ဖောန်နဖန်ဖောန်ထေန်ဖီဖတ်

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

‍‍

နေးနေး
နေးနေးဓာတ်ပုင်ႏ တွယ်ႏခါꩻ ၂၀၁၉ ခိန်ႏ
မိဉ်ꩻ ဇာႏတိพรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์
လွူးဖွာꩻဖောန်နဖန်ဖောန်ထေန်ဖီဖတ်
(1997-06-25) ၂၅ ဇွန်၊ ၁၉၉၇ (သက် ၂၆)
ဝေင်ꩻဗန်ကောက်ထုဲင်ꩻခမ်းထီ
မိဉ်ꩻ လင်ဖုံႏစွိုက်နုဲင်ဆိဉ်း၊ နေးနေး
ပညာႏရေꩻဝေင်ꩻဗန်ကောက်အခဝ်နဝ်ကိုကအဝ်ႏဒါႏ ခွန်တန်မုံခွတ်အနယ်ꩻပညာႏတက္ကသိုလ်ႏ
ထာꩻမာꩻ
 • သရုပ်ဆောင်ႏ
 • အရွစ်ယံ
 • မော်ဒယ်
ရုဲင်ꩻတသွိုးသန်ဒါႏနေင်ႏဖုံႏ၂၀၁၅–ယိုခါ
နမ်းခြောင်ꩻတင်Beijing Huaying Yixing Culture Media Co., Ltd.
မိဉ်ꩻအွီႏကျောႏအီဒါႏအခရာႏဗိုန်းဗိုန်းနင်ꩻမူႏ ၃၀၃အစွိုꩻနွို့
နမ်းဖွိုႏထို၁၇၄ သိဉ်တီမီတာ
ဂီတတဖူꩻခြောင်ꩻ
ဂီတငုဲင်ꩻ
 • ပေါပ်
 • မန်ဒိုပေါပ်
 • ထုဲင်ꩻပေါပ်
အဒုံႏအအူvocals
ရုဲင်ꩻတသွိုးသန်ဒါႏနေင်ႏ၂၀၁၅–ယိုခါ

ဖောန်နဖန်ဖောန်ထေန်ဖီဖတ် (အိန်းကလေတ်: Pornnappan Pornpenpipat)နဝ်ꩻ ခယ်ႏ ပေါ့ပ်အရွစ်ယံတဖြာꩻဒျာႏတဲင် မိဉ်ꩻကျောႏအီတွမ်ႏ ဝွေꩻအနုပညာႏမိဉ်ꩻ နေးနေးစွိုက်နုဲငါဆိဉ်းနုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။ ကရီးခါနဝ်ꩻ ထွာဖိုဗိုန်းဗိုန်းနင်ꩻမူႏ ၃၀၃ အစွိုꩻနွို့တဖြာꩻနဝ်ꩻတဲင် ကထောက်ပံ့ဖေႏဝွေꩻသားနဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဟွားယိင်ယိဆိင် ကုမ္ပဏီႏနဝ်ꩻသွူ။[၁] ဝွေꩻပရိဿတ်မိဉ်ꩻနဝ်ꩻ ဟဲ့ꩻ  "Neon Atom" တဲင် အရောင်ႏနဝ်ꩻ "ကဝ်ႏတနျာႏ" (#F98995) နဝ်ꩻသွူ။ ထောက်ခံႏချက်ငဝ်းဆောင်ႏအွံနဝ်ꩻ ""အွဉ်ႏဖေင်ꩻနွောင်ꩻတဝ်း ယူႏလꩻသေႏသေႏ""နုဲင်းနဝ်ꩻသွူ။

၂၀၁၅ဗာႏနေင်ႏနဝ်ꩻ ဝွေꩻနွို့လွဉ် ထုဲင်ꩻမူႏပေါပ်စွိုꩻ MilkShake ကိုတဲင် Channel 93 "Talk Talk" အတာႏ ဒုံးဖေႏ Dj နဝ်ꩻသွူ။ တွိုႏ ၂၀၁၉ ဗာႏနေင်ႏနဝ်ꩻ ဝွေꩻနွို့ပါသရုက်ဆောင်ႏလွေꩻ အဝ်ႏအုဲင့်ဆီယိကပျꩻနယ်လွေꩻဒါႏ "Nice to meet ufo"သီးရီးကိုတဲင် ခယ်ႏခမ်းသရုပ်ဆောင်ႏတဖြာꩻအနေႏ ပွဲꩻထန်ႏရီးရီးခန်းနဝ်ꩻကိုသွူ။

