မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ပွယ်ꩻကထိန်ႏတောင်ႏကီꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

"ပွယ်ꩻကထိန်ႏတောင်ႏကီꩻတွမ်ႏ နီပအိုဝ်ႏထွုံꩻစံႏ" ဟန်ႏနေင်ႏယို တွိုႏလွဉ်ချာသွူ ပွယ်ꩻတန်ကထိန်ႏတောင်ႏကီꩻ၊ ပွယ်ꩻကထိန်ႏယိုနောဝ်ꩻ ပွိုင်းလဲင်းခ ထွာဒျာႏပွယ်ꩻပူႏဇောႏဘုရာꩻမေႏ၊ ကအွဉ်မာꩻစ ပွယ်ꩻပူႏဇောႏမေႏယိုနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏနီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ၊ ပွေါႏတွိုႏလွဉ်သွူ ကထိန်ႏလာဆန်ꩻ (၁၄-၁၅)ဟာနောဝ်ꩻ ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ ပအိုဝ်ႏဒုံ ပအိုဝ်ႏရပ်ကွက်ကို ကအောဝ်ႏဒါႏ လိုꩻယွဲးစွိုꩻဖုံႏနောဝ်ꩻ အွဉ်ဝင်ꩻမာꩻမေႏဗိုဖုံႏ၊ မေႏတေန်ꩻဖုံႏတွော့ꩻ စုဝင်ꩻညောင်ပင်သာရပ်ကွက် ညောင်ႏမွူးတန်ထျꩻ ရဲဉ်ႏထင်ႏလွေꩻဝင်ꩻ ဘုရာꩻစူဠာမုနိလောင်း တွမ်ႏထုံမောင်းယိုꩻယာႏ ထာꩻကျူႏပဒေႏသာႏဖုံႏနောဝ်ꩻသွူ။ ဆုဲင်ꩻချာနောဝ်ꩻ ပအိုဝ်ႏလိတ်လုဲင်ꩻတွမ်ႏ ယေန်ႏငဲးရေꩻအွဉ်ငါ နိုꩻဆောႏတမာဖေႏတဲင် တောင်ႏကီꩻကို ရပ်ကွက်ပေါင်ꩻစွုမ်ႏ လိုꩻမျိုꩻပေါင်ꩻစွုမ်ႏလဲ့ နွို့ပါညီꩻတွော့ꩻ ပွယ်ꩻလေပ်မေႏဗိုနောဝ်ꩻ ကွဲကွိုန်ꩻကွိုန်ꩻလွဉ်၊ ပွယ်ꩻကွဲတန်တန်လွဉ်၊ အမဉ်ꩻထန်ႏလွဉ်၊ နီပအိုဝ်ႏယိုꩻယာႏ အကွဉ်အကꩻတွမ်ႏ ဓလေ့ꩻထွုံႏစံႏလဲ့ ဝင်ꩻသေငါꩻလွဉ်၊ ဝင်ꩻခမ်းဝင်ꩻရပ်ကို အတင်ႏသျာꩻလွဉ်ထွူတကာႏတောဝ်း အွဉ်ဝင်ꩻလူႏပါ မေႏကျောင်ႏဖုံႏ၊ အွဉ်ႏစွꩻပါစွဉ်ႏ မေႏကျောင်ႏဖုံႏ၊ အတွင်ꩻနောဝ်ꩻ မေႏကျောင်ႏအောဝ်ႏအဆီတန်ꩻလွုမ်ꩻရိုꩻလဲ့ ယိုခါနောဝ်ꩻ မေႏကျောင်ႏအောဝ်ႏလဲဉ်း အရျာꩻတန်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ မေႏကျောင်ႏကထွိုင်ႏအောဝ်ႏ အဖြုံႏအရျာꩻတန်ꩻနောဝ်ꩻ မေႏဗိုလေပ်သားတွမ်ႏ မေႏကျောင်ႏလေပ်သား ခင်ႏလမ်းအဆင်ႏပြေႏတောဝ်းတွော့ꩻ ဘုရာꩻထျꩻ လေပ်သော့ꩻမေႏဗိုတွမ်ႏလꩻဒွုမ်တဲင် အယပ်ꩻအခုဲင်ႏ ကထွိုင်ႏအာ မေႏကျောင်ႏကွင်ꩻယို ပြောင်ꩻလွေꩻဗာႏယင်း မေႏရထာꩻဘူႏတာႏထျꩻသွူ။ ပွိုင်းလဲင်ႏခါ ရိုꩻလဲ့ꩻလူႏဘုရာꩻမေႏကျောင်ႏလဲ့ ဆုဲင်ꩻချာနောဝ်ꩻ ပွယ်ꩻကောႏမတီႏစွိုꩻ သမ်းဖေႏလွေꩻနေး အတရေꩻသွတ်ꩻဆုꩻဖုံႏတဲင် လိုꩻနွို့ပြဲင်ႏမေႏကျောင်ႏသား တောင်ႏကီꩻကိုလွုမ်ꩻတကာႏတောဝ်း မြန်မာခမ်းကို ဝေင်ꩻနယ်ႏပေါင်ꩻစွုမ်ႏဖုံႏတဲ့ လွဉ်နွို့ပြဲင်ႏတဲင် ယိုခါနောဝ်ꩻ ထွာထိုꩻလဲဉ်း ဝေင်ꩻတောင်ႏကီꩻ မေႏကျောင်ႏပြဲင်ႏမꩻ ပအိုဝ်ႏယိုꩻယာႏ မေႏဗိုလေပ်ပွယ်ꩻနောဝ်ꩻ ကွဲးညည အထိုꩻမားနွောင်ꩻဒါႏသွူ။ ပွယ်ꩻတောင်ႏကီꩻ စခါနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏဒျာႏနီသွံနီꩻလွုမ်ꩻလဲ့ ယိုခါ အောဝ်ႏစွဉ်ႏနီဆေꩻခါႏရပ် ပေါႏကထိန်ႏဆန်ꩻ (၇)နီꩻနောဝ်ꩻ ပွယ်ꩻစလဲဉ်း ဗꩻတွိုႏစွဉ်ႏ ကထိန်ႏလာလောင်း (၁)နီꩻ၊ ထာꩻစာသားအရပ်ပေါင်ꩻစွုမ်ႏနောဝ်ꩻ ကထိန်ႏဆန်ꩻ(၁)နီꩻယို ဝွေꩻသီးလွဉ်စာလဲဉ်း မေႏကျောင်ႏကွင်ꩻကို၊ လွေꩻသဲင်ꩻချာငါလဲင်ꩻတချနေးစွဉ်ႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပွယ်ꩻလူႏဘုရာꩻမေႏစခါနောဝ်ꩻ မာꩻမေႏကျောင်ႏရိုꩻရိုꩻသာꩻသာꩻလွုမ်ꩻလဲ့ ယိုခါနောဝ်ꩻ မေႏကျောင်ႏဖေႏကတရေꩻ ဝင်ꩻမာꩻအီတွမ်ႏယမ်ꩻအမျိုꩻမျိုꩻ အစားစားတဲင် အန္တရာယ်ႏအာငါႏနောဝ်ꩻမꩻ ပွယ်ꩻတောင်ႏကီꩻကလွဉ်လယ်ႏဒါႏ ဖူးဝေးဗော့ꩻညာꩻသီး နမ်းတွမ်ႏနမ်း အွဉ်ႏသတိꩻဗာႏ ချင်းလွေꩻသဲင်ꩻဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ပွယ်ꩻကထိန်ႏတောင်ႏကီꩻယို စခါနီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻ အွဉ်ငါလူႏတန်ꩻ၊ ခြွိုင်းကွဉ်ကꩻတွမ်ႏနီပအိုဝ်ႏခွမ်ꩻလာꩻ ဖောႏထန်ႏအွဉ်ႏနယ်နွောင်ꩻလဲဉ်း နီယိုꩻယာꩻဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏအတွိုင်ꩻ ခေတ်ယိုခါ ပွယ်ꩻမေႏကျောင်ႏကထိန်ႏတန် လိုꩻမျိုꩻကယိန်းစွုမ်ႏတဲ့ နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻလဲ့ အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ငါ မာꩻလွေꩻထဲင်းယင်းဝင်ꩻ ပွယ်ꩻလေပ်မေႏဗို၊ အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ႏနယ်ထဲင်းစွူစွူက နီပအိုဝ်ႏထွုံꩻစံႏ၊ နီယိုꩻယာႏ အကွဉ်အကꩻကရိုꩻနောဝ်ꩻ တဲမ်းနယ်လွေꩻဗာႏ လိတ်ထွားသားသီးနောဝ်ꩻသွူ။ [၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၅၆