေင်းနေးမေႏ၊ မဉ်ႏဖို့ꩻ လုံးတဒွီႏပေႏလျားလျားဖုံႏလောင်းနောဝ်ꩻ ထွာ နံပျာႏသှူ။ သူစောဝ်ႏ နမ့်မန်ꩻဆေ့ꩻဆေ့ꩻ မဉ်ႏငိုး ဗှိုင်းပျာႏလောင်းနောဝ်ꩻ ထွာ ချာပါတီသှူ။