ပအိုဝ်ႏလိုꩻယွဲးမူႏခိုသီး

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ပအိုဝ်ႏလိုꩻယွဲးမူႏခိုသီး ပေါႏရိုꩻသွူပညာႏရေꩻဖဲ့ꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏသꩻဓာတ်ခွင်ꩻ သွဉ်ထူႏမꩻ" ခမ်းထီတဖြုံႏ တိုꩻတက်ထင်ႏထိုရေꩻတာႏ ပညာႏရေꩻယို ထွာစွဉ်ႏဒျာႏ အဓိကနဝ်ꩻသွူ၊ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻ တိုꩻတက်ထင်ႏထိုရေꩻတာႏ ပညာႏရေꩻယို ထွာစွဉ်ႏဒျာႏအဓိကနဝ်ꩻသွူ၊ နီခမ်းထီ နီခမ်းနယ်ႏ နီဒေႏသ နီဝေင်ꩻ နီရပ် နီဒုံ တိုꩻတက်ထင်ႏထိုရေꩻတာႏ၊ အတွိုက်သွတ်ꩻနီနမ်း ယံကဗွိုန်ပီဝင်ꩻ၊ နီအုံအဝ်ႏမု အဆင်ႏရန်းအစ နွို့ဝင်ꩻခြာဖေႏကတောမ်ႏနဝ်ꩻ နီနမ်းကိုပညာႏယို အရေꩻတန်မွေးငါႏနဝ်ꩻသွူ။ နီနမ်းခံႏပညာႏယို မိဉ်ႏအဝ်ႏမꩻ နီဒုံ နီရပ် နီဒေႏသ ဖေႏကတိုꩻတက်ထင်ႏထိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏမာꩻဗာႏထမုဲင်ꩻ၊ အီႏမာꩻဗာႏနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻယို နီအီႏသေနွောင်ꩻ၊ နီအီႏမာꩻနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ နီနမ်းခံႏပညာႏယို မိဉ်ႏဗွေမꩻ နီနမ်း နီလမ်း နီဖူးနီဝေးဖုံႏယို လိုꩻမုရေꩻအဆင်ႏရန်း အဝ်ႏအဝ်ႏ အုံအဝ်ႏနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ နီနမ်းခံႏပညာႏယို မိဉ်ႏဒါႏမꩻ နီနမ်း နီလမ်း နီဖူးဝေး နီအသောင်အရင်ꩻဖုံႏယို ခြွိုင်ႏသန်ꩻရေꩻဟဝ်ဟဝ်ဖေႏ ကအုံအဝ်ႏနွောင်ꩻနဝ်ꩻ အံႏအွꩻဗာႏတမုဲင်ꩻ၊ အံႏအွꩻဗာႏတဝ်းတမုဲင်ꩻ စစွဉ်ႏသက်အန္တရာယ်ႏ ကထွာအီဖုံႏယို နီဆင်ႏချင်ႏအွဉ်ႏသတိနွောင်ꩻနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏသီးနဝ်ꩻ ကဲဉ်းအာအာ လိုပ်ꩻမာꩻခရာႏ သွို့ꩻခြံဟံႏယာႏအဝ်ႏ၊ အာႏကွိုꩻခရာႏအဝ်ႏတဲင် အီႏသွဉ်ထိုန်းထိုန်းဒျာႏပညာႏ၊ အီႏအာႏကွိုꩻဒျာႏပညာႏနဝ်ꩻ တပေါႏအဝ်ႏငါႏတဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ သွဉ်ပညာႏလဲ့ မိဉ်ꩻဗော့ꩻဒျာႏသွဉ်ဗာႏပညာႏနုဲင်းနဝ်ꩻလုမ်ꩻ အဝ်ႏလစ်ꩻငတ်ꩻတန်ꩻ၊ နွတ်ꩻသွစ်ꩻတန်ꩻ အတန်ꩻတဆီတဲင် ထန်ႏတခြို အွဉ်ႏထွူတရတ်ထိုꩻလို့ဒျာႏ ပညာႏရေꩻနဝ်ꩻသွူ။ ၂၀၁၇-ဗာႏ ဇွန်လာ ၁၇-နီꩻနဝ်ꩻ မြန်မာခမ်းထီပညာႏရေꩻ အတန်ꩻတဆီ (နွို့တက္ကသိုလ်ႏအရန်း)အောင်ႏစာႏရင်ꩻထန်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ နဝ်ꩻအကို ကထွာပအိုဝ်ႏလိုꩻယွဲးမူႏခိုသီး ကစေဖြေႏခါꩻ အတန်ꩻတဆီသားတဲ့ အဝ်ႏပါနေနေနဝ်ꩻသွူ၊ ကအောင်ႏသားတဲ့ အီႏအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ၊ တအောင်ႏတဝ်းသားတဲ့ အီႏအဝ်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ကသွဉ်လွဉ်ပညာႏ ဗꩻတွိုႏအတန်ꩻတဆီနဝ်ꩻ မိဉ်ရိုꩻနုဲင်းမုဲင်ꩻရိုꩻ ယိုနဝ်ꩻ သွဉ်ဗာႏဖိုလဲဉ်းပညာႏ၊ ဟဲ့ꩻရိုꩻလꩻလဲဉ်းနဝ်ꩻသွူ၊ ဒါႏဗာႏဖိုလဲဉ်း လိတ်နဝ်ꩻသွူ၊ သွဉ်ဗာႏဖိုနေးလုမ်ꩻသွူ၊ ကေႏနပ်သင်ꩻတောမ်ႏ တခွုင်းယိုနဝ်ꩻသွူ၊ အောင်ႏလဲဉ်းသားတဲ့ ထင်ႏသွုပ်သွုပ်ဒျာႏမꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ကောပ်အောင်ႏအရန်းယိုတဲင် ထင်ႏသွုပ်ထဲင်းယင်း အရန်းထိုခွင်ꩻလꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ကသွဉ်ထွူဒါႏ တဆီတန်ꩻအရန်းပညာႏ တောမ်ႏသွဉ်ထူႏတက္ကသိုလ်ႏပညာႏရေꩻအရန်းနဝ်ꩻ တဗွိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻသွူ၊ နုဲင်းနဝ်ꩻနေနေ သွဉ်ထူႏတက္ကသိုလ်ႏပညာႏရေꩻယံတွော့ꩻ မိဉ်ႏလꩻသွုပ်ထဲင်းဒါႏ သွဉ်ငါငါထဲင်းခွင်ꩻနဝ်ꩻလဲ့ တဗွိုန်ပီတဝ်းဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ပညာႏရေꩻ တရန်းထွူတရန်းယို သꩻဓာတ် ထာꩻယူႏပြောင်ꩻလုဲင်ႏ တိုꩻတက်ထင်ႏထိုအီအာတန်နဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻအကို ကထွာဒါႏ တအောင်ႏတဝ်းသားနဝ်ꩻလဲ့ အဝ်ႏလိုႏ ခံႏဆွတ်ꩻတဝ်း သꩻဓာတ်လွူးအွဉ်ယုဲင်ယုဲင်တဲင် အဝ်ႏလိုႏသွဉ်ထူႏထင်ႏမပ်မပ်ထဲင်းနဝ်ꩻသွူ၊ ထင်ႏတလဲင်ႏ အောင်ႏတဝ်း ထင်ႏယင်း၊ ထင်ႏနီလဲင်ႏအောင်ႏတဝ်း ထင်ႏယင်း၊ ထင်ႏသိုမ်လဲင်ႏမိဉ်ႏအောင်ႏတဝ်းဖျင်လဲ့ ထင်ႏယင်းဖျင် ထင်ႏထဲင်း ထင်ႏထဲင်း၊ ထင်ႏထဲင်း အဝ်ႏလိုႏလွူးသꩻယုဲင်ယုဲငါႏဝင်ꩻနဝ်ꩻသွူ၊ ထာꩻဖေႏယိုꩻယိုꩻဒါႏအသွုမ်ꩻသꩻဓာတ်မျိုꩻ အဝ်ႏလိုႏလွူးအွဉ်ႏတဝ်းဝင်ꩻသွူ။ ထွာမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ခေတ်ယိုနဝ်ꩻ တဗွိုန်တဝ်းနုဲင်းကရီးခါ၊ ကရီးခါနဝ်ꩻ နီရပ်နီဒုံ နီအုံချာအဝ်ႏသော့ꩻချာဒျာႏ၊ ဒါႏတဝ်းပညာႏလဲ့ ထိုမ်ႏအံႏခရာႏအဝ်ႏဒျာႏ၊ ယိုခါနဝ်ꩻ ခမ်းထီစနစ်တဲ့ ပြောင်ꩻတဲင် စွုမ်ႏနီꩻအအုံအအဝ်ႏ အလွေꩻအသဲင်ꩻယို အုံအဝ်ႏနီလုမ်ꩻလꩻတဝ်းဒွုမ်၊ အီႏသွုပ်သံႏဗာႏတောမ်ႏလိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏ၊ အီႏကွိုက်ꩻဗာႏတောမ်ႏ လိုꩻခမ်းလင်တဲင် နီပညာႏရေꩻနဝ်ꩻ ဗွိုန်ပီနုဲင်းကရီးခါ တလꩻတဝ်းဒွုမ်နဝ်ꩻသွူ။ ယင်းနဝ်ꩻ ခမ်းထီတဖြုံႏ လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻ အဆင်ႏရန်းယို ခမ်းသားတဖြာꩻစီႏ အထီအသွီႏနဝ်ꩻ ထွာအထျꩻသွူ၊ ထာꩻသေထာꩻဒါႏ အထီအသွီႏယို မိဉ်ႏဆေ့ꩻခြောနဝ်ꩻ ထာꩻယူႏထာꩻတွေꩻ ထာꩻလွောက်ꩻနာႏဥပဒေႏစီꩻကန်ꩻ အကျင်ꩻတရာꩻ သꩻဓာတ်ဖုံႏ ထဲ့ဖွိုႏလွဉ်ဒါႏနဝ်ꩻသွူ။ ကောပ်လွောက်ꩻနာႏ ဥပဒေႏစီꩻကန်ꩻဖုံႏ၊ အကျင်ꩻတရာꩻ သꩻဓာတ်ထာꩻယူႏထာꩻတွေꩻဖုံႏ ထဲ့ဖွိုႏတဲင် လိုꩻအုံအဝ်ႏမုဖုံႏလဲ့ အဆင်ႏအရန်းထဲ့ဖွိုႏ ထွာလွဉ်အီဗာႏ ခမ်းထီအဆင်ႏအရန်း လိုꩻမျိုꩻအဆင်ႏအရန်း တထင်ႏထိုတဝ်းနဝ်ꩻသွူ။ ပအိုဝ်ႏသီး အသောင်အရင်ꩻနဝ်ꩻ သေနာႏဗာႏခုဲင်ႏငါႏနဝ်ꩻသွူ၊ လိုꩻဒါႏပညာႏနဝ်ꩻ တအွဉ်ႏရေꩻတဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ လိုꩻဒါႏပညာႏယို တထင်းတန်နဝ်ꩻသွူ၊ အွဉ်ႏရေꩻဒျာႏ ထင်းတန်ဒျာႏ လိုꩻဥစ္စာႏအာ လိုꩻရွဉ်ဗွာလွိုင်ႏ မိဉ်ႏရိုꩻနဝ်ꩻ တမာႏတဝ်းသွူ၊ လိုꩻဒါႏပညာႏဆင်ႏရယ်ꩻသားတဖြာꩻ ဒေါ့ꩻငေါဝ်းယို ဝင်ꩻထာꩻအွဉ်ႏရေꩻနဝ်ꩻ တထွာတဝ်း၊ လိုꩻဒါႏတဝ်းပညာႏ လိုꩻခြွေသီးဒေါ့ꩻငေါဝ်းနဝ်ꩻသွူ၊ ပအိုဝ်ႏအသောင်အရင်ꩻကိုနဝ်ꩻ ပညာႏယို ဩဇာႏတတယ်ႏတွာတဝ်း ဥစ္စာႏရွဉ်ခံꩻနဝ်ꩻသွူ။ နဝ်ꩻမꩻ ကထွာပအိုဝ်ႏလိုꩻယွဲးမူႏခိုသီး သွဉ်ထူႏပညာႏယို သွဉ်ထူႏထိုန်းထိုန်းတဲင် ပညာႏသားယို အရေꩻတန်တခွုင်းမုဲင်ꩻ၊ ပညာႏသားယို ယံနုဲင်းမုဲင်ꩻကရိုꩻနဝ်ꩻ အွဉ်ႏနယ်မာꩻနယ်တွော့ꩻ အဝ်ႏလိုႏဖျင်ထိုꩻလဲဉ်း ထာꩻယူႏဓလေ့ꩻလီꩻကီယိုဖုံႏနဝ်ꩻသွူ။ သွဉ်ထူႏပညာႏ လꩻဘွဲ့ထွူ တောမ်ႏဘွဲလက်မတ်တဲင် ထိုမ်ႏဒင်ႏထာꩻမာꩻ စက်ယုံႏကို၊ ကုမ္ပဏီႏကို ရုမ်ꩻကို အခြောင်ꩻကျိုꩻစာꩻ တယ်ႏထောင်ႏထွင်ႏတသာထဲင်းဒျာႏ၊ ယံကထွာဒျာႏ လောကအတာႏ ခမ်းထီအတာႏ လိုꩻမျိုꩻအတာႏ တယ်ႏထွင်ႏတသာ ဖန်ဆင်ဗွေႏဖုံႏနဝ်ꩻ[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ခြွူႏမွဉ်းသားစွိုꩻ
  2. ခမ်းသားငဝ်း အမုဲင်(၅)၊ အစဲဉ်ႏ (၃၀)