ဖေႏသွော့ဒါႏဒါႏ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

"ဖေႏသွော့ဒါႏဒါႏ ပိုပညာႏ" မွိုးဖါနီပါꩻ ဝတ္တရာꩻအလꩻ ပိုအဖြာꩻမုဲင်ꩻတရိုꩻတောဝ်း မဲ့ငါပေႏတရေႏလင်ꩻ ဖေႏကထွာဗာႏမွိုန်းနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏသွဉ်ဗာႏပညာႏ၊ အွဉ်ႏနယ်ဗာႏ ဘာႏသာႏရေꩻ ထာꩻသေတရာꩻ၊ ထွဉ်သွဉ်ဗာႏ ပိုလီꩻဖုံႏ လိန်ႏမာႏယေန်ႏကေႏ လိုꩻပေႏသွဉ်တန်ꩻနောဝ်ꩻသွူ။ လိုꩻယဟန်ႏနောဝ်ꩻ အွဉ်ႏသွဉ်ပိုပညာႏ တွိုႏဒျာႏလစ်ꩻငတ်ꩻသူတန်ꩻလွုမ်ꩻ ဟဲ့ꩻထန်ႏတရတ် ဟဲ့ꩻလုပ်ꩻတေားထာꩻဖုံႏတဲင် လိုꩻပေႏလဲ့ ဗွိုန်ချာအမွိုးအဖါ ထီႏချာမွိုးစိုးဖါပန်ထာꩻမာꩻတွော့ꩻ လွေꩻဝင်ꩻခြာဒါႏတောဝ်း၊ သေနာႏတောဝ်းဝင်ꩻစီꩻကန်ꩻ ငမ်းဗာႏဝင်ꩻ၊ ခံႏဗာႏဝင်ꩻလိန်ႏလဲဉ်နောဝ်ꩻသွူ။ ပိုမူႏတရိုꩻတောဝ်း ပိုခိုတရိုꩻတောဝ်း သက်ကလꩻဒါႏ နီသွံနေင်ႏတွင်ꩻ ကထွာအမွိုးအဖါ အောဝ်ႏလိုႏသွဉ်ဖေႏတောဝ်း ခွုမ်နꩻနယ်ꩻ၊ ခွုမ်လောက်(လေး)နယ်ꩻ၊ အောဝ်ႏလိုႏမာꩻသီနယ်တောဝ်း ဝင်ꩻသက်ဝင်ꩻသွဲးဖုံႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏအွဉ်ဆွမ်ꩻနယ်တောဝ်း ထပေႏဖုံႏ၊ ငွီႏဖုံႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏဒေါ့ꩻခြုဲင်းနယ်တောဝ်း ထာꩻမွိုက်ရွိုင်ꩻနယ်ꩻဖုံႏ၊ အောဝ်ႏလိုႏမာꩻနယ်တောဝ်း မေႏထုန်ႏအကျင်ꩻဖုံႏ အောဝ်ႏလိုႏရွို့ꩻရန်ႏနယ်တောဝ်းဝင်ꩻ၊ နောဝ်ꩻမꩻ နီပိုနီလီꩻမဉ်ႏတန် ထွာလွဉ်လိုꩻလိန်ႏမာႏ၊ ထွာလွဉ်လိုꩻဒေါ့ꩻသွဉ်ယိုꩻတဲင် ပိုလိန်ႏမာႏတွမ်ႏ ပိုကျံႏမာႏနောဝ်ꩻ အထျꩻအောဝ်ႏဒျာႏ မွိုးတွမ်ႏဖါ သွဉ်နယ်မုꩻနောဝ်ꩻသွူ။ ကထွာမွိုးဖါနောဝ်ꩻ နီပိုနီလီꩻ ဘဝအုံအောဝ်ႏရေꩻ ဖေႏကထင်ႏထိုတဲ့နောဝ်ꩻ နီမဉ်ႏဖြားတနီꩻခါ ဖေႏကထွာပိုလီꩻ အာႏကွိုꩻသꩻဆွော့ꩻလꩻတဲ့နောဝ်ꩻ ပိုလီꩻအောဝ်ႏပေႏခိန်ႏတွင်ꩻ ထွဉ်ႏဖြေꩻမွိုန်းဒေါဝ်ထီသူႏရာႏ၊ ထွဉ်ႏဖြေꩻမွိုန်းယာလိတ်၊ ထွဉ်ႏတဲစ်ꩻမွိုန်းယာလိတ်မေႏ၊ တပိုဖါတမာဝါꩻရွို့ꩻရန်ႏနယ်မွိုန်းဝင်ꩻ၊ သွဉ်ဖေႏပညာႏ၊ အွဉ်ႏထင်ႏဗာႏလိုꩻပေႏ ယေန်ႏငဲးမုꩻသွဉ်တန်ꩻ၊ အွဉ်နယ်ဖေႏအဟောဝ်အဒါႏဖုံႏမꩻ မွိုးဖါတဲ့သꩻခွꩻ ပိုလီꩻဘဝလဲ့ ထင်ႏထိုလွဉ်နောဝ်ꩻသွူ။ ထွဉ်ႏသွဉ်ပညာႏ မဉ်ႏဒါႏတနီꩻခါ ဖေႏကထွားချာ စွိုးခွိုꩻလိုꩻမျိုꩻထာꩻမာꩻ၊ မွိုးဖါထာꩻမာꩻ၊ ရပ်ရာႏဒုံဆောင်ႏလွိုင်ႏကွိုန်ꩻထင်ႏထိုရေꩻထာꩻမာꩻ နောဝ်ꩻလဲ့ကထွာမွိုးဖါ အွဉ်ႏဒေါ့ꩻသွဉ်နယ်ဗာႏ ဖေႏကထိန်ꩻသိမ်ꩻ သဘာႏဝအသောင်အရင်ꩻဖုံႏ၊ ဖေႏကထိန်ꩻသိမ်ꩻမွိုးဖါအမွီႏသွို့ꩻယာႏခြံယာႏဖုံႏ၊ ဖေႏကသဲင်ꩻအွဉ်နွောင်ꩻ နီလိုꩻမျိုꩻပညာႏရေꩻဖုံႏ ယေန်ႏငဲးမုꩻဖုံႏလဲ့ အွဉ်နယ်ဖေႏဗာႏနောဝ်ꩻသွူ။ နီပိုလီꩻအုံအောဝ်ႏမုꩻ ဘဝဖေႏကထင်ႏထို နီပအိုဝ်ႏလိုꩻမျိုꩻယို ဖေႏကထွာဗာႏမွိုန်း ဝင်ꩻလိုꩻနောဝ်ꩻ ထိန်ꩻသိမ်ꩻချာလိတ်လုဲင်ꩻ၊ ယေန်ႏငဲးမုꩻတွမ်ႏ ဓလေ့ꩻထွုံꩻစံႏလွုမ်ꩻနောဝ်ꩻ ခေတ်ယိုခါ တလုမ်းလꩻတောဝ်း၊ ထိန်ꩻသိမ်ꩻပါ နီသွို့ꩻခြံလုဲင်းယာႏဖုံႏနောဝ်ꩻမꩻ နီပအိုဝ်ႏဘဝ အီႏထင်ႏထိုတသွောင်းနောဝ်ꩻသွူ။ ထိန်ꩻသိမ်ꩻချာယိုꩻယာႏဆဲင်ꩻခွမ်ꩻလာꩻ၊ ဒေါ့ꩻဖြောဝ်ႏချာ နီငေါဝ်းငွါ၊ သွဉ်တဲမ်းချာ နီလိတ်လုဲင်ꩻ အကျောင်ꩻအခရာႏဖုံႏနောဝ်ꩻ ငေါဝ်းသချင်ꩻကိုတဲ့ ဝင်ꩻအောဝ်ႏရွစ်နယ်၊ ငေါဝ်းကဲငေါဝ်းတဲက်ကိုလဲ့ ဝင်ꩻအောဝ်ႏပစိုႏတဲင် ကဲဉ်းအာအာနောဝ်ꩻ သေနာႏလွောက်ꩻနာႏလွဉ်ꩻလဲဉ်းဝင်ꩻ ရိုꩻကီလဲ့ အောဝ်ႏကုဲင်ဒျာႏ စာထိုꩻမွိုန်းဟံႏယာႏ၊ စာထိုꩻမွိုန်းသွို့ꩻခြံနောဝ်ꩻ ပါꩻမုဲင်ꩻလဲ့တရွစ်နယ်တောဝ်း၊ အောဝ်ႏဗွော့ꩻဗွေႏသံႏဃာႏသီး ဟော်ꩻနယ်၊ တဲမ်းလိတ်ဆရာႏဖုံႏ တဲမ်းနယ်နောဝ်ꩻလွုမ်ꩻတွော့ꩻ နီပအိုဝ်ႏနမ်းပဲင်ႏအုပ်ချွုတ်ခွင်ꩻလꩻဟံႏနယ်ႏယိုꩻ ပါꩻလꩻထိုꩻအာလဲဉ်း၊ ယိုနောဝ်ꩻ နီဟောဝ်အွဉ်ႏသတိꩻငါႏဝင်ꩻ၊ သွဉ်လင်ꩻဖေႏသွော့ ပိုလီꩻဖုံႏအကျောင်ꩻ ဖေႏသေဗာႏ ဟော်ꩻလိတ်သား ဗွေႏခွန်နင်ꩻသီးဖုံႏသွူ။[၁][၂]

အာႏကွိုꩻ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. အယ်ဒီတာ
  2. မောင်းမွူးခံꩻ အမုဲင်-၆၁