မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဗေလဲန်တုဲင်းနီꩻ

အဝ်ႏ ဝီခီပီးဒီးယား ကို

ထာꩻရက်မွူးနီꩻ (အိန်းကလေတ်: Valentine's Day) ဝင်ꩻကဟဲ့ꩻဒါႏ သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်းနီꩻ တောဝ်းတဲ့ သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်း ပွယ်ꩻနီꩻ ကရိုꩻဒါႏ ဗယ်လဲန်တုဲင်းနီꩻ[၁] ယို ထွာ ဖဲပ်ဘယူအရီ ၁၄ နီꩻ (February 14) ကို စုမ်ႏနေင်ႏနေင်ႏ ကမာꩻဒါႏ မွူးနီꩻအုံတန်ꩻထာꩻ (မန်း- အားလပ်ရက်) တနီꩻသွူ။ အစောဝ်းခါနောဝ်ꩻ ဆတွို့ꩻဖဲ့ ခရစ်ယာန်ႏသာႏသနာႏသားခြာကို ထွာ ထာꩻလွေꩻကမ်းတော့ꩻ လိုꩻသူႏတောႏ (မန်း- သူတော်စင်) Valentinusဖုံႏ။ ထွာနုဲင်း လိုꩻအာကသေဒါႏ ထာꩻယေန်ႏငဲးတဗာႏ။ ထာꩻဖြေꩻစာ သဘာဝအလꩻ ထွာ လိုꩻ ဟမ်ႏတဗီႏလို့လို့ ကမာꩻဒါႏ ထာꩻယူႏလꩻခရာႏနောဝ်ꩻသွူ။ ကွဲးတွော့ꩻ တခမ်းခမ်းငါလဲ့ တအွောန်ႏထော့ဖေႏနေးတောဝ်း ဥပဒေႏ မွူးနီꩻအုံတန်ꩻထာꩻ (မန်း- တရားဝင်အားလပ်ရက်) သွူ။

ဗယ်လဲန်တုဲင်းနီꩻ
ကဒ်ဗယ်လဲန်တုဲင်းနီꩻ ကရီးခါ
မိဉ်ꩻလင်ရက်ဝင်ꩻသားမွူးနီꩻ၊ သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်းနီꩻ (တောဝ်းလဲ့) သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်းပွဲꩻ
ရဲဉ်ꩻမာꩻဒါႏခမ်းထီခမ်းထီကဉ်းအာအာကို လိုꩻဖုံႏ
အစွိုးအမျိုꩻခရစ်ယာန်ႏဘာႏသာႏ၊ ထာꩻယဉ်ႏငဲး၊ စီꩻပွာꩻရေꩻ(ထာꩻဖြေꩻစာ)
ထင်ႏသျာꩻအီသိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်းပွဲꩻနီꩻ၊ ထာꩻရက်တွမ်ႏ ထာꩻရက်မဲတ္တာႏဖုံႏပွဲꩻ
Observancesစူခုမ်ခရာႏကဒ်ဖုံႏ၊

ပသာဖေႏဝင်ꩻ လက်ဆောင်ႏဖုံႏ၊ ခွဲးခွိုန်ဝင်ꩻ၊

မာꩻ ခရစ်ယာန်ႏကျောင်ꩻ ဝေယာဝစ္စ
မွူးနီꩻ
  • ဖဲပ်ဘယူအရီ ၁၄
အလဲင်ႏစုမ်ႏနေင်ႏနေင်ႏ

စိုးယိုခါ ခရစ်ယာန်ႏ အာႏဇာႏနည်ႏ လိတ်တဲမ်းခါꩻ (မန်း- မှတ်တမ်း)[၂]ကို ဝင်ꩻကတဲမ်းခါꩻဒါႏ ဗယ်လဲန်တုဲင်းမဉ်ꩻ ကရော့ꩻဒါႏတွမ်ႏ ဖဲပ်ဘယူအရီ ၁၄ (February 14) ယိုနောဝ်ꩻ ထွာဒျာႏ ဝင်ꩻကဟဲ့ꩻမဉ်ꩻဒါႏ ဗယ်လဲန်တုဲင်း အာဖြာꩻတန်ကို တဖြာꩻသွူ။ ရေားမ အဉ်ပုဲင်ယာကို တေက်ꩻနျꩻခါꩻမွေး ခရစ်ယာန်ႏသာႏသနာႏခါ ရေားမခမ်းသား လိုꩻသူႏတောႏ ကမဉ်ꩻဒါႏ သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်း တဖြာꩻနောဝ်ꩻ ထွားဟောဝ်ဖေႏခါꩻမွေး ခရစ်ယာန်ႏဖုံႏ။ စိုးနောဝ်ꩻခါနောဝ်ꩻ ပေါႏရိုꩻစဲ့ꩻသားယို ပါဖေႏတောႏလမ်းတောဝ်းထာꩻ။ သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်း သမ်းတောႏလမ်းဖေႏ စဲ့ꩻသားဖုံႏတဲင် ပါဆောမ်ꩻအွောန်ႏသော့ꩻဝွေꩻ အွိုထောင်ႏကို။ လိတ်တဲမ်းခါꩻ ခရစ်ယာန်ႏ အာႏဇာႏနည်ႏဖုံႏကိုနောဝ်ꩻ သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်း အဖြာꩻယိုမဉ်ꩻလဲ့ အောဝ်ႏပါ။[၃] ဒဏ္ဍာရီဖုံႏကိုရိုꩻ ပါအွောန်ႏသော့ꩻဝွေꩻ ထောင်ႏကိုခါ ဝွေꩻလုမ်ꩻလာꩻဖေႏက ဗာႏရဲပ်ထွားထောင်ႏသားသီး အတန်အကဲꩻ Asterius ပိုမူႏ။[၄] ခါးလား ပါꩻကမာꩻသီထိုꩻဝွေꩻခါ သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်း တဲမ်းဖေႏလွေꩻက လိတ်ဖဝင်ꩻ ပါမူႏပေႏနောဝ်ꩻဖြာꩻထျꩻ၊ လိတ်ကိုနောဝ်ꩻ တဲမ်းထွို့ꩻခါꩻ ဝွေꩻစူမုဲင် "Your Valentine" နုဲင်းနောဝ်ꩻတဲ့ရိုꩻ။[၅]

သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်းနီꩻယို အဉ်ဂလီကန် ဘုရာꩻကျောင်ꩻတွမ်ႏ လူတာရန် ဘုရာꩻကျောင်ꩻ (ပရိုတဲတ်သတဉ့်) ဖုံႏအတာႏ ထွာ ပွယ်ꩻမာꩻခါꩻနေးတွမ်ႏဥပဒေႏသွူ။ ဆကွောန်ႏဖဲ့ꩻ အော်တိုဒေါ့ ဘုရာꩻကျောင်ꩻ ကရဲပ်အွောန်ခါꩻဒါႏ ဒေသကို ကဉ်းအာအာကဲႏ မာꩻလွဝင်ꩻ သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်းနီꩻ။ ကွဲႏတွော့ꩻ ထွာဒျာႏ ဇျူလုဲင်လာ ၆ နီꩻ တွမ်ႏ ဇျူလုဲင်လာ ၃၀ နီꩻ။ ပထမတနီꩻနောဝ်ꩻ ထွာ ထူႏဂုဏ်ႏမာꩻဖေႏ ရေားမဗွေႏဗွန် သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်းတာႏ၊ ဒုတိယ တနီꩻခေါ်နောဝ်ꩻ ထူႏဂုဏ်ႏမာꩻဖေႏ သာႏသနာႏသီး အာႏဇာႏနည်ႏ ဗယ်လဲန်တုဲင်း (the bishop of Interamna (modern Terni)) အတာႏနဝ်ꩻသွူ။

သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်း[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

ကထွာလှောန်ခြောင်ꩻကို အလီအလာဖုံႏ[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

အုဲင်ယာလဲန်ဒ်ခမ်း၊ ဒပ်ဗလဉ်ဝေင်ꩻကို ကအောဝ်ႏသော့ꩻဒါႏ သိန့်ဗယ်လဲန်တုဲင်း နမ်းခြုင်ကအောဝ်ႏကုဲင် (Whitefriar Street Carmelite Church)

ခရစ်ဆျန် သာႏသနာႏ အစောဝ်းရီးခါကို သာႏသနာႏသီး အာႏဇာႏနည်ႏဖုံႏယို ဖေႏမဉ်ꩻခါꩻအာမွေးစှောန်ႏ ဗယ်လဲန်တုဲင်းသှူ။ ဖဲပ်ဘယူအရီ ၁၄ နီꩻတာႏ ကဖေႏဂုဏ်ႏခါꩻဒါႏဝင်ꩻ ဗယ်လဲန်တုဲင်းနောဝ်ꩻ ထွာ ဗယ်လဲန်တုဲင်း ကအောဝ်ႏဒါႏ ရေားမဝေင်ꩻကို (valentinus presb.m. Romae) တောမ်ႏယင်း ဗေလဲန်တုဲင်း ကအုံဒါႏ တာနီဝေင်ꩻကို (valentinus ep. Interamnensid m. Romae) သီးနောဝ်ꩻသှူ။ ဗေလဲန်တုဲင်း ကအုံ ရေားမဝေင်ꩻကိုဖြာꩻနောဝ်ꩻ ထွာဗွေႏဗွန် ခရစ်နေင်ႏ ၂၆၉ ဗာႏကိုရပ်ခါ။ ရေားမဝေင်ꩻကို ဝွေꩻဗွေႏ အှောန်ႏစွꩻစှောန်ꩻထိုꩻ နမ်းတာႏအကျိုꩻဖုံႏ၊ မာꩻဖေႏ သာႏသနာႏတာႏ အာႏဇာႏနည်ႏ ထာꩻမာꩻတဲင် ပုပ်ဗွေႏဗွန်တန် ပထမ အရီးဖြာꩻ (မန်း- ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ပထမမြောက်) ဂလေသီရတ်သ် သော့ꩻခါꩻဖေႏ ဝွေꩻဗွေႏမဉ်ꩻ အှိုး မှူးနီꩻရဲန်ႏ ကဝုဲင်ႏဘုရာꩻကို ခရစ်နေင်ႏ ၄၉၆ ဗာႏခါ။ ဗယ်လဲန်တုဲင်း နမ်းခြုံယို အှောန်ႏပလို့ꩻခါꩻ ဗီယာ ဖလာမီနီးယားကို။ လိုꩻသူႏတောႏ ဗယ်လဲန်တုဲင်း နမ်းခြုံယို ဝင်ꩻအှောန်ႏသေးဟောဝ်ခါꩻ Church and Catacombs of San Valentino ဝုဲင်ႏဘုရာꩻကျောင်ꩻ ကအောဝ်ႏဒါႏ ရေားမဝေင်ꩻကို။ ကျောင်ꩻနောဝ်ꩻဖြုံႏနဝ်ꩻ အထဝခေတ်တစိုးလုမ်း ထွာ အခရာႏတန် ဝတ္တရာꩻမာꩻ ခင်ႏလမ်း (မန်း- အရေးကြီးသော ဝတ်ပြုရာနေရာ) ဗꩻတှိုႏစှောန်ႏ ခါးလား ပုပ်ဗွေႏဗွန်တန် နီကိုလတ်သ် စတုတ္ထဖြာꩻ ကကြုဲင်းအုံတေား Santa Prassede ကိုခါကာႏနောဝ်ꩻသှူ။

ထူႏတောမ်[မွဉ်းဖျင် | မွဉ်းဖျင်အရွီးခိုႏ]

  1. Chambers 21st Century Dictionary, Revised ed., Allied Publishers, 2005 ISBN 9780550142108
  2. Ansgar, 1986, Chaucer and the Cult of Saint valentine, pp. 46–58
  3. Cooper၊ J.C. (23 October 2013)။ Dictionary of Christianity (Englishဘာသာစကားဖြင့်)။ Routledge။ p. 278။ ISBN 9781134265466Valentine, St (d. c. 270, f.d. 14 February). A priest of Rome who was imprisoned for succouring persecuted Christians. He became a convert and, although he is supposed to have restored the sight of the jailer's blind daughter, he was clubbed to death in 269. His day is 14 February, as is that of St Valentine, bishop of Terni, who was martyred a few years later in 273.CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
  4. Ball၊ Ann (1 January 1992)။ A Litany of Saints (Englishဘာသာစကားဖြင့်)။ OSVISBN 9780879734602While in prison, he restored sight to the little blind daughter of his judge, Asterius, who thereupon was converted with all his family and suffered martyrdom with the saint.CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
  5. Guiley၊ Rosemary (2001)။ The Encyclopedia of Saints (Englishဘာသာစကားဖြင့်)။ Infobase Publishing။ p. 341။ ISBN 9781438130262On the morning of his execution, he supposedly sent a farewell message to the jailer's daughter, signed “from your Valentine.” His body was buried on the Flaminian Way in Rome, and his relics were taken to the church of St. Praxedes.CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)