ကထွိုင်ႏတွိုႏ ၂၀၂၀ဗာႏနေင်ႏ တဲင်တွော့ꩻ တာစန်ဗီဒီယိုနဝ်ꩻ သံးဗွောင်လွေꩻခယ်ႏပေါပ်အုဲင်ဒေါမူႏပြဲင်ႏပွယ်ꩻတဲင် ဝွေꩻတဲ့နွို့ပါနုဲင်းနုဲင်းတွော့ꩻ တွိုႏအဆုဲင်ꩻသွတ်ꩻအခန်ꩻနဝ်ꩻ လꩻလွေꩻအရန်းငတ်ꩻတဲင် ထွာလꩻခန်း ဗိုန်းဗိုန်းမူႏစွိုꩻ၃၀၃ အစွိုꩻနွို့တဖြာꩻနဝ်ꩻသွူ။ တိန်ႏတွိုႏ ၂၀၂၂ဗာႏနေင်ႏနဝ်ꩻ ဗိုန်းဗိုန်းမူႏစွိုꩻ၃၀၃ ကထွို့ꩻခါꩻဒါႏလိတ်ချုပ်နောဝ်ꩻ အခိန်ႏဗွေထိုꩻတဲင် ထူႏခန်းဒျာႏဗွဲ့အနေင်ႏနဝ်ꩻသွူ။ ဗိုန်းဗိုန်းမူႏ၃၀၃ အစွိုꩻတိန်ႏအဝ်ႏဒွုမ်တဲင် ဝွေꩻချုက်လုဲင်ႏလိတ်ချုက် တွမ်ႏ သိုနီမျူးသိစ်ကုမ္ပဏီႏတဲင်တွော့ꩻ မာꩻဆွိုက်လုဲင်ႏနမ်းတဖြာꩻအရွစ်သားတဲင် ထွတ်ထေလွေꩻခန်းငဝ်းသꩻချင်ꩻ "Promise"နဝ်ꩻသွူ။

ဖဝအခွဲအကျုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

လွူးဖွာꩻခင်ႏလမ်းနဝ်ꩻ ဗန်ကောက်ကိုဒျာႏတဲင် မွိုးဖါနီပါတဲ့ ထွာဒျာႏ ဝေင်ဗန်ကောက်၊ ဆျောင်စျိုးဒေႏသခံႏသားဖုံႏဒျာႏသွူ။ ဖါဗွေႏနဝ်ꩻ စွယ်ꩻမွေးစွဉ်ႏ "ယန်ယွိယင်" ငဝ်းသချင်ꩻသွူ။

တယ်ႏ ၂၀၁၅ ဗ့ꩻလွေꩻ ၂၀၁၈ အခါႏ အနုပညာႏရုဲင်ꩻတသွိုးမုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

၂၀၁၅ဗာႏနေင်ႏနဝ်ꩻ ဝွေꩻနွို့လွဉ် ထုဲင်ꩻမူႏပေါပ်စွိုꩻ MilkShake ကိုတဲင် ဆျန်နယ် 93 "Talk Talk" အတာႏ ဒုံးဖေႏ ဒီစေ နဝ်ꩻသွူ။

တိန်ႏတွိုႏ ၂၀၁၆ဗာႏနေင်ႏနဝ်ꩻ ဝွေꩻသီးအစွိုꩻထေလွေꩻထဲင်းယင်း ဒုတိယသီးရီးကထွာဒါႏ "JOH" နဝ်ꩻသွူ။

ဂီတစူခြောင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

EP(မီနီအယ်လ်ဗမ်)[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

# အခွေႏအချက်အလက် ငဝ်းသချင်ꩻမိဉ်ꩻ တောင်ꩻအီ
1st 與世界溫柔相處
(GENTLE ON MY MIND)

(ဆွိုက်ဆံႏဒျာႏလောကတန် တောမ်ႏ အနုညံꩻသွတ်ꩻနယ်ꩻ)

 1. 約定(Promise)
 2. 愛呀愛呀 (love love)
 3. 與世界溫柔相處(Gentle on My Mind)
 4. 被遺忘的故事 (forgotten)
 5. My Star
 6. 某一個晴天 (One sunny day)
 7. 約定(伴奏)(Promise ) (အဒုံႏခြေင်ခြေင်)
 8. 愛呀愛呀(伴奏)(love love) (အဒုံႏခြေင်ခြေင်)
 9. 與世界溫柔相處(伴奏)(Gentle on My mind) (အဒုံႏခြေင်ခြေင်)
 10. 被遺忘的故事(伴奏)(forgotten) (အဒုံႏခြေင်ခြေင်)

MilkShake အစွိုꩻ ငဝ်းသချင်ꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ထေပြန်ႏနီꩻ ငဝ်းသချင်ꩻမိဉ်ꩻ ငဝ်းသချင်ꩻအချက်အလက်ဖုံႏ MV တောင်ꩻသေꩻ
နိုဝဲင်ဗာ ၈နီꩻ၊ ၂၀၁၅ 《SHARE》
ထုဲင်ꩻ: แห่
 • HALO Society ကုမ္ပဏီႏ ထောက်ပံးဖေႏသွူ
ဧဗီလာ ၆နီꩻ၊ ၂၀၁၆ 《JOH》
ထုဲင်ꩻ: โจ๊ะ
HALO Society ကုမ္ပဏီႏ ထောက်ပံးဖေႏသွူ

လိဥ့်အထန်ႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

 1. Nene郑乃馨 - QQ音乐-千万正版音乐海量无损曲库新歌热歌天天畅听的高品质音乐平台!