မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပအိုဝ်ႏသင်္ဃာႏအစွိုꩻ လိတ်ထီသိမ်ႏမူတာႏ လိတ်ကေႏညာႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"၁၃၀၉-ဗာႏနိန်ႏကို၊ ဗွေႏဗွန်ဆရာႏတော်ႏ (ဦးသုနန္ဒ)ကျောင်ꩻထီသိမ်ႏ ကတဲမ်းထန်ႏဒါႏ ထီသိမ်ႏမူ လိတ်မွူးတသာကိစ္စအတွက်၊ ပအိုဝ်ႏသင်္ဃာႏအစွိုꩻ-လိတ်ကျေႏညာႏ" နီပအိုဝ်ႏသင်္ဃာႏ ဗွေႏဆရာႏတောႏ သင်္ဃာႏတော်ႏအပေါင်ꩻသီးတွမ်ႏ ပအိုဝ်ႏမူႏခိုသီး ယံသေဖြောင်ဗာႏ ပအိုဝ်ႏအက္ခရာႏလိတ်မွူးတသာအတွက် ကျော်ႏညာႏတုတ်ꩻယောင်းဖြေ့ꩻဟိုန်ဗာႏ လိတ်ယိုနောဝ်ꩻသွူ။ ထီသိမ်ႏမူ လိတ်မွူးတသာယို ဆရာႏတော်ႏ ပထမကျောင်ꩻတန်မွဉ်ခြဲင်၊ ကျောင်ꩻကန်ဦး၊ ကျောင်ꩻအင်းပေါခုံ၊ ကျောင်ꩻပင်မွဉ်ꩻ၊ ကျောင်ꩻလွတ်မွတ်၊ ကျောင်ꩻစငေါဝ်ꩻ၊ ကျောင်ꩻပင်စုံ၊ ကျောင်ꩻလွယ်၊ ကျောင်ꩻသီႏသဲင်ႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏတန်သီးစားယို သဘော်ꩻတူႏ လက်ခံႏ အွဉ်ႏလဲဉ်းဒျာႏ အတီႏနောဝ်ꩻထွူ။ ၁၃၁၉-ဗာႏနိန်ႏကိုနောဝ်ꩻ ဆရာႏတော်ႏ ကျောင်ꩻထမ်းဘုရာꩻ လင်ꩻမာꩻလိတ်ဖြုံႏ ရန်ႏတကုန်ႏကို နျꩻထန်ႏသိင်ꩻပါ လိတ်မွူးအုပ်ပေါင်ꩻ (၁၀၀၀)နောဝ်ꩻထွူ။ ၁၃၂၃-ဗာႏနိန်ႏကိုနောဝ်ꩻ ထူႏနေးနာႏလွဉ်ꩻ ဆရာႏတော်ႏဗွေႏဗွန်တန်သီး ဆုံꩻမꩻဩဝါဒတိင် ဖွဲ့လွောင်ႏဗူႏယင်း (ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲꩻအစွိုꩻ)တိင် လင်ꩻမာꩻနေးဘလောက် ရန်ႏတကုန်ႏကို နျꩻထန်ႏယင်း မူလတန်ꩻ၊ ပထမတန်ꩻ လိတ်ဖတ်စောင်ႏ အုပ်ပေါင်ꩻ တမျိုꩻ(၅၀၀၀၀)စီႏထွူ။ ၁၃၂၆-ဗာႏနိန်ႏကိုနောဝ်ꩻ တယ်ႏထောင်ႏပါယင်း (လိတ်နျꩻစက်)တိင် ၁၃၃၀-ဗွေနိန်ႏနောဝ်ꩻ နျꩻထန်ႏသမ်းယင်း လိတ်ဖတ်စောင်ႏနောဝ်ꩻ တမျိုꩻ(၅၀၀၀)စီႏနောဝ်ꩻထွူ။

၁၃၂၈-၂၉-၃၀-၃၁ ဗာႏနိန်ႏကိုအတွင်ꩻ ကလယ်ႏလွေꩻဗွောင်ဖေႏဒါႏ သွဉ်တန်ꩻဖုံႏနောဝ်ꩻရာꩻ ပင်လောင်ꩻနယ်ႏ ကျောင်ꩻပင်မွဉ်ꩻကို၊ တချနယ်ႏ ကျောင်ꩻနောင်ကာꩻကင်၊ ကျောက်တလုံꩻ၊ သီႏသဲင်ႏ၊ မုဲင်းကောင်နယ်ႏ နောင်ဟွိုꩻ၊ ဟိုပုံꩻနယ်ႏ ကျောင်ꩻလွယ်၊ စင်းသင်းကောင် ကျောင်ꩻကရောင်ꩻကိုဖုံႏနောဝ်ꩻထွူ၊ ဝိန်ꩻတောင်ႏကီꩻကိုလဲ့ ကဗွောင်ဖေႏသွဉ်နောဝ်ꩻ ဒေါ့ꩻအလိင်ႏလိင်ꩻခိꩻဒွံ၊ အောဝ်ႏတွိုႏစွဉ်ႏယိုခါနောဝ်ꩻထွူ။ တယ်ႏထောင်ႏထွူ လိတ်နျꩻစက်ယို နိန်ႏတဆီလွိုကိုအတွင်ꩻ ကနျꩻထန်ႏဒါႏ လိတ်အုပ်အမျိုꩻပေါင်ꩻနောဝ်ꩻ (၈၀)လွို၊ အုပ်နပ်ရေပေါင်ꩻ(၃)သိန်ႏလွိုလဲဉ်းသွူနောဝ်ꩻထွူ၊ ထွားဗာႏနေဒိုန်းက လိတ်ဖတ်ထွားသားအချေႏအနေႏတိင် လိတ်လီꩻတွံလိတ်တသာ အောဝ်ႏသုံꩻတွယ်ꩻရော်ꩻဗာႏဒျာႏနေဒိုန်းကဝင်ꩻနောဝ်ꩻထွူ။ လိတ်လုဲꩻသီးမျိုꩻယို အစုံႏလင်ꩻထွူစွဉ်ႏ တလိင်ႏချင်ꩻနောဝ်ꩻ တအဲဉ်ထောဝ်း၊ မီႏသုံꩻတဲမ်းအာ ဖတ်အာအာ၊ လိတ်အုပ်အမျိုꩻမျိုꩻ မီႏထန်ႏအာအာလွဉ်ထွူနောဝ်ꩻရာꩻ ပညႏရှိသားလဲ့ ပေါႏလွဉ်အာနောဝ်ꩻမꩻ ကအောဝ်ႏလိုႏထဲမ်သော့ꩻလေꩻထိင်း၊ ဖျင်ချော်ꩻလွေꩻထဲင်းဖုံႏစားနောဝ်ꩻ မဲ့ꩻတိင်အထွာလွေꩻဒျာႏယွယွနောဝ်ꩻထွူ။

ပွိုးနောဝ်ꩻမꩻ လိတ်မွူးတသာထီသိမ်ႏ တောင်ႏကီꩻမူယို နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻသီး လိတ်လုဲꩻအက္ခရာႏအတွက် ထွာလဲဉ်းအပြဲ့ꩻစုံႏသွတ်ꩻ၊ အတျဉ်ႏခွေါင်သွတ်ꩻ၊ တွမ်ႏလိတ်လီꩻလဲ့ အရော့ꩻသင်ꩻလွို၊ အဗော့ꩻစပ်သွတ်ꩻလို့ဝင်ꩻနောဝ်ꩻမꩻ ထိုန်းယိုမာꩻတငါနောဝ်ꩻရာꩻ ထီသိမ်ႏမူ လိတ်မွူးတသာယို ယံဖေႏကလေလုဲးလွေꩻတငါထိင်းထိင်း၊ လိတ်အုပ်အဆင်ႏရန်းအမျိုꩻမျိုꩻ ယံဖေႏကထန်ႏနွောင်ꩻထိင်းထိင်းနောဝ်ꩻ နာယက ဥက္ကဋ္ဌဆရာႏတော်ႏ ပုဂ္ဂိုလ်ႏတန်သီး ဩဝါဒအတိုင်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏသွဉ်ခန်းဝင်ꩻ၊ ဖတ်လွူꩻ တဲမ်းသုံꩻခန်းဝင်ꩻ လိတ်မွူးထီသိမ်ႏ တောင်ႏကီꩻမူယို ယံကစွစ်ꩻလီမိုင်မိုင်နောဝ်ꩻ အောဝ်ႏလိုႏငါႏလဲဉ်း လိတ်လုဲꩻစွစ်ꩻလီရေꩻအစွိုꩻတွမ်ႏ ရွဉ်ဘဏ္ဍာႏကွုမ်ႏလွုမ်ႏရေꩻအကျောင်ꩻ နိုꩻဆောႏတုတ်ꩻယောင်းဖြေ့ꩻဟိုန်ဗာႏ လိတ်ကျော်ႏညာႏယိုနောဝ်ꩻထွူနေား။ [၁]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. ပအိုဝ်ႏသင်္ဃာႏလိတ်လုဲꩻအစွိုꩻ၊ ၁၃၃၉-ဗာႏနိန်ႏ၊ ဒျဉ်သီႏလာဗွေ(ခိုုꩻပအိုဝ်ႏမွူးနီꩻ)