ပအိုဝ်ႏ-မန်း-ဖြဝ်ꩻ သိုမ်ဘာႏသာႏ

အဝ်ႏ Wikipedia ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဂဏန်ꩻ-အနပ်အတွက်" (ပအိုဝ်ႏ- မန်း- ဖြဝ်ꩻ သိုမ်ဘာႏသာႏ)

 • (၁) တာ - တစ် - နွိုင်
 • (၂) နီ - နှစ် - သောင်
 • (၃) သွံ - သုံး - သမ်
 • (၄) လစ်ꩻ - လေး - သီ
 • (၅) ငတ်ꩻ - ငါး - ဟား
 • (၆) သူ - ခြောက် - ဟိုက်ꩻ
 • (၇) နွိုတ်ꩻ - ခုနစ် - စေတ်ꩻ
 • (၈) သွစ်ꩻ(သွော့တ်ꩻ)-ရှစ် - ပဲစ်
 • (၉) ကွတ်ꩻ(ကုတ်ꩻ)-ကိုး - ကဝ့်
 • (၁၀) တဆီ - တစ်ဆယ် - သိပ်ꩻ
 • (၁၁) တဆီပုဲင် - ဆယ့်တစ် - သိပ်ꩻအေစ်ꩻ
 • (၁၂) တဆီကွတ်ꩻ(ကုတ်ꩻ)-ဆယ့်ကိုး - သိပ်ꩻကဝ့်
 • (၁၃) နီဆီ - နှစ်ဆယ် - သဝ်ႏ
 • (၁၄) နီဆီပုဲင် - နှစ်ဆယ့်တစ် - သဝ်ႏအေစ်ꩻ
 • (၁၅) နီဆီကွတ်ꩻ(ကုတ်ꩻ) - နှစ်ဆယ့်ကိုး - သဝ်ႏကဝ့်
 • (၁၆) သိုမ်ဆီ - သုံးဆယ် - သမ်သိပ်ꩻ
 • (၁၇) ကွတ်ꩻ(ကုတ်ꩻ)ဆီ - ကိုးဆယ် - ကဝ့်သိပ်ꩻ
 • (၁၈) တရျာꩻ - တစ်ရာ - ပက်နွိုင်
 • (၁၉) တရေင် - တစ်ထောင် - ဟေင်နွိုင်
 • (၂၀) တမွုန်ႏ(တသောင်ꩻ) - တစ်သောင်း - မွုန်ႏနွိုင်။

"လာ-နီꩻအကျောင်ꩻ"

 • (က) ဒဲဉ် - တန်ခူး - လွိုန်ဟား

(ခ) ဒဲဉ်ရိုက်ꩻ - ကဆုန် - လွိုန်ဟိုက်ꩻ (ဂ) ဒဲဉ်စေတ်ꩻ - နယုန် - လွိုန်စေတ်ꩻ (ဃ) ဝါႏဆိုႏ - ဝါဆို - လွိုန်ပဲစ် (င) ဝါႏခေါင်ႏ - ဝါခေါင် - လွိုန်ကဝ့် (စ) တောႏလင်ꩻ - တော်သလင်း - လွိုန်သိပ်ꩻ (ဆ) တင်ꩻကျွစ် - သီတင်းကျွတ် - လွိုန်သိပ်ꩻအေတ်ꩻ (ဇ) တထိင်ႏ - တန်ဆောင်မုန်း - လွိုန်သိပ်ꩻအေတ်ꩻ (ဈ) ဒဲဉ်စေင် - နတ်တော် - လွိုန်စေင် (ည) ဒဲဉ်ကံ - ပြာသို - လွိုန်ကံ (ဋ) ဒဲဉ်သံ - တပို့တွဲ - လွိုန်သံ (ဌ) ဒဲဉ်သီႏ - တပေါင်း - လွိုန်သီ (ဍ) လာဗွေ - လပြည့် - လွိုန်မွန်ႏ (ဎ) လာမား - လကွယ် - လွိုန်လပ်ꩻ (ဏ) လာဆန်ꩻ - လဆန်း - လွိုန်မုဲ (တ) လာလောင်း - လဆုတ် - လွိုန်လောင်ꩻ (ထ) မွူးကဲင် - နေကြပ် - ဝန်ႏဝတ် (ဒ) လာကဲင် - လကြပ် - လွိုန်ဝတ် (ဓ) မွူးနီꩻစွုမ်ႏ - ရက်စုံ - ဝန်ႏစုမ် (န) မွူးနီꩻစွုမ်ႏတဝ်း - ရက်မစုံ - ဝန်ႏအမ်စုမ် (ပ) မွူးနီꩻထွန်ꩻ/ဟဝ် - ရက်ရာဇာ - ဝန်ႏထွန်ꩻ (ဖ) မွူးနီꩻဟဝ်တဝ်း - ပြဿဒါႏရက် - ဝန်ႏမွေ့ (၁) ဟန်ႏနီꩻ - ကနေ့ - မွိုႏနုဲ့ (၂) မွူးရဝ်ꩻခိုႏ - နံနက် - ကင်နုဲ့ (၃) မွူးထန်ႏ - နေတက် - ကင်ဝန်ႏခွုန်ႏ (၄) မွူးထွူႏ - နေမွန်းတည့် - ဝန်ႏတိမ် (၅) မွိုးလွဲꩻ/ခွယ် - နေမွန်းလွဲ - ဝန်ႏစဲ့ (၆) မွူးပြေ့ꩻ - နေဝင် - ဝန်ႏတိုက်ꩻ (၇) မွူးဟာ - ညအခါ - ကင်ခွုန်ႏ (၈) မွူးနာꩻ - သန်းခေါင် - တိမ်ခွုန်ႏ (၉) မွူးနာꩻလွဥ်ꩻ - မိုးလင်းခါ(သန်းခေါင်ကျော်)- တိမ်ခွုန်ႏစဲ့ (၁၀) မဟာနီꩻ - မနေ့ - မွိုႏဝါႏ (၁၁) မစာႏနီꩻ - တမြန်နေ့ - မွိုႏသွုန်း (၁၂) မွူးရဝ်ꩻနီꩻ - မနက်ဖြန် - မွိုႏဖုက်ꩻ (၁၃) တရူꩻ - သဘက်ခါ - မွိုႏဟဲ (၁၄) တရာꩻ - ဖိန်းနွဲခါ - မွိုႏနွုင် (၁၅) လာယို - ဒီလ - လွိုန်နုဲ့ (၁၆) လာကလဲဉ်း - လွန်ခဲ့သည်လ(အရင်လ) - လွိုန်ပိုန့် (၁၇) လာကရီး - တမြန်လ - လွိုန်အွန် (၁၈) လာငါ - လာမည့်လ - လွိုန်တေမာႏ (၁၉) ဟန်ႏနေင်ႏ - ဒီနှစ် - ပီနုဲ့ (၂၀) နေင်ႏစာႏ - တမြန်နှစ် - ပီအွန် (၂၁) နေင်ႏလေ - လာမည့်နှစ် - ပီတေမာႏ

"ဖြေꩻစာခရာႏ"

 • (က) လွဉ်လုဲင်းဘုရာꩻကာႏ - လာလေ ဘုရားဒကာ - မာꩻလယ်ဘုရာကာ

(ခ) လွဉ်အုံလင်ꩻဒွိုန်း - လာထိုင်ဦးလေ - မာႏနင်လယ်ꩻ (ဂ) အုံအွိုးမုဲင်ꩻ - ဘယ်မှာနေလဲ - ယူတီလုဲ (ဃ) အဝ်ႏမွိုင်ꩻကွိုင် - မိုင်းကိုင်နေတယ် - ယူမွိုင်ႏကွိုင် (င) အုံဟဝ်ဒျာႏနဲ့ - နေကောင်းရဲ့လား - ယူလီယူနယ် (စ) အုံဟဝ်ဒျာႏဩ - နေကောင်းပါတယ် - ယူလီယူ (ဆ) နီဗွေႏသီးအုံဟဝ်ဒျာႏနဲ့ - ခင်ဗျားမာရဲ့လား - စဝ်းယူလီယူနယ် (ဇ) လွဥ်ထွားတခြိုꩻနဲ့ - အထည်လာကြည့်လေ - မာႏတွေႏခိုးလယ် (ဈ) တခြိုꩻအဝ်ႏအမျိုꩻမျိုꩻ - အမျိုးမျိုးရှိတယ် - မီႏကူမျိုႏမျိုႏယူ (ည) ယိုနဝ်ꩻပိက် - ဒါကပိတ် - နုဲ့ပိက် (ဋ) ယိုနဝ်ꩻဖြဲ - ဒါကဖဲ - နုဲ့ဖဲႏ (ဌ) ယိုတီႏပါႏ - ဒါကကတ္တီပါ - နုဲ့ကတ္တီပါ (ဍ) ယိုထီးထူး - ဒါကပိုး - နုဲ့လယ် (ဎ) အဟဝ်စား - အကောင်းစား - အန်လီမန်ႏ (ဏ) အဆꩻထွူတဲ့အဝ်ႏ - ချုပ်ပြီးသားရှိတယ် - အန်ရိပ်ꩻယဝ်းမီႏယူ (တ) ယိုနဝ်ꩻဆဲင်ꩻ - ဒါကအင်္ကျီ - အန်နုဲ့ဆေဝ် (ထ) ယိုနဝ်ꩻကွဉ်ꩻ - ဒါကဘောင်းဘီ - အန်နုဲ့ကွန် (ဒ) ပေါႏထူႏတစုင်ႏ - တစုံယူရင် - ပေါႏအဝ်စုင်နုဲး (ဓ) ခွေသွဥ်း - ကျွန်တော်တို့ - ဟဝ်ႏခါ (န) ခွေသွဥ်းအီႏချော့ꩻဖေႏ - ကြည့်ထားပေးမယ် - တေတွေႏပန်ယူ (ပ) ငတ်ꩻဗီႏ - ငါးကျပ် - ဟာꩻပျာႏ (ဖ) တခန် - တစ်ဆယ် - ခန်နွိုင် (ဗ) ဟားတောင်ႏ - နှစ်ဆယ် - သဝ်ႏနွိုင် (ဘ) သံခန် - သုံးဆယ် - သံခန် (မ) သီႏခန် - လေးဆယ် - သီခန် (ယ) ဟားခန် - ငါးဆယ် - ဟာꩻခန် (ရ) ရိုက်ꩻခန် - ခြောက်ဆယ် - ဟိုက်ꩻခန် [၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. မြန်မာ+ရှမ်း+ပအိုဝ်း သုံးဘာသာစကားပြော
 2. မျိုꩻရက်ခွန်ထွန်းလှိုင်