မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပအိုဝ်ႏခမ်း

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

လိတ်ထွားဟော်ꩻဖတ် ပရိတ်သတ် ဗွေႏ၊ ခွန်၊ နင်ꩻ ဖြားဆားပေႏတန်သီႏဖုံႏဩ၊ ခြိုင်ႏသန်ꩻချံꩻသာႏ ယံအဝ်ႏလဒျာႏသွော့ဝင်ꩻ ပငါပရာꩻနဝ်ꩻ ရီးအွဉ်ဆုꩻတောင်ꩻမင်္ဂလာႏပသာဗာႏ မေတ္တာႏသွူဩ။ လိတ်တဲမ်းသားခွေသွဉ်း မဲဉ်ဖွင်ꩻခြုဲင်းနယ်ငါႏ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻထွာစဲဉ်ႏအကို ဟော်နန်ꩻလောင်းကီ ခွန်ရာႏဇာႏ၊ ထိန်ꩻထာႏခမ်းထီ အကဲႏတန်သား၊ အုပ်ချွုတ်ရေꩻသား ကအွဉ်ငါစတဲင် အစေန်ႏဆက်အထွာအကုဲင်ဖုံႏယို မဲဉ်စေနယ်လွေꩻဖေႏ တခူႏတခဝ်တွမ်ႏ “ပအိုဝ်ႏခမ်း’’ ကရိုꩻ ရွမ်ဖြုဲင်ꩻယိုတပုဒ်သွူဩ။

သမဲင်ꩻ၊ ငွေါဝ်းခြုဲင်းဖုံႏအကို သုဝဏဘူမိယို နီပအိုဝ်ႏ(တောင်သူ/ပျူ)ခမ်းထီ ခွန်သူရိယစန္တာႏ ဗꩻတွိုႏလင်ꩻ ခွန်မနုဟာႏစိုး ခမ်းထီအအဲဉ်ႏအလုဲင်း အကူအနားဖုံႏယို တွက်လွဉ်ꩻလဲင်ꩻမခိꩻဒါႏ တန်လုဲင်းမွေးငါႏသွူ။ ယေန်ႏကေႏမုꩻ၊ ဓလေ့ꩻထွုံꩻ၊ ယေန်ႏငဲးရေꩻစတဲင်ဖုံႏတဲ့ ထွန်ꩻကာꩻမွေးငါႏသွူ။ သုဝဏဘူမိခမ်းတန် ပွိုးတမုဲင်ꩻ မွော့ကုဲင်ပြင်ꩻထိုꩻဗာႏ အကျောင်ꩻခရာႏဖုံႏ၊ ပအိုဝ်ႏဘဝ တစက်ꩻတစင် ပြုဲင်လီထိုꩻဗာႏအကျောင်ꩻခရာႏယို ဟဝ်ထောင်ထွား စောႏတနာႏသွုံꩻသပ်ချာꩻငါႏနောဝ်ꩻသွူ။

တွိုႏလွဉ်ယင်း ပုဂံႏခမ်း ကျန်စစ်သား ထွာခွန်စိုးနဝ်ꩻ ကွပ်ကျန်စစ်သားယို လွဉ်အုံခိုႏဗာႏဖို ပအိုဝ်ႏခမ်းလွယ်လံတဲင် ကေꩻဇူꩻအဝ်ႏဗာႏဖိုတွော့ꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအတာႏ ကျန်စစ်သားဖေႏလင်ꩻဗာႏ ခင်ႏလမ်း “ဆတွို့ꩻရပ်မုဲင်းသင်ꩻ (မဲင်ꩻကျမ်ꩻ)၊ ဆꩻထင်ꩻသုံꩻဆယ်ႏ၊ ဆကွဉ်ႏခယ်ႏလဝ်ꩻဝုန်း၊ ဆနဝ်လက်မွိုင်ꩻအေင်လား ထွာပအိုဝ်ႏယာႏ၊ အေင်လားလက်မွိုင်ꩻ ပအိုဝ်ႏတွိုင်ꩻ” အဝ်ႏလွေꩻနုဲင်းနောဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻဖုံႏလဲ့ ယိုခါထွာထိုꩻလဲဉ်း ငွေါဝ်းခြုဲင်းဒဏ္ဍာႏရီႏသွူ။

အင်္ဂလိပ် အုပ်ချွုတ်စိုးလဲ့ ပအိုဝ်ႏခွိုꩻရက်ပုဂ္ဂိုလ်ႏဖုံႏ အွဉ်ဝင်ꩻတွူႏတရန် လွိုဆန်စနစ်ကုဲင်ဖုံႏ အဝ်ႏအာတန်ဒျာႏသွူ။ မန်းခမ်းလꩻလွစ်တခြင်(လွတ်လပ်ရေꩻ)ထွူ ကွပ်ဒျာႏအုပ်ချွုတ်သားစနစ်အမျိုꩻမျိုꩻတဲင် ပအိုဝ်ႏဖုံႏလဲ့ တောႏလန်ႏလွေꩻဗာႏယင်းတလဲင်ႏ ဗတွိုႏလွဉ် ထွူႏလꩻငိမ်ꩻချံꩻရေꩻ ၁၉၉၁ ဗာႏ၊ အစိုႏရအွဉ်ႏထွော့လွေꩻဖေႏ အထူꩻဒေႏသ(၆)၊ ခမ်း(၄)ခမ်း နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

၂၀၀၈ဗာႏ၊ ဖွဲ့ဗူႏပွုံႏအခေႏခံႏဥပဒေႏအလꩻ ဥပဒေႏတဖွောင်ꩻအကို ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအတာႏ နမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဒေႏသ (၃) ဝေင်ꩻနယ်ႏနဝ်ꩻ ဝင်ꩻအွဉ်ႏထွော့လွေꩻဖေႏ နဝ်ꩻသွူ။

မဉ်ႏအွဉ်ႏရေꩻထောင်ထွားစဲင်းစဲင်းနဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏခမ်းတန်ယို အဝ်ႏတန်တန် ကွဲပေႏပေႏသဲင်ꩻ အဝ်ႏနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် တဲႏဟန်ႏနီꩻမာꩻငါ နီစိုးယိုမာꩻငါ ပအိုဝ်ႏခမ်းဖေႏကတန်လွဉ်ချာ ဖေႏကအဝ်ႏနုဲင်ႏချာ သုဝဏ္ဏဘူမိခမ်းနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသောင်ႏသာတဝ်းနဲ့ မဲဉ်ရီငါႏသွူ။

နဝ်ꩻမꩻ ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻအရေꩻတာႏ ကရုဲင်ꩻတသွိုးဒါႏ အစွိုꩻအဗူႏ အာအာဖုံႏအတာႏ တစွိုꩻတွမ ်ႏတစွိုꩻ လိုႏထီႏသင်ꩻရိုꩻသေချာငါႏ အာႏတလာလာတဲင် ကဗွိုန်ပီဒါႏ ရေႏမိုးချက်ကဝ်ႏထွန်ႏယို အွဉ်ႏတဉ်ႏတဉ်ႏစွူစွူထွူ နီဓလေ့ထွုံꩻ၊ ယေန်ႏကေႏမုꩻဖုံႏယို ဗွိုန်ပီနုဲင်းဥပဒေႏကတဉ်ႏ လိုႏကျိုꩻစာꩻငါႏ၊ စွိုးခွိုꩻဂွုဏ်ႏအင်္ဂါႏလက္ခဏာႏဖုံႏ ကရိုꩻဒါႏ အမျိုꩻသာꩻရေꩻယို အွဉ်ႏဆꩻငါꩻတဲင် အဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏဝင်ꩻ ရုဲင်ꩻညီႏညီႏသွိုသွိုလွေꩻငါႏဝင်ꩻအကျောင်ꩻ တွမ်ႏ “ပအိုဝ်ႏခမ်း” ကရိုꩻဒါႏ ရွမ်ꩻဖြုဲင်ꩻယတပုဒ်တဲင် မဉ်နိုꩻဆောႏတမာꩻလွေꩻဖေႏငါႏသွူဩ။[၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခွန်ခွုံႏခေင်ႏ (အနုပညာႏခြာ